I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

RPSY503: Religionspsykologi 3: Kultur, sosial identitet, meningsdanning og emosjoner

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Gry Stålsett (Gry.Stalsett@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Vår (uregelmessig)
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning masternivå - Erfaringsbasert master i klinisk sjelesorg
Videreutdanning masternivå - Erfaringsbasert master i praktisk teologi
2-årige masterprogrammer - Master i teologi
2-årige masterprogrammer - Master i diakoni
2-årige masterprogrammer - Master i kirkelig undervisning
Profesjonsstudier - Metodistisk presteutdanning
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi - høyere grad
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi og kirkelig utdanning

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Master kristendomskunnskap, studieretning religionspsykologi.
 
RPSY503 legger vekt på å belyse sammenhengen mellom ulike former for religiøsitet og prosesser i kultur- og samfunnsliv. Emnet vil stimulere til refleksjon over hvordan samtidskulturen bidrar til å forme religiøs erfaring og eksistensiell selvfortolkning. Emnet drøfter denne tematikken i lys av et kristent menneskesyn slik det utformes i rammen av teologisk antropologi.

Overlappende emner

Studenter som tar emnet sammen med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Oversikt over reduksjon med ulike kombinasjoner:
Med ST504 Kultur og m, reduseres dette emnet med 8 stp
Med ST511 Gudsbilde og msk... reduseres dette emnet med 3 stp

Studiekrav

Studenten skal i tilknytning til seminarundervisningen
 • skrive en bokrapport på inntil 2000 ord fra en avgrenset del av pensumlitteraturen. Oppgaven gis i samråd med faglærer, og vurderes med bestått/ikke bestått.
 • delta i evaluering av studietilbudene dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semester.
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Avsluttende vurdering

Emnet RPSY503 har skriftlig eksamen (6 timer) som eksamensform. For å kunne gå opp til eksamen
må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av skriftlig eksamen.

Læringsutbytte etter fullført emne

Studenten skal
 • ha grundig kunnskap om hvordan individets behov for tilhørighet og hvordan prosesser i kulturen influerer på religiøs erfaring, emosjoner og sosial identitetsdannelse
 • ha grundig kunnskap om religionspsykologiens fortolkning av ritualenes psykologiske funksjon,
 • ha grundig kunnskap om ulike former meningsdannelse
 • ha kunnskap om religionspsykologiske perspektiver på terror,
 • evne til å reflektere i dialog med teologiske og filosofiske tolkninger av fenomenet ondskap
 • ha kunnskap om religionspsykologi som grunnlag for kultur og religionskritikk som forståelseshorisont i møte med samtidens religiøse og spirituelle ytringer, 
 • ha grundig kunnskap om religionspsykologisk fortolkning av å være med i religiøse sekter 

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Baumeister, R. & Leary, M. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological bulletin, 117(3), s. 497-529. Bibliotek (Kompendium).
 • Danbolt, L. J. & Stifoss-Hansen, H. (2014). Ritualisering: Å skape mening gjennom symbolske handlinger. I L. J. Danbolt (Red.), Religionspsykologi (s. 203-215). Oslo: Gyldendal Akademisk. Bibliotek
 • Duckitt, J. (1992). The social psychology of prejudice (s. 84-90). New York: Praeger. Bibliotek (Kompendium)
 • Emmons, R. (2005). Emotion and religion. I C. L. Park & R. F. Paloutzian (Red.), Handbook of the psychology of religion and spirituality (s. 235-252). New York: Guilford Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Geels, A. (2014). Terror i Guds navn?. I L. J. Danbolt (Red.), Religionspsykologi (s. 273-293). Oslo: Gyldendal Akademisk. Bibliotek
 • Greenberg, J. (2012). Terror Management Theory: From Genesis to Revelations. I M. Mikulincer & P. R. Shaver (Red.), Meaning, Mortality, and Choice: The Social Psychology of Existential Concerns (s. 17-35 ). Washington, D.C.: American Psychological Association. Bibliotek (Kompendium)
 • Heelas, P. & Woodhead, L. (2005). The spiritual revolution: Why religion is giving way to spirituality (s. 1-32). Malden, Mass.: Blackwell Pub. Bibliotek
 • Henriksen, J.-O. (2003). Imago Dei: Den teologiske konstruksjonen av menneskets identitet (Kap. 3-5). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek
 • Henriksen, J.-O. (2005). Spirituality and religion - worlds apart?: Heelas' and Woodhead's The spiritual revolution read as a resource for cultural and theological criticism. Tidsskrift for kirke - religion - samfunn, 18(1). ISBN/ISSN: 0802-0167.
 • Jacobsen, M. H. & Olsen, J. B. (2014). Dødens socialpsykologi ? perspektiver på døden i samspillet mellem individ og samfund. Sosiologi i dag, 44(3), s. 33-53. Bibliotek. Hentet fra ojs.novus.no
 • Jones, J. (2011). Religion, kultur och psykologin bakom religiös terrorism. I V. DeMarinis, O. Wickström & Ö. A. Cetrez (Red.), Inspiration till religionspsykologin / kultur, hälsa och mening (s. 111-132). Stockholm: Natur & Kultur. Bibliotek (Kompendium)
 • Krogseth, O. (2000). Nyreligiøsiteten - i spenningsfeltet mellom avsakralisering og resakralisering: Et kulturanalytisk perspektiv. I A. T. Sveinall & L. G. Engedal (Red.), Troen er løs: Bidrag til belysning av forholdet mellom folkereligiøsitet, nyreligiøsitet og kristen tro (s. 29-40). Oslo: Egede institutt. Bibliotek (Kompendium)
 • Meissner, W. (1996). The pathology of beliefs and the beliefs of pathology. I E. P. Shafranske (Red.), Religion and the clinical practice of psychology (s. 241-267). Washington, D.C.: American Psychological Association. Bibliotek (Kompendium)
 • Nielsen, M., Hatton, A. & Donahue, M. (2013). Religiousness, social psychology and behavior. I R. F. Paloutzian & C. L. Park (Red.), Handbook of the psychology of religion and spirituality (2. utg., s. 312-329). New York: The Guildford Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Paloutzian, R. F. & Park, C. (2013). Religion and the staircase to terrorism. I R. F. Paloutzian & C. L. Park (Red.), Handbook of the psychology of religion and spirituality (2. utg., s. 632-648). New York: The Guildford Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Paloutzian, R. F. & Park, C. (2013). Defining religion and spirituality. I R. F. Paloutzian & C. L. Park (Red.), Handbook of the psychology of religion and spirituality (2. utg., s. 23-47). New York: The Guildford Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Ringnes, H. K. & Ulland, D. (2014). Individet i religiøse sekter: Faglige synspunkter på rekruttering, medlemskap og brudd. I L. J. Danbolt (Red.), Religionspsykologi (s. 257-271). Oslo: Gyldendal Akademisk. Bibliotek
 • Schnell, T. (2011). Experiential validity: Psychological approaches to the sacred. Implicit religion, 14(4), s. 387-404. Bibliotek. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Schnell, T. (2010). Existential indifference: Another quality of meaning in life. Journal of humanistic psychology, 50(3), s. 351-373. Bibliotek (Kompendium).
 • Schnell, T. & Keenan, W. (2013). The construction of atheist spirituality: A survey-based study. I H. Westerink (Red.), Constructs of meaning and religious transformation: Current issues in the psychology of religion (s. 101-118). Göttingen: V&R unipress. Bibliotek (Kompendium)
 • Schnell, T. & Keenan, W. (2011). Meaning making in an atheist world. Archiv für Religionspsychologie = Archive for the psychology of religion, 33, s. 55-78. Bibliotek. Hentet fra booksandjournals.brillonline.com
 • Schnell, T. & Pali, S. (2013). Pilgrimage today: The meaning-making potential of ritual. Mental Health, Religion & Culture, 16(9), s. 887-902. Bibliotek (Kompendium).
 • Stifoss-Hansen, H. (2014). Norge: Det religiøse kartet og religionspsykologiens bidrag. I L. J. Danbolt (Red.), Religionspsykologi (s. 22-41). Oslo: Gyldendal Akademisk. Bibliotek
 • Svendsen, L. F. H. (2013). Ondskapens filosofi (2. utg., s. 17-187). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Triandis, H. & Trafimow, D. (2001). Cross-national prevalence of collectivism. I C. Sedikides & M. B. Brewer (Red.), Individual self, relational self, collective self (s. 259-276). Philadelphia: Psychology Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Triandis, H. & Trafimow, D. (2003). Culture and its implications for intergroup behaviour. I R. Brown & S. L. Gaertner (Red.), Blackwell handbook of social psychology: Intergroup processes (s. 367-385). Malden, MA: Blackwell. Bibliotek (Kompendium)
 • Turner, J. & Reynolds, K. (2010). The story of social identity. I T. Postmes & N. R. Branscombe (Red.), Rediscovering social identity: Key readings (s. 13-32). New York: Psychology Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Watts, F. (2007). Emotion regulation and religion. I J. J. Gross (Red.), Handbook of emotion regulation (s. 504-520). New York: Guilford Press. Bibliotek (Kompendium)
 • Zinnbauer, B. & Pargament, K. I. (2005). Religiousness and spirituality. I C. L. Park & R. F. Paloutzian (Red.), Handbook of the psychology of religion and spirituality (s. 21-43). New York: Guilford Press. Bibliotek (Kompendium)

> PDF-versjon for utskrift