Utveksling

Fakta: 

Hvorfor utvekslingsstudier?
"Å studere i utlandet har for meg bydd på mange spennende og nye utfordringer. Jeg får møte mennesker fra hele verden med andre måter og tenke på, og med et helt annet verdensbilde enn meg selv. Som teologistudent er det inspirerende å se at min tjeneste er en del av en større, global kirke". 
- Kristin Jenssen, Teologi.

Les flere reisebrev her!

Utveksling

Søknadsfrister for utvekslingsopphold:
15. februar 2019

Intensivkurs, studier og feltarbeid
- Søk om plass til intensivkurs (master, 10 studiepoeng, fullfinansiert) ved Fuller, USA. Ta kontakt med karoline.oftedal@mf.no innen 15. oktober 2018. 

- Søk om feltstudier i Myanmar (våren/høsten 2018) - international@mf.no (fullfinansiert)

MFs internasjonale kontor og studieveiledere innenfor teologi, samfunnssfag og pedagogikk hjelper deg gjerne.

Kontakt

Karoline Oftedal,
Rådgiver internasjonalisering

Telefon: 22 59 05 74 |  Epost: international@mf.no

Har du spørsmål vedrørende arrangementer og/eller det internasjonale miljøet på MF, vennligst kontakt vår internasjonale studentassistent.

E-post: isa@mf.no

Søk om utveksling

Søk om utveksling

Søk om utvekslingsplass

Fakta: 

Hvorfor studere i utlandet?

Faglig, sosial og språklig utfordring er noe av det du får når du studerer ute. For ikke å glemme den uvurderlige personlige erfaringen og utviklingen det gir å skulle klare seg alene på et fremmed språk i et fremmed land.

Studietiden er for mange den beste tiden i livet, med friheten til å gjøre (nesten) hva du vil. Som student har du muligheten til å reise, oppleve nye kulturer, og ikke minst, lære nye ting. Grip derfor sjansen til å ta deler av utdanningen din i utlandet.

Søk om utvekslingsplass

Søk online via søknadsweb HER
 

Søknadsfrister

Det er felles frister for alle MF-studenter som skal søke om utveksling. Ved studier i Europa er det tilstrekkelig å søke et halvt år på forhånd, men skal man til Amerika, Asia eller Afrika er det tilrådelig å søke et år før utreise:

 • 01. februar for utreise i høstsemester
  (Studiesteder i Europa) 
 • 01. oktober for utreise i vårsemester
  (Studiesteder i Europa) 
 • 01. oktober for utreise høstsemesteret
  (Studiesteder utenfor Europa) 
 • 01. februar for utreise vårsemesteret
  (Studiesteder utenfor Europa) 

Hva kan du søke på?

Det er lurt å begynne å undersøke hvilke avtaler som er relevante for deg i god tid før søknadsfristen. Vær oppmerksom på at det er ditt ansvar å finne frem til passende emner/kurs ved det utenlandske lærestedet som kan inngå i graden din ved MF. For hjelp med dette, ta enten kontakt med studieveileder, internasjonal rådgiver ellerfaglærer. Bruk god tid til å lese avtalesidene på nettet og søk råd i ditt fagmiljø om faglige spørsmål som emnevalg, muligheter for godkjenning o.l.

Krav for å kunne søke

 • Du må ha studierett på et studieprogram ved MF når du søker og under utvekslingsoppholdet.
 • Minimumskrav for utveksling gjennom Erasmus, Nordplus og Nordlys er at du har avlagt minst 30 studiepoeng innen søknadsfristen og 60 studiepoeng innen avreise.
 • For de øvrige MF avtalene er minimumskravet 60 avlagte studiepoeng innen søknadsfristen. Det gjøres ikke unntak til dette kravet.

Før avreise

Før avreise

​Her får du noen nyttige tips.

Finansiering

Vær oppmerksom på at du selv er ansvarlig for finansiering av utenlandsoppholdet, og at søknad om støtte fra Lånekassen er et privat anliggende som du selv må ordne.

Lånekassen
Lånekassen er for de aller fleste studenter den viktigste finansieringskilden også ved et utvekslingsopphold i utlandet. Lånekassen gir lån til dekning av delstudier i utlandet, som reise og opphold, samt støtte til skolepenger for dem det er aktuelt for. På Lånekassens websider finner du informasjon om hvordan du søker om støtte til delstudier i utlandet og hva som må legges ved søknaden.

MFs startstipend
Nytt i år er at alle studenter som drar på utveksling til et av MFs samarbeidsuniversiteter automatisk får kr 5000,- i startstipend.

Erasmus og Nordplus-stipend og andre finansieringskilder
Studenter som får plass på en Eramus eller Nordplus-avtale vil automatisk få et eget programstipend. De aller fleste andre stipender og legater som ikke kommer fra Lånekassen eller Erasmus/Nordplus har tidlige søknadsfrister. Det er derfor lurt å undersøke muligheter for å få slik støtte tidlig, gjerne et år før planlagt studiestart.

Følg denne lenka for mer informasjon om fiansiering og stipender

Andre muligheter for stipend:

Forsikring

Helseforsikring
For de som er medlem i Folketrygden vil medlemskapet opprettholdes ved studier i utlandet under 12 måneder. Du må selv orientere deg om hva dette innebærer og hva slags medisinske utgifter som dekkes. NAV har informasjon om rettigheter til studenter i utlandet som alle bør orientere seg om.

Tilleggsforsikring
Det er viktig å være oppmerksom på at du uansett må ha en tilleggsforsikring (sykeforsikring og reiseforsikring). Folketrygden gir rett til dekning av visse helsetjenester, men dekker for eksempel ikke hjemsendelse ved sykdom. Orienter deg om ulike forsikringsløsninger ved å ta kontakt med ulike selskaper eller for eksempel banken din. ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) har skreddersydde forsikringsløsninger for norske studenter i utlandet.

Visum og oppholdstillatelse
Du er selv ansvarlig for å orientere deg om visumbestemmelsene i landet du skal reise til. Sjekk de enkelte avtalesidene for nærmere informasjon og kontakt landets ambassade/konsulat. Husk også å sjekke at passet ditt er gyldig for hele oppholdets lengde og i tråd med gjeldende lands regelverk.

Andre reiseråd

Vaksiner
Husk å ta eventuelle nødvendige vaksiner før avreise. SiO - Helsetjenesten har tilbud om vaksinering og veiledning til studenter i forbindelse med utenlandsreiser.

Råd fra myndighetene
Ved unntakstilstander kan norske myndigheter på kort varsel fraråde reise og opphold i enkelte land og områder. Dette må du rette deg etter. Sjekk UDs landsider for råd.

Faglig forhåndsgodkjenning

Alle studenter som reiser på utveksling gjennom MFs avtaler må søke om faglig forhåndsgodkjenning av kursene de planlegger å ta i utlandet. Dette er ditt bevis på at utvekslingen din kan innpasses i din endelige grad ved MF. Dersom det oppstår endringer i din studieplan underveis, må du holde fakultetet ditt oppdatert.

Registrering ved MF

Når du reiser på utveksling gjennom MFs avtaler, skal du betale semester- og kopiavgift, og semester registrere deg som vanlig ved MF det semesteret du er i utlandet.

Godkjenning av delstudier

Godkjenning av delstudier

Vi skiller mellom forhåndsgodkjenning og endelig godkjenning.

Forhåndsgodkjenning: før du reiser

En forhåndsgodkjenning er ditt bevis på at du får dine delstudier i utlandet godkjent som en del av din grad ved MF når du kommer hjem igjen. Lånekassen trenger forhåndsgodkjenning for å kunne innvilge støtte til delstudier i utlandet.
Det varierer hvor mye dokumentasjon det er nødvendig å legge ved når du søker om forhåndsgodkjenning, spør derfor studieveiledere innen ditt program/fag. 

Eksempler på dokumentasjon:

 • studieplan med fagbeskrivelse og oversikt over undervisnings- og eksamensform
 • pensumlister og generell informasjon om universitetet du ønsker å studere ved

Søk om forhåndsgodkjenning i god tid. Vær oppmerksom på at studieprogram uten frie studiepoeng har strengere krav til hvilke emner du kan få godkjent inn i graden. Disse programmene krever normalt en spesifisert endelig godkjenning (se under).

Endelig godkjenning: etter endt opphold

Endelig godkjenning søker du om når du kommer tilbake fra utenlandsoppholdet. Godkjenningen er også nødvendig for å få konvertert deler av studielånet til stipend.

Det finnes to typer godkjenning; spesifisert og uspesifisert:

 • Spesifisert godkjenning: fag du har tatt i utlandet blir vurdert opp mot navngitte emner ved MF. Dette gjøres ofte i de tilfellene hvor man er avhengig av å få fritak for emnegrupper som er obligatoriske i en grad ved MF. Utvekslingsprogrammer knyttet til fagmiljøene (f.eks. ERASMUS og NORDPLUS) vil som regel gi spesifiserte godkjenninger.
 • Uspesifisert godkjenning: Fag du har tatt i utlandet blir godkjent som frie studiepoeng. I disse tilfellene vil fagene fra utlandet ofte ikke tilsvare noe av det som tilbys ved MF. Ved søknad om uspesifisert godkjenning vil man likevel vurdere eventuell overlapp med fag som du allerede har tatt ved MF, eller som det kan være naturlig å ta i løpet av studiet ditt. Frie studiepoeng teller like mye i en grad som andre studiepoeng, men gir ikke grunnlag for fritak for obligatoriske fag i din grad. NB! Hvis du ved en senere anledning tar fag, for eksempel fra et annet institutt eller annet fakultet ved MF som overlapper med fagene du tok under utvekslingsoppholdet, kan antall frie studiepoeng bli redusert.

Hovedårsaken til at ikke alle emner tatt i utlandet kan godkjennes som spesifiserte studiepoeng, er at det ofte vil være stor forskjell på hvordan emnene er bygget opp i utlandet i forhold til hjemme. I mange tilfeller vil emnene også mangle den delen av pensum som omhandler norske forhold når du studerer i utlandet. Hvis MF ikke tilbyr det aktuelle emnet kan det ikke godkjennes som et spesifisert emne.

Uspesifiserte studiepoeng har den fordelen at du kan ta emner i utlandet som ikke tilbys ved MF, men som du likevel kan ha nytte av i studiene dine. Et uspesifisert studiepoeng utgjør ikke noe spesifikt emne.

Trygghet i utlandet

Trygghet i utlandet

Før avreise

Oppdater kontaktinformasjon

 • Husk å oppdatere dine nærmeste om din adresse og telefon i utlandet.
 • Oppdater kontaktopplysninger i Studentweb.
 • Oppdater MF om kontaktinfo i utlandet, passnummer, forsikringsnummer, samt kontaktinfo til nærmeste pårørende i Norge.

Kopi av viktige papirer

 • Ta kopier av pass, visum og andre viktige dokumenter i tilfelle tyveri. Oppbevar originaldokumenter på et sikkert sted.

Forsikring

 • Helseforsikring: Når du søker om støtte fra Lånekassen til studier i utlandet, blir du automatisk medlem i folketrygden under utenlands-oppholdet. Under utenlandsstudiene har du rett til dekning av helsetjenester.
 • Dersom du trenger bekreftelser på denne retten, eller har spørsmål om retten til dekning av helsetjenester må du ta kontakt med Helfo utland.
 • Reiseforsikring: Det er viktig å være oppmerksom på at du uansett må ha en tilleggsforsikring (reiseforsikring). Folketrygden gir rett til dekning av helsetjenester, men dekker for eksempel ikke hjemsendelse ved sykdom. Dersom du tegner medlemskap i ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) kan du kjøpe deres forsikring som dekker enkelte forhold som Folketrygden ikke dekker.
 • Du kan også ta direkte kontakt med ulike forsikringsselskaper for å sjekke deres tilbud.

Vaksinering

 • Husk å ta eventuelle nødvendige vaksiner før avreise. SIO-Helse har tilbud om vaksinering og veiledning til studenter i forbindelse med utenlandsreiser.

Underveis i utvekslingsoppholdet

Lover og regler

 • Gjør deg kjent med og rett deg etter lokale sikkerhetsanbefalinger (for eksempel fra vertsuniversitetet) – dette er den viktigste kilden til informasjon. Norsk UDs nettsider gir også informasjon om sikkerhet i forskjellige land.
 • Råd fra norske myndigheter: I unntakstilfeller kan norske myndigheter (Utenriksdepartementet eller helsemyndighetene) på kort varsel fraråde reise og opphold i enkelte land og områder. Dette bør du rette deg etter.
 • Følg lover og regler i det landet du skal oppholde deg i og vær oppmerksom på andre forhold, normer og regler (både skrevne og uskrevne) enn det som gjelder i Norge. En god guidebok kan gi en del retningslinjer.
 • Unngå enhver befatning med narkotiske stoffer. De fleste land har strenge straffer for slike forhold, enkelte steder opp til dødsstraff. Du står ansvarlig overfor vertslandets lover.

Sikkerhet

 • Vær varsom etter mørkets frembrudd, unngå kriminelt belastede områder og vis aktsomhet. Husk at rusmidler svekker dømmekraft og vurderingsevne.
 • Sørg for at andre vet hvor du befinner deg!
 • Gå aldri med mye kontanter på deg.

Forbered deg

 • Det er lurt å ha to ulike betalingskort i tilfelle det ene blir stjålet. Du bør ha tilstrekkelig med midler på bankkonto i Norge til dekning av eventuelle ekstraordinære utgifter (sykdom, hjemreise o.l.).
 • Flybilletter og pass: Det kan være fornuftig å booke en flybillett som gir deg mulighet til å endre returen dersom dette skulle vise seg nødvendig. Eventuelt bør du sikre at du har midler parat til å kunne dekke ny billett på kort varsel. Sjekk at passet og eventuelt visum er gyldig for hele oppholdets lengde i tråd med gjeldende lands regelverk
 • Ha telefonnummeret til nærmeste norske utenriksstasjon (ambassade eller konsulat) og andre viktige telefonnumre for hånden. Ved opphold utenfor Europa, og der hvor dette synes naturlig, anbefales du å registrere deg ved nærmeste norske utenriksstasjon under oppholdet.

Dersom noe skulle oppstå

Krisesituasjoner

 • Sørg i første rekke for at dine pårørende, ditt vertsuniversitet og/eller MF blir underrettet om din situasjon og hvor du befinner deg. Informer også nærmeste utenriksstasjon.
 • Ved unntakstilstand (politisk uro, naturkatastrofer etc.)
 • Følg retningslinjene fra lokale styresmakter og informer norsk utenriksstasjon om deg og din oppholdsadresse dersom du ikke har gjort det tidligere. Ved uro, hold kontakt med ambassaden.

Legehjelp

 • Vertsuniversitetet, forsikringsselskapets nødsentral (SOS), eller norsk utenriksstasjoner kan komme med anbefaliger
   

Ved mindre kritiske tilfeller

 • Ta kontakt med vertsuniversitetets kontaktperson, eventuelt nødnummer, for råd og bistand. Ved alvorlige hendelser bør du også kontakte nærmeste norske utenriksstasjon (ambassade eller konsulat). Dersom det ikke finnes stedlig norsk representasjon, kan øvrige nordiske stasjoner kontaktes.

Ved sykdom (utenfor EØS)

 • Disse legger du selv ut for og får refundert i etterkant av NAV internasjonalt (eget refusjonsskjema). Dokumentasjonen fra NAV utland gir nærmere info om ordningen i de enkelte land.
 • Ved større utlegg som sykehusinnleggelse etc. bør nærmeste utenriksstasjon kontaktes. Du kan også kontakte nødnummeret oppgitt i din private reiseforsikring for bistand.

Viktig kontaktinformasjon

Oversikt over norske utenriksstasjoner

Reiseråd og landinformasjon fra Utenriksdepartementet

NAV internasjonalt telefon 21 07 37 00 eller e-post: nav.internasjonalt@nav.no

ANSA (Association of Norwegian Students Abroad)

Folkehelseinstituttet (råd om vaksiner, helserisiko etc.)

Helseøkonomiforvaltningen (dekning av helsetjenester i utlandet)

 

Skjema - kontaktinformasjon

Vennligst fyll inn følgende skjema før du drar på utenlandsopphold - følg denne lenka

Visumsøknad

Visumsøknad

Å søke visum er ditt ansvar, og du bør kontakte relevante lands ambassade for å innhente oppdatert informasjon. Med forbehold om endringer finner du informasjon om visumprosedyrer for de mest sentrale landene nedenfor.

Argentina

Alle som skal være mer enn tre måneder i Argentina trenger oppholdstillatelse. Studentene vil få mer informasjon fra universitetet i Argentina om dette.
Man trenger ikke søke om visum før man reiser.

Australia

Alle som skal reise til Australia må ha et gyldig visum. Studenter som har skal studere i Australia i mer enn tre måneder, må ha et studentvisum. For tiden koster dette AU$ 550 (ca. 3200 NOK). Les mer om visum og visumkostnader.

Du kan først søke om visum når du har fått endelig opptak fra lærestedet, takket ja til plassen og betalt eventuelle skolepenger eller depositum på skolepenger. Når dette er på plass vil lærestedet utstede en Confirmation of Enrolment (CoE) som du benytter i visumsøknaden.

Du søker om visum på Internett (klikk på "Students"). Visumbekreftelsen kommer i form av en e-post og knyttes til passnummeret ditt. Du kan bli bedt om å sende inn ytterligere dokumentasjon hvis du feks. har oppholdt deg i såkalte høyrisikoland den siste tiden eller lider av kroniske sykdommer.

Få mer informasjon om visumbestemmelser fra Department of Immigration and Citizenship.

Belgia

Schengen-området.

Mer info her

Munkedamsveien 53B, 0250 Oslo

T: +47 23 23 92 20
F: +47 23 23 92 32

Bulgaria

Dersom du skal oppholde deg mer enn 90 dager i Bulgaria, trenger du som norsk statsborger visum. For å søke om dette og mer informasjon, kontakt Bulgarias ambassade:

Tidemands gate 11, 0244 Oslo
Telephone: +47 22 55 40 40
Оut-of-hours hotline:
+47 46 260813
Office hours: 08.30 - 17.00 h
Office hours of the Consular Service: Mon, Wed, Fri, 10:00 - 12:00 h.
E-mail: Embassy.Oslo@mfa.bg

Mer info her

Brasil

Som norsk statsborger må du ha visum til Brasil dersom du skal oppholde deg i landet i mer enn 90 dager. Til visumsøknaden må du legge ved:

 • Pass, som må være gyldig i minst seks måneder frem i tid
 • Webadresse til Brasils ambassade: http://oslo.itamaraty.gov.br/en-us/
 • To passbilder
 • Opptaksbrev fra lærestedet.
 • Bostedsbevis eller noe som bekrefter navn og adresse i Norge. Kan fås ved henvendelse til ditt lokale skattekontor
 • Politiattest. Les mer om dette på Politiets hjemmesider, der du også kan laste ned søknadsskjema for politiattest
 • Bevis på at du kan finansiere studiene, for eksempel gjeldsbrev fra Lånekassen, eller en bankutskrift
 • Bevis for helseforsikring og reiseforsikring. Les mer om forsikring

Visumgebyret er for tiden på kr. 480.-. Behandlingstid er ca. 10 arbeidsdager.

Kontakt ambassaden for mer informasjon:
Brasils ambassade
Sigur Syrs gate 4
0244 OSLo
Tlf.: 22 54 07 30
e-post: consular@brasil.no

Canada

For norske studenter som skal på inntil seks måneders studieopphold i Canada, vil pass og opptaksbrev fra institusjonen være tilstrekkelig dokumentasjon ved innreise.
Skal du studere i Canada i mer enn seks måneder, må du søke om studentvisum (Study Permit). Søknadsskjema fåes ved henvendelse til Den canadiske ambassade i Oslo.

For søkere med norsk statsborgerskap er det the Canadian High Commission i London som utsteder studentvisum. Du kan ikke søke om visum før du har fått det endelige opptaksbeviset fra universitetet i Canada. I tillegg til attestert kopi av opptaksbeviset, krever High Commission en økonomisk garanti (den fra Lånekassen er tilstrekkelig), 2 passbilder, kopi av passet og et behandlingsgebyr. Behandlingstid for søknaden varierer fra 2-4 uker, det er derfor viktig å sende inn søknaden straks du har fått opptaksbevis fra lærestedet. Les søknaden nøye og sjekk at underskrift og alle vedlegg er med.
Canadian High Commission anbefaler på det sterkeste at ingen bestiller reise før de har mottatt visumet. Les mer om visum og studentvisum (Study permit)

Québec: Dersom du skal studere mer enn 6 måneder i Provinsen Québec, må du i tillegg til ordinært studentvisum for Canada også sende en søknad til Québec (L'immigration du Québec). Skjemaet heter CAQ. Vanligvis sender universitetet søknadsskjemaet sammen med opptaksbeviset. Du kan også enten henvende deg til Den canadiske ambassaden i Oslo eller til L'immigration Québec hvor du kan laste ned søknaden. Søknaden skal sendes til Québec sammen med opptaksbevis og behandlingsbegyr. Søknaden til Québec Immigration bør sendes før søknaden om ordinært canadisk studentvisum (study Permit) sendes til London. Dette fordi London ikke utsteder visum før de har fått et svar fra Québec på at de har innvilget studenten tillatelse. Québec tar kontakt direkte med London, som igjen sender ut Study Permit. I visumsøknaden til the High Commission i London er det anbefalt å nevne hvilken dato søknaden ble sendt til Québec-myndighetene. CAQ-skjemaet til Québec skal sendes til følgende adresse:

Service aux étudiants étrangeres
Direction de l'immigration temporaire
Ministere de l'immigration et des communautés culturelles
285, rue Notre-Dame Ouest, rez-de-chaussée, local G-15
Montréa (Québec) H2Y 1T8
CANADA

Tlf. : +1 514 864 9191
Faks: +1 514 873 9931

Chile

Du må ha visum til Chile dersom du skal oppholde deg i landet i mer enn tre måneder. Til visumsøknaden må du legge ved:

 • Opptaksbrev fra lærestedet i Chile.
 • Gyldig pass.
 • Legeattest. Snakk med Studenthelsetjenesten om dette.
 • Bevis på at du kan finansiere studiene, for eksempel gjeldsbrev fra Lånekassen, eller en bankutskrift.
 • Fødselsattest oversatt til spansk. Kontakt Likningskontoret for den kommunen der du er folkeregisterført som bosatt.
 • Politiattest. Les mer om dette på Politiets hjemmesider, der du også kan laste ned søknadsskjema for politiattest. Du kan først søke om politiattest når du har opptaksbrev fra lærestedet i Chile.
 • Fire passbilder.

Konakt ambassaden for mer informasjon:

Chiles ambassade
Meltzersgt. 5, 0244 Oslo
Tlf.: 22 44 54 96
Faks: 22 44 24 21
E-post:  ">

Costa Rica

Du trenger ikke visum ved innreise til Costa Rica, oppholdstillatelse ordnes ved lærestedet etter ankomst. For å få oppholdstillatelse trenger du politiattest og fødselsattest. Dette må du ordne før du reiser.

Les mer om politiattest og last ned søknadsskjema for politiattest på Politiets hjemmesider. Du kan først søke om politiattest når du har opptaksbrev fra lærestedet i Costa Rica. Du trenger også en fødselsattest oversatt til spansk. Kontakt Likningskontoret for den kommunen der du er folkeregisterført som bosatt.

Hellas

Schengen-området.

Mer info her

Nobels Gate 45, 0244, OSLO
Tel:  (+47) 22442728, 22431221
Fax:  (+47) 22560072
Email: gremb.osl@mfa.gr , gremb@online.no
Opening Hours: After appointments, Monday to Thursday from 10:00-13:00
Appointments: Through telephone or e-mail

Hong Kong

Dersom du skal oppholde deg mer enn 90 dager i Hong Kong trenger du som norsk statsborger visum. Du vil få informasjon om visum og oppholdstillatelse når du får endelig opptak fra universitetet i Hong Kong.
Søknadsgebyr er 360 HK$ (ca. 250 NOK) og kan betales med kredittkort.

Irland

Embassy of Ireland
Floor 6
Haakon VIls gt. 1| 0244 Oslo
Tel: +47 2201 7200

Mer info her

Mexico

Alle som skal studere i Mexico må ha gyldig visum. Søknaden om visum må sendes til den meksikanske ambassaden i Danmark. Søknadsskjema og informasjon om hvilke vedlegg du trenger kan du finne på ambassadens hjemmesider.

Vær oppmerksom på at du må sende passet ditt, og selv hente det på ambassaden i København når visumet er utstedt! Du kan søke om visum når du har fått endelig opptak fra universitetet i Mexico.

Embajada de Mexico
Bredgade 65
1260 København
Danmark
Tlf.: (+45) 39 61 05 00 Faks: (+45) 39 61 05 12
e-post: info@mexican-embassy.dk

Nederland

Schengen-området.

Oscars gate 29
0244 Oslo
Norway
Phone

+47 23 33 36 00

New Zealand

Alle som skal studere i New Zealand må ha visum ved innreise til landet. Du søker først om visum når du har fått endelig opptaksbevis fra lærestedet, og så raskt som mulig etter at du har fått dette. Har du kommet inn på en plass der det kreves skolepenger, vær oppmerksom på at skolepengene må være betalt før du kan søke visum!

Visumsøknaden lastes ned fra internett fra Immigration New Zealands hjemmesider

Tips om hvordan fylle ut søknaden finnes i dette dokumentet

Søknaden sendes til New Zealands ambassade i Den Haag, Nederland:

Immigration New Zealand
Eisenhowerlaan 77
2517 KK The Hague
The Netherlands
Tlf.:+31 70 365 8037 (mandag til fredag 10-12 og 14-16)
Faks:+31 70 364 0116
E-post: inzthehague@dol.govt.nz

Visumgebyret er for tiden 200 Euro (ca. 1700 NOK) og kan betales med kredittkort. Du må legge ved passet ditt sammen med visumsøknaden. Ambassaden anbefaler å bruke budservice, for eksempel DHL, TNT eller andre, for å forsikre om at passet ditt kommer tilbake til deg. Behandlingstiden er omtrent to uker.

Se også Immigration New Zealands hjemmesider

Peru

Studenter trenger visum til Peru. Kontakt Perus ambassade i Stockholm for mer informasjon:

Embajada del Perú en Suecia
Brunnsgatan 21B, 3TR
111 38 Stockholm
Sverige

Tlf.: +46 8 44 08 747
Faks: +46 8 23 08 13
Åpningstid mandag til torsdag 9-12
E-post: consulado@peruembassy.se
http://www.peruembassy.se/

Romania

Oscars gate 51, 0244 Oslo, Norway 
Phone: + 47 22 441512; + 47 22 560416
Fax: + 47 - 22 431674
E-mail: oslo@mae.ro
Web-site: http://oslo.mae.ro

Mer info her

Slovakia

Schengen-området.

Mer info her

 

Sør-Afrika

Du trenger studentvisum for å studere i Sør-Afrika. Ambassaden har gitt beskjed om at det kan ta en måned å behandle visumsøknaden, og det er veldig viktig at du har det i orden før du reiser.

Du kan skrive ut søknadsskjemaer fra ambassadens hjemmesider. Du skal laste ned "Application for a temporary residence permit", "Radiological report" og "Medical certificate". På søknadsskjemaet "Application for a temporary residence permit" skal du krysse av i ruten "Student exchange programme". Søknadsprosessen kan være forholdsvis omfattende. Følgende må legges ved søknaden:

 • Gyldig pass.
 • Etter at du har levert alle papirene til ambassaden skal du betale 455 NOK til den sørafrikanske ambassadens konto hos DNB Nor: 7058 05 27831.
 • Et bevis på at du kan finansiere dine studier i Sør-Afrika, en foreløpig uttalelse fra Lånekassen er tilstrekkelig. Bestill din foreløpige uttalelse på Lånekassens hjemmesider.
 • Fødselsattest. Hvis du er gift eller skilt må det legges ved vigselsattest eller skilsmissepapirer.
 • Utfylt "Medical certificate". Snakk med Studenthelsetjenesten om dette.
 • Utfylt "Radiological report". Snakk med Studenthelsetjenesten om dette.
 • Vandelsattest fra politiet. Du må søke om politiattest i den kommunen hvor du er folkeregistrert. Hvis du er folkeregistrert i Oslo kan du skrive ut søknadsskjema på Oslo politidistrikts nettsider. Hvis du ikke har noe på rullebladet kan det være på norsk, men hvis derimot skulle ha noe på rullebladet må den være på engelsk.
 • Booking av flybillett. Hvis du ikke kjøper tur-retur billett kontakt ambassaden, da det gjelder spesielle regler.

Hvis du ikke har returbillett eller en avtale med ambassaden når du kommer til Sør-Afrika, blir du nektet innreise.

Hvis du vil reise eller oppholde deg en tid i Sør-Afrika etter at studiene er ferdig, kan du søke om utvidelse. Du kan gjøre dette ved å skrive et brev med en forklaring på hvorfor du søker utvidelse og hva du skal gjøre der. Du kan også søke når du er i Sør-Afrika. Internasjonal avdeling ved vertsuniversitetet kan hjelpe deg med dette.

Hvis du har noen spørsmål angående søknaden om midlertidig oppholdstillatelse, ta kontakt med den sørafrikanske ambassaden.

Embassy of the Republic of South Africa
Besøksadresse: Drammensveien 88 C, 0271 Oslo
Post adresse:PO Box 2822 Solli, 0204 Oslo
tel.: (+47) 23 27 32 20 fax: (+47) 22 44 39 75
Åpningstidene til visumavdelingen er mandag til fredag kl. 9:00-13:00
e-post: oslo.reception@foreign.gov.za

Sør-Korea

Alle som skal studere i Sør-Korea må ha gyldig visum. Søknaden om visum må sendes til den Sør-Koreanske ambassaden, du må også henvende deg der for å få søknadsskjema. Du må ha følgende dokumentasjon:

 • Opptaksbrev fra universitetet.
 • Bekreftelse på at du kan finansiere studiene i Sør-Korea. Hvis du skal studere mindre enn 6 måneder må du eller foreldre/foresatte ha en bekreftelse fra banken om at du har mer enn $ 3000 på konto. Hvis du skal studere mer enn 6 måneder, må du ha mer enn $ 6000 på konto.
 • Bekreftelse på at det finnes en utvekslingsavtale mellom UiO og det aktuelle universitetet i Sør-Korea. Kontakt enheten ved UiO som eier utvekslingsavtalen for dette.

Koreas ambassade, Republikken Sør-Korea
Inkognitogt. 3
Tlf.: 22 54 70 90
Faks.: 22 56 14 11
E-post: kornor@mofat.go.kr

Tsjekkia

Schengen-området.

Mer info her

Tyrkia

Dersom du skal oppholde deg mer enn 90 dager i Tyrkia, trenger du som norsk statsborger visum. For å søke om dette trenger du opptaksbrev fra lærestedet, passet ditt og et passbilde. Søknadsgebyr er 550,- og behandlingstiden er ca. en uke. For mer informasjon, kontakt Tyrkias ambassade:

Turkish Embassy in Oslo
Halvdan Svartes gate 5
N-0244 OSLO
Tlf. (konsulatavdeling, åpent mandag til fredag 14- 16): 22 12 87 62
Faks. 22 55 62 63
E-post: mb.oslo@mfa.gov.tr
http://oslo.emb.mfa.gov.tr/

Tyskland

Schengen-området.

Mer info her

United Kingdom

USA

Du trenger studentvisum for å studere i USA, og du må ha mottatt opptaksbrev fra det amerikanske lærestedet før du kan søke. Søknadsgebyr for visumet er for tiden NOK 700,-. Den Amerikanske ambassaden i Drammensveien 21 er åpen for besøkende mandag-fredag mellom 9 og 12. Tlf. 22 44 85 50.

Studenter som skal på delstudieopphold i USA kan finne nyttig informasjon her.

De amerikanske universitetene legger som regel opp til at studenter benytter enten F1 eller J1 visum. Vær oppmerksom på at J1 medfører at man får en toårig "karantene" etter oppholdet før man kan søke om eventuell permanent arbeids- eller oppholdstillatelse i USA. Karantenen gjelder bare dersom studenten mottok støtte fra offentlige kilder, f.eks. Lånekassen.

Mer informasjon om visum til USA kan du få fra ambassadens hjemmesider.

Etter hjemkomst

Etter hjemkomst

Søke endelig godkjenning

Når du kommer tilbake, må du søke om endelig faglig godkjenning av emnene/kursene du har tatt i utlandet. Dette er viktig både for å få innpassing av delstudiene i graden din og for at du skal få omgjort lån til stipend i Lånekassen.

Skrive rapport

Når du kommer hjem, anbefaler vi at du leverer en rapport fra utvekslingsoppholdet ditt. Dette er til stor nytte for studenter som vurderer et semester eller to i utlandet, og for at vi som jobber med studentutvikling kan jobbe frem de beste mulighetene for MFs studenter. Studenter som har vært på Erasmus-utveksling bes om å sende inn en online rapport via Mobility Tool.

Bidra med å promotere

Du kan bidra til promotering av delstudier i utlandet ved å fortelle dine medstudenter om oppholdet ditt. Dette kan du gjøre ved å holde innlegg eller møte opp på informasjonsmøtene og den felles informasjonsdagen for delstudier i utlandet som arrangeres i forkant av søknadsfristen.

Du kan også melde deg som fadder for nye internasjonale studenter som kommer til MF og på den måten bidra til at de får en flott start på sitt opphold ved universitetet.

Finn et studiested

Finn et studiested

Europa

Avtale: Erasmus universitetsavtaler 
Søknadsfrist: 01. okt. og 15.feb.
Les mer

Avale: Bilaterale universitetsavalter i Europa
Søknadsfrist: 01. okt. og 15.feb.
Les mer
 

Amerika, Afrika og Asia

Avtale: Bilaterale universitetsavtaler 
Europa - søknadsfrist: 01. okt. og 15. feb
USA, Afrika og Asia - søknadsfrist: 01. okt.
Les mer

Norden

Avtale: Nordplus universitetsavtaler 
Søknadsfrist: 01. okt. og 15. feb.
Les mer

Erasmus avtaler

Fakta: 

Erasmus avtaler

Ønsker du å studere ved et av MFs samarbeidsuniversiteter med Erasmus avtale i Europa, kan du dra nytte av fordelene ved å være en Erasmus- student.

Fordeler:

 • Du betaler ikke skolepenger
 • Du kan få hjelp til å finne bolig
 • Du får Erasmus-stipend (gjennomsnittlig NOK 2 500,- per mnd)
 • Du får vanlig støtte og reisestipend fra Lånekassen
 • Du kan få stipend til språkkurs før du reiser
 • Du kan få stipend til forberedende språkkurs i vertslandet

For å få stipend må du være opptatt som student ved MF, oppholdet må vare mellom tre og tolv måneder, og du må ha avlagt 60 studiepoeng før du reiser.

Ved følgende steder har MF Erasmus avtaler:

Nordplus avtaler

Fakta: 

Nordplus avtaler

Ønsker du å studere ved et av MFs samarbeidsuniversiteter med Nordplus avtale i Norden, kan du dra nytte av følgende fordeler:

Fordeler:

Du betaler ikke skolepenger
Du kan få hjelp til å finne bolig
Du får Nordplus-stipend (gjennomsnittlig 180 €,- per mnd)
Du får vanlig støtte og reisestipend fra Lånekassen

For å få stipend må du være opptatt som student ved MF, oppholdet må vare mellom tre og tolv måneder, og du må ha avlagt 60 studiepoeng før du reiser.

Finansiering av studier

Finansiering av studier

Lånekassen
Lånekassen er den viktigste finansieringskilden ved et utvekslingsopphold i utlandet. Lånekassen gir lån til dekning av delstudier i utlandet, som reise og opphold, samt støtte til skolepenger for dem det er aktuelt for. På Lånekassens websider finner du informasjon om hvordan du søker om støtte til delstudier i utlandet og hva som må legges ved søknaden.

Stipend og andre finansieringskilder
Studenter som får studieplass ved et universitet som er tilknyttet en Eramus eller Nordplus-avtale vil få et eget tilleggstipend.Det er lurt å undersøke mulighetene for å få støtte tidlig, gjerne et år før planlagt studiestart.

Andre muligheter for stipend:

Nytt startstipend

Nytt startstipend

Krav for å få stipend:
- Du må dra til et av MFs samarbeidsuniversiteter.
- Utvekslingsoppholdet må vare lengre enn 3 måneder.

Utbetaling
Ta kontakt med internasjonalt kontor når du har kommet frem til utvekslingsstedet ditt. 

Lånekassen

Lånekassen

I tillegg til basisstøtte, kan du søke reisestøtte, språkstipend og skolepengestøtte for dem det er aktuelt for. Vær oppmerksom på at dette beløpet ikke alltid dekker oppholdet fullt.

Vær også oppmerksom på at du selv er ansvarlig for finansiering av studie- eller praksisopphold i utlandet, og at søknad om støtte fra Lånekassen er et privat forhold som du selv må ordne. 

På Lånekassens hjemmesider finner du informasjon om hvordan du søker om støtte til delstudier i utlandet og hva som må legges ved søknaden. 

På Facebook-siden Lånekassen for studenter i utlandet  finner du informasjon og kan stille spørsmål på veggen.

Du kan søke Lånekassen om støtte så snart du har bekreftet studieplassen din. Alle som søker om stipend og lån fra Lånekassen, skal søke på nett.

Stipend og andre finansieringskilder

Hvis du drar på delstudier i Europa finnes det gode stipendmuligheter i tillegg til den ordinære støtten fra Lånekassen. Erasmus er et EU program for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Europa. Nordplus er Nordisk ministerråds samarbeidsprogram for utveksling av lærere og studenter innen høyere utdanning mellom de nordiske landene.

Det finnes andre stipender og legater du kan søke på. Vær oppmerksom på at andre stipender og legater kan ha tidligere søknadsfrister enn Lånekassen. Husk å undersøke muligheter for andre støtteordninger tidlig.

Se f. eks LegathåndbokenPriscilla-stipend  eller annonser i dagspressen.

Erasmus-stipend

Erasmus-stipend

Fordeler med Erasmus

 • Du betaler ikke skolepenger
 • Du kan få hjelp til å finne bolig
 • Du får Erasmus-stipend (gjennomsnittlig NOK 3 000,- per mnd)
 • Du får vanlig støtte og reisestipend fra Lånekassen
 • Du kan få stipend til språkkurs før du reiser
 • Du kan få stipend til forberedende språkkurs i vertslandet

For å få stipend må du være opptatt som student ved MF, oppholdet må vare mellom tre og tolv måneder, og du må ha avlagt 60 studiepoeng før du reiser.

Send søknad til Karoline Oftedal på e-post: karoline.oftedal@mf.no. Eller kom innom kontor 357 for mer informasjon. 

Søknadsfrist: 1. oktober for vårsemesteret og 15. februar for høstsemesteret.

Klikk her for å se hvilke universiteter MF har Erasmus-samarbeid med.

Erasmus+

Erasmus+

Alle nivåer ved institusjonen er involvert i Erasmus+, mens internasjonalt kontor koordinerer all aktivitet finansiert av Erasmus stipender samt Erasmus avtaler

Institusjonell koordinator
Har løpende kontakt med Nasjonal Koordinator (SIU) og deler ut mobilitetsmidler innenfor de ulike periodene. Koordinatoren administrerer alle samarbeidsavtalene, søker om midler og rapporterer aktiviteter:

Leder for Erasmus+ ved MF, Karoline Oftedal: karoline.oftedal@mf.no

Avdelingskoordinatorer
Gir akademisk veiledning for innkommende og utreisende Erasmus utvekslingsstudenter og er utnevnt av avdelingsrådene.

Avdelingskoordinatorene er:
Avdeling for Teologi og Historie:
Avdelingsansvarlig, Marthe Bogen: Marthe.Bogen@mf.no

Avdeling for Religion og Samfunn:
Avdelingsansvarlig, Berit W. Hillestad: Berit.W.Hillestad@mf.no

Avdeling for Religion og Pedagogikk:
Avdelingsansvarlig, Mona Bø: Mona.Bo@mf.no
 

Nordplus-stipend

Nordplus-stipend

Utveksling gjennom Nordplus/Nordlys
Nordplus-programmet og Nordlys-nettverket gir mulighet for utveksling til alle de nordiske landene. Studenter som utveksler gjennom Nordplus eller Nordlys får et stipend for oppholdet.

Nordplus
Nordplus er Nordisk ministerråds samarbeidsprogram for utveksling av lærere og studenter innen høyere utdanning mellom de nordiske landene. Nordplus består av en rekke faglige nettverk som er inngått av institutter seg i mellom, slik at dine valgmuligheter for utveksling gjennom dette programmet avhenger av hvilket fagmiljø du tilhører. Nordplus er i likhet med Erasmus et stipendprogram, men søknader og utbetalinger administreres av det aktuelle fagnettverket selv og alle spørsmål om dette derfor må rettes til relevant avtaleeier.

Krav
For å søke på en Nordplus-avtale må du være student på et studieprogram ved MF og du må ha bestått minst 30 studiepoeng i det du søker. Vær oppmerksom på at noen avtaler kan ha tilleggskrav utover dette.

Hvordan søke
Du kan søke gjennom Søknadsweb som åpner ca. en måned før søknadsfristen. På forhånd må du finne ut hvilke avtaler som er relevante for deg å søke på, og søke råd i ditt fagmiljø om faglige spørsmål som emnevalg, muligheter for godkjenning etc.

Last ned søknadsskjema her

Følg denne linken for søknad om utveksling

​Klikk her for å se hvilke universiteter du kan søke om Nordplus-stipend ved.

Kortere studieopphold

Kortere studieopphold

Følgende muligheter finnes:
- Praksis
- Kursopphold
- Feltstudier
- Studiereiser
 

Lurer du på noe?
Vi hjelper deg med generell tilrettelegging og praktisk informasjon.

Telefon: 22 59 05 74/ 22 59 05 00 
E-post: international@mf.no

Praksisopphold

Praksisopphold

For å dekke utgifter kan du få innvilget Erasmus stipend dersom praksisoppholdet er lengre enn to måneder. Du kan også få støtte fra Statens Lånekasse for Utdanning, hvis oppholdet varer lengre enn 4 uker.

For spørsmål om praksis - hvor, når og hvordan -  kontakt din faglærer, praksisveileder eller internasjonalt kontor. Se også informasjon nedenfor.

Se også Ofte stilte spørsmål/FAQ.

Søk om praksisopphold

For spørsmål og søknad om praksisopphold i utlandet, vennligst kontakt din praksisleder innenfor programmet du er en del av.

Teologi: Søknad sendes Roald Eskildsen - Roald.Eskildsen@mf.no så fort som mulig.
Lektorprogrammet: Søknad sendes Torbjørg Torp Nilssen - Torbjorg.T.Nilssen@mf.no innen 1. april hvert år.
 

Før avreise

Finansiering
Vær oppmerksom på at du selv er ansvarlig for finansiering av utenlandsoppholdet, og at søknad om støtte fra Lånekassen er et privat anliggende som du selv må ordne.

Lånekassen
Lånekassen er for de aller fleste studenter den viktigste finansieringskilden også ved et studieopphold i utlandet. Lånekassen gir lån til dekning av delstudier i utlandet, som reise og opphold. På Lånekassens websider finner du informasjon om hvordan du søker om støtte til og hva som må legges ved søknaden.

Erasmusstipend
Man kan få innvilget Erasmus stipend dersom praksisoppholdet er lengre enn to måneder. Ta kontakt med praksisveileder eller internasjonalt kontor for mer informasjon.

Helseforsikring
For de som er medlem i Folketrygden vil medlemskapet opprettholdes ved studier i utlandet under 12 måneder. Du må selv orientere deg om hva dette innebærer og hva slags medisinske utgifter som dekkes. NAV har informasjon om rettigheter til studenter i utlandet som alle bør orientere seg om.

Tilleggsforsikring
Det er viktig å være oppmerksom på at du uansett må ha en tilleggsforsikring (sykeforsikring og reiseforsikring). Folketrygden gir rett til dekning av visse helsetjenester, men dekker for eksempel ikke hjemsendelse ved sykdom. Orienter deg om ulike forsikringsløsninger ved å ta kontakt med ulike selskaper eller for eksempel banken din. ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) har skreddersydde forsikringsløsninger for norske studenter i utlandet.

Visum og oppholdstillatelse
Du er selv ansvarlig for å orientere deg om visumbestemmelsene i landet du skal reise til. Sjekk de enkelte avtalesidene for nærmere informasjon og kontakt landets ambassade/konsulat. Husk også å sjekke at passet ditt er gyldig for hele oppholdets lengde og i tråd med gjeldende lands regelverk.

Vaksiner
Husk å ta eventuelle nødvendige vaksiner før avreise. SiO - Helsetjenesten har tilbud om vaksinering og veiledning til studenter i forbindelse med utenlandsreiser.

Råd fra myndighetene
Ved unntakstilstander kan norske myndigheter på kort varsel fraråde reise og opphold i enkelte land og områder. Dette må du rette deg etter. Sjekk UDs landsider for råd.

Registrering ved MF
Når du reiser på utveksling gjennom MFs avtaler, skal du betale semester- og kopiavgift, og semester registrere deg som vanlig ved MF det semesteret du er i utlandet.

Trygghet i utlandet

Før avreise

Oppdater kontaktinformasjon

 • Husk å oppdatere dine nærmeste om din adresse og telefon i utlandet.
 • Oppdater kontaktopplysninger i Studentweb.
 • Oppdater MF om kontaktinfo i utlandet, passnummer, forsikringsnummer, samt kontaktinfo til nærmeste pårørende i Norge.

Kopi av viktige papirer

 • Ta kopier av pass, visum og andre viktige dokumenter i tilfelle tyveri. Oppbevar originaldokumenter på et sikkert sted.

Forsikring

 • Helseforsikring: Når du søker om støtte fra Lånekassen til studier i utlandet, blir du automatisk medlem i folketrygden under utenlands-oppholdet. Under utenlandsstudiene har du rett til dekning av helsetjenester.
 • Dersom du trenger bekreftelser på denne retten, eller har spørsmål om retten til dekning av helsetjenester må du ta kontakt med Helfo utland.
 • Reiseforsikring: Det er viktig å være oppmerksom på at du uansett må ha en tilleggsforsikring (reiseforsikring). Folketrygden gir rett til dekning av helsetjenester, men dekker for eksempel ikke hjemsendelse ved sykdom. Dersom du tegner medlemskap i ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) kan du kjøpe deres forsikring som dekker enkelte forhold som Folketrygden ikke dekker.
 • Du kan også ta direkte kontakt med ulike forsikringsselskaper for å sjekke deres tilbud.

Vaksinering

 • Husk å ta eventuelle nødvendige vaksiner før avreise. SIO-Helse har tilbud om vaksinering og veiledning til studenter i forbindelse med utenlandsreiser.

Underveis i utenlandsoppholdet

Lover og regler

 • Gjør deg kjent med og rett deg etter lokale sikkerhetsanbefalinger (for eksempel fra vertsuniversitetet) – dette er den viktigste kilden til informasjon. Norsk UDs nettsider gir også informasjon om sikkerhet i forskjellige land.
 • Råd fra norske myndigheter: I unntakstilfeller kan norske myndigheter (Utenriksdepartementet eller helsemyndighetene) på kort varsel fraråde reise og opphold i enkelte land og områder. Dette bør du rette deg etter.
 • Følg lover og regler i det landet du skal oppholde deg i og vær oppmerksom på andre forhold, normer og regler (både skrevne og uskrevne) enn det som gjelder i Norge. En god guidebok kan gi en del retningslinjer.
 • Unngå enhver befatning med narkotiske stoffer. De fleste land har strenge straffer for slike forhold, enkelte steder opp til dødsstraff. Du står ansvarlig overfor vertslandets lover.

Sikkerhet

 • Vær varsom etter mørkets frembrudd, unngå kriminelt belastede områder og vis aktsomhet. Husk at rusmidler svekker dømmekraft og vurderingsevne.
 • Sørg for at andre vet hvor du befinner deg!
 • Gå aldri med mye kontanter på deg.

Forbered deg

 • Det er lurt å ha to ulike betalingskort i tilfelle det ene blir stjålet. Du bør ha tilstrekkelig med midler på bankkonto i Norge til dekning av eventuelle ekstraordinære utgifter (sykdom, hjemreise o.l.).
 • Flybilletter og pass: Det kan være fornuftig å booke en flybillett som gir deg mulighet til å endre returen dersom dette skulle vise seg nødvendig. Eventuelt bør du sikre at du har midler parat til å kunne dekke ny billett på kort varsel. Sjekk at passet og eventuelt visum er gyldig for hele oppholdets lengde i tråd med gjeldende lands regelverk
 • Ha telefonnummeret til nærmeste norske utenriksstasjon (ambassade eller konsulat) og andre viktige telefonnumre for hånden. Ved opphold utenfor Europa, og der hvor dette synes naturlig, anbefales du å registrere deg ved nærmeste norske utenriksstasjon under oppholdet.

Dersom noe skulle skje

Krisesituasjoner

 • Sørg i første rekke for at dine pårørende, ditt vertsuniversitet og/eller MF blir underrettet om din situasjon og hvor du befinner deg. Informer også nærmeste utenriksstasjon.
 • Ved unntakstilstand (politisk uro, naturkatastrofer etc.)
 • Følg retningslinjene fra lokale styresmakter og informer norsk utenriksstasjon om deg og din oppholdsadresse dersom du ikke har gjort det tidligere. Ved uro, hold kontakt med ambassaden.

Legehjelp

 • Vertsuniversitetet, forsikringsselskapets nødsentral (SOS), eller norsk utenriksstasjoner kan komme med anbefaliger
   

Ved mindre kritiske tilfeller

 • Ta kontakt med vertsuniversitetets kontaktperson, eventuelt nødnummer, for råd og bistand. Ved alvorlige hendelser bør du også kontakte nærmeste norske utenriksstasjon (ambassade eller konsulat). Dersom det ikke finnes stedlig norsk representasjon, kan øvrige nordiske stasjoner kontaktes.

Ved sykdom (utenfor EØS)

 • Disse legger du selv ut for og får refundert i etterkant av NAV internasjonalt (eget refusjonsskjema). Dokumentasjonen fra NAV utland gir nærmere info om ordningen i de enkelte land.
 • Ved større utlegg som sykehusinnleggelse etc. bør nærmeste utenriksstasjon kontaktes. Du kan også kontakte nødnummeret oppgitt i din private reiseforsikring for bistand.

 

Viktig kontaktinformasjon

 

Visum

For generell informasjon om visum, følg denne lenka

Etter hjemkomst

Etter at du har kommet tilbake fra ditt studieoppholdet, må du få en endelig godkjenning av praksisoppholdet. I tillegg setter vi stor pris på om du bidrar med å fortelle medstudenter om oppholdet ditt.

Godkjenning
Når du kommer tilbake, må du kontakte praksisveileder for en endelig faglig godkjenning praksisen i utlandet.

Rapportering
Krav til rapportering er de samme som ved praksis i Norge.

Bidra med å promotere
Du kan bidra til promotering av praksis i utlandet ved å fortelle dine medstudenter om oppholdet ditt. Dette kan du gjøre ved å holde innlegg eller møte opp på informasjonsmøtene og den felles informasjonsdagen for delstudier i utlandet som arrangeres i forkant av søknadsfristen.

Du kan også gjerne melde deg som fadder for nye internasjonale studenter som kommer til MF og på den måten bidra til at de får en flott start på oppholdet sitt.

Tilrettelegging for utenlandsopphold

MFs internasjonale kontor hjelper deg med generell tilrettelegging og praktisk informasjon.

Telefon: 22 59 05 74/ 22 59 05 00 
E-post: international@mf.no

Skjema - kontaktinformasjon

Vennligst fyll inn følgende skjema før du drar på utenlandsopphold - følg denne lenka

Kursopphold

Kursopphold

Denne type kurs kan innebære mye forskjelling både når det gjelder, sted, omfang og tidspunkt. Det er vanlig at våre utenlandske partnere tilbyr sommerkurs med jevne mellomom, i tillegg finnes enkeltkurs og konferanser.

Noe av det mest relevante av dette blir publisert på disse sidene
 

En del kurs i utlandet tilbys som etter- og videreutdaning. For mer informasjon, følg denne lenka.

 

Studiereise

Studiereise

Luft under vingene

MF arrangerer kortere studiereiser som en del av egen undervisning. Studiereisene har spennende reisemål som for eksempel England, Italia, Hellas og Midtøsten. Reiselederne er MFs egne lærere.

Studieturene arrangeres med ujevne mellomrom og kan variere mellom studieløpene. Ved å fylle særskilte studiekrav knyttet til studieturen, kan det også gis uttelling i studiepoeng.

Vennligst fyll inn følgende skjema før du drar på utenlandsopphold - følg denne lenka

Planlagte studiereiser vil være knyttet opp mot emner og program. Se Programkatalog og Emnekatalog for mer informasjon.

Relatert:

Feltstudier

Feltstudier

For å dekke utgifter til feltstudier, får man blant annet støtte fra Lånekassen ved opphold over 4 uker. Man har også mulighet til å søke tilskudd fra MF-stipendet.

For mer informasjon om felstudier i utlandet, se nedenfor.

 

Søk om feltstudier

Aktuelle feltstudier avtales med veileder for oppgaven, samt studieveilder. Følg denne lenka for kontaktinformasjon

For spørsmål om faglig tilrettelegging i forhold til feltstudier, vennligst kontakt din studieveileder innenfor programmet du er en del av. Følg denne linken for kontaktadresser.

Før avreise

Finansiering
Vær oppmerksom på at du selv er ansvarlig for finansiering av utenlandsoppholdet, og at søknad om støtte fra Lånekassen er et privat anliggende som du selv må ordne.

Lånekassen
Lånekassen er for de aller fleste studenter den viktigste finansieringskilden også ved et utvekslingsopphold i utlandet. Lånekassen gir lån til dekning av delstudier i utlandet, som reise og opphold, samt støtte til skolepenger for dem det er aktuelt for. På Lånekassens websider finner du informasjon om hvordan du søker om støtte til delstudier i utlandet og hva som må legges ved søknaden.

MF- stipendet
Drar man på feltstudier har man mulighet til å søke om tilskudd fra MF-stipendet. Mer informasjon finner du ved å følge denne lenka.

Helseforsikring
For de som er medlem i Folketrygden vil medlemskapet opprettholdes ved studier i utlandet under 12 måneder. Du må selv orientere deg om hva dette innebærer og hva slags medisinske utgifter som dekkes. NAV har informasjon om rettigheter til studenter i utlandet som alle bør orientere seg om.

Tilleggsforsikring
Det er viktig å være oppmerksom på at du uansett må ha en tilleggsforsikring (sykeforsikring og reiseforsikring). Folketrygden gir rett til dekning av visse helsetjenester, men dekker for eksempel ikke hjemsendelse ved sykdom. Orienter deg om ulike forsikringsløsninger ved å ta kontakt med ulike selskaper eller for eksempel banken din. ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) har skreddersydde forsikringsløsninger for norske studenter i utlandet.

Visum og oppholdstillatelse
Du er selv ansvarlig for å orientere deg om visumbestemmelsene i landet du skal reise til. Sjekk de enkelte avtalesidene for nærmere informasjon og kontakt landets ambassade/konsulat. Husk også å sjekke at passet ditt er gyldig for hele oppholdets lengde og i tråd med gjeldende lands regelverk.

Vaksiner
Husk å ta eventuelle nødvendige vaksiner før avreise. SiO - Helsetjenesten har tilbud om vaksinering og veiledning til studenter i forbindelse med utenlandsreiser.

Råd fra myndighetene
Ved unntakstilstander kan norske myndigheter på kort varsel fraråde reise og opphold i enkelte land og områder. Dette må du rette deg etter. Sjekk UDs landsider for råd.

Registrering ved MF
Når du reiser på utveksling gjennom MFs avtaler, skal du betale semester- og kopiavgift, og semester registrere deg som vanlig ved MF det semesteret du er i utlandet.

Trygghet i utlandet

Før avreise

Oppdater kontaktinformasjon

 • Husk å oppdatere dine nærmeste om din adresse og telefon i utlandet.
 • Oppdater kontaktopplysninger i Studentweb.
 • Oppdater MF om kontaktinfo i utlandet, passnummer, forsikringsnummer, samt kontaktinfo til nærmeste pårørende i Norge.

Kopi av viktige papirer

 • Ta kopier av pass, visum og andre viktige dokumenter i tilfelle tyveri. Oppbevar originaldokumenter på et sikkert sted.

Forsikring

 • Helseforsikring: Når du søker om støtte fra Lånekassen til studier i utlandet, blir du automatisk medlem i folketrygden under utenlands-oppholdet. Under utenlandsstudiene har du rett til dekning av helsetjenester.
 • Dersom du trenger bekreftelser på denne retten, eller har spørsmål om retten til dekning av helsetjenester må du ta kontakt med Helfo utland.
 • Reiseforsikring: Det er viktig å være oppmerksom på at du uansett må ha en tilleggsforsikring (reiseforsikring). Folketrygden gir rett til dekning av helsetjenester, men dekker for eksempel ikke hjemsendelse ved sykdom. Dersom du tegner medlemskap i ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) kan du kjøpe deres forsikring som dekker enkelte forhold som Folketrygden ikke dekker.
 • Du kan også ta direkte kontakt med ulike forsikringsselskaper for å sjekke deres tilbud.

Vaksinering

 • Husk å ta eventuelle nødvendige vaksiner før avreise. SIO-Helse har tilbud om vaksinering og veiledning til studenter i forbindelse med utenlandsreiser.

Underveis i utenlandsoppholdet

Lover og regler

 • Gjør deg kjent med og rett deg etter lokale sikkerhetsanbefalinger (for eksempel fra vertsuniversitetet) – dette er den viktigste kilden til informasjon. Norsk UDs nettsider gir også informasjon om sikkerhet i forskjellige land.
 • Råd fra norske myndigheter: I unntakstilfeller kan norske myndigheter (Utenriksdepartementet eller helsemyndighetene) på kort varsel fraråde reise og opphold i enkelte land og områder. Dette bør du rette deg etter.
 • Følg lover og regler i det landet du skal oppholde deg i og vær oppmerksom på andre forhold, normer og regler (både skrevne og uskrevne) enn det som gjelder i Norge. En god guidebok kan gi en del retningslinjer.
 • Unngå enhver befatning med narkotiske stoffer. De fleste land har strenge straffer for slike forhold, enkelte steder opp til dødsstraff. Du står ansvarlig overfor vertslandets lover.

Sikkerhet

 • Vær varsom etter mørkets frembrudd, unngå kriminelt belastede områder og vis aktsomhet. Husk at rusmidler svekker dømmekraft og vurderingsevne.
 • Sørg for at andre vet hvor du befinner deg!
 • Gå aldri med mye kontanter på deg.

Forbered deg

 • Det er lurt å ha to ulike betalingskort i tilfelle det ene blir stjålet. Du bør ha tilstrekkelig med midler på bankkonto i Norge til dekning av eventuelle ekstraordinære utgifter (sykdom, hjemreise o.l.).
 • Flybilletter og pass: Det kan være fornuftig å booke en flybillett som gir deg mulighet til å endre returen dersom dette skulle vise seg nødvendig. Eventuelt bør du sikre at du har midler parat til å kunne dekke ny billett på kort varsel. Sjekk at passet og eventuelt visum er gyldig for hele oppholdets lengde i tråd med gjeldende lands regelverk
 • Ha telefonnummeret til nærmeste norske utenriksstasjon (ambassade eller konsulat) og andre viktige telefonnumre for hånden. Ved opphold utenfor Europa, og der hvor dette synes naturlig, anbefales du å registrere deg ved nærmeste norske utenriksstasjon under oppholdet.

Dersom noe skulle skje
 

Krisesituasjoner

 • Sørg i første rekke for at dine pårørende, ditt vertsuniversitet og/eller MF blir underrettet om din situasjon og hvor du befinner deg. Informer også nærmeste utenriksstasjon.
 • Ved unntakstilstand (politisk uro, naturkatastrofer etc.)
 • Følg retningslinjene fra lokale styresmakter og informer norsk utenriksstasjon om deg og din oppholdsadresse dersom du ikke har gjort det tidligere. Ved uro, hold kontakt med ambassaden.

Legehjelp

 • Vertsuniversitetet, forsikringsselskapets nødsentral (SOS), eller norsk utenriksstasjoner kan komme med anbefaliger
   

Ved mindre kritiske tilfeller

 • Ta kontakt med vertsuniversitetets kontaktperson, eventuelt nødnummer, for råd og bistand. Ved alvorlige hendelser bør du også kontakte nærmeste norske utenriksstasjon (ambassade eller konsulat). Dersom det ikke finnes stedlig norsk representasjon, kan øvrige nordiske stasjoner kontaktes.

Ved sykdom (utenfor EØS)

 • Disse legger du selv ut for og får refundert i etterkant av NAV internasjonalt (eget refusjonsskjema). Dokumentasjonen fra NAV utland gir nærmere info om ordningen i de enkelte land.
 • Ved større utlegg som sykehusinnleggelse etc. bør nærmeste utenriksstasjon kontaktes. Du kan også kontakte nødnummeret oppgitt i din private reiseforsikring for bistand.
   

Viktig kontaktinformasjon

Visum

For generell informasjon om visum, følg denne lenka

Etter hjemkomst

Etter at du har kommet tilbake fra ditt studieoppholdet, må du få en endelig godkjenning av feltarbeidet. I tillegg setter vi stor pris på om du bidrar med å fortelle medstudenter om oppholdet ditt.

Godkjenning
Når du kommer tilbake, må du kontakte studieveileder for en endelig faglig godkjenning feltarbeidet i utlandet.

Rapportering
Krav til rapportering i forbindelse med feltarbeid avtales med studieveileder.

Bidra med å promotere
Du kan bidra til promotering av studier i utlandet ved å fortelle dine medstudenter om oppholdet ditt. Dette kan du gjøre ved å holde innlegg eller møte opp på informasjonsmøtene og den felles informasjonsdagen for delstudier i utlandet som arrangeres i forkant av søknadsfristen.

Du kan også gjerne melde deg som fadder for nye internasjonale studenter som kommer til MF og på den måten bidra til at de får en flott start på sitt opphold ved universitetet.

Generelle spørsmål og tilrettelegging

MFs internasjonale kontor hjelper deg gjerne med praktisk tilrettelegging og informasjon.

Telefon: 22 59 05 74 / 22 59 05 00 |  E-post:international@mf.no

Skjema - kontaktinformasjon

Vennligst fyll inn følgende skjema før du drar på utenlandsopphold - følg denne lenka

Internasjonalt kontor

MF vitenskapelig høyskole

Internasjonalt kontor

Spørsmål angående utveksling? Ta kontakt med rådgiver for internasjonalisering, Karoline Oftedal:
E-post: international@mf.no
Telefon: +47 22 59 05 74 

Internasjonal studentassistent:
E-post: isa@mf.no

For spørsmål om forhåndsgodkjenning og emnevalg, ta kontakt med din studieveileder.

Se studenters reisebrev her

Se studenters reisebrev her

 

– Å studere i utlandet har for meg bydd på mange spennende og nye utfordringer. Jeg får møte mennesker fra hele verden med andre måter og tenke på, og med et helt annet verdensbilde enn meg selv. Som teologistudent er det inspirerende å se at min tjeneste er en del av en større, global kirke. 

Kristin Jenssen var ett år i USA, Luther Seminary - Les mer
 

– UC Berkeley hevdes å være blant de ti beste universitetene i verden og toppet nylig den nasjonale kåringen over beste state-university her i Amerika. Kulturen her er allikevel veldig avslappet.

Espen Gilsvik var ett år i USA, UC Berkeley - Les mer
 

 

– For meg har utveksling vært en viktig og god erfaring i møte med et Europa som står foran store utfordringer i møte med terror, flyktningskrisen, og situasjonen som utfolder seg i Syria og Ukraina.

 Richard Svane var 6 måneder i Tyskland - Universitetet i Tübingen - les mer her
 

– Semesteret mitt i hjarte av Belgia, i sjarmerande Leuven, har vore ein etterlengta pause frå studiekvardagen og livet i Oslo. Ein ny start, nye menneske, nye erfaringar og moglegheit til å verta kjend med meg sjølv litt på nytt.

Tone Marit Dyrkolbotn var 6 måneder i Belgia - Universitetet i Leuven - les mer her

– Jeg vil ikke karakterisere Thessaloniki by som vakker, men den har sjarm og er deilig avslappet - selv om det er en stor by. Den er rik på historie og det er stadig nye ruiner og monumenter å oppdage.

Ingrid Johannessen var 6 måneder i Tessaloniki, Hellas - les mer her

– Mitt første møte med en forelesning var lekent, interessant og moro. For meg kan det sammenlignes med når Professor Czaika knytter neven rundt tusjen og freser gjennom reformasjonen med enorm kunnskap - det er gøy og inspirerende å være student!

Joaquin Emilio Høvik studerte ved UC Berkeley, USA - les mer her

 

Bildet på toppen er fra "Ladeuzeplein", hovedbiblioteket ved Universitetet i Leuven, Belgia. Foto: Tone Marit Dyrkolbotn

Leuven, Belgia

Fakta: 

Navn: Tone Marit Dyrkolbotn
Studieretning: Teologi
Studiested: Leuven
Program: Erasmus
 

Leuven, Belgia

”..and all that I can see, is just another lemon tree…” Songen strøymer mjukt frå dusjen i gangen. Eg må smila. Han syng alltid i dusjen; gamle klassikarar eller Britney Spears.

Ein ny dag kjem skinande inn gjennom vindauga, fuglane kvitrar i den friske, belgiske lufta. Eg lagar frukost og pratar med dei eg bur med, kaffien vert nytt og skulesekken pakka. Ute er byen godt i gang med sine daglegdagse gjeremål. Syklistar trillar roleg forbi, skuleklassar har gym i parken over gata. Eg ruslar mot fakultetet, over dei brusteinslagde gatene som er reine etter natta sitt regnskyll og kostemaskina sin runddans i morgontimane. Det er alltid så fint i gatene! Den store St.Peterskyrkja slår ni kraftige slag og fortel meg at eg er – som vanleg – ute i siste liten. Likevel stoppar eg litt opp på Grote Markt, ser opp på det ærverdige Stadhuis, det gamle rådhuset. Bygget stod ferdig på 1450-talet, er prega av utallige skulpturar og utskjeringar. Det er umogleg å gå forbi utan å kjenna på fascinasjon og snev av ærefrykt.

Byen er prega av å vera gamal, men ikkje slitt. Historia sit i bygga, i gatene og i folkesjela. Leuven er ein av dei mest sjarmerande byane eg har vore i. Gatene er trygge, alt er sentralt, nært og aktivt. Parkane er opne, varme, no yrar dei av nyklekka andeungar, barbeinte føter og avslappa folk som les til eksamen medan dei sug til seg etterlengta solstrålar. Fine benkar, skjulte og opne hagar der ein kan sitja i ro, sjå på livet og berre slappa av, er skattar og moglegheiter eg har nytta meg godt av. Universitetet byr på eit enormt idrettsanlegg til fritt bruk. Aldri har eg hatt så mange valmoglegheiter innan idrett og sport!

Om kvelden møtes me ein gjeng på Oude Markt. Den opne plassen i sentrum som er fylt av sjarmerande pubar, levande dansegolv, fotball på storskjerm, fristande frityrsjapper, og kald utepils i kveldssola. Livet er deilig på Oude Markt! Praten flyt lett. Folk frå store delar av verda sit saman, ler, tullar, nyt belgisk øl og dannar nye venskap.

I helgene er turen kort til ein av dei mange sjarmerande småbyane som ligg ein kort og billeg togtur unna Leuven. Der kan du eta belgiske vaflar medan du er på ein triveleg båttur på ein av dei mange kanalane. Du kan vitja ei av dei mange, gamle kyrkjene, eller storslagne katedralane. Eller ta deg ein tur med tog ut i Europa. Moglegheitene er mange.

Tilbake i kvardagen er det stas å gå på undervisning på universitetet som er ranka som nummer 12 i verda. Undervisninga er god, professorane enormt dyktige, engasjerte og er veldig trivelege menneske. På teologien er det fin storleik på klassane, mellom 30-40 i kvart fag. Folk frå heile verda, med enormt ulik bakgrunn. Det gjev gode moglegheiter for samtale, utveksling av tankar, idear, erfaringar og draumar. Dei fleste er katolikkar, men mykje meir opne enn eg i mitt fordomsfulle sinn tenkte på førehand.. Eg er kjend som ”ho som skal bli prest”, og folk – inkludert høgt anerkjente professorar og katolske prestar – kjem til meg og spør om lov til å koma i ordinasjonen min, fordi dei syns det er så ufatteleg bra at eg (som kvinne) vert prest. Det er vakkert og spesielt. Den faglege kvaliteten, oppfølginga og profesjonaliteten til universitetet har sørgja for at den faglege biten har vore veldig god under opphaldet mitt ved KU Leuven.

No er det litt over ein månad til eg sit på flyet nordover. Som eit rikare menneske. Semesteret mitt i hjarte av Belgia, i sjarmerande Leuven, har vore ein etterlengta pause frå studiekvardagen og livet i Oslo. Ein ny start, nye menneske, nye erfaringar og moglegheit til å verta kjend med meg sjølv litt på nytt. Det har vore fantastisk. Folka eg har vorte kjend med, opplevingane eg har fått, kunnskapen og erfaringane eg har tileigna meg, og roen som har senka seg er noko eg skal ta vare på.

Luther Seminary, USA

Fakta: 

Navn: Kristin Jenssen
Studieretning: Teologi
Studiested: Luther Seminary
Program: Bilateral

Luther Seminary, USA

Å flytte over til et land hvor alt er nytt og ukjent var skremmende i starten. Jeg hadde nok flere opplevelser av det man kan kalle ”kultursjokk”. Men med god hjelp fra ansatte og medelever på skolen var det lett å finne seg til rette. Luther Seminary har en rolig, men sentral beliggenhet i Saint Paul med kort vei til Minneapolis. Derfor er det kort vei til et yrende storbyliv med alt ”The Twin Cities” har å by på.

Lett å bli kjent med studenter og ansatte
Det er både utfordrende og oppfriskende å tre inn i et nytt, faglig miljø. Jeg opplever det som en mulighet til å utvikle min egen teologi og faglige horisont. Jeg møter på nye problemstillinger som kaster lys over ting jeg ikke har tenkt på før. Her på Luther er studiemiljøet tett og ikke så alt for stort. Noe som gjør at det er lett å bli kjent med nye medstudenter og ansatte på skolen. Dette stimulerer til en god studiehverdag.

Inspirerende
Å studere i utlandet har for meg bydd på mange spennende og nye utfordringer. Jeg får møte mennesker fra hele verden med andre måter og tenke på, og med et helt annet verdensbilde enn meg selv. Som teologistudent er det inspirerende å se at min tjeneste er en del av en større, global kirke med et felles mål.

 

Tessaloniki, Hellas

Tessaloniki
Fakta: 

Tessaloniki, Hellas

Jeg er i starten av april og har allerede bodd i  Thessaloniki, Hellas i to måneder. Våren er i full sving og vi har temperaturer mellom 15 og 25 grader. Skolehverdagen er godt i gang, men jeg har ordnet meg godt og har et avslappende semester akademisk sett. Alt det administrative i starten av semesteret kunne gi skikkelig hodebry for de fleste av Erasmus studentene, men nå som alt er i orden har vi alle blitt kjent med campus og fakultetene. Selv bruker jeg mye tid på biblioteket da mine fag her krever en del individuelt arbeid. Jeg møter ofte venner fra Erasmus på biblioteket eller i kantina, hvor vi får tre gratis måltider hver dag (inkludert i helgene!). Universitetet har én stor kantine hvor alle spiser, der man får frokost og to varme måltider. Selv om maten bærer preg av å bli laget i store mengder er den fortsatt god, og de fleste studentene er innom her hver dag. Rett ved kantina ligger universitetets treningssenter hvor de har treningsrom og saler med instruktør. Det er også store utendørsbaner, og alle slags lag man kan bli med på.

Utenom skolen skjer det stadig noe gøy her. I starten var det særlig Erasmus Student Network som arrangerte ting for oss, både utflukter og fester. Dette var en god måte å bli kjent med andre Erasmus studenter på, samtidig som vi ble kjent med byen. Det arrangeres fortsatt minst én fest i uka for Erasmus studenter, samt at folk nå på eget initiativ inviterer på utflukter, filmkvelder og middager.

