I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

PED1640: Innføring i ledelse i kristent ungdomsarbeid

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Mål | Litteratur 

Emneansvarlig:Astrid Sandsmark (Astrid.Sandsmark@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst og vår
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Ungdom, Kultur og Trosopplæring
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for religion og pedagogikk

Generell informasjon

Emnet PED1640: Innføring i ledelse i kristent ungdomsarbeid er et kjerneemne i studieprogrammet Bachelor i Ungdom, kultur og trosopplæring (UKT) i det andre semesteret. Emnet har to delemner: A. Innføring i ledelse av kristent ungdomsarbeid (7 stp) og B. Praksis i menighet (3 stp). Emnet kan kun tas av studenter som er oppmeldt på Bachelor i Ungdom, kultur og trosopplæring.

Studiepoengreduksjon

Emnet har ingen studiepoengsreduksjon mot andre emner.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • ha godkjent fremmøte (minst 75 prosent) i undervisningen
 • levere og få godkjent et refleksjonsnotat (800-1000 ord) over arbeid med et konkret pedagogisk tiltak for barn/unge
 • bestå en kortprøve (1 1/2 time) relatert til emnelitteratur. Prøven vurderes til bestått/ikke bestått. Ved ikke bestått kortprøve kan studenten gå opp til ny prøve én gang.
 • delta på en studietur av ca. en ukes varighet. Studentene kan etter søknad bytte ut
studieturen med et alternativt opplegg. Se pris og annen informasjon om studietur i semesterarket.
 • få godkjent en studietursrapport (1800-2000 ord) levert innen en fastsatt frist. Studenter som etter søknad bytter ut studieturen med et alternativt opplegg, skal skrive en (tilsvarende) rapport fra det alternative opplegget
 • delta i praktisk-teologiske grupper
 • få godkjent læringskontrakt relatert til praksis, levert innen en fastsatt frist
 • ha bestått praksis (se Informasjonshefte for praksis ved UKT)
 • få godkjent evalueringsrapport fra praksis levert innen en fastsatt frist
 • delta i evaluering av studietilbudet, dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semesteret
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Avsluttende vurdering

Emnet PED1640 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet
vurderes til "bestått" / "ikke bestått".

Læringsutbytte etter fullført emne

DELEMNE A. INNFØRING I LEDELSE AV KRISTENT UNGDOMSARBEID (7 STP)
Kunnskap
Studenten har:
 • kunnskap om det kristne ungdomsarbeidets historie i Norge med vekt på ledelse
 • god kunnskap om kristne praksiser i ungdomsarbeid
 • god kunnskap om lederskap
Ferdighet
Studenten kan:
 • observere og loggføre læringstiltak i en menighet og reflektere over disse i lys av relevant teori
 • observere ulike kirkelige praksiser og reflektere over disse i lys av relevant teori
 • gjengi med egne ord sentrale momenter i emnelitteraturen
 
B. PRAKSIS I MENIGHET (3 STP)
Praksisstudiet på UKT inngår i hovedsak i emnene PED1640, TEOL1540, TEOL2540 og TEOL2542. Studentene skal i praksisstudiet observere, reflektere over og delta i barne- og ungdomsarbeid og øve seg i på å ha et blikk for barn og ungdoms livsutfordringer i en menighetskontekst. Delemne B står i nær sammenheng med delemne A. Det er et mål at studentene i praksisen gjør nytte av kunnskaper og ferdigheter de tilegner seg gjennom arbeidet med delemne A. I løpet av praksisperioden vil det være obligatorisk deltakelse i praktisk-teologisk gruppe på MF. For nærmere beskrivelse av den konkrete utformingen av praksisen, se Informasjonshefte for praksis ved UKT
Ferdighet
Studenten kan
 • holde avtaler, administrere egen tidsbruk og forholde seg respektfullt til andres tid
 • samhandle med andre i formelle og uformelle situasjoner
 • utføre oppgaver tilknyttet trosopplæring/barne- og ungdomsarbeid med teologisk, pedagogisk, diakonal og etisk bevissthet
 • reflektere over egne følelser og reaksjonsmønstre i møte med andre
 • se veiledning som en læringsmulighet og bruke tilbakemeldinger for å utvikle seg faglig og personlig
 
Generelle ferdigheter etter fulført emne:
Studenten kan
 • reflektere over egen identitet og rolle som ungdomsleder i et kristent barne- og ungdomsarbeid
 • reflektere over egen utvikling knyttet til rollene disippel, formidler, veileder og innovatør
 • nyttiggjøre seg kunnskap og ferdigheter fra delemne A i praksis (delemne B)

Mål

DELEMNE A. PRAKSIS I MENIGHET (3 STP)
 
Praksis i UKT inngår og har sin forankring i emnene PED1640, TEOL1540, TEOL2540 og
TEOL2542. Studentene skal være i veiledet praksis 6 timer i uka over fire semestre. Praksis
skal foregå i et ungdomsarbeid i en menighet i Den norske kirke, eller i et annet
kirkesamfunn eller organisasjon etter søknad fra studenten. Studenten får veiledning én
gang per måned av en av dem som er ansvarlige for barne- og ungdomsarbeidet i
praksismenigheten. Studenten skal i praksisstudiet observere, reflektere over og delta i
ungdomsarbeidet, med spesielt fokus på egen rolle som ungdomsleder, samt menighetens profil og kontekst. I løpet av
praksisperioden er deltagelse i PT-gruppe på MF obligatorisk. Se forøvrig «Informasjonshefte i UKT praksis».
 
 

DELEMNE B. INNFØRING I LEDELSE AV KRISTENT UNGDOMSARBEID (7 STP)
Studenten skal etter fullført emne ha:

 • kunnskap om det kristne ungdomsarbeidets historie i Norge med vekt på ledelse
 • god kunnskap om kristne praksiser i ungdomsarbeid
 • god kunnskap om ledelse av kreative prosesser i utvikling av kristent barne- og
ungdomsarbeid
 • evne til å reflektere over egen identitet og rolle som ungdomsleder i et kristent barne- og
ungdomsarbeid
 • evne til å observere og loggføre læringstiltak i en menighet og kunne reflektere over disse
læringstiltakene i lys av relevant teori

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • Aadnanes, P. M. (2004). Konfirmasjonen - frå katekumenat til ungdomsarbeid. I J. O. Ulstein (Red.), Ungdom i rørsle (Vol. 2, s. 21-38). Oslo: Tapir. Bibliotek (Kompendium)
 • Askland, L. (2011). Kontakt med barn: Innføring i førskolelærerens arbeid på grunnlag av observasjon (2. utg., s. 143-225). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek
 • Dean, K. C. & Foster, R. (1998). The godbearing life: The art of soul tending for youth ministry (Kap. 1-7). Nashville, Tenn.: Upper Room Books. Bibliotek
 • Holm, V. (2012). På sporet av noe ekte. Oslo: Luther. Bibliotek
 • Kirkhaug, R. (2015). Lederskap: Person og funksjon. Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Nicolini, D. (2012). Practice theory, work, and organization: An introduction (s. 1-11). Oxford: Oxford University Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Ulstein, J. O. (2004). Ungdom i rørsle: Nokre trekk frå det kristelege ungdomsarbeidet si historie i Noreg. I J. O. Ulstein (Red.), Ungdom i rørsle (Vol. 1, s. 11-42). Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift