I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

K1010: Bibelfag

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Hanne Birgitte Sødal Tveito (Hanne.S.Tveito@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Årsstudier - Kristendom/KRLE
Bachelorprogrammer - Religion og samfunn
Bachelorprogrammer - Teologi
Bachelorprogrammer - Ungdom, Kultur og Trosopplæring
5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Profesjonsstudier - Metodistisk presteutdanning
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste I

Generell informasjon

K1010 er et innføringsemne i bibelfag som inngår i flere studieprogram. Gjennom emnet skal studentene få oversikt over innholdet i Bibelen, kjennskap til hvordan Bibelen er blitt til og til ulike helhetsforståelser av Bibelen. Emnet skal gi innsikt i historisk orientert analyse av bibeltekster og evne til å stille relevante spørsmål til bibeltekster. Kjennskap til bibelteksters virkningshistorie og evne til å reflektere over anvendelse av bibeltekster i ulike kontekster inngår også.
K1010 består av tre delemner: A. Generell innføring (2 stp), B. Det gamle testamentet (4 stp) og C. Det nye testamentet (4 stp).

Overlappende emner

Studenter som tidligere har tatt emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Kontakt studierådgiver.

Studiekrav

Nærmere informasjon om studiekravene finnes i Canvas. Det er studentens ansvar at det enkelte studiekravet oppfylles innen fristen som er satt. Merk at de studiekravene som krever oppmøte, har en alternativ variant for studenter som ikke har anledning til å oppfylle oppmøtekravet. Ved oppmelding i emnet i Studentweb må du krysse av for om du ønsker å følge seminarundervisning i Det gamle og/eller Det nye testamentet og hvilken seminargruppe du skal være med i. Seminarene utfyller forelesningene og er en viktig læringsarena. Seminargruppe 1 er for studenter på Profesjonsstudium i teologi, Bachelor i Ungdom, Kultur og Trosopplæring og Bachelor i teologi. Seminargruppe 2 er for studenter på Årsstudium i kristendom/KRLE, Bachelor i religion og samfunn og studenter som tar K1010 som enkeltemne. Seminargruppe 3 er for studenter på Lektorprogrammet.
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke opp et eksamensforsøk på emnet, må de aktivt trekke sin oppmelding/vurderingsmelding innen trekkfristen 1. november.
 
 • Bibelkunnskapsprøve: bestå en prøve i tilknytning til et bibelkunnskapskurs tidlig i semesteret. Prøven vurderes til «Bestått» eller «Ikke bestått». Ved «Ikke bestått» har studenten anledning til ett forsøk til. Studenter som ikke har anledning til å møte til prøven, kan søke senest 26. august om i stedet å få levere en faglig oppgave (1000-1500 ord)
 • Skrivekurs: ha godkjent fremmøte i skrivekurs (2 dobbelttimer) og bestå en prøve i Canvas etter kurset. Skrivekurset er felles for emnene K1010 Bibelfag og RL1010 Religionsvitenskap. Studenter som ikke oppfyller oppmøtekravet, må innen en fastsatt frist høre på nettforelesninger og bestå en mer omfattende prøve i Canvas
 • Faglig oppgave: få godkjent en faglig oppgave (1500-2000 ord), levert innen en fastsatt frist
 • Seminar i Det gamle testamentet: ha godkjent fremmøte (4 av 6 dobbelttimer) i seminar i Det gamle testamentet. Studenter som ikke har anledning til å følge seminaret, eller som underveis i semesteret ikke oppfyller oppmøtekravet, kan kompensere for fraværet ved å få godkjent en kompensasjonsoppgave over et oppgitt tema (1500-2000 ord), levert innen en fastsatt frist
 • Seminar i Det nye testamentet: ha godkjent fremmøte (4 av 6 dobbelttimer) i seminar i Det nye testamentet. Studenter som ikke har anledning til å følge seminaret, eller som underveis i semesteret ikke oppfyller oppmøtekravet, kan kompensere for fraværet ved å få godkjent en kompensasjonsoppgave over et oppgitt tema (1500-2000 ord), levert innen en fastsatt frist
 • Forelesning om tekstanalyse: ha godkjent fremmøte i forelesning om tekstanalyse. Studenter som ikke er til stede i forelesningen, må innen en fastsatt frist høre på en nettforelesning og besvare et spørsmålsark i Canvas
 • Eventuell formell evaluering: delta i evaluering av emnet eller studieprogrammet dersom det skal evalueres formelt dette semesteret

Avsluttende vurdering

Emnet K1010 har skriftlig eksamen (6 timer) som eksamensform. Kandidaten skal besvare minst to oppgaver. Disse kan være hentet fra samme delemne. En oversikt over hvilke oppgaver som kan gis til eksamen, vil bli publisert innen 1. september.
For å kunne gå opp til eksamen må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke opp et eksamensforsøk på emnet, må de aktivt trekke sin oppmelding/vurderingsmelding innen trekkfristen 1. november.
Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamenen. Tillatte hjelpemidler: Hjelpemiddellisten, Liste i.

Læringsutbytte etter fullført emne

 
DELEMNE A. GENERELL INNFØRING (2 stp)
 
KUNNSKAP
Studenten har
 • oversikt over Bibelen som en helhet og innholdet i 1. Mosebok, 2. Mosebok 1-34, 5. Mosebok, Josva 1-8 og 23-24, Dommerne 1-8, 1.-2. Samuelsbok, 1. Kongebok, 2. Kongebok 1-5 og 15-25, Esra, Salme 1-8, 22-24; 37-39; 77-78; 110-118; 137-139 og 146-150, Jesaja 1-12; 40-45; 52-55; 65-66, Matteusevangeliet, Lukasevangeliet, Johannesevangeliet, Apostlenes gjerninger, Romerbrevet, 1. Korinterbrev, Hebreerbrevet og Johannes åpenbaring (innledende bibelkunnskapskurs)
 • kunnskap om GTs og NTs teksthistorie og kanonhistorie og kjennskap til nyere norske bibeloversettelser
 • kjennskap til teori om lesing av tekster
 • kjennskap til ulike metoder og tolkningsperspektiver i arbeid med bibeltekster
 • kjennskap til spor av Bibelen i allmennkulturen
FERDIGHETER
Studenten kan
 • reflektere over Bibelen som en helhet og forholdet mellom GT og NT
 • reflektere over utviklingslinjer, tematiske sammenhenger og mangfold i Bibelen
 • reflektere over spørsmål knyttet til forståelsen av Bibelen som hellig skrift i kristendommen
 • reflektere over bibelbruk i ulike sammenhenger og innenfra- og utenfraperspektiver på Bibelen
DELEMNE B. DET GAMLE TESTAMENTET (4 stp)
 
KUNNSKAP
Studenten har
 • kunnskap om Det gamle testamentets tilblivelse og historiske kontekst
 • kjennskap til hovedsjangere i Det gamle testamentet
 • god kunnskap om 1. Mosebok og 2. Mosebok og sentral tematikk i disse skriftene
 • kjennskap til hovedlinjene i Israels historie og til spørsmål knyttet til forholdet mellom tekst og historie
 • kjennskap til GT-teksters virkningshistorie i senere bibellitteratur og i vestlig teologi og allmennkultur
 
FERDIGHETER
Studenten kan
 • bruke kunnskap om teksttolkning (delemne A) og generell kunnskap om Det gamle testamentet og 1. og 2. Mosebok (delemne B) til å gjennomføre en historisk orientert analyse av følgende bibeltekster: 1 Mos 1,1-2,3; 2 Mos 3,1-15; 2 Mos 20,1-17. Anbefalt mal: Arbeidsskjema. Til bruk ved historisk orientert analyse av bibeltekster (se litteraturlisten)
DELEMNE C. DET NYE TESTAMENTET (4 stp)
 
KUNNSKAP
Studenten har
 • god kunnskap om de synoptiske evangelienes tilblivelse og sjanger, og kjennskap til spørsmålet om evangeliene som kilder til den historiske Jesus
 • god kunnskap om Matteusevangeliet og sentral tematikk i dette evangeliet
 • kunnskap om Apostlenes gjerninger og sentral tematikk i dette skriftet
 • kjennskap til Paulus-brevene og hovedtrekk i Paulus' teologi
 • kjennskap til nytestamentlig tidshistorie
 • kjennskap til "den store bibelfortellingen" og NTs bruk av tekster og motiver fra GT
 • kjennskap til NT-teksters virkningshistorie i vestlig teologi og allmennkultur
FERDIGHETER
Studenten kan
 • bruke kunnskap om teksttolkning (delemne A) og generell kunnskap om Det nye testamentet og Matteusevangeliet (delemne C) til å gjennomføre en historisk orientert analyse av følgende bibeltekster: Matt 3,13-17; 6,7-15; 8,23-9,8; 16,13-23; 21,1-11 og 28,1-10. Anbefalt mal: Arbeidsskjema. Til bruk ved historisk orientert analyse av bibeltekster (se litteraturlisten)
GENERELLE FERDIGHETER ETTER FULLFØRT EMNE
Studenten kan
 • tilegne seg kunnskaper og ferdigheter gjennom å delta i undervisning, arbeide med faglitteratur og oppfylle studiekrav
 • arbeide selvstendig med og reflektere kritisk over fagstoff på emnet
 • reflektere over emnets relevans som del av eget studieprogram
 • skrive faglige oppgaver ved hjelp av pensumlitteraturen og andre relevante kilder
 • bruke kildene på en selvstendig måte i oppgaveskrivingen og henvise til kildene på en standardisert måte underveis i teksten og i en kildeliste til slutt

