I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

MET508: Metodelære: Deltid

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten | Litteratur 

Emneansvarlig:Solvor Mjøberg Lauritzen (Solvor.M.Lauritzen@mf.no)
Studiepoeng:5
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning masternivå - KRLE/Religion og etikk
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for religion og pedagogikk

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk.
MET508 skal forberede studenten for avhandlingsarbeidet ved å gi innføring i akademisk skriving, skriving som læringsprosess, og om de ulike fasene i skriveprosessen. Emnet gir også en innføring i kildebruk, fra prosessen med å søke opp kilder, til kildeføring i avhandlingen. Emnet gir også innføring i relevante metoder for eget avhandlingsarbeid.
Emnet består av to delemner: A: Fellesdel (2 sp) og B: Metodespesifikk del (3 sp).
 

Studiepoengreduksjon

Studenter som tar emnet sammen med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet.
Med MET5010 reduseres dette emnet med 4 stp.

Studiekrav

Studenten skal i tilknytning til undervisningen:
 • delta i et obligatorisk skrivekurs
 • delta i et obligatorisk søkekurs
 • Levere veiledningskontrakt (innen 2. oktober i høstsemesteret eller 2. mai i vårsemesteret)
 • levere et notat ved starten av kurset om avhandlingens tema (100-300 ord)
 • delta i et obligatorisk seminar om relevante metoder for eget avhandlingsarbeid
 • levere og få godkjent individuell skriftlig oppgave over oppgitt emne (700-1000 ord) i vitenskapsteori/metodeteori.
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).
 

Avsluttende vurdering

Emnet MET508 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til «bestått» / «ikke bestått».

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har
 • inngående kunnskap om akademisk skriving
 • god kunnskap om skriving som læringsprosess
 • god kunnskap om de ulike fasene i en skriveprosess
FERDIGHETER
Studenten kan
 • bruke skriving som et verktøy for å lære
 • beherske de formelle sidene ved akademisk skriving, inkludert kildeføring
 • finne relevant litteratur i et vitenskapelig bibliotek
 • formulere en problemstilling for avhandlingen basert på valgt tema
 • begrunne valg av metode ut fra egen problemstilling

Merknad til litteraturlisten

I tillegg til den oppsatte felleslitteraturen, under, skal det velges ca. 250 sider metodelitteratur i samråd med emneansvarlig eller veileder.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Dysthe, O., Hertzberg, F. & Hoel, T. L. (2010). Skrive for å lære: Skriving i høyere utdanning (2. utg.). Oslo: Abstrakt forl. Bibliotek
 • Pettersen, T. (2015). Skriv: Fra idé til fagoppgave (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift