I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

RV502: Islam: Tro, tradisjon og fornyelse

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten | Litteratur 


Emneansvarlig:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning masternivå - KRLE / religion og etikk
2-årige masterprogrammer - Master i kirkelig undervisning

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-08-19 19. aug. 20192019-08-04 4. aug. 2019
Utleveringsdato:12. aug. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. aug. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:
Kunngjøringsdato: 9. sep. 2019

Generell informasjon

Emnet RV502 er et kjerneemne i studieprogrammet Erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk. Sentrale aspekter ved islams historie, lære og praksis inngår i emnet. RV502 omfatter både det som er felles for et flertall av muslimer og noen av de variasjonene som finnes innen religionen. Emnet settes fokus på ulike retninger og former av islam. Emnet tematiserer hvordan islam fortolkes og praktiseres av muslimer i nyere tid, med særlig vekt på norske forhold.
 
For å melde seg opp i emnet, må studenten ha avlagt eksamen i KRLE1010/RL1010 eller ha tilsvarende kompetanse, og være tatt opp på studieprogrammet eller andre masterprogram på MF.

Overlappende emner

Deler av RV502 Islam: Tro, tradisjon og fornyelse overlapper med RL2030 Islam (for lektorstudenter) og RL2035 Islam. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har RL2030 eller RL2035 fra før, vil få 4 poeng uttelling for RV502 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å få hjemmeeksamen som avsluttende vurdering må studenten:
 • delta i minst 75 % av undervisningen
 • delta i evalueringen av studietilbudene, dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semester
 
Dersom studenten ikke har oppfylt studiekravene (inkl. tilstedeværelseskravet), kan han/hun få gå opp til skriftlig eksamen. Studenten må selv gi melding til studieadministrasjonen om dette, senest én uke før skriftlig eksamen holdes.

Avsluttende vurdering

Studentene som har oppfylt alle studiekravene, kan få hjemmeeksamen (1 uke) som vurderingsform. Hjemmeeksamen skal være på 4000-5000 ord over et oppgitt emne. Ved innlevering må man godta en erklæring om at arbeidet er gjennomført selvstendig og at alle kilder er ført opp.
 
Emnet har også skriftlig eksamen (6 timer) som et sekundært vurderingsalternativ. Studenten må senest én uke før skriftlig eksamen holdes, gi melding til studieadministrasjonen dersom man ønsker denne vurderingsformen.
Karakteren (A-F) settes på grunnlag av hjemmeeksamen, evt. skriftlig eksamen.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har
 • god kunnskap om islams bakgrunn og historie
 • kjennskap til hvordan denne historien har preget religionens uttrykksformer
 • god kunnskap om ulike retninger og ulike former for islam
 • kunnskap om politisk islam
 • god kunnskap om sentrale aspekt ved hellige tekster, den religiøse loven, teologi, praksis og tolkningstradisjoner med vekt på sunni-islam
 • god kunnskap om kvinnesyn og familierett
 • god kunnskap om hvordan muslimer utvikler sine fellesskap, sin praksis og sine fortolkninger av islam under norske forhold
 • god kunnskap om religion og hverdagsliv blant unge norske muslimer
 
Ferdigheter
Studenten kan
 • drøfte spørsmål om islams mangfold og religiøse endringsprosesser
 • drøfte spørsmål knyttet til unge muslimers religiøse praksis med vekt på det norske samfunn

Merknad til litteraturlisten

Kari Vogt (2005): Islam- tradisjon, fundamentalisme og reform. Cappelen
kan kjøpes på nettstedet www.skaff.no ISBN: 9788202220891

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Bangstad, S. (2013). IslamNet - puritansk salafisme i Norge (Vol. 118, nr. 3, s. 254-272). Bibliotek. Hentet 3 fra www.idunn.no
 • Døving, C. (2012). "Pressens mørkemenn / troens tjenere" - posisjon og selvforståelse blant sunni-muslimske imamer. I C. A. Døving & B. Thorbjørnsrud (Red.), Religiøse ledere: Makt og avmakt i norske trossamfunn (s. 26-45). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Døving, C. A. & Kraft, S.-E. (2013). Religion i pressen (s. 123- 148). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Eidhamar, L. G. (2014). Rett kontra godt?: Holdninger og resonnementer blant unge norske muslimer i spørsmål om kjønnsroller og seksualitet. Din: Tidsskrift for religion og kultur, (2), s. 27-66. Bibliotek. Hentet fra ojs.novus.no
 • Hjärpe, J. (1997). What will be chosen from the Islamic basket. European review: A journal of the Academia Europaea, 5(3), s. 267-274. Bibliotek (Kompendium).
 • Jacobsen, C. M. (2011). Islamic traditions and Muslim youth in Norway (nr. 10, s. 225-282). Leiden: Brill. Bibliotek (Kompendium). Hentet 10 fra search.ebscohost.com
 • Ramadan, T. (2009). Europeisk islam: Å være muslim i Vesten (s. 176-213). [Oslo]: Cappelen Damm. Bibliotek (Kompendium)
 • Roald, A. S. (2005/2010). Er muslimske kvinner undertrykt? (s. 45-74, 94-238). Oslo: Pax. Bibliotek
 • Utvik, B. O. (2011/2013). Islamismen (s. 319-330). [Oslo]: Unipub. Bibliotek (Kompendium)
 • Vogt, K. (2005). Islam: Tradisjon, fundamentalisme og reform (s. 11-284, 299-322). Oslo: Cappelen. Bibliotek (Kjøpes på pensum.no)
 • Vogt, K. (2005). Å være som en kledning for hverandre: Ekteskap og rettspraksis i islamsk tradisjon. I B. Thorbjørnsrud (Red.), Evig din?: Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge (s. 152-173). Oslo: Abstrakt. Bibliotek (Kompendium)
 • Vogt, K. (2008). Islam på norsk: Moskeer og islamske organisasjoner i Norge (2. utg., s. 174-213). [Oslo]: Cappelen Damm. Bibliotek (Kompendium)
 • Ådna, G. M. (2013). Rollemodeller blant muslimer i Stavanger. Kirke og Kultur, 118(2), s. 202-214. Bibliotek. Hentet fra www.idunn.no
 • Østberg, S. (2003). Muslim i Norge: Religion og hverdagsliv blant unge norsk-pakistanere (s. 9-201). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift