I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

BIB511: Bibelteologi

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten | Litteratur 

Emneansvarlig:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst og vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning masternivå - KRLE/Religion og etikk
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for religion og pedagogikk
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste e

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-13 13. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2018
Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018
Utleveringsdato:13. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. aug. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Erfaringsbasert master i KRLE/Religion og etikk. BIB511 gir en oversikt over sentrale sider ved synoptisk og paulinsk bibelteologi, og inkluderer også noe gammeltestamentlig bibelteologi.

Studiepoengreduksjon

Studenter som tar emnet sammen med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Oversikt over reduksjon med ulike kombinasjoner:
 • Med NT513-07H Det nye testamentet... reduseres emnet med 7 stp

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • delta i minst 75% av undervisningen
 • delta i evalueringen av studietilbudene, dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semester
Dersom studenten ikke har oppfylt studiekravet om tilstedeværelse kan han/hun få gå opp til skriftlig eksamen. Studenten må selv gi melding til studieadministrasjonen om dette, senest én uke før skriftlig eksamen holdes.

Avsluttende vurdering

Studentene som har oppfylt alle studiekravene, kan få hjemmeeksamen (1 uke) som vurderingsform. Hjemmeeksamen skal være på 4000-5000 ord over et oppgitt emne. Ved innlevering må man godta en erklæring om at arbeidet er gjennomført selvstendig og at alle kilder er ført opp.
 
Emnet har også skriftlig eksamen (6 timer) som vurderingsalternativ. Studenten må senest én uke før skriftligeksamen holdes, gi melding til studieadministrasjonen dersom man ønsker denne vurderingsformen. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av hjemmeeksamen, evt. skriftlig eksamen.
 
 
 

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har
 • god kunnskap om hvordan Paulus reflekterer om Kristus, frelse, menighet og kristen livsførsel
 • inngående kunnskap om innholdet i og rekkevidden av Jesu forkynnelse om Guds rike i følge de synoptiske evangeliene
 • inngående kunnskap om hvilket bilde de synoptiske evangeliene gir av Jesu selvforståelse og av å følge etter han
 • god kunnskap om antropologi (menneskesyn) og gudsforståelse i Det gamle testamentet.
FERDIGHETER
Studenten kan
 • reflektere over om Paulus brev er uttrykk for en enhetlig teologi
 • gjøre rede for teologiske sammenhenger mellom Det gamle og Det nye testamentet.

Merknad til litteraturlisten

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Kvalbein, H. (2008). Jesus - hva ville han? Hvem var han?: En innføring i de tre første evangelienes budskap (s. 75-181, 201-385). Oslo: Luther. Bibliotek
 • Mettinger, T. N. D. (1988). In search of God: The meaning and message of the everlasting names (1-49 og 158-174). Philadelphia: Fortress Press. Bibliotek
 • Sandnes, K. O. (1996). -I tidens fylde-: En innføring i Paulus' teologi. Oslo: Luther. Bibliotek
 • Stordalen, T. (1994). Støv og livspust: Mennesket i Det gamle testamente (s. 1-147). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek. Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com

> PDF-versjon for utskrift