I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

BAO2700: Bacheloroppgave

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Kristin Norseth (Kristin.Norseth@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst og vår
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Religion og samfunn
Bachelorprogrammer - Teologi
5-årige masterprogrammer - Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for religion og samfunn

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Individuell skriftlig oppgave2018-12-18 18. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. jan. 2018
Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-31 31. jan. 20192019-01-18 18. jan. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:20. feb. 2019
Individuell skriftlig oppgave2019-06-07 7. juni 20192019-05-01 1. mai 2019
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:28. juni 2019

Generell informasjon

BAO2700 er et kjerneemne i Lektorprogrammet og valgemne i de øvrige bachelorprogrammene ved MF. Emnet er en forberedelse for studier på masternivå og anbefales særlig for studenter med høyere karaktersnitt enn C.
Det gis individuell veiledning på semesteroppgaven, normalt 3 veiledningsmøter á inntil 45 minutter.
I arbeidet med bacheloroppgaven drøfter studenten en nærmere presisert tematikk i lys av faglige teorier og perspektiver. Emnet skal styrke studentenes evne til å arbeide med faglige problemstillinger og å til skrive en akademisk tekst.Tematikken skal knytte an til spørsmål som er relevante innenfor studieprogrammet, og bestemmes i samråd med veileder eller emneansvarlig. De kildene studenten skal benytte i arbeidet med oppgaven, bestemmes også i samråd med veileder. Studenten velger litteratur som er relevant for egen problemstilling og metode i samråd med veileder.
Det er ikke anledning til å gjøre en empirisk undersøkelse (spørreskjema/intervju) i rammen av dette emnet.
BAO2700 forutsetter at studenten har avlagt 60 studiepoeng innenfor rammen av det profesjons-/bachelorprogrammet som oppgaven skrives innenfor. Bacheloroppgaven skrives normalt i studiets 5. eller 6. semester.

Overlappende emner

BAO2700 Bacheloroppgave overlapper fullstendig tidligere tilbudte bacheloroppgaveemner, for eksempel RL2060, TEOL2050 og SAM2150. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har et tidligere tilbudt bacheloroppgaveemne fra før, vil få 0 poeng uttelling for BAO2700 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • få godkjent temaet for bacheloravhandlingen av veileder eller emneansvarlig.
 • delta på skriveseminar.
 • presentere prosjektskisse for veileder. Utkastets omfang avtales med veielder eller emneansvarlig.
 • presentere et førsteutkast til bacheloroppgaven for veileder. Omfang og form avtales med veileder.
 • delta på minst to (2) veiledningssamtaler.
 • delta i evaluering av studietilbudet, dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Avsluttende vurdering

For å få avsluttende vurdering må studenten ha oppfylt studiekravene. Studenter som ikke får godkjent studiekravene, vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov). Emnet har bacheloroppgave (5000-6000 ord) som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgaven.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har 
 • god kunnskap om et emne som er relevant innenfor studieprogrammet.
 • god kunnskap om litteratursøk.
 • kunnskap om teorier og metoder som er relevante for emnet.
 
FERDIGHETER
Studenten kan
 • presentere en skriftlig prosjektbeskrivelse resp. problemstilling samt utvikle denne til en lengre tekst.
 • skrive en akademisk tekst ved hjelp av relevante kilder, som det henvises til på en standardisert måte.
 • bruke faglige begreper, teorier og verktøy til å analysere en faglig problemstilling.
 • finne og bruke relevante faglige kilder.
 • bruke bibliotekets analoge og digitale resurser til å finne egnet faglitteratur.
 • vurdere forskningsframstillinger i faglitteratur og andre relevante kilder.
 • argumentere på en klar, saklig og overbevisende måte.
 
GENERELL KOMPETANSE
Studenten kan.
 • planlegge, gjennomføre og ferdigstille en selvstendig faglig oppgave.
 • reflektere over sin egen akademiske skriveprosess og justere denne under veiledning.
 • ferdigstille en skriftlig oppgave til en bestemt frist.
 • ta imot veiledning og tilpasse den egne læringsprosessen.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Rognsaa, A. (2015). Bacheloroppgaven: Skriveråd og regler for utformingen. Oslo: Universitetsforl. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift