I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

K1030: Kristen livstolkning i dag

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 

Emneansvarlig:Hanne Birgitte Sødal Tveito (Hanne.S.Tveito@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Kristendom/KRLE
Bachelorprogrammer - Religion og samfunn
Bachelorprogrammer - Teologi
Bachelorprogrammer - Ungdom, Kultur og Trosopplæring
5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Profesjonsstudier - Metodistisk presteutdanning
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for religion og pedagogikk
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste i

Generell informasjon

Enkeltemnet K1030 eller ett av mappevurderingsemnene K-RLE1120 eller K-RLE1125, der fagstoffet i K1030 inngår, er et kjerneemne i Årsstudium Kristendom/KRLE, Bachelor i Ungdom, kultur og trosopplæring, Bachelor i religion, kultur og samfunn, Lektorprogrammet, Bachelor i teologi, Master i teologi og Profesjonsstudiet i teologi.
Emnet består av tre delemner: A. Kristen troslære (4,5 stp), B. Kristen etikk (3,5 stp) og C. Konfesjonskunnskap (2 stp).
 
Delemne A Kristen troslære omfatter et studium og en drøfting av sentrale tema i kristen troslære/dogmatikk. Delemnet gir oversikt over kristen tro som livstolkning og reiser spørsmål om forholdet mellom kristendom og andre religioner og livssyn. Sentralt i delemnet står studiet av en luthersk kristendomsforståelse, men de dogmatiske temaene behandles også ut fra et bredere økumenisk perspektiv. I delemnet inngår arbeid med de oldkirkelige trosbekjennelsene, Luthers lille katekisme, den augsburgske bekjennelse og eksempler på salmer og liturgi.
 
I delemne B Kristen etikk behandles utvalgte grunnlagsspørsmål i kristen etikk og etisk argumentasjon relatert til konkrete etiske tema/spørsmål. Det tas utgangspunkt i en luthersk kristendomsforståelse.
 
I delemne C Konfesjonskunnskap fokuseres det på ulike kristne kirkesamfunn: deres historiske bakgrunn, utbredelse, organisering, lære og forskjellige trosuttrykk. De ulike kirkene behandles både ut fra sin egen selvforståelse, med et faglig utenfrablikk og i et sammenlignende perspektiv. Konfesjonskunnskapen skal bidra til et økumenisk perspektiv på studiet av den kristne tro og lære i dag.

Overlappende emner

Studenter som tidligere har tatt emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Kontakt studieveileder.

Studiekrav

Denne listen over studiekrav gjelder studenter som tar K1030 som enkeltemne. Merk at listen over studiekrav er forskjellig for studenter på Lektorprogrammet og studenter som er på andre studieprogram enn Lektorprogrammet. Studenter som tar ett av mappevurderingsemnene K-RLE1120 eller K-RLE1125 (20 studiepoeng), der fagstoffet fra K1030 inngår, må se emnebeskrivelsen for mappevurderingsemnet for hvilke studiekrav som da gjelder.
 
For studenter på alle studieprogram utenom Lektorprogrammet:
 • Enten: delta på ekskursjon til kristne kirker og få godkjent en ekskursjonsrapport (ca. 750-1000 ord), levert innen en fastsatt frist.
 • Eller: få godkjent et bokreferat (900-1200 ord), levert innen en fastsatt frist.
 • delta i elektronisk evaluering av emnet eller programmet dersom det skal evalueres elektronisk dette semesteret
 
For studenter på Lektorprogrammet:
 • delta på ekskursjon til kristne kirker og få godkjent en ekskursjonsrapport (ca. 750-1000 ord), levert innen en fastsatt frist.
 • delta i elektronisk evaluering av emnet eller programmet dersom det skal evalueres elektronisk dette semesteret
 
Nærmere informasjon om studiekravene gis på semesterarket (se Canvas). 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke opp et eksamensforsøk på emnet må de aktivt trekke sin oppmelding/vurderingsmelding innen trekkfristen 1. mai.
 

Avsluttende vurdering

Emnet K1030 har skriftlig eksamen (6 timer) som eksamensform. Kandidaten vil bli bedt om å besvare to eller flere oppgaver. Disse kan være hentet fra samme delemne. For å kunne få gå opp til eksamen må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen.
Hjelpemidler: Liste i.

Læringsutbytte etter fullført emne

DELEMNE A: KRISTEN TROSLÆRE (4,5 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 
 • god kunnskap om grunnlagsspørsmål i kristen troslære/dogmatikk
 • god kunnskap om sentrale emner fra troslæren knyttet til første, andre og tredje trosartikkel
 • kjennskap til den apostoliske trosbekjennelse, den nikenske trosbekjennelse, Luthers lille katekisme og den augsburgske bekjennelse, og disse bekjennelsenes betydning for kristen troslære/dogmatikk
 • kjennskap til kristen tro som livstolkning i dag
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 
 • gjøre rede for og drøfte sentrale emner fra kristen troslære/dogmatikk
 • reflektere over bruk av temaer fra kristen troslære i nåtidige kristne praksiser
 • sammenligne gudsbilde og menneskesyn i kristendommen med gudsbilde og menneskesyn i andre religioner
 • se emner fra kristen troslære i både et økumenisk og et flerreligiøst perspektiv
 • reflektere over relevansen av kunnskap om kristen troslære for eget studieprogram
 
DELEMNE B: KRISTEN ETIKK (3,5 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 
 • god kunnskap om grunnlagsspørsmål i kristen etikk kunnskap om ulike tilnærmingsmåter i etikken, om etisk metode og om metodisk arbeid med etiske spørsmål med utgangspunkt i kristen teologi
 • god kunnskap om utvalgte emner fra områdeetikken
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 
 • reflektere over forholdet mellom kristen etikk og annen etikk
 • arbeide metodisk med ulike etiske tema/spørsmål med utgangspunkt i kristen teologi
 
DELEMNE C: KONFESJONSKUNNSKAP (2 stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 
 • kjennskap til ulike kristne kirkesamfunn og deres historiske bakgrunn
 • kjennskap til kirkesamfunnenes lære som ulike varianter av kristen livstolkning
 • kjennskap til de ulike kirkesamfunnenes organisering og trosuttrykk
 • kjennskap til kristent enhetsarbeid
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 
 • sammenligne ulike kirkesamfunn med vekt på lære, organisering og trosuttrykk

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • (2013). Salme nr. 197, 520, 381, 233, 136. I Norsk salmebok 2013: For kirke og hjem. [Stavanger]: Eide forl. Bibliotek (Kompendium)
 • Hegstad, H. (2015). Gud, verden og håpet: Innføring i kristen dogmatikk. Oslo: Luther forlag. Bibliotek
 • Kirkemøtet (2017). Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste. Hentet fra kirken.no
 • Rian, D. (1999). Verdensreligioner i undervisningen (s. 71-89, 102-110). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium). Hentet fra bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com

DELEMNE A LITTERATUR
Velg ett av følgende valgalternativer:
Enten:

 • Brunvoll, A. & Sannes, K. O. (Red.) (2017). De oldkirkelige trosbekjennelsene, Den augsburgske bekjennelse (art.1-20 og art. 28), Luthers lille katekisme. I Den norske kirkes bekjennelsesskrifter = Vedkjenningsskriftene til Den norske kyrkja (s. 15-71, 110-181). Oslo: Lunde. Bibliotek

Eller:

 • Mæland, J. O. (Red.) (1985). De oldkirkelige trosbekjennelsene, Den augsburgske bekjennelse (art.1-20 og art. 28), Luthers lille katekisme. I Konkordieboken: Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter (Ny norsk oversettelse utg., s. 15-39, 53-58 , 278-295). Oslo: Lunde. Bibliotek. Hentet fra bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com

DELEMNE B LITTERATUR

 • Heiene, G. & Thorbjørnsen, S. O. (2011). Kristen etikk: En innføring. Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek

DELEMNE C LITTERATUR

 • Sødal, H. K. (Red.) (2002). Det kristne Norge: Innføring i konfesjonskunnskap (s. 9-134, 155-190, 199-210, 219-241, 255-297). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift