I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

PED2015: Barn og unge i trosopplæringen

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Mål 

Emneansvarlig:Morten Holmqvist (Morten.Holmqvist@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning bachelornivå - Trosopplæring for Den norske kirke
Bachelorprogrammer - Religion og samfunn
Bachelorprogrammer - Ungdom, Kultur og Trosopplæring
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for religion og pedagogikk

Generell informasjon

Emnet gir god kunnskap om trosopplæringens grunnlag og Den norske kirkes planer for
trosopplæring. Det gir forståelse for barne- og ungdomsteologi og de ulike kontekstene
trosopplæringen inngår i. Emnet gir kjennskap til begrepet livsmestring i relasjon til
trosopplæringens ulike kontekster. Gjennom studiet skal studentene oppøve evnen til å
utforme begrunnede undervisnings- og læringsopplegg for ulike målgrupper.
Emnet er ett av fire emner som tilbys som nettstudier i trosopplæring i et samarbeid mellom
Misjonshøyskolen og Det teologiske Menighetsfakultet.
Emnet består av tre delemner:
A. Trosopplæringens grunnlag og planer med didaktisk refleksjon (5 stp)
B. Trosopplæringens kontekster: familie, kirke og lokalsamfunn (5 stp)
C. Teologiske og psykologiske perspektiver på barn og unge i trosopplæringen (5 stp)
 
Organisering og undervisning
Studiet er nettbasert. Nettleksjonene legges ut i løpet av semesteret. Til disse hører det ulike
former for materiell og lenker. Emnet forutsetter en betydelig grad av selvstudium,
kombinert med studentaktivitet gjennom emnets faglige forum på Fronter.

Studiepoengreduksjon

Studenter som har tatt emner med tilsvarende tematikk tidligere, bes ta kontakt med studieveileder

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må den enkelte student:
 • levere en selvpresentasjon der en redegjør kort for motivasjon for emnet.
Selvpresentasjonen skal leveres på Fronter innen en uke etter studiestart
 • bidra med minst to innlegg i emnets faglige forum på Fronter
 • delta på studiesamling på Det teologiske menighetsfakultetet. Fritak kan gis etter
begrunnet søknad til emneansvarlig
 • levere og få godkjent en arbeidsoppgave om konfirmantlæremidler (200-300 ord)
 • delta i evaluering av studietilbudet
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Avsluttende vurdering

Emnet har mappevurdering som vurderingsform.
Mappen skal inneholde tre arbeider:
1. Faglig oppgave knyttet til trosopplæring for aldersgruppen 0-6 år (1800-2000 ord): Kartlegg
eksisterende trosopplæringsarbeid for aldersgruppa 0-6 år i en lokal menighet. Velg
menigheten der du arbeider, er i praksis, er oppvokst i eller bor. Beskriv
menighetskonteksten som trosopplæringen skjer innenfor, og analyser denne med sikte på å
utvikle arbeidet for denne gruppa. Bruk av noen av verktøyene for menighetsanalyse og/eller
menighetsbeskrivelsene gitt i delemne B.
2. Redegjørelse for artefakt til bruk i konfirmantundervisning (1800-2000 ord):
Velg en gjenstand eller et symbol i din lokale kirke som du a) analyserer teologisk og b)
begrunner didaktisk for bruk som artefakt i konfirmantundervisningen. Gjør aktivt bruk av
studielitteraturen.
3. Refleksjonsnotat (2000-2500 ord):
Et avsluttende refleksjonsnotat der litteraturen i hele emnet tas i bruk for å vise faglig læring
og utvikling. Refleksjonsnotatet kan også kommentere Arbeid 1 og 2 i mappen.
Det gis én samlet karakter i emnet. Hvert av arbeidene teller 1/3 av samlet karakter. Det
brukes en karakterskala fra A (best) til F (dårligst). Studenter som får F, har ikke bestått.
For å kunne gå opp til eksamen må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Mål

DELEMNE A: TROSOPPLÆRINGENS GRUNNLAG OG PLANER MED DIDAKTISK REFLEKSJON (5
stp)
Delemnet gir innføring i den historiske og aktuelle bakgrunnen for Den norske kirkes
trosopplæring, med særlig vekt på reformens teologiske forankring. Det setter bibeldidaktikk
inn i et generelt didaktisk perspektiv, og drøfter ulike problemstillinger knyttet til
forkynnelse for barn og arbeid med bibeltekster i trosopplæringen.
Studenten skal etter fullført emne:
 • ha kjennskap til historisk og aktuell bakgrunn for kirkens trosopplæring og planarbeid
 • forstå trosopplæringsreformen i Den norske kirke i historisk og teologisk perspektiv
 • ha kunnskap om fortellingsdidaktikk
 • ha evne til kritisk refleksjon over forkynnelse for barn

DELEMNE B: TROSOPPLÆRINGENS KONTEKSTER: FAMILIE, KIRKE og LOKALSAMFUNN (5 stp)
Delemne B fokuserer på læring i Den norske kirke som del av et lokalsamfunn. Det
vektlegger trosopplæring som en sentral del av menighetens arbeid og utvikling. Delemnet
gir også en innføring i kirkerommets arkitektur og symboler og viser eksempler på bruk av
dette i trosopplæring. Delemnet setter kirkens trosopplæring i relasjon til oppdragelsen i
hjemmet: foreldre/foresatte, faddere, øvrig familie og nettverk.
Studenten skal etter fullført emne:

 • kunne anvende noen verktøy i menighetsanalyse på en lokalmenighet
 • ha evne til å analysere ulike symboler i kirkerommet teologisk
 • ha forståelse for sammenhenger mellom kirkerom, menighetsforståelse og trosopplæring
 • vise god kunnskap om hjemmets rolle i trosopplæringen begrunnet i en familiepedagogisk
forståelse og en forståelse av kirke og hjem som lærende fellesskap
 • kunne anvende sosiokulturell læringsteori
 • ha kjennskap til viktige funn i evaluering av Den norske kirkes trosopplæring
 • ha evne til å vurdere og velge læremidler for konfirmantundervisning

 DELEMNE C: TEOLOGISKE OG PSYKOLOGISKE PERSPEKTIVER PÅ BARN OG UNGE I
TROSOPPLÆRINGEN (5 stp)
Delemnet gir en innføring i barne- og ungdomsteologi og kunnskap om barn og ungdom fra
utviklingspsykologisk perspektiv. Det gir også innføring i livstolkningsteori og tematiserer
spørsmål knyttet til kristen livstolkning og livsmestring.
Studenten skal etter fullført delemne:

 • ha god kunnskap om teologiske perspektiver på barn og ungdom i trosopplæringen
 • ha god kunnskap om psykologiske perspektiver på barns og ungdoms utvikling
 • ha kunnskap om livstolkningsteori
 • ha kunnskap om utvalgte områder for barns og unges livsmestring
 • ha kjennskap til sentrale spørsmål knyttet til trosopplæring og livsmestring

> PDF-versjon for utskrift