I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

PED5015: Barn og unge i trosopplæringen

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Mål 

Emneansvarlig:Morten Holmqvist (Morten.Holmqvist@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i kirkelig undervisning
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for religion og pedagogikk

Generell informasjon

Emnet gir god kunnskap om trosopplæringens grunnlag og Den norske kirkes planer for
trosopplæring. Det gir fordypet forståelse for barne- og ungdomsteologi og de ulike
kontekstene trosopplæringen inngår i. Emnet gir kjennskap til begrepet livsmestring i
relasjon til trosopplæringens ulike kontekster. Gjennom studiet skal studentene oppøve
evnen til å utforme begrunnede undervisnings- og læringsopplegg for ulike målgrupper.
Emnet er ett av fire emner som tilbys som nettstudier i trosopplæring i et samarbeid mellom
Misjonshøyskolen og Det teologiske menighetsfakultet.
Emnet består av tre delemner:
A. Trosopplæringens grunnlag og planer med didaktisk refleksjon (5 stp)
B. Trosopplæringens kontekster: familie, kirke og lokalsamfunn (7 stp)
C. Teologiske og psykologiske perspektiver på barn og unge i trosopplæringen (3 stp)
 
Organisering og undervisning
Studiet er nettbasert. Nettleksjonene legges ut i løpet av semesteret. Til disse hører det ulike
former for materiell og lenker. Emnet forutsetter en betydelig grad av selvstudium, kombinert med studentaktivitet gjennom emnets faglige forum på Fronter.

Studiepoengreduksjon

Emnet kan ikke tas av studenter som har avlagt eksamen i PED2015. Studenter som har tatt
emner med tilsvarende tematikk tidligere, bes ta kontakt med studieveileder.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må den enkelte student:
 • levere en selvpresentasjon der en redegjør kort for motivasjon for emnet.
Selvpresentasjonen skal leveres på Fronter innen en uke etter studiestart
 • bidra med minst to innlegg i emnets faglige forum på Fronter
 • delta på studiesamling på Det teologiske menighetsfakultetet. Fritak kan gis etter
begrunnet søknad til emneansvarlig
 • levere og få godkjent en arbeidsoppgave om konfirmantlæremidler (200-300 ord)
 • delta i evaluering av studietilbudet
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Avsluttende vurdering

Emnet har mappevurdering som vurderingsform.
Mappen skal inneholde tre arbeider:
 • Faglig oppgave knyttet til trosopplæring for aldersgruppen 0-6 år (1800-2000 ord): Kartlegg
eksisterende trosopplæringsarbeid for aldersgruppa 0-6 år i en lokal menighet. Velg
menigheten der du arbeider, er i praksis, er oppvokst i eller bor. Beskriv
menighetskonteksten som trosopplæringen skjer innenfor, og analyser denne med sikte på å
utvikle arbeidet for denne gruppa. Bruk av noen av verktøyene for menighetsanalyse og/eller
menighetsbeskrivelsene gitt i delemne B.
 • Redegjørelse for artefakt til bruk i konfirmantundervisning (2200-2500 ord):
Velg en gjenstand eller et symbol i din lokale kirke som du a) analyserer teologisk og b)
begrunner didaktisk for bruk som artefakt i konfirmantundervisningen. Gjør aktivt bruk av
studielitteraturen.
 • Refleksjonsnotat (2500-3000 ord):
Et avsluttende refleksjonsnotat der litteraturen i hele emnet tas i bruk for å vise faglig læring
og utvikling. Refleksjonsnotatet kan også kommentere Arbeid 1 og 2 i mappen.
 
Det gis én samlet karakter i emnet. Hvert av arbeidene teller 1/3 av samlet karakter. Det
brukes en karakterskala fra A (best) til F (dårligst). Studenter som får F, har ikke bestått.
For å kunne gå opp til eksamen må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Mål

DELEMNE A. TROSOPPLÆRINGENS GRUNNLAG OG PLANER MED DIDAKTISK REFLEKSJON (5 stp)
 
Delemnet gir innføring i den historiske og aktuelle bakgrunnen for Den norske kirkes
trosopplæring, med særlig vekt på reformens teologiske forankring. Det setter bibeldidaktikk
inn i et generelt didaktisk perspektiv, og drøfter ulike problemstillinger knyttet til
forkynnelse for barn og arbeid med bibeltekster i trosopplæringen.
Studenten skal etter fullført emne:
 • ha kjennskap til historisk og aktuell bakgrunn for kirkens trosopplæring og planarbeid
 • forstå trosopplæringsreformen i Den norske kirke i historisk og teologisk perspektiv
 • ha kunnskap om fortellingsdidaktikk
 • ha evne til kritisk refleksjon over forkynnelse for barn

 DELEMNE B: TROSOPPLÆRINGENS KONTEKSTER: FAMILIE, KIRKE og LOKALSAMFUNN (7 stp)
 
Delemne B fokuserer på læring i Den norske kirke med lokalsamfunn som kontekst. Det
vektlegger trosopplæring som en sentral del av menighetens arbeid og utvikling. Delemnet
gir også en innføring i kirkerommets arkitektur og symboler og viser eksempler på bruk av
dette i trosopplæring. Delemnet setter kirkens trosopplæring i relasjon til oppdragelsen i
hjemmet: foreldre/foresatte, faddere, øvrig familie og nettverk.
Studenten skal etter fullført emne:

 • kunne anvende noen verktøy i menighetsanalyse på en lokalmenighet
 • ha evne til å analysere ulike symboler i kirkerommet teologisk
 • ha god forståelse for sammenhenger mellom kirkerom, menighetsforståelse og
trosopplæring
 • vise god kunnskap om hjemmets rolle i trosopplæringen begrunnet i en familiepedagogisk
forståelse og en forståelse av kirke og hjem som lærende fellesskap
 • kunne anvende sosiokulturell læringsteori
 • ha god kunnskap om viktige funn i evaluering av Den norske kirkes trosopplæring
 • ha evne til å vurdere og velge læremidler for konfirmantundervisning
 • ha god kunnskap om læringsteoretiske perspektiver på religion

 DELEMNE C: TEOLOGISKE PERSPEKTIVER PÅ BARN OG UNGE I TROSOPPLÆRINGEN (3 stp)
 
Delemnet gir en innføring i barne- og ungdomsteologi. Det gir også innføring i
livstolkningsteori og tematiserer spørsmål knyttet til kristen livstolkning og livsmestring.
Studenten skal etter fullført delemne:

 • ha god kunnskap om teologiske perspektiver på barn og ungdom i trosopplæringen
 • ha kunnskap om livstolkningsteori
 • ha kunnskap om utvalgte områder for barns og unges livsmestring
 • ha kjennskap til sentrale spørsmål knyttet til trosopplæring og livsmestring

> PDF-versjon for utskrift