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • (2011). Bibelen: Den hellige skrift: Det gamle og Det nye testamente (se emnebeskrivelsen). [Oslo]: Bibelselskapet. Bibliotek
 • (1997). Arbeidsskjema: Til bruk ved historisk orientert analyse av bibeltekster. Oslo: Menighetsfakultetet. (Se Canvas)
 • Aschim, A. (2011). Bibelen -kristendommens hellige skrift. I J. Braarvig & Å. Justnes (Red.), Hellige skrifter i verdensreligionene (s. 58-86). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek
 • Hauge, E. H. & Saxegaard, K. M. (2012). Fortell dine barn: Bibelkunnskap for trosopplærere (s. 67-70). [Oslo]: Verbum. Bibliotek (Kompendium)
 • Hvalvik, R. & Stordalen, T. (1999). Den store fortellingen: Om Bibelens tilblivelse, innhold, bruk og betydning (s. 19-50). Oslo: Det norske bibelselskap. Bibliotek
 • Sødal, H. K. (2018). Kristen arv og tradisjon i barnehagen (6. utg., ikke oppgitt (s. 245-254 i forrige utg.)). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek (Kompendium)
 • Tveito, H. B. S. Om historisk orientert analyse av bibeltekster. (Se Canvas)

DELEMNE B LITTERATUR

 • Hvalvik, R. & Stordalen, T. (1999). Den store fortellingen: Om Bibelens tilblivelse, innhold, bruk og betydning (s. 107-111, 138-143). Oslo: Det norske bibelselskap. Bibliotek
 • Kartveit, M. (Red.) (2003). Det Gamle testamentet: Analyse av tekstar i utval (3. utg., s. 36-49, 159-182, 200-225). Oslo: Samlaget. Bibliotek
 • Ringe, S. H. (2012). When women interpret the Bible. I C. A. Newsom, S. H. Ringe & J. E. Lapsley (Red.), Women's Bible commentary (Revised and Expanded utg., s. 1-9). Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Setel, D. O. (1998). Exodus. I C. A. Newsom & S. H. Ringe (Red.), Women's Bible commentary (Expanded utg., s. 30-39). Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE B LITTERATUR
Velg ett av følgende valgalternativer:
Enten:

 • Collins, J. J. (2014). A short introduction to the Hebrew Bible: And Deutro-Canonical books (2. utg., s. 1-13, 17-48, 51-83, 97-108, 111-184, 187-189). Minneapolis, Minn.: Fortress Press. Bibliotek

Eller:

 • Collins, J. J. (2018). A short introduction to the hebrew Bible and deutero-canonical books (3. utg., s. 1-15, 19-52, 53-89, 103-114, 117-193, 197-200). Minneapolis, Minn.: Fortress. Bibliotek

DELEMNE C LITTERATUR

 • Hvalvik, R. Hovedtrekk i Matteusevangeliet: Utvalgte tema og tekstavsnitt. (s. 14-73). (Se Canvas)
 • Hvalvik, R. (1992 eller senere oppl.). Fra Jerusalem til jordens ender: Hovedtrekk i Apostlenes gjerninger (2. utg., s. 31-39, 45-65, 96-118). Oslo: Credo. Bibliotek
 • Hvalvik, R. & Stordalen, T. (1999). Den store fortellingen: Om Bibelens tilblivelse, innhold, bruk og betydning (s. 176-200, 211-222, 248-262, 264-281, 428-443). Oslo: Det norske bibelselskap. Bibliotek
 • Kvalbein, H. (1990 eller senere opplag). Fortolkning til Matteusevangeliet (Vol. 2, s. 63-75, 135-140, 282-286). Oslo: Nye Luther forlag. Bibliotek (Kompendium)
 • Kvalbein, H. (1989 eller senere opplag). Fortolkning til Matteusevangeliet (Vol. 1, s. 102-108, 164-179, 212-213, 226-236). Oslo: Nye Luther forlag. Bibliotek (Kompendium)
 • Sandnes, K. O. & Skarsaune, O. (2011). Mannen som ble Messias ([2.] utg., s. 40-50, 70-76). Oslo: Det teologiske Menighetsfakultet. Bibliotek (Se Canvas)

> PDF-versjon for utskrift