I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

AVH5010: Masteroppgave i teologi:

Show in English | Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Generell informasjon | Studiekrav | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne 

Emneansvarlig:Svein Olaf Thorbjørnsen (Svein.O.Thorbjornsen@mf.no)
Studiepoeng:60
Undervisningsstart:Høst og vår
Undervisningsspråk:Engelsk
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Teologi
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi og historie

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i programmet master i teologi.Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid innenfor et avgrenset område. Arbeidet med oppgaven skal styrke studentens faglige grunnlag for yrkesutøvelse og gi opplæring til forskning.
 
En masteroppgave kan være en selvstendig undersøkelse bygd på kildemateriale, eller den kan være en vurderende analyse av andres forskning. Den kan være frittstående eller del av et større forskningsprosjekt hvor flere er engasjert. Valg og vinkling av emne skal tilpasses de overordnede målene for masterprogrammet.
Alle studenter som skriver masteroppgave, skal ha kontrakt med en veileder (jfr. instruks for veiledningsforhold.) Veilederen skal der bl.a. godkjenne emnet for avhandlingen. Veileder tildeles normalt i forbindelse med metodeemnet. Veilederen skal normalt ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.
 
Studenter på programmet må normalt ha bestått emner tilsvarende 30 studiepoeng på masternivå, i tillegg til metodeemne, før de kan melde seg opp til AVH5010.

Studiekrav

For å levere en masteroppgave til endelig vurdering må den enkelte student
 • ha en gyldig kontrakt med veileder, der veileder bl.a. godkjenner temaet for masteroppgaven. Veileders godkjenning av tema innebærer at det ligger innenfor studieprogrammets fagfelt og er egnet for en oppgave på 5000-nivå. Godkjenningen skjer i veiledningskontrakten som leveres i studieadministrasjonens resepsjon.
 • levere melding om tidspunktet oppgaven planlegges levert. Se masteroppgaverommet i Fronter eller eksamenssidene, underside «masteroppgaven», for hvordan du gir beskjed.
 • levere «Egenerklæring om selvstendig arbeid» i masteroppgaverommet i Fronter i forbindelse med endelig innlevering av masteroppgaven.
 
For å få avsluttende vurdering, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Studenter som ikke får godkjent studiekravene, vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Avsluttende vurdering

Emnet AVH5010 har masteroppgave (30-000-45-000 ord) med kun elektronisk innlevering som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgaven.
 
Informasjon om innleveringsfrister, innleveringsprosedyren og formelle krav for utforming av masteroppgaven, er tilgjengelig i masteroppgaverommet i Fronter, eller på eksamenssidene, underside «masteroppgaven».
 
Sensurfristen er normalt 3-6 uker etter innleveringsfrist.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • Inngående kunnskap om temaet avhandlingen undersøker
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • planlegge, gjennomføre og ferdigstille et selvstendig forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • avgrense et materiale ut fra en gitt problemstilling
 • foreta begrunnede og kritiske valg av teori og metode ut fra materiale og problemstilling
 • forklare sammenhengen mellom teori, metode, begrepsbruk og empiri/kildemateriale i eget forskningsarbeid
 • bruke faglige begreper/teorier/verktøy til å analysere og drøfte en faglig problemstilling på et selvstendig og kritisk vis
 • referere til faglige kilder på en god og redelig måte, i henhold til en gjeldende referansestandard
 • formidle egne forskningsresultater skriftlig på en konsis og systematisk måte

> PDF-versjon for utskrift