I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

RL2035: Islam

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Ungdom, Kultur og Trosopplæring
Bachelorprogrammer - Teologi
Bachelorprogrammer - Religion og samfunn
Tillatte hj.midler ved eksamen:Ingen

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig eksamen2019-11-27 27. nov. 20192019-11-01 1. nov. 2019
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:18. des. 2019

Generell informasjon

RL2035 Islam tar opp sentrale aspekter ved islams historie, lære og praksis. Emnet omfatter både det som er felles for et flertall av muslimer og noen av de variasjonene som finnes innen religionen. Emnet setter fokus på ulike retninger og former av islam. I tillegg tematiseres hvordan islam fortolkes og praktiseres av muslimer i nyere tid, med særlig vekt på norske forhold.
 
For å melde seg opp i emnet RL2035, må studenten ha avlagt eksamen i RL1010 eller ha tilsvarende kompetanse.
 
RL2035 har felles forelesninger med RL2030 Islam for lektorstudenter. Obligatorisk didaktikkseminar er knyttet til RL2030, og kan ikke tas av studenter på RL2035.

Overlappende emner

RL2035 Islam overlapper fullstendig med RL2030 Islam (for lektorstudenter) og delvis med RV502 Islam: Tro, tradisjon og fornyelse. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har RL2030 fra før, vil få 0 poeng uttelling for RL2035 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 • Studenter som har RV502 fra før, vil få 5 poeng uttelling for RL2035 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Studiekrav

For å kunne gå opp til eksamen og få avsluttende vurdering, må studenten oppfylle følgende studiekrav:
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Emnet RL2035 har skriftlig eksamen (6 timer) som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av denne prøven.

Læringsutbytte etter fullført emne

Kunnskap
Studenten har:
 • god kunnskap om islams bakgrunn og historie og hvordan denne historien har preget religionens uttrykksformer
 • god kunnskap om ulike retninger og former for islam
 • god kunnskap om sentrale aspekt ved hellige tekster, religiøs lov, teologi, praksis og tolkningstradisjoner med vekt på sunni-islam
 • kunnskap om kvinnesyn og familierett
 • kunnskap om religion og hverdagsliv blant unge norske muslimer
 • god kunnskap om hvordan muslimer i Norge utvikler sine fellesskap, sine praksiser og sine fortolkninger av islam
Ferdigheter
Studenten kan:
 • drøfte spørsmål om islams mangfold og religiøse endringsprosesser
 • drøfte spørsmål knyttet til utfordringer for unge muslimer i det norske samfunnet

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
 • Bangstad, S. (2017). Under horisonten: Om hverdagslig sekularitet blant unge muslimer. I I. M. Høeg (Red.), Religion og ungdom (s. 199-213). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Bangstad, S. (2013). IslamNet - puritansk salafisme i Norge. Kirke og kultur, 118(3), s. 254-272. Bibliotek. Hentet 2019-05-15 fra www.idunn.no
 • Berg, E. (Red.) (2000). Sure 1; Sure 2, 29-40, 255-257; Sure 4, 1-13, 155-158; Sure 19, 16-36; Sure 37, 99-110; Sure 42; 1-6; Sure 43, 1-14; Sure 93, Sure 96, 1-5; Sure 97; Sure 99; Sure 112-114. I Koranen. Oslo: De norske Bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Bøe, M. (2013). Feministiske tilnærminger til sharia. I I. S. Gilhus & L. Mikaelsson (Red.), Religion i skrift: Mellom mystikk og materialitet (s. 94-109). Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Døving, C. (2012). "Pressens mørkemenn / troens tjenere" - posisjon og selvforståelse blant sunni-muslimske imamer. I C. A. Døving & B. Thorbjørnsrud (Red.), Religiøse ledere: Makt og avmakt i norske trossamfunn (s. 26-46). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Døving, C. A. & Kraft, S.-E. (2013). Religion i pressen (s. 123- 148). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Eggen, N. S. (2007). Koranen: Innføring i en tekst-og tolkningstradisjon (s. 29-52). Oslo: Solum. Bibliotek (Kompendium)
 • Eidhamar, L. G. (2014). Rett kontra godt?: Holdninger og resonnementer blant unge norske muslimer i spørsmål om kjønnsroller og seksualitet. Din: Tidsskrift for religion og kultur, (2), s. 27-66. Bibliotek. Hentet 2019-05-15 fra ojs.novus.no
 • Hjärpe, J. (1997). What will be chosen from the Islamic basket. European review: A journal of the Academia Europaea, 5(3), s. 267-274. Bibliotek (Kompendium).
 • Ishaq, B. (2017). Hvem snakker for oss?: Muslimer i dagens Norge - hvem er de og hva mener de? (s. 224-234). Oslo: Cappelen Damm. Bibliotek (Kompendium)
 • Jacobsen, C. M. (2011). Islamic traditions and Muslim youth in Norway (nr. 10, s. 225-282). Leiden: Brill. Bibliotek (Kompendium). Hentet 10 fra search.ebscohost.com
 • Opsal, J. (2016). Islam: Lydighetens vei (3. utg. utg.). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Ramadan, T. (2009). Europeisk islam: Å være muslim i Vesten (s. 176-213). [Oslo]: Cappelen Damm. Bibliotek (Kompendium)
 • Sandberg, S. (2018). Unge muslimske stemmer: Om tro og ekstremisme (s. 161-188). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek (Kompendium)
 • Toft, A. (2017). Islam i klasserommet: Unge muslimers opplevelse av undervisning om islam. I I. M. Høeg (Red.), Religion og ungdom (s. 33-50). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Vogt, K. (2008). Islam på norsk: Moskeer og islamske organisasjoner i Norge (2. utg., s. 174-213). [Oslo]: Cappelen Damm. Bibliotek (Kompendium)
 • Vogt, K. (2005). Å være som en kledning for hverandre: Ekteskap og rettspraksis i islamsk tradisjon. I B. Thorbjørnsrud (Red.), Evig din?: Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge (s. 152-173). Oslo: Abstrakt. Bibliotek (Kompendium)
 • Østberg, S. (2003). Muslim i Norge: Religion og hverdagsliv blant unge norsk-pakistanere (s. 9-201). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift