Eksamen

Eksamen
Fakta: 

Kontakt:
Før du tar kontakt, se om du finner informasjonen du leter etter på disse nettsidene.

Studieresepsjonen:
student@mf.no
22 59 06 24

Eksamenskontoret:
eksamen@mf.no
22 59 06 24 (kl.08:15-14:00)

Tips: Studenthelsetjenesten (SiO) gir deg ti råd til eksamenstiden.

Eksamen

Eksamenskarakterer
Hva som forventes av en eksamensbesvarelse fremkommer i Vurdering av eksamensbesvarelser ved MF.

Eksamensoppgaver

Tidligere eksamensoppgaver finner du i Canvas.

Eksamensmelding
Hvert semester må du bekrefte utdanningsplanen og betale semesteravgiften. Dette gjør du i StudentWeb.  Fristen er 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.

Kontroller at du er meldt til eksamen i fanen «Aktive emner». Ta kontakt med student@mf.no dersom du oppdager feil.

Eksamensformer
Hvilken eksamensform eller kombinasjon av eksamensformer som gjelder for ditt emne og hvor lang tid du har til disposisjon, finner du i emnebeskrivelsen.

Eksamensforsøk
Du har rett til tre eksamensforsøk i et emne. Ikke beståtte studiekrav, ikke bestått eksamen, eller ikke møtt til eksamen vil alle telle som ett eksamensforsøk. Du kan velge å trekke deg før eksamen for å ikke bruke eksamensforsøk. Les mer om trekk før eksamen.

Målform og eksamensspråk
Du kan velge målform ved eksamen og skriftlige innleveringer. Du registrerer ønsket målform i StudentWeb i forbindelse med semesterregistrering.

I de fleste emner gis eksamensoppgavene på norsk, men noen emner kan være på engelsk. Eksamensbesvarelsen skal som hovedregel være på norsk, svensk eller dansk, eller følge språket som er fastsatt for studieprogrammet. Emnebeskrivelsen gir mer informasjon om hvilke språk som gjelder hvert emne.

Skriftlig eksamen

Skriftlig eksamen

Eksamensdatoene finner du i StudentWeb eller i emnekatalogen. En liste over alle eksamensdatoer er tilgjengelig her. Eksamen arrangeres normalt i periodene 15. november - 15. desember i høstsemesteret og 15. mai - 15. juni i vårsemesteret. Eksamensdatoer foreligger ved starten av hvert semester.

Før eksamen skal du sette deg inn i eksamensinstruksen (PDF).

Eksamenslokalet og kandidatnummer blir normalt sett offentliggjort 3 dager før eksamen. Du finner det på forsiden i StudentWeb under «kommende hendelser» (se informasjonskolonnen). På eksamensdagen vil det også henge oppslagslister i resepsjonen på MF.

Huskeliste for skriftlig eksamen

 • Du må møte frem senest 15 minutter før eksamen begynner. Skriftlig eksamen begynner normalt kl. 9.00.
 • Du må ha med skrivesaker (blå kulepenn) og gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel studiekort eller bankkort).
 • Du må selv orientere deg om hvilke hjelpemidler som du kan med deg eller som blir tilgjengeliggjort. Se lenger ned på siden for mer informasjon.
 • Du bør ev. ta med mat og drikke.
 • Før eksamen starter skal mobiltelefoner, klokker/armbåndsur og tilsvarende utstyr være slått av og plassert bort på anvist plass sammen med vesker og yttertøy.
 • Luftepauser og toalettbesøk kan du ta når du ønsker det, men ikke før etter én time. Rekk opp hånden og vent på eksamensinspektørene.
 • Det er ikke tillatt med noen form for kommunikasjon mellom kandidatene under eksamen. Les mer om fusk.
 • Spørsmål til eksamensoppgaven kan rettes til faglærer som vanligvis kommer i løpet av den første timen av eksamen.
 • Du kan tidligst levere besvarelsen én time etter at eksamen er i gang.
 • Trekk under eksamen regnes som ett (av i alt tre) eksamensforsøk. Det er egne regler for trekk under eksamen på grunn av sykdom. Les mer.
 • Studenthelsetjenesten (SiO) gir deg ti råd til eksamenstiden.

Tillatte hjelpemidler

Ved skriftlige eksamener kan det være tillatt å benytte seg av hjelpemidler. En beskrivelse av de ulike hjelpemiddellistene finner du her. Hvis en hjelpemiddelliste er tillatt vil det være nevnt øverst i emnebeskrivelsen.

Det blir utdelt bibler i eksamenslokalet i emner hvor bibler er tillatt hjelpemiddel. De fleste andre hjelpemidler må du sørge for å ta med selv.

Alle hjelpemidler vil bli kontrollert av inspektør før hver eksamen. Understrekinger (men ikke notater) i hjelpemidlene er tillatt. Dersom du har ulovlige hjelpemidler til disposisjon etter at eksamen har startet vil det bli behandlet som forsøk på fusk.

Hvis du har et annet morsmål enn norsk kan du søke om å få bruke ordbok og bibel på ditt morsmål. Mer informasjon om tilrettelegging og søknadsfrister finner du her.

Husk at du må ha med deg lånekort hvis du skal låne tillatte hjelpemidler fra biblioteket.

Se Oversikt over tillatte hjelpemidler til eksamen (pdf) for mer informasjon.

Digital skoleeksamen (RL5040, RL5065, TEOL2410)

Emnene RL5040, RL5065 og TEOL2410 har digital skoleeksamen våren 2019.

Digital eksamen ved MF er basert på at studentene har med egen datamaskin som de bruker på eksamen. Eksamen gjennomføres i WISEflow. For å kunne gjennomføre eksamen må studenter i forkant ha installert eksamensnettleseren FLOWlock.

FLOWlock  må lastes ned og installeres på maskinen i god tid før eksamensdagen. Vi anbefaler også at du gjennomfører en demo-eksamen god tid i forkant. Installasjonsveiledning for FLOWlock og demoeksamen er tilgjengelig her (pdf). I tillegg kan du se WISEflows egen informasjon (engelsk) her. I tillegg til å installere FLOWlock på maskinen din, anbefaler vi også at du forsikrer deg om at du har tilgang til MF trådløse nettverk eduroam, og at enheten du planlegger å bruke fungerer på dette nettverket.

Svar på ofte stilte spørsmål er samlet i dette dokumentet: FAQ Digital Skoleeksamen (pdf).

 

 

 

 

 

 

Innlevering

Innlevering

NB! Informasjon på denne siden gjelder kun for eksamensinnleveringer, ikke for studiekravinnleveringer. Hvis du er i tvil om innleveringen er eksamen eller studiekrav, kan du søke opp ditt emne i emnekatalogen og se nærmere på emnebeskrivelsen.

Generell informasjon

 • Eksamensdatoer og innleveringsfrister finner du på forsiden i StudentWeb under «kommende hendelser» eller i emnekatalogen.
 • Innleveringssiden for skriftlige oppgaver eller mappeeksamener åpnes senest tre dager før fristen. Emnet blir da synlig i WISEflow. Det sendes ut en e-post når det er mulig å levere.

WISEflow som innleveringsystem

Du kan når som helst logge på WISEflow for å se hvordan det ser ut, og du kan gjennomføre demo-eksamen så mange ganger du vil (se brukerveiledningen for mer). Vi anbefaler nylig oppdaterte versjoner av nettleserne Chrome, Firefox og Safari. Internet Explorer er ikke anbefalt.

Om innleveringen

 • Besvarelser i WISEflow kan kun leveres i PDF. Du finner en engelsk hjelpeside for å konvertere filer til pdf her.
 • Besvarelsen skal være anonym. Ikke bruk navnet ditt i besvarelsen eller filnavnet.
 • Oppgi gjerne kandidatnummeret ditt (på første side i besvarelsen). Du finner det på forsiden i StudentWeb.
 • Du vil bli bedt om å godta erklæring om akademisk arbeid etter at du har lastet opp besvarelsen.
 • Sensor vil ha tilgang til en plagiatkontroll av din besvarelse. Vær derfor nøye med kildehenvisninger og litteraturliste. Se ressursene for akademisk skriving under.
 • Hvis du får problemer med å levere må du ta kontakt med eksamenskontoret før fristen går ut. Hvis innleveringsfristen nettopp har gått ut, må du sende e-post med innleveringsfilen vedlagt til eksamen@mf.no innen fem minutter. Merk imidlertid at for sent innleverte besvarelser normalt skal avvises. Ikke kontakt lærere hvis du har tekniske problemer.

Formelle krav til innleveringen

Oppgaveteksten bør skrives med skrivestilen Times New Roman, halvannen linjeavstand, skriftstørrelse 12 (størrelse 10 i fotnoter), og ha normalt margoppsett og konsekvent bruk av overskrifter. Besvarelsen bør også inneholde informasjon om:

 • Emnekode og semester (f. eks. SAM1000 høsten 2018)
 • Antall ord (ekskludert forside, ev. innholdsfortegnelse og litteraturliste. Fotnoter teller med.)
 • Sidetall på første side (og løpende i topp- eller bunnteksten)
 • Tittel/problemstilling/oppgaveordlyd på oppgaven
 • Eventuelle merknader du har blitt bedt om å oppgi, f.eks. fagdisiplin

Vi anbefaler at du bruker oppgavemalene under for å sikre at de formelle kravene er oppfylt.

Oppgavemaler

Ressurser for akademisk skriving

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen

Eksamensdatoene finner du i StudentWeb eller i emnekatalogen. En liste over alle eksamensdatoer er tilgjengelig her. Eksamen arrangeres normalt i periodene 15. november - 15. desember i høstsemesteret og 15. mai - 15. juni i vårsemesteret. Eksamensdatoer foreligger ved starten av hvert semester. Vær imidlertid forberedt på at noen endringer kan forekomme, i tilfelle sykdom hos eksaminator eller lignende.

Eksamenslokalet og nøyaktig tidspunkt for muntlig blir senest offentliggjort 3 dager før eksamen, men som oftest minst én uke før eksamen. Du finner det på forsiden i StudentWeb under «kommende hendelser» (se informasjonskolonnen). På eksamensdagen vil det også henge oppslagslister i resepsjonen på MF.

Muntlig eksamen kan enten være en selvstendig prøve eller en prøve som justerer den midlertidige karakteren som er satt på et skriftlig arbeide. Hvis det er en justerende prøve, vil det være oppgitt i emnebeskrivelsen.

Ved noen muntlige eksamener kan det være tillatt å benytte seg av hjelpemidler. Hjelpemidlene vil være tilgjengelige i eksamenslokalet. En beskrivelse av de ulike hjelpemiddellistene finner du her. Hvilken hjelpemiddelliste som er tillatt vil være nevnt øverst i emnebeskrivelsen.

Tilrettelegging

Tilrettelegging ved eksamen

Studenter som på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse har behov for tilrettelegging ved eksamen, kan søke om dette.

MF skal sikre at studenter med dokumentert behov får tilrettelagt eksamen på en måte som så langt det er mulig og rimelig oppveier de ulemper funksjonsnedsettelsen medfører, samtidig som man sørger for at studentene prøves på lik linje. Tilretteleggingen skal ikke være så omfattende at det gir deg en fordel sammenliknet med andre studenter. Det vil si at du ikke nødvendigvis får innvilget det du har søkt om.
 
Søknadsfrist: 
1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret. 

Det kan dispenseres fra søknadsfristen hvis behovet for tilrettelegging oppstår etter utløpet av fristen, eller hvis det foreligger andre særlige grunner til å fravike den. 

Søknadskjema:
Søknadskjema om tilrettelegging av eksamen (pdf)

Dokumentasjon:
Du må kunne dokumentere behovet for tilrettelagt eksamen.  Dokumentasjonen skal være av nyere dato og det skal her fremgå tydelig at det er behov for tiltaket det søkes om. 

Søknadsskjemaet inkluderer et skriv til utfylling av lege/sakkyndig.  Dette, eller annen tilfredsstillende dokumentasjon, skal være vedlagt søknaden, eller ettersendes så raskt som mulig.  

Leveres/sendes til: 
Søknad og dokumentasjon leveres til eksamenskonsulent Torunn Johansen (rom 363), eller sendes til: 

MF vitenskapelig høyskole
v/Torunn Johansen
Pb 5144 Majorstuen
0302 Oslo.

Saksbehandling
Behandlingstiden er normalt fire uker fra søknadsfristen. Sakene vil bli behandlet i samsvar med reglene om taushetsplikt. 

Vedtaksbrev sendes til semesterregistrert adresse/pr e-post. Innvilget tilrettelegging vil også bli synliggjort i Studentweb. Her står det presisert hva du har fått innvilget og for hvilken periode. Vedtak om tilrettelegging gjøres fortrinnsvis for 1-3 år av gangen. Ved varige behov kan tiltak innvilges for hele studietiden. 

Her finner du mer informasjon om tilrettelegging ved eksamen:
Eksempler på grunner til tilrettelegging og mulige tilretteleggingstiltak ved eksamen (pdf)

For ytterligere spørsmål, ta kontakt på e-post:  

Trekk fra eksamen

Trekk fra eksamen

 
NB: Legg merke til forskjellen mellom trekk før eksamen og trekk under eksamen.
 

Trekk før eksamen

Du kan trekke deg før en eksamen hvis du ønsker det. Dette gjør du i StudentWeb fra fanen «Aktive emner». Velg det aktuelle faget og trykk på knappen «Trekk fra vurdering».

Trekk før eksamen må skje innen kunngjort trekkfrist for eksamen. Dersom du ikke trekker deg og ikke møter opp på eksamen, vil du miste ett av de tre eksamensforsøkene i emnet. Det er derfor viktig at du trekker deg fra eksamener du ikke planlegger å møte til. Trekk før eksamen teller ikke som et eksamensforsøk, men gir ikke rett til ny/utsatt eksamen.

Fristen for å trekke seg er:

 • 1. nov/1.mai for eksamener avholdt i hovedeksamensperioden: 15. nov–15. des (høstsemester) og 15. mai–15 juni (vårsemester).
 • 14 dager før eksamensdatoen for ordinære eksamener avholdt utenfor hovedeksamensperioden. Hjemmeeksamen: 14 dager før utlevering. Oppgaveinnlevering: 14 dager før innlevering. 
 • Ved utsatt eksamen gjelder egne frister.

 

Trekk under eksamen

Du kan velge å trekke deg under eksamen («Avbrutt eksamen»). Trekk under eksamen er i praksis det samme som å stryke og teller som ett av tre eksamensforsøk. Du vil da ha samme rett til ny eksamen som de som ikke består eksamen. På skriftlig eksamen gjennomføres trekk under eksamen ved å fylle ut et skjema i eksamenslokalet. Ved hjemmeeksamen i WISEflow trekker man seg ved å velge alternativet «Lever inn blankt» under innlevering. Det er ikke mulig å trekke seg fra innlevering av oppgaver eller mapper.

Sykdom og fravær

Sykdom og fravær

Sykdom, begravelser, eller sammenfallende eksamensdatoer på MF regnes normalt som gyldige grunner for fravær. Du må levere dokumentasjon for fraværsgrunnen. Andre tvingende fraværsgrunner kan også bli godkjent som gyldig fravær. Ved gyldig fravær bruker du ikke et eksamensforsøk, og du får muligheten til å melde deg opp til utsatt eksamen.

Sykdom
Hvis du blir syk før eller under eksamen, må fraværet dokumenteres med legeattest datert senest på eksamensdagen.

 • Hvis du blir syk før eksamen, ta kontakt med lege hvis du tror sykdommen vil vare til eksamen. Lever legeattest til eksamenskontoret.
 • Hvis du blir syk under skoleeksamen, må du velge om du vil levere besvarelsen til sensur eller trekke deg. Hvis du trekker deg må legeattest datert eksamensdatoen må leveres eller sendes til studieadministrasjonen senest 3 dager etter eksamen for at trekk ikke skal telle som ett eksamensforsøk.
 • Hvis du blir syk under en lengre hjemmeeksamen eller ved eksamensinnleveringer, kan det i spesielle tilfeller være mulig å få innvilget utvidet tid. Kontakt lege for legeattest og ta kontakt med eksamenskontoret. 

Legeattesten må opplyse om:
a) At du ikke kan gjennomføre eksamen på MF på grunn av sykdom/akutt sykdom
b) Hvilke tidsperiode/dato attesten gjelder for
c) Hvilke emne(r) attesten gjelder for
d) Legens signatur og stempel

Legeattesten må være poststemplet eller levert senest 3 dager etter den første eksamen den gjelder for. Du kan enten levere legeattesten i Studieresepsjonen i 3. etg. på MF eller sende den per post til følgende adresse:​

MF vitenskapelig høyskole
Eksamenskontoret,
Postboks 5144 Majorstuen
0302 OSLO

Dødsfall/begravelse
Dødsfall eller begravelse i nær familie må dokumenteres for at dette skal bli godkjent som gyldig fravær i forbindelse med eksamen. Det samme gjelder også utsatt frist for studiekravsinnleveringer.  Eksempel på dokumentasjon kan være dødsattest, dødsannonse eller tilsvarende dokumentasjon hvor slektskap fremgår.

Sammenfallende eksamensdatoer
Har du sammenfallende eksamensdatoer på MF, vennligst ta kontakt med eksamenskontoret: eksamen@mf.no.

Eksamensresultater

Eksamensresultater

Eksamensresultater blir offentliggjort i StudentWeb, i fanen «Resultater». Kunngjøringsfrist er normalt tre uker etter eksamen og er opplyst om i emnebeskrivelsen. Vær oppmerksom på at fristen kan utvides i forbindelse med julen og ferieavvikling i juli. For masteroppgaver er fristen inntil 6 uker etter frist for innlevering.

En forklaring på hva karakterene innebærer finnes i «Vurdering av eksamensbesvarelser ved MF» (PDF).

vitnemalsportalen.no kan du laste ned elektronisk signert pdf eller dele dine resultater direkte med f.eks. arbeidsgiver. Karakterutskrift på papir kan bestilles tilsendt via Studentweb (velg «mer» og deretter «bestillinger»). Utskriften vil da bli sendt til den semesteradressen du har registrert på StudentWeb.

Begrunnelse og klage

Begrunnelse og klage

Begrunnelse

Studenter kan få begrunnelse for en karakterfastsetting. Begrunnelsen vil være kortfattet og gjøre rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for sensureringen.

Begrunnelsesanmodninger sendes til .

Frist for å be om begrunnelse er én uke etter sensuren er kunngjort i StudentWeb. Ved muntlig eksamen ber studenter om begrunnelse direkte til sensorene umiddelbart etter at karakteren er gitt.

Anmodningen skal inneholde: Studentens navn, emnekode, eksamensform og kandidatnummer. Denne informasjonen er tilgjengelig i resultatfanen i StudentWeb.

Behandlingstiden er normalt to uker. Begrunnelsen gis som regel skriftlig.
 

Klage på karakterfastsetting/ formelle feil på eksamen

Studenter kan klage på en karakterfastsetting. Før det sendes inn klage anbefales det at en først ber om å få en begrunnelse.

Klage må gjøres via eget skjema: Klage over karakterfastsetting

Frist for å klage er tre uker etter sensuren er kunngjort i StudentWeb. Dersom det er bedt om begrunnelse, er klagefristen tre uker etter begrunnelsen er gitt.

Klage på karakterfastsetting behandles anonymt. Besvarelsen vurderes av to nye sensorer som ikke får tilsendt den opprinnelige karakteren eller begrunnelsen for denne. Den nye karakteren kan være den samme, bedre eller dårligere enn den opprinnelige karakteren, og erstatter den opprinnelige karakteren uansett utfall. Den nye karakteren kan ikke påklages, jf. Universitets- og høgskoleloven § 5-3. Du har ikke klagerett på muntlig eksamen, praksisopplæring, emner med avluttende godkjenning av oppfylte studiekrav, eller andre vurderinger som etter sin art ikke lar seg etterprøve.

Resultatet av klagen vil bli meddelt skriftlig. Behandlingstiden er normalt tre uker etter fristen for å klage gikk ut.

Dersom resultatet etter en klagesensur ikke er mottatt innen fristen for å melde seg opp til ny/utsatt eksamen og du har rett til å melde deg opp grunnet stryk, anmodes du om å melde deg opp til ny eksamen.

Klage over formelle feil på eksamen er regulert av universitets- og høyskoleloven § 5-2. Ev. klage over formelle feil sendes skriftlig til adressen under.

 

E-postadresse: eksamen@mf.no

Postadresse:
MF vitenskapelig høyskole
Eksamenskontoret, Postboks 5144 Majorstuen
0302 OSLO

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen

Tilgang til ny/utsatt eksamen

 • Hvis du får innvilget gyldig fravær under en ordinær eksamen, har du rett til utsatt eksamen. Som gyldig fravær regnes dokumentert sykdom eller annen dokumentert tvingende fraværsgrunn. Se Sykdom og fravær.
 • Hvis du har strøket til ordinær eksamen, eller trekker deg under en skriftlig eksamen eller hjemmeeksamen, har du rett til ny prøve etter de reglene som er gitt i Utfyllende reglement for eksamen §6 dersom ikke annet er bestemt i emnebeskrivelsen for det aktuelle emnet. Merk at det kun er mulig å trekke seg under skriftlig eksamen og hjemmeeksamen.
 • Hvis du på grunn av delstudier i utlandet eller utsatt praksis ikke har kunnet gå opp til ordinær eksamen, vil du få innvilget tilgang til utsatt eksamen ved søknad til eksamen@mf.no.
 • Ikke møtt til eksamen gjelder ikke som stryk, og gir ikke rett til ny eksamen.
 • Hvis du ikke gjennomfører eller ikke består ny eller utsatt eksamen, har du ikke krav på å få gå opp til emnet på nytt før ved neste ordinære eksamen. Dette gjelder også studenter som har gyldig fravær ved ny eller utsatt eksamen.
 • Hvis du ønsker å forbedre karakter i et emne du allerede har bestått, kan du melde deg opp til neste ordinære eksamen. Merk at dette koster 1500 kroner. 

PS: Ved ny/utsatt skriftlig eksamen eller hjemmeeksamen vil kandidatene få en ny eksamensoppgave som skal besvares. Ved stryk på individuell skriftlig oppgave eller mappevurdering må en ikke levere noe helt nytt ved ny eksamen. Da leveres en revidert versjon av det tidligere arbeidet.

 

Hvordan melde seg til ny og utsatt eksamen

Du må melde deg til ny og utsatt eksamen i StudentWeb. Merk at du ikke registrere deg før sensuren i emnet er kunngjort på Studentweb. Dette gjelder også hvis du har fått gyldig fravær.

 • Logg deg inn på Studentweb og velg fanen «Resultater». Klikk på knappen «Ta emnet på nytt». Et nytt vindu kommer opp.
 • Steg 1 Undervisning, klikk knappen «Videre» (det vil si ikke meld deg til undervisning)
 • Steg 2 Vurdering, velg aktuell eksamen fra «Velg fra lista» (06/12 kont)
 • Klikk på knappen «Fullfør»
 • Hvis dette ikke fungerer kan du forsøke melde deg til ny/utsatt eksamen fra fanen «Aktive emner». Søk opp det aktuelle emnet ved hjelp av søkefeltet, klikk "velg" og fullfør deretter steg 1 og steg 2 over.

Får du problemer med dette, kan du sende e-post til eksamen@mf.no innen fristen. Hvis du er enkeltemnestudent må du i noen tilfeller sende e-post til eksamen@mf.no for å få registrert deg til ny/utsatt.

PS: Hvis det er flere vurderingsformer i et emne (f.eks både hjemmeksamen og skriftlig eksamen) må du vente til sensuren for hele emnet er kunngjort før du kan melde deg opp. Du melder deg av tekniske årsaker opp til hele emnet, men trenger ikke å ta ny eksamen i deler du allerede har bestått.

 

Ny og utsatt eksamen vårsemesteret 2019 (august 2019)

 • Fristen for å melde seg til ny og utsatt eksamen er søndag 4. august.
 • Skriftlig eksamener gjennomføres i perioden 12.-19. august.
 • Hjemmeeksamener gjennomføres i perioden 12.-26. august.
 • Frist for innlevering av individuelle skriftlige oppgaver og mappeinnlevering er mandag 19. august innen kl. 12.00.
 • Datoer for muntlig eksamen blir klart fortløpende (sjekk emnebeskrivelsen).

Nøyaktige eksamensdatoer publiseres blant annet i emnebeskrivelsen.

Masteroppgaven

Masteroppgaven

Vi anbefaler at du benytter den ferdigkonfigurerte masteroppgavemalen som er tilgjengelig her: bokmål, nynorsk, engelsk.

Generell informasjon

 • Husk at du må semesterregistrere og eksamensmelde deg i StudentWeb, også mens du arbeider med masteroppgaven. Fristene er 1. september/1. februar. I emner som er normert til to semestre må du melde deg opp det første semesteret.

 • Veiledningskontrakt og framdriftsplan settes opp så snart tema for masteroppgaven er fastsatt og godkjent av veileder. Siste frist for inngåelse av avtale og levering av kontrakt er 1. november/2. mai. Kontrakten leveres normalt det semesteret du har metodeundervisning og skal leveres til studieresepsjonen. Studenter som ikke tar metode på MF må ta kontakt med studieadministrasjonen.

 • Merk: Det er normalt ikke anledning til å få veiledning i jule- eller sommerferien.

Studiekrav og innleveringsregistrering

Studenter som er oppmeldt til å levere masteroppgave inneværende semester, må gjennomføre innleveringsregistrering innen fristen. Dette er et studiekrav. Registreringen består av å:

1) Velge innleveringsfrist

2) Oppgi midlertidig tittel for masteroppgaven og gi en kort beskrivelse av temaet, totalt 3-5 linjer (Mange har registrert tema før, men det er viktig å få en oppdatert beskrivelse av temaet slik at vi kan gjøre avtaler med sensorer som har riktig kompetanse).

Lenke til skjema for registrering her (krever feide-innlogging) PS: DETTE SKJEMAET GJALDT FOR STUDENTER SOM LEVERTE VÅREN 2019. NYTT SKJEMA ELLER NYTT SYSTEM KOMMER FOR STUDENTER SOM LEVERER HØSTEN 2019.

Registreringsfrist er: 15. april (vårsemester) og 15. oktober (høstsemester). Skjemaet vil være tilgjengelig fra og med ca. en måned før registreringsfristen. Studenter som ikke gir tilbakemelding vil bruke ett eksamensforsøk og kan ikke levere masteroppgaven i det aktuelle semesteret.

 

Unntak

 • Hvis du søker om utsettelse til neste semester trenger du ikke å gjennomføre innleveringsregistreringen. Se lenger ned på siden for mer informasjon.

 • Hvis du ønsker å levere til fristene 15. mars eller 15. oktober, gi beskjed om dette til eksamen@mf.no senest to uker i forveien. Du trenger da ikke å gjennomføre innleveringsregistrering siden disse innleveringsfristene kommer før eller samtidig med fristen for innleveringsregistrering.

 • Masteroppgavestudenter på profesjonsstudier i teologi (AVH5060, AVH5065) kan i høstsemesteret også justere innleveringsfrist til tre dager før praktikumsstart i januar. Søknad om dette sendes til eksamen@mf.no innen ordinær innleveringsfrist, og blir som regel godkjent. (Utsettelse til neste semester må imidlertid søkes om innen 15. oktober. Se lenger ned på siden for mer informasjon).

Søknad om utsatt innlevering

Fristen for å søke om utsettelse til neste semester er 15. oktober (høstsemester) eller 15. april (vårsemesteret). Skjemaet vil bli tilgjengelig ca. en måned før registreringsfristen. Svar kommer normalt kort tid etter fristen har utløpt.

Lenke til søknadsskjema her (krever feide-innlogging). PS: DETTE SKJEMAET GJALDT FOR STUDENTER SOM LEVERTE VÅREN 2019. NYTT SKJEMA ELLER NYTT SYSTEM KOMMER FOR STUDENTER SOM LEVERER HØSTEN 2019.

Det gis normalt ikke utsettelse for mer enn ett semester om gangen. Studenter som ikke leverer og ikke har søkt om utsettelse, vil bruke ett eksamensforsøk.

Innleveringsfrister

De ordinære fristene det kan leveres til høstsemesteret 2019 er:

 • 15. oktober kl. 12.00 dagtid (sensur innen 19. november)

 • 15. november kl. 12.00 dagtid (sensur innen 16. desember)

 • 13 januar kl. 12.00 dagtid (sensur innen 17. februar). Dette er dagen før neste semester offisielt starter. Leverer du til denne fristen, vil masteroppgaven fortsatt telle med på semesteret som avsluttes, men du vil ikke kunne delta på vitnemålsseremonien 18. desember

Det vil være mulig å levere fra og med ca. to uker før fristen du har registrert. Fristene det kan leveres masteroppgave til vårsemesteret 2020 er 16. mars, 15. mai, og 17. august.

Unntak:

 • Masteroppgaver i profesjonsstudier i teologi (AVH5060, AVH5065) har egen innleveringsfrist i høstsemesteret: 15. desember eller siste virkedag før 15. desember. Det er mulig å få utsettelse til siste virkedag før praktikumsstart i januar. Søknad om dette sendes til eksamen@mf.no innen ordinær innleveringsfrist, og blir som regel godkjent.  På vårsemesteret gjelder ordinære frister.

 • Masteroppgaver i diakoni (AVH5070) kan kun leveres til fristen 15. november (15. mai i vårsemesteret).

 

Krav til utforming av oppgaven (sjekkliste)

Sjekk at følgende krav til utforming er oppfylt:

 • At du har brukt forsiden i masteroppgavemalen som er tilgjengelig her: bokmål, nynorsk, engelsk. Bruk av hele malen vil gjøre det lettere å overholde andre krav på denne listen.

 • At du har brukt 12 punkters skrift med skrifttypen Times new roman (10 i fotnoter/petit)

 • At du har brukt normalt margoppsett (ca. 2,5 cm.)

 • At du er konsekvent i bruken av overskrifter

 • At du er konsekvent i referanseteknikken du har brukt

 • At du har satt opp litteraturlisten korrekt

 • At du har en innholdsfortegnelse med oppdaterte sidetall

 • At du har brukt ditt kandidatnummer på forsiden (kandidatnummer blir normalt tilgjengelig i StudentWeb senest to uker før innlevering. Se bilde her.)

 • At antall ord er oppgitt på forsiden og er innenfor emnebeskrivelsens krav til antall ord. Alt regnes med i antall ord, bortsett fra forside, forord, sammendrag, ev. oversikt over forkortelser, innholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle vedlegg. Fotnoter skal være inkludert.

 • At oppgaven inneholder et sammendrag (200-300 ord) der oppgavens problemstilling, teori, metode og konklusjoner oppsummeres. Sammendraget plasseres før innholdsfortegnelsen.

 • Sjekk at ditt navn (eller det fulle navnet til slektninger) ikke nevnes i masteroppgaven, siden masteroppgaven skal være anonym. Sjekk spesielt forordet og ev. vedlegg. NSD-godkjenning og andre vedlegg kan for eksempel sladdes, scannes og deretter legges inn i masteroppgaven.

 

Endelig innlevering (WISEflow)

Masteroppgaver leveres kun elektronisk i det digitale eksamenssystemet WISEflow. Se «Brukerveiledning for eksamensinnlevering i WISEflow» (PDF) for hvordan du leverer. Prosedyren er den samme som på vanlig eksamen.

Du kan når som helst logge på WISEflow for å se hvordan det ser ut, og du kan gjennomføre demo-eksamen så mange ganger du vil (se brukerveiledningen for mer). Vi anbefaler nylig oppdaterte versjoner av nettleserne Chrome, Firefox og Safari. Internet Explorer er ikke anbefalt.

 

Ved innlevering:

 • PDF: Oppgaven må leveres i PDF-format.

 • Egenerklæring: Du må godta erklæring om akademisk arbeid og ta stilling til elektronisk publisering etter at du har lastet opp oppgaven. Se spørsmålene her.

 • Klausulering: Masteroppgaver som inneholder opplysninger som er dekket av lovbestemt taushetsplikt skal skjermes for innsyn. Les mer om dette her.

 • Plagiatsjekk: Merk at MF vil gjennomføre en plagiatkontroll av din masteroppgave. Vær derfor nøye med kildehenvisninger og litteraturliste. Se ressursene for akademisk skriving under 'Ressurser og lenker'

 

Etter innlevering:

 • Sensur: Masteroppgaver vurderes av en intern og en ekstern sensor. Alle kandidater får sensuren i StudentWeb og varsles på e-post når sensuren er klar. Se 'Innleveringsfrister' for sensurfrist.

 • Muntlig justerende eksamen (kun AVH5040): Studenter på master i kirkelig undervisning (AVH5040) har avsluttende muntlig prøve. Muntlig eksamen avholdes normalt sett 3-6 uker etter innlevering. Kandidater som har avsluttende muntlig eksamen knyttet til masteroppgaven vil få sensuren for masteroppgaven kunngjort senest på dagen for muntlig eksamen. Mer informasjon er tilgjengelig her.

 • Publisering: Tidspunkt for publisering av masteroppgaver i Bibsys Brage er normalt påfølgende semester i midten av mars/oktober.

Ressurser og lenker

Hvordan behandle personopplysninger i forskning og studentarbeider ved MF

Her ligger MF sitt regelverk for behandling av personopplysninger og sensitive data i forskningsprosjekter, inkludert melding av prosjekter til NSD. Rådfør deg med veilederen din om hvilke grep du må ta for å sikre at regelverket overholdes. 

Rutine for personvern i forskning og studentarbeider ved MF (pdf)

Retningslinjer for lagring av forskningsdata ved MF (Lagringsguide) (pdf) 

Se også MF sin nettside om forskningsetikk.

Fusk

Fusk

Fusk er brudd på akademisk redelighet. MF ser svært alvorlig på fusk, da dette er et tillitsbrudd fra studenten overfor institusjonen MF. Som student plikter du å gjøre deg kjent med gjeldende regelverk og utvise akademisk integritet.

Tillatte hjelpemidler ved skoleeksamen er oppført i emnebeskrivelsen. Dersom du har ulovlige hjelpemidler til disposisjon etter at eksamen har startet, blir det behandlet som forsøk på fusk.

Det stilles strenge krav til en forsvarlig kildebruk og siteringsregler. Ved alle avsluttende innleveringer skal en erklæring om selvstendig arbeid godtas og leveres sammen med besvarelsen.  For informasjon om kildebruk, se dokumentet «Formelle retningslinjer om oppgaveskriving på MF» (pdf). På nettstedene Søk & Skriv og Kildekompasset finner du nyttig informasjon om akademisk skriving. Det blir benyttet et plagieringsprogram for å avdekke avskrift i innleverte oppgaver, bokrapporter, andre studiekrav og eksamen. Programmet sjekker grad av samsvar mellom innleverte oppgaver og tekster på internett, i tekstdatabaser og i andre innleverte oppgaver.

Konsekvenser for studenten ved fusk/forsøk på fusk framgår i universitets- og høgskoleloven § 4-7 og § 4-8.

Studiekrav

Studiekrav

Studiekrav er knyttet til gjennomføringen av et emne og vurderes med godkjent/ikke godkjent. Studiekrav må være godkjent for at du kan gå opp til eksamen. Eksempler på studiekrav kan være krav til tilstedeværelse, utkast til oppgave, bokrapport, kortprøve, deltagelse i praksis eller lignende. Studiekravene er angitt i emnebeskrivelsen. Informasjon om frister for oppfyllelse gjøres tilgjengelig i Canvas.

Hvis du er forhindret fra å oppfylle studiekrav og har en gyldig grunn til det, må du kontakte emneansvarlig. Krav til dokumentasjon er de samme som ved fravær ved eksamen. Les mer om gyldig fravær her.

Har du bestått studiekrav i et tidligere semester, er det mulig å søke om fritak fra å gjennomføre dem på nytt. Søknaden sendes på e-post til emneansvarlig.

Fjerde eksamensforsøk

Fjerde eksamensforsøk

I særlige tilfeller kan et utvalg oppnevnt av rektor gi dispensasjon for et fjerde og siste eksamensforsøk.
(Forskrift om opptak, studier og eksamen ved MF vitenskapelig høyskole § 17.2​)

Fyll ut dette skjemaet for å søke om et fjerde eksamensforsøk.​
Svar på søknaden vil bli sendt til den epostadressen du oppgir her.