Masteroppgaven

Her finner du viktig informasjon om de praktiske sidene ved å skrive og levere masteroppgave.

Vi anbefaler at du benytter den ferdigkonfigurerte masteroppgavemalen som er tilgjengelig under "Krav til utforming".

Oppmelding

 • Husk at du må semesterregistrere og eksamensmelde deg i StudentWeb, også mens du arbeider med masteroppgaven. Fristene er 25. august/15. januar. I emner som er normert til to semestre må du melde deg opp det første semesteret.

Veiledning og veiledningskontrakt

 • Veiledningskontrakt og framdriftsplan settes opp så snart tema for masteroppgaven er fastsatt og godkjent av veileder. Siste frist for inngåelse av avtale og levering av kontrakt er normalt 1. november/2. mai. Kontrakten leveres normalt det semesteret du har metodeundervisning. Studenter som ikke tar metode på MF må ta kontakt med studieadministrasjonen.
 • Veiledningskontrakt sendes inn via dette nettskjemaet. Les regler for veiledning
 • Merk: Det er normalt ikke anledning til å få veiledning i jule- eller sommerferien.

Studiekrav og innleveringsregistrering

Studenter som er oppmeldt til å levere masteroppgave inneværende semester, må gjennomføre innleveringsregistrering innen fristen. Dette er et studiekrav. Registreringen består av å:

1) Velge innleveringsfrist

2) Oppgi midlertidig tittel for masteroppgaven og gi en kort beskrivelse av temaet, ca. 3-5 linjer (Mange har registrert tema før, men det er viktig å få en oppdatert beskrivelse av temaet slik at vi kan gjøre avtaler med sensorer som har riktig kompetanse).

Lenke til skjema for registrering her (åpner ca. 15. september)

Registreringsfrist er: 15. april (vårsemester) og 15. oktober (høstsemester). Skjemaet vil være tilgjengelig fra og med ca. en måned før registreringsfristen. Studenter som ikke gir tilbakemelding vil bruke ett eksamensforsøk og kan ikke levere masteroppgaven i det aktuelle semesteret.

Unntak

 • Hvis du søker om utsettelse til neste semester trenger du ikke å gjennomføre innleveringsregistreringen. Se neste infoboks for mer informasjon.

 • Hvis du ønsker å levere til fristen 15. oktober (i høstsemesteret), gi beskjed om dette til eksamen@mf.no senest to uker i forveien. Du trenger da ikke å gjennomføre innleveringsregistrering siden denne innleveringsfristen kommer før fristen for innleveringsregistrering.

 • Masteroppgavestudenter på profesjonsstudier i teologi (AVH5060, AVH5065) kan i høstsemesteret også justere innleveringsfrist til to virkedager før praktikumsstart i januar). Beskjed om dette sendes til eksamen@mf.no innen ordinær innleveringsfrist (15. desember). Utsettelse til neste semester må imidlertid søkes om innen 15. oktober. Se lenger ned på siden for mer informasjon.

Søknad om utsatt innlevering til neste semester

Fristen for å søke utsettelse er 15. oktober (høstsemester) eller 15. april (vårsemesteret).Du kan søke om utsettelse til neste semester ved å sende en e-post til eksamen@mf.no.

NB! Du trenger ikke søke utsettelse for å levere til fristen 11. januar. Hvis du ønsker å levere til denne fristen, gjennomfører du innleveringsregistreringen (se infoboksen over).

Det gis normalt ikke utsettelse for mer enn ett semester om gangen. Studenter som ikke leverer (og heller ikke har søkt om utsettelse), bruker ett eksamensforsøk.

Innleveringsfrister

De ordinære innleveringsfristene for høstsemesteret 2021 er:

 • 15. oktober kl. 12.00 dagtid (sensur innen 15. november)
 • 15. november kl. 12.00 dagtid (sensur innen 15. desember).
 • 11. januar kl. 12.00 dagtid (sensur innen 15. februar).

Det vil være mulig å levere fra og med to uker før din registrerte innleveringsfrist (se "Studiekrav og innleveringsregistrering").

Vårsemesteret 2022 vil de ordinære innleveringsfristene være 15. mars, 16. mai og ca. 16. august.
 

Unntak

Masteroppgaver i profesjonsstudier i teologi (AVH5060, AVH5065) har egen innleveringsfrist i høstsemesteret: 15. desember (sensur innen 26. januar). Det er mulig å justere innleveringsfrist til to virkedager før praktikumsstart i januar (egen sensurfrist). Beskjed om at du ønsker å justere innleveringsfristen må sendes til eksamen@mf.no innen ordinær innleveringsfrist (15. desember). På vårsemesteret gjelder de ordinære fristene over.

Krav til utforming av oppgaven (sjekkliste)

Sjekk at følgende krav til utforming er oppfylt:

 • At du har brukt forsiden i masteroppgavemalen som er tilgjengelig her: bokmål, nynorsk, engelsk. Bruk av hele malen vil gjøre det lettere å overholde andre krav på denne listen.
  Det er en egen mal for lektorprogrammet: bokmål, nynorsk, engelsk (gjelder fra oktober 2021)

 • At du har brukt 12 punkters skrift med skrifttypen Times new roman (10 i fotnoter/petit)

 • At du har brukt normalt margoppsett (ca. 2,5 cm.)

 • At du er konsekvent i bruken av overskrifter

 • At du er konsekvent i referanseteknikken du har brukt

 • At du har satt opp litteraturlisten korrekt

 • At du har en innholdsfortegnelse med oppdaterte sidetall

 • At du har brukt ditt kandidatnummer på forsiden (kandidatnummer blir normalt tilgjengelig i StudentWeb senest to uker før innlevering. Se bilde her.)

 • At antall ord er oppgitt på forsiden og er innenfor emnebeskrivelsens krav til antall ord. Alt regnes med i antall ord, bortsett fra forside, forord, sammendrag, ev. oversikt over forkortelser, innholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle vedlegg. Fotnoter skal være inkludert.

 • At oppgaven inneholder et sammendrag (200-300 ord) der oppgavens problemstilling, teori, metode og konklusjoner oppsummeres. Sammendraget plasseres før innholdsfortegnelsen.

 • Sjekk at ditt navn (eller det fulle navnet til slektninger) ikke nevnes i masteroppgaven, siden masteroppgaven skal være anonym. Sjekk spesielt forordet og ev. vedlegg. NSD-godkjenning og andre vedlegg kan for eksempel sladdes, scannes og deretter legges inn i masteroppgaven.

 

Endelig innlevering (WISEflow)

Masteroppgaver leveres kun elektronisk, gjennom det digitale eksamenssystemet WISEflow. Se «Brukerveiledning for eksamensinnlevering i WISEflow» (PDF) for hvordan du leverer. Prosedyren er den samme som på vanlig eksamen.

Du kan når som helst logge på WISEflow for å se hvordan det ser ut, og du kan gjennomføre demo-eksamen så mange ganger du vil (se brukerveiledningen for mer). Vi anbefaler nylig oppdaterte versjoner av nettleserne Chrome, Firefox og Safari. Internet Explorer er ikke anbefalt.
 

Ved innlevering:

 • PDF: Oppgaven må leveres i PDF-format.

 • Egenerklæring: Du må godta erklæring om akademisk arbeid og ta stilling til elektronisk publisering etter at du har lastet opp oppgaven. Se spørsmålene her.

 • Klausulering: Unntaksvis vil det være nødvendig å klausulere oppgaver som inneholder taushetsbelagte opplysninger. Les mer om dette her.

 • Plagiatsjekk: Merk at MF vil gjennomføre en plagiatkontroll av din masteroppgave. Vær derfor nøye med kildehenvisninger og litteraturliste. Se ressursene for akademisk skriving under 'Ressurser og lenker'
   

Etter innlevering:

 • Sensur: Masteroppgaver vurderes av en intern og en ekstern sensor. Alle kandidater får sensuren i StudentWeb og varsles på e-post når sensuren er klar. Se 'Innleveringsfrister' for sensurfrist.

 • Muntlig justerende eksamen (kun AVH5040): Studenter på master i kirkelig undervisning (AVH5040) har avsluttende muntlig prøve. Muntlig eksamen avholdes normalt sett 3-6 uker etter innlevering. Kandidater som har avsluttende muntlig eksamen knyttet til masteroppgaven vil få sensuren for masteroppgaven kunngjort senest på dagen for muntlig eksamen. Mer informasjon er tilgjengelig her.

 • Publisering: Tidspunkt for publisering av masteroppgaver i MF Open er normalt påfølgende semester i midten av mars/oktober.

Personvern og datahåndtering

MF har et regelverk for behandling av personopplysninger og sensitive data i forskningsprosjekter. I dette ligger også informasjon om melding av prosjekter til NSD. Retningslinje og rutine finner du på siden om forskningsetikk og personvern.

Rådfør deg med veilederen din om hvilke grep du må ta for å sikre at regelverket overholdes. 

Skal du samle inn egne data til bruk i masteroppgaven? Datahåndteringsplanen hjelper deg å tenke igjennom hvordan du skal lagre dataene underveis i prosjektet, og hva du gjør med data når oppgaven er ferdig. Ta gjerne med deg skjemaet til veiledning og når du trenger hjelp fra IT-seksjonen.

Ressurser og lenker

 • Emnekatalogen (se emnebeskrivelsen for ditt emne)

 • Retningslinjer om oppgaveskriving på MF (pdf). Dette dokumentet tar for seg skriveprosessen og hvordan en forholder seg til kilder.

 • Ressursene fra MFs skrivekurs er tilgjengelig for MF-studenter i Canvas (krever feide-innlogging). Her finner du videoforelesninger og ekstramateriale som dekker skriveteori, kildebruk m.m.

 • På nettstedene Søk & Skriv og Kildekompasset finner du nyttig informasjon om akademisk skriving. Kildekompasset gir blant annet en veldig god oversikt over hvordan en refererer til ulike kilder innenfor ulike referansestiler.

 • Mal for masteroppgave er tilgjengelig her: bokmål, nynorsk, engelsk. Har ferdigkonfigurerte overskriftstiler, innholdsliste m.m. Bruk av forsiden i malen er obligatorisk.

 • Søk i databaser

 • MF Open (publiseringsarkiv for masteroppgaver levert ved MF hvor forfatteren har samtykket til publisering).

 • Informasjon om tilgang til Mikrodata (registerdata fra SSB)