I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

FIL2010: De store spørsmålene

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 

Emneansvarlig:Atle Ottesen Søvik (Atle.O.Sovik@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst og vår
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Religion og samfunn
Bachelorprogrammer - Teologi
Bachelorprogrammer - Ungdom, Kultur og Trosopplæring
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi og historie
Tillatte hj.midler ved eksamen:Ingen

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-13 13. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2018
Skriftlig eksamen2018-11-20 20. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:11. des. 2018

Generell informasjon

De store spørsmålene: Dette emnet konsentrerer seg om grunnleggende filosofiske spørsmål om Gud og religion. Undervisningen legges opp rundt spørsmål der ulike svaralternativer i pensum skal diskuteres. En del av spørsmålene som skal diskuteres er de følgende: Hva er de beste argumenter for og mot Guds eksistens? Hva er det beste svar på det ondes problem? Taler vitenskapen mot religion? Er det rasjonelt å tro på mirakler? Kan bare én religion være sann? Er det mulig å beholde sin personlige identitet etter døden?
 
FIL2010 tilbys som nettstudium over ett semester.
Emnet tilbys hvert semester.

Studiepoengreduksjon

Studenter som tar emnet sammen med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Oversikt over reduksjon med ulike kombinasjoner:
 • Med FIL5010 De store spørsmålene reduseres dette emnet med 10 stp.
 • Med K5410 Dogmatikk og etikk for kirkelig undervisning reduseres dette emnet med 2 stp.
 • Med TEOL5420 Etikk og religionsfilosofi reduseres dette emnet med 2 stp.

Studiekrav

Til eksamen vil studentene få ett eller flere av spørsmålene (eller likelydende) på listen som er oppgitt nedenfor. Studiekravene i emnet er å lage eksamensforberedende disposisjoner eller tankekart til disse spørsmålene (på ca 1 side), som har med de viktigste nøkkelordene som bør være med dersom man får oppgaven til eksamen. Den 1. november i høstsemesteret/1. april i vårsemesteret velger emneansvarlig ut gode tankekart til alle oppgavene som legges anonymt ut i Canvas slik at alle studentene kan bruke disse til eksamensforberedelse.
 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Innen 15.september i høstsemesteret/15. februar i vårsemesteret lage disposisjon/tankekart til 8 av oppgavene, og levere disse i Canvas. Dersom man ikke overholder fristen kan man innen 1.oktober/1.mars lage disposisjon/tankekart til 10 av oppgavene og levere disse i en «for sent»-mappe i Canvas. Dersom studiekravet ikke oppfylles, får man ikke gå opp til eksamen.
 • Innen 15.oktober i høstsemesteret/15. mars i vårsemesteret lage disposisjon/tankekart til 7 nye oppgaver, og levere disse i Canvas. Dersom man ikke overholder fristen kan man innen 1.november/1.april lage disposisjon/tankekart til 10 oppgaver og levere disse i en «for sent»-mappe i Canvas. Dersom studiekravet ikke oppfylles, får man ikke gå opp til eksamen.
 • Delta i evaluering av studietilbud og/eller læringsmiljø, dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Avsluttende vurdering

Emnet FIL2010 har skoleeksamen (6 timer) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av prøven.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap til ulike posisjoner som kritiserer eller forsvarer tankeinnholdet i (kristen) religion.
 • kunnskap om metodiske problemstillinger i forbindelse med drøfting av religionsfilosofiske spørsmål.
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • skrive en faglig oppgave ved hjelp av relevante kilder, som det henvises til på en standardisert måte.
 • drøfte sentrale problemstillinger innenfor religionsfilosofi og metafysikk.
 

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Gregersen, N. H. (1988). Teologi og kultur: Protestantismen mellem isolation og assimilation i det 19. og 20. århundrede (s. 227-239). Århus: Aarhus Universitetsforlag. Bibliotek (Kompendium)
 • Peterson, M. L. .. a. (2013). Reason & religious belief: An introduction to the philosophy of religion (5. utg.). New York: Oxford University Press. Bibliotek
 • Søvik, A. O. & Davidsen, B. A. (2013). Eksisterer Gud?: En drøfting av argumenter for og mot. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift