I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

KRLE1010: Religioner og livssyn

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Merknad til litteraturlisten | Litteratur 


Emneansvarlig:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Studiepoeng:15
Undervisningsstart:Høst
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning bachelornivå - KRLE (Religion, livssyn og etikk)
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste J

Generell informasjon

Emnene KRLE1010, 1020, 1030 og 1040 er fire deltidsemner på bachelornivå som undervises på lørdager. Emnene gir samlet sett grunnleggende kunnskaper om sentrale temaer i skolens religions- og livssynsfag og tar utgangspunkt i fagfornyelsen i norsk skole med nye læreplaner.
 
KRLE1010 Religioner og livssyn består av to delemner: A: Religioner (11 stp) og B. Livssyn (4 stp), med overlappende perspektiver når det gjelder religions- og livssynsmangfoldet i Norge og fagbegreper knyttet til religion og livssyn.
 
Delemne A. Religioner (11 stp) gir god kunnskap om religionene jødedom, islam, hinduisme og buddhisme med vekt på historisk bakgrunn, trosinnhold, praksis og mangfold, samt religionenes stilling i verden i dag, med vekt på norske forhold. Emnet gir også kjennskap til sikhisme, samisk religion og religiøse praksiser utenfor etablerte trossamfunn.
 
Delemne B Livssyn (4 stp) gir kunnskap om ulike livssyn i et historisk og aktuelt perspektiv. Delemnet drøfter også forholdet mellom de faglige begrepene livssyn, religion og ideologi og spørsmål knyttet til religions- og livssynsmangfoldet i dagens norske samfunn.
 
De enkelte religioner og livssyn behandles både ut fra egen selvforståelse og med et faglig utenfrablikk.

Overlappende emner

KRLE1010 overlapper med emner på det ordinære årsstudiet i kristendom/KRLE ved MF. Studenter som ønsker å melde overgang fra deltid til heltid, bes om å ta kontakt med studierådgiver.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • delta i evaluering av studietilbud og/eller læringsmiljø, dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.

Avsluttende vurdering

Emnet KRLE1010 har skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av prøven.

Læringsutbytte etter fullført emne

DELEMNE A: RELIGIONER (11 stp)
Kunnskap
Studenten har:
 • god kunnskap om jødedom, islam, hinduisme og buddhisme: historisk bakgrunn, hellige tekster, trosinnhold, praksis og mangfold innen religionene
 • kunnskap om religionenes tilstedeværelse i det norske samfunnet og religiøse praksiser utenfor etablerte religionssamfunn
 • kjennskap om sikhisme og samisk religion
 • kjennskap til symboler og arkitektur i religionene
 • kjennskap til religion og populærkultur
 • kjennskap til fagfornyelsen i norsk skole
Ferdigheter
Studenten kan:
 • drøfte ulike syn på religion og ulike former for religion
 • skille mellom innenfra- og utenfraperspektiver på religion og livssyn
 • sammenlikne svar på eksistensielle spørsmål i ulike religioner
 • reflektere over religiøst mangfold i Norge og religiøse endringsprosesser 
 
DELEMNE B. LIVSSYN (4 stp)
Kunnskap
Studenten har:
 • kunnskap om hva livssyn er og om forholdet mellom begrepene religion, ideologi og livssyn
 • kjennskap til historisk bakgrunn og samfunnsmessige rammer for religions- og livssynsmangfoldet i dagens norske samfunn
 • god kunnskap om humanisme og kjennskap til Human-Etisk Forbund
 • god kunnskap om naturalisme som livssyn og ulike varianter av naturalistiske livssyn
 • kunnskap om religionskritikk i ulike former
Ferdigheter
Studenten kan:
 • reflektere over religioners og livssyns rolle i samfunnet og aktuelle utfordringer knyttet til religions- og livssynsmangfoldet i skole og samfunn
 • sammenlikne livssynstradisjoner og deres svar på eksistensielle spørsmål
 • vurdere religionskritikk
 • reflektere over hvordan en kan møte utfordringer knyttet til ekstremisme, antisemittisme og islamofobi
 • reflektere over undervisning i livssynskunnskap i skolen
 • bruke kildetekster for å belyse livssyn

Merknad til litteraturlisten

NB: Ny litteraturliste kommer mai 2019.

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • (2010). Et utvalg. Lys og liv, (5), s. 5-6, 16-17, 20-21. Bibliotek (Kompendium). Hentet fra www.mf.no
 • Leganger-Krogstad, H. (2007). Møtet mellom fag og politikk i en læreplanprosess, eksemplifisert ved KRL. Acta didactica, 1(1), s. 1-21. Bibliotek. Hentet fra dx.doi.org
 • Leganger-Krogstad, H. (2008). Religions- og livssynsdidaktikk. I E. M. Halvorsen (Red.), Didaktikk for grunnskolen: Fellestrekk og særdrag i et fagdidaktisk mangfold (s. 175-205). Bergen: Fagbokforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Stubø, I. (2010). Nye formålsparagrafer i skole og barnehage: Forholdet mellom universelle og partikulære verdier og verdi-tradisjoner. Norsk teologisk tidsskrift, 111(4), s. 229-254. Bibliotek. Hentet 2015-06-16 fra www.idunn.no
 • Sødal, H. K. (Red.) (2009). Religions- og livssynsdidaktikk: En innføring (4. utg.). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek
 • Utdanningsdirektoratet (2015). Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE). (Kildelitteratur) Hentet 2018-12-04 fra www.udir.no
 • Utdanningsdirektoratet (2006). Læreplan i religion og etikk - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Hentet 2018-12-11 fra www.udir.no

DELEMNE B LITTERATUR

 • (2011). Tanak: 1. Mos. 12-17; 2. Mos. 10-15, 19-20, 34; 3. Mos. 19-20. I Bibelen: Den hellige skrift: Det gamle og Det nye testamentet. Oslo: Bibelselskapet. Bibliotek
 • (2012). Replikkveksling om humanisme og humanisme i skolen. Religion og livssyn, 24(3), s. 22-26. Bibliotek (Kompendium).
 • Aadnanes, P. M. (2012). Livssyn (4. utg., s. 11-74, 130-215). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Aas, P. A. (2012). Enklest mulig - men ikke enklere: Om humanisme og humansismeundervisning. Religion og livssyn, 24(3), s. 6-11. Bibliotek (Kompendium).
 • Berg, E. (Red.) (2000). Sure 1; Sure 2, 29-40, 255-257; Sure 4, 1-13, 155-158; Sure 19, 16-36; Sure 37, 99-110; Sure 42; 1-6; Sure 43, 1-14; Sure 93, Sure 96, 1-5; Sure 97; Sure 99; Sure 112-114. I Koranen. Oslo: De norske Bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Bore, M. R. (2012). Men så var det ondskapen: Litt om forholdet mellom humanisme og kristendom. Religion og livssyn, 24(3), s. 33-38. Bibliotek (Kompendium).
 • Braarvig, J. & Justnes, Å. (Red.) (2011). Hellige skrifter i verdensreligionene (s. 9-20). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Brekke, T. (Red.) (2001). Oppvåkningen; Lærens hjul settes i gang; Alt brenner; Lignelsen om den forgiftede pil. I Buddhas fortellinger (s. 65-66, 72-75, 76-78). [Oslo]: De norske bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Furseth, I. (2015). Et religiøst landskap i endring. I I. Furseth (Red.), Religionens tilbakekomst i offentligheten?: Religion, politikk, medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet (s. 21-37). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek (Kompendium)
 • Gilhus, I. S. & Mikaelsson, L. (Red.) (2007). Verdens levende religioner (s. 316-325, 367-375). Oslo: Pax. Bibliotek (Kompendium)
 • Groth, B. (Red.) (2002). Jødiske skrifter (nr. [10], s. 119-158). [Oslo]: De norske bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Hareide, D. (2012). Noen tanker om humanisme i skolen. Religion og livssyn, 24(3), s. 12-16. Bibliotek (Kompendium).
 • Jacobsen, K. A. (Red.) (2001). Bhagavadgita og andre hinduistiske skrifter (s. 36-42, 282-305). [Oslo]: De norske bokklubbene. Bibliotek (Kompendium)
 • Jacobsen, K. A. (Red.) (2018). Verdensreligioner i Norge (4. utg., s. 13-31, 48-75, 90-129, 142-170, 193-216). Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
 • Jacobsen, K. A. & Thelle, N. R. (1999). Hinduismen og buddhismen (s. 37-316). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek
 • Pettersen, A. & Nes, H. C. (2012). Et livssyn for dyr med fornuft og moral: Humanisme som livssyn og hvordan undervise om det. Religion og livssyn, 24(3), s. 17-21. Bibliotek (Kompendium).
 • Rian, D. & Eidhamar, L. G. (1999). Jødedommen og islam (2. utg., s. 12-103, 123-221). Kristiansand: Høyskoleforl. Bibliotek
 • al-Nawaw?, A. Z. Y. i. S. (2008). De rettvises hager: Al-Nawawis samling overleveringer om profeten Muhammad (188-193; 229-246; 272-273). Oslo: Bokklubben. Bibliotek (Kompendium)

DELEMNE C LITTERATUR

 • Heiene, G. & Thorbjørnsen, S. O. (2011). Kristen etikk: En innføring (s. 15-20, 40-46, 59-97). Oslo: Universitetsforl. Bibliotek
 • Schjelderup, A., Børresen, B. & Olsholt, Ø. (1999). Filosofi i skolen (s. 53-76, 230-246). Oslo: Tano Aschehoug. Bibliotek (Kompendium)
 • Svare, H. (1997). I Sokrates' forspor: Filosofi- og vitenskapshistorie (2. utg., s. 34-130, 230-306, 319-337, 375-396). Oslo: Pax. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift