I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

AVH5040: Masteroppgave i kirkelig undervisning:

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiepoengreduksjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering 

Emneansvarlig:Heid Leganger-Krogstad (Heid.Leganger-krogstad@mf.no)
Studiepoeng:30
Undervisningsstart:Høst og vår
Undervisningsspråk:Norsk
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Master i kirkelig undervisning
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for religion og pedagogikk

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i programmet master i kirkelig undervisning
Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid innenfor et avgrenset område. Arbeidet med oppgaven skal styrke studentens faglige grunnlag for yrkesutøvelse og gi opplæring til forskning.
En masteroppgave kan være en selvstendig undersøkelse bygd på kildemateriale, eller den kan være en vurderende analyse av andres forskning. Den kan være frittstående eller del av et større forskningsprosjekt hvor flere er engasjert. Valg og vinkling av emne skal tilpasses de overordnede målene for mastergradsstudiet.
Alle studenter som skriver masteroppgave, skal ha kontrakt med en veileder (jfr. instruks for veiledningsforhold.) Veilederen skal der bl.a. godkjenne emnet for oppgaven. MF tildeler veiledere, normalt semesteret før masteroppgave (innenfor emnet i metode). Veilederen skal normalt ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.
Studenten må normalt ha bestått eksamen i MET5010 eller ha tilsvarende kompetanse for å kunne melde seg til emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnet har ingen studiepoengsreduksjon mot andre emner.

Studiekrav

For å levere en masteroppgave til endelig vurdering må den enkelte student
  • ha en gyldig kontrakt med veileder, der veileder bl.a. godkjenner temaet for masteroppgaven. Veileders godkjenning av tema innebærer at det ligger innenfor studieprogrammets fagfelt og er egnet for en oppgave på 5000-nivå. Godkjenningen skjer i veiledningskontrakten som leveres i studieadministrasjonens resepsjon.
  • levere melding om tidspunktet oppgaven planlegges levert. Se masteroppgaverommet i Fronter eller eksamenssidene, underside «masteroppgaven», for hvordan du gir beskjed.
  • levere «Egenerklæring om selvstendig arbeid» i masteroppgaverommet i Fronter i forbindelse med endelig innlevering av masteroppgaven.
 
For å få avsluttende vurdering, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Studenter som ikke får godkjent studiekravene, vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Avsluttende vurdering

Emnet AVH5040 har masteroppgave (18-000-24-000 ord) med kun elektronisk innlevering, og muntlig justering (ca 30. minutter), som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgaven og den muntlige justeringen.
 
Informasjon om innleveringsfrister, innleveringsprosedyren og formelle krav for utforming av masteroppgaven, er tilgjengelig i masteroppgaverommet i Fronter, eller på eksamenssidene, underside «masteroppgaven».
  
Muntlig justering gjennomføres normalt 3-6 uker etter innleveringsfristen. Sensur på masteroppgaven vil være tilgjengelig senest på dagen for muntlig justering.

> PDF-versjon for utskrift