I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

KRLE1010: Religion, etikk og filosofi

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning bachelornivå - KRLE (Religion, livssyn og etikk)
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for religion og pedagogikk
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste J

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-18 18. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2019

Generell informasjon

Emnet KRLE1010 er et videreutdanningsemne i KRLE 1 på bachelornivå. Undervisningen finner sted på lørdager. KRLE1010 består av tredelemner: A. Faglig og didaktisk innføring (3 stp), B. Religion og livssyn (7,5 stp) og C. Etikk og filosofi (4,5 stp).
KRLE1010 (15stp) gir i kombinasjon med KRLE1020 (15 stp) en grunnleggende innføring i sentrale emner i skolens religions- og livssynsfag.

Overlappende emner

KRLE1010 overlapper med emner på det ordinære årsstudiet i kristendom/RLE ved MF. Studenter som ønsker å melde overgang fra deltid til heltid, bes om å ta kontakt med studierådgiver.

Studiekrav

Delta i formell evaluering av studiet og læringsmiljøet i Canvas, dersom studiet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semesteret.

Avsluttende vurdering

Emnet KRLE1010 har skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av prøven.

Læringsutbytte etter fullført emne

 
DELEMNE A. FAGLIG OG DIDAKTISK INNFØRING (3 STP)
Delemnet gir innføring i den offentlige skolens religionsundervisning i relasjon til skolens formål og oppgaver. Emnet skal gi studentene forståelse for didaktiske problemstillinger knyttet til undervisning i skolens religions- og livssynsfag i en flerkulturell skole.
 
Kunnskap
Studenten har
 • god kunnskap om KRLE-fagets oppgaver og egenart
 • kjennskap til skolens formål
 
Ferdigheter
Studenten kan
 • reflektere over didaktisk spørsmål i sammenheng med lærerens planlegging, tilrettelegging og evaluering av læringsforløp i KRLE/religion og etikk
 
DELEMNE B. RELIGION OG LIVSSYN (7,5 STP)
Delemnet skal gi god kunnskap om jødedom, islam, hinduisme og buddhisme som tradisjoner og levende kilder til tro, moral og livstolking. Det legges vekt på religionenes særpreg når det gjelder historisk bakgrunn, tro og praksis, og religionenes stilling i dagens samfunn. Delemnet skal også gi kunnskap om humanisme og naturalisme. De enkelte religionene og livssynene behandles både ut fra sin egen selvforståelse og med et faglig utenfrablikk. Det legges vekt på refleksjon over likheter og forskjeller mellom de forskjellige religionene og livssynene. Delemnet inkluderer også en drøfting av forholdet mellom de faglige begrepene religion, livssyn og ideologi, og refleksjon over religions- og livssynsmangfoldet i det norske samfunn.
 
Kunnskap
Studenten har
 • god kunnskap om jødedom, islam, hinduisme og buddhisme: historie, hellige tekster, lære og etikk
 • kunnskap om religiøs praksis, høytider, symboler og arkitektur i jødedom, islam, hinduisme og buddhisme
 • kunnskap om jødedom, islam, hinduisme og buddhisme i Norge
 • kunnskap om hva et livssyn er og om forholdet mellom begrepene religion, livssyn og ideologi
 • kjennskap til historisk bakgrunn og rammer for religions- og livssynsmangfoldet i Norge i dag
 • god kunnskap om humanisme og naturalisme
 • kjennskap til Human-Etisk Forbund
 • kjennskap til religionskritikk
 
Ferdigheter
Studenten kan
 • skille mellom innenfra- og utenfraperspektiv på religion og livssyn
 • sammenlikne ulike tros- og livssynstradisjoner
 
DELEMNE C. ETIKK OG FILOSOFI (4,5 STP)
Delemne C er nært knyttet til Delemne B om religioner og livssyn. Delemnet Etikk og filosofi skal gi kunnskap om sentrale etiske begreper og forskjellige tilnærmingsmåter (modeller) i etikken. Studentene skal få kunnskap om ulike måter å begrunne etikk på, og kjennskap til likheter og forskjeller mellom ulike religioner og livssyn når det gjelder måten å begrunne etikk på og synet på konkrete etiske spørsmål. Gjennom arbeid med stoff fra filosofihistorien skal studentene bli kjent med blant annet sammenhengen mellom virkelighetsforståelse, erkjennelsesteori og etikk.
 
Kunnskap
Studenten har
 • kunnskap om tilnærmingsmåter i etikken og om etisk metode
 • kjennskap forholdet mellom person og institusjon i etikken
 • kjennskap forholdet mellom etikk og religion/livssyn: ulike tradisjoner og begrunnelser for etikken
 • kunnskap om virkelighetsforståelse, erkjennelsesteori og etikk i eldre og nyere filosofihistorie
 
Ferdigheter
Studenten kan
 • drøfte etiske og filosofiske spørsmål
 • evne til å reflektere over undervisning i religion og livssynstema

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • (2010). Et utvalg. Lys og liv, (5), s. 5-6, 16-17, 20-21. Bibliotek (Kompendium). Hentet fra www.mf.no
 • Leganger-Krogstad, H. (2008). Religions- og livssynsdidaktikk. I E. M. Halvorsen (Red.), Didaktikk for grunnskolen: Fellestrekk og særdrag i et fagdidaktisk mangfold (s. 175-205). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Leganger-Krogstad, H. (2007). Møtet mellom fag og politikk i en læreplanprosess, eksemplifisert ved KRL. Acta didactica, 1(1), s. 1-21. Bibliotek. Hentet fra dx.doi.org
 • Stubø, I. (2010). Nye formålsparagrafer i skole og barnehage: Forholdet mellom universelle og partikulære verdier og verdi-tradisjoner. Norsk teologisk tidsskrift, 111(4), s. 229-254. Bibliotek. Hentet 2015-06-16 fra www.idunn.no
 • Sødal, H. K. (Red.) (2009). Religions- og livssynsdidaktikk: En innføring (4. utg.). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek
 • Utdanningsdirektoratet (2006). Læreplan i religion og etikk - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Hentet 2018-12-11 fra www.udir.no
 • Utdanningsdirektoratet (2015). Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). (Kildelitteratur) Hentet 2018-12-04 fra www.udir.no

DELEMNE B LITTERATUR

 • (2012). Replikkveksling om humanisme og humanisme i skolen. Religion og livssyn, 24(3), s. 22-26. Bibliotek (Kompendium).
 • (2011). Tanak: 1. Mos. 12-17; 2. Mos. 10-15, 19-20, 34; 3. Mos. 19-20. I Bibelen: Den hellige skrift: Det gamle og Det nye testamentet. Oslo: Bibelselskapet. Bibliotek
 • Aadnanes, P. M. (2012). Livssyn (4. utg., s. 11-74, 130-215). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Aas, P. A. (2012). Enklest mulig - men ikke enklere: Om humanisme og humansismeundervisning. Religion og livssyn, 24(3), s. 6-11. Bibliotek (Kompendium).
 • Berg, E. (Red.) (2000). Sure 1; Sure 2, 29-40, 255-257; Sure 4, 1-13, 155-158; Sure 19, 16-36; Sure 37, 99-110; Sure 42; 1-6; Sure 43, 1-14; Sure 93, Sure 96, 1-5; Sure 97; Sure 99; Sure 112-114. I Koranen. Oslo: De norske Bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Bore, M. R. (2012). Men så var det ondskapen: Litt om forholdet mellom humanisme og kristendom. Religion og livssyn, 24(3), s. 33-38. Bibliotek (Kompendium).
 • Braarvig, J. & Justnes, Å. (Red.) (2011). Hellige skrifter i verdensreligionene (s. 9-20). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Brekke, T. (Red.) (2001). Oppvåkningen; Lærens hjul settes i gang; Alt brenner; Lignelsen om den forgiftede pil. I Buddhas fortellinger (s. 65-66, 72-75, 76-78). [Oslo]: De norske bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Furseth, I. (2015). Et religiøst landskap i endring. I I. Furseth (Red.), Religionens tilbakekomst i offentligheten?: Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet (s. 21-37). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Gilhus, I. S. & Mikaelsson, L. (Red.) (2007). Verdens levende religioner (s. 316-325, 367-375). Oslo: Pax. Bibliotek (Kompendium)
 • Groth, B. (Red.) (2002). Jødiske skrifter (nr. [10], s. 119-158). [Oslo]: De norske bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Hareide, D. (2012). Noen tanker om humanisme i skolen. Religion og livssyn, 24(3), s. 12-16. Bibliotek (Kompendium).
 • Jacobsen, K. A. (Red.) (2018). Verdensreligioner i Norge (4. utg., s. 13-31, 48-75, 90-129, 142-170, 193-216). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
 • Jacobsen, K. A. (Red.) (2001). Bhagavadgita og andre hinduistiske skrifter (s. 36-42, 282-305). [Oslo]: De norske bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Jacobsen, K. A. & Thelle, N. R. (1999). Hinduismen og buddhismen (s. 37-316). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek
 • Pettersen, A. & Nes, H. C. (2012). Et livssyn for dyr med fornuft og moral: Humanisme som livssyn og hvordan undervise om det. Religion og livssyn, 24(3), s. 17-21. Bibliotek (Kompendium).
 • Rian, D. & Eidhamar, L. G. (1999). Jødedommen og islam (2. utg., s. 12-103, 123-221). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek
 • al-Nawaw?, A. Z. Y. i. S. (2008). De rettvises hager: Al-Nawawis samling overleveringer om profeten Muhammad (188-193; 229-246; 272-273). Oslo: Bokklubben. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE C LITTERATUR

 • Heiene, G. & Thorbjørnsen, S. O. (2011). Kristen etikk: En innføring (s. 15-20, 40-46, 59-97). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Schjelderup, A., Børresen, B. & Olsholt, Ø. (1999). Filosofi i skolen (s. 53-76, 230-246). Oslo: Tano Aschehoug. Bibliotek (Kompendium)
 • Svare, H. (1997). I Sokrates' forspor: Filosofi- og vitenskapshistorie (2. utg., s. 34-130, 230-306, 319-337, 375-396). Oslo: Pax. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift