Deltidsstudier MF

Deltidsstudier høsten 2018

MF tilbyr en rekke deltidsstudier som er lagt opp til å kunne kombineres med full jobb. Se noen av høstens godbiter her.

KRLE og Religion og etikk er viktige fag i norsk skole. Siden 1997 har MF videreutdannet flere tusen lærere i disse fagene. Lærere som har tatt videreutdanning i religions- og livssynsemner, forteller at det har gitt dem større trygghet i klasserommet og i samarbeidet med majoritets- og minoritetsforeldre.

MF tilbyr KRLE-studier på tilsammen 60 studiepoeng. Studiene utvider kunnskapene, gir faglig og didaktisk fordypning og styrker kvalifikasjonene for undervisning. Studiene er kompetansegivende. Deltidstilbudet er lagt opp med emner på 15 studiepoeng i semesteret. Du velger selv hvor mange emner du ønsker å ta. Høsten 2018 tilbys emnet KRLE1030. Emnet fokuserer på Bibelen, religion og religionspedagogikk.

Studiet gir fordypet innsikt på sentrale områder innen ulike fag- og forskningsfelt som er relevant for religions- og livssynsundervisning i grunnskole og videregående skole. Studiet er et deltidsstudium over tre år med undervisning på lørdager. Fagemnene utgjør 60 studiepoeng og tas normalt over to år. Deretter kommer avhandlingen, som skrives med veiledning av faglærer.

Kvalifiserer for arbeid som kateket, og bidrar til refleksjon over konkrete problemstillinger en kateket vil stå overfor i sin tjeneste: praktisk-teologisk, pedagogisk og didaktisk. Masteren går over tre år, med samlingsbasert undervisning.

I flere år har Reidar Hvalvik forelest over emnet “Kristendom og billedkunst” der han i hovedsak har tatt for seg motiver fra Jesu liv knyttet til de store høytidene i kirkeåret. Høsten 2018 starter han opp et helt nytt kurs knyttet til bruken av gammeltestamentlige motiver i kristen billedkunst (10 stp).

Kurset vil bli holdt ni torsdagskvelder (kl. 17.00–21.00), med oppstart 30. august.

MF har et sterkt fagmiljø innen religionspsykologi. Du kan ta del i spennende faglige samtaler, ved å ta ett eller flere emner i religionspsykologi ved MF. 

Høsten 2018 tilbys emnet Religionspsykologi for helsefaglig praksis (RPSY5020). Emnet gir innsikt i hvordan religionspsykologisk kunnskap kan tas i bruk i klinisk helsefremmende og forebyggende arbeid. Religionspsykologi er et fagområde som ved hjelp av psykologiske tilnærminger utforsker tro, livssyn og eksistensielle temaer og deres funksjon hos enkelt individer og grupper. 

Undervisningen er samlingsbasert og foregår følgende dager høsten 2018: 3. september, 6. september, 25. oktober, og 12. november.

Praksislærere i skolen skal normalt ha veilederutdanning på minimum 15 studiepoeng. Veiledning for praksislærere tilbys som deltidsstudium skoleåret 2018/2019, og retter seg mot lærere som ønsker mer kunnskap om og ferdigheter i veiledning av lærerstudenter og nyutdannede. Overgangen fra studium til yrkeskarriere kan oppleves krevende, og god veiledning kan være avgjørende for at nyutdannede velger å bli i skolen.

Studiet går over to semestre med fire undervisningsdager per semester, med to samlinger á to dager undervisning.