Jeg vil ikke karakterisere Thessaloniki by som vakker, men den har sjarm og er deilig avslappet - selv om det er en stor by. Den er rik på historie og det er stadig nye ruiner og monumenter å oppdage. Det var planlagt å lage en undergrunn her, men dette viste seg å være vanskelig fordi de stadig fant nye ruiner under byen. Hele byen er full av historiske ruiner og monumenter, og selvfølgelig en stor mengde flotte kirker. Til tross for at det er en stor by preges den av den greske avslappede livsstilen, og tålmodighet kommer godt med her. Den greske kulturen er lett tilgjengelig, spesielt på de mange tavernaene der det serveres tradisjonell mat og ”rebetiko”-musikken spilles live. Grekerne er vennlige og hjelpsomme, og selv om ikke alle snakker godt engelsk er de interesserte i å høre hvor du er fra og anbefale deg spennende steder å besøke i Hellas. 

Kloster i Meteora

Tubingen, Tyskland

Fakta: 

Navn: Richard Svane
Studieretning: Teologi
Studiested: Tübingen
Program: Erasmus

— Studerer du i Tyskland, gis du en unik mulighet til å fordype deg i det tyske språket og få en bred kjennskap til den tyske teologien og dens innflytelse på vår egen samtid.

Tubingen, Tyskland

— De to første vintermånedene tilbragte jeg i en liten landsby som heter Neuendettelsau som ligger en halv time uten for Nürnberg, før jeg tok fatt på sommersemesteret i Tübingen.

Som student i Tyskland får du en unik mulighet til å fordype deg i det tyske språket. Slik får du også bred kjennskap til den tyske teologien og dens innflytelse på vår egen samtid.

— For meg har dette vært en viktig og god erfaring i møte med et Europa som står foran store utfordringer i møte med terror, flyktningskrisen, og situasjonen som utfolder seg i Syria og Ukraina, sier Richard

Tübingen: fortid og nådtid
Universitetsbyen Tübingen ligger syd-vest i Tyskland og er en del av delstaten Baden-Wurtenberg. Universitetet ble stiftet av grev Karl Eberhard von Barte i 1477. Med innføringen av reformasjoen i 1534 ble Tübingen et viktig lærested for reformatorisk teologi. Tübingen kan skilte med store personligheter som Phillip Melanchthon, astronomen Johannes Kepler og filosofen Hegel, og i vår tid Jürgen Moltmann og Josef Ratzinger. Byen har i dag ca. 80 000 innbyggere. Av dem er et betydelig antall studenter.
— I den gamle bykjernen finner du trivelige kafeer, kneiper og butikker som selger kunst og håndverk. På en varm sommerdag kan man sitte på muren til det gamle slottet og skue utover landskapet og elven Nekar som renner gjennom byen.
    
Studiehverdag
Studiehverdagen starter med forelesninger i dogmatikk, bibelfag og kirkehistorie. Forelesningene starter kl.08.00 og varer frem til lunsj kl.12.00, eller «midttag» som man sier i Tyskland. Den tradisjonelle «matpakken» er blitt byttet ut med et treretters måltid. Måltidet består av suppe og en varmrett, samt en liten dessert noe tyskerne er veldig glade i. Ettermidagenefylles gjerne med etterarbeid og ulike seminarer.
— Jeg følger et seminar som tar for seg mange av Martin Luthers tekster. Disse omhandler kristologi og trinitetslære.
Til hvert seminar har to studenter forberedt et fremlegg som man diskuterer i plenum sammen med to professorer i dogmatikk og kirkehistorie.
— Mer spennende kan det ikke bli!

Fritid
Som student i utlandet bør du ikke bare studere., Du bør ta deg tid til å bli kjent med den lokale historien og kulturen.
— Hva er vel da bedre enn å besøke et gammelt slott eller å klatre opp i verdens høyeste kirketårn? Det kan også være spennende å besøke et kunstmuseum eller å tilbringe kvelden i Operaen.
Gunstige og lettvinte bussforbindelser gir deg dessuten også muligheten til å bli kjent med flere av de store byene som Hamburg, Frankfurt, Berlin, München, Stuttgard og Nürnberg.
— Selv skal jeg forsøke å følge Luther jubileet i 2017 med å besøke byene Eisenach og Wittenberg, forteller Richard. 

UC Berkeley, USA

Fakta: 

Navn: Espen Gilsvik
Studieretning: Samfunnsfag
Studiested: UC Berkeley
Program: Bilateral

UC Berkeley, USA

Jeg er for tiden på utveksling på UC Berkeley i California i forbindelse med masterprogrammet Religion, Society and Global Issues på MF. Skolen er godt vant til å ta imot internasjonale studenter. Om lag 70 nordmenn er her nå. BISP-programmet, som legger opp utvekslingen for oss, fortjener skryt for måten de tar imot internasjonale studenter på. Der man kanskje i Norge er mer vant til å fikse mye selv som selvstendig og voksen student har man her mye fokus på å legge til rette, ha grundige introduksjonskurs i alt fra hvordan man finner og søker på riktige og relevante kurs til hvordan du fikser telefon og bank-konto og hvor mye man bør tipse når man er ute på restaurant.

Et av de beste universitetene i verden
UC Berkeley hevdes å være blant de ti beste universitetene i verden og toppet nylig den nasjonale kåringen over beste state-university her i amerika. Kulturen her er allikevel veldig avslappet. Første ukas introduksjons-samlinger inneholdt mye (gratis) Ben & Jerrys-is, samt (leir-)leker for å bli kjent med andre studenter, som jeg senere fant ut var utvalgte topp-studenter fra sine respektive universitet i Kina og Japan uten at man skrøt så mye av det. Her om dagen hadde vi en internasjonal student-event med gratis grillmat, eggeløp, quiz og basar. Nesten de fire B-ene altså, i hvert fall et stykke unna de norske fadderuke-aktivitetene man kan lese om i VG.

Engasjement i studentaktiviteter og organisasjoner
Man kan bli med på en haug av studentaktiviter og organisasjoner med alle mulige fortegn, fra improteater, til dronebyggere, til kommunistisk revolusjon (væpna!) og en haug med ulike kristne studentlag. Jeg har foreløpig engasjert meg mer i en lokal kirke utenfor campus.

Kunnskapsrike og inkluderende professorer
Professorene er engasjerte og kunnskapsrike. Jeg har en som til tider driver med akademisk stand-up. Jeg har også hatt et par som er noe mer monotone i sin fremleggelse, men som holder høyt intellektuelt nivå. Kan være verdt å sjekke noe så unorsk som www.ratemyprofessors.com når man skal vurdere hvilket kurs man skal lande på. De første par ukene har man mulighet til å teste så mange kurs man vil. Selv om nivået er generelt høyt så er det stor forskjell på arbeidsmengden de ulike professorene krever. Generelt ligger det på 3-4 innleveringer pluss en final exam i desember, men denne er som regel mye mindre enn våre 4-6 timers eksamener og karakter vurderes også helhetlig utifra alle innleveringer og noen ganger også deltakelse i timen. Du trenger ikke å stille opp med eple til læreren, men å slenge opp hånda i timen har man tydeligvis en del å tjene på.

En god del skolearbeid
Det er relativt mye lesing også i de fleste fagene og man finner ut etterhvert hvilke lærere som sjekker lesingen og ikke, men det er verdt å bruke en del tid på biblioteket (som for øvrig ser ut som barokke ballsaler fra 1600-tallet) for å henge med i timene. Pratet med en fra Asia som mente han brukte ca 75 timer i uka på skolearbeid, m.a.o en snau dobbel norsk arbeidsuke!

Vet ikke helt om det sier mest om hans eller min studiekultur.

Mange spennende gjesteforelesere
Professorene er, tatt i betraktning de akademiske kvaliteter de besitter, stort sett veldig tilnærmelige og hyggelige. De vil gjerne at du skal komme innom dem i «office hours», der de ukentlig setter av tid til samtale/veiledning med studentene. I forbindelse med min masteroppgave har jeg hatt samtaler og veiledning med professorer innen relevante fagfelt  som til vanlig ikke foreleser i mine fag, noe det virker som settes pris på og også oppmuntres til. I tillegg er det en hel del gjesteforelesere, journalister, forfattere, etc og debatter som settes opp som er verdt å få med seg. Her om dagen var jeg på en gjesteforelesning med tidligere secretary of labour i Clinton-administrasjonen i forbindelse med den første presidential debate, som for øvrig også var satt opp på storskjerm.

En by preget av "hippie-spirit"
Berkeley er en by preget av studenter, musikk, kaféer, bokhandlere og hjemløse - det er en viss «hippie-spirit» ved byen fremdeles, noe som gjør at hjemløse fra andre steder i USA busses inn (med en one-way-ticket) ettersom lokale myndigheter er vennligere innstilt til disse menneskene enn andre steder. Til tross for dette er boligprisene i området noen av de høyeste i USA for tiden, mye grunnet press fra Silicon Valley og San Francisco der prisene noen steder er det dobbelte av Berkeley. 

 

 

 

 

 

UC Berkeley, USA

Los Angeles
Fakta: 

Joaquin Emilio Høvik

UC Berkeley, USA

De kan skilte med hele syv Nobelprisvinnere. Er du av typen som er opptatt av papirer har du vel mest sannsynlig søkt alt. Mitt første møte med en forelesning var lekent, interessant og moro. For meg kan det sammenlignes med når Professor Czaika knytter neven rundt tusjen og freser gjennom reformasjonen med enorm kunnskap - det er gøy og inspirerende å være student!

Er du i tillegg eksistensiell og sulten på opplevelser er det et must å bo i- og være en del av California. En t-bane tur på ca 20 minutter tar deg til San Fransisco, en by man må oppleve med sine mange ulike personligheter. Sausalito, Walnut Creek, Napa Valley, Monterey, Somoma og legendariske Highway One er mellom en til to timer unna. LA og Las Vegas en litt lengre kjøretur. 

Sammen med Kona fant vi ut av at vi ville angre livet ut om vi ikke benyttet oss av muligheten til å bo et semester i California.

På statens regning har vi det helt fantastisk, benytt deg av muligheten du også!

- Joaquin
 

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Hvor kan jeg dra?

 • Årets studieturer; se Studietur
   
 • Feltstudietur avtales med veileder
   
 • Studieopphold over ett eller flere semester skjer vanligvis ved et av våre partneruniversitet. Dersom du er interessert i studier ved et universitet som ikke står på listen kan du for eksempel bruke www.ansa.no/sok for å få en oversikt over hvilke skoler som finnes og hva de tilbyr innenfor området du er interessert i. Sjekk opptakskrav, og husk at de kan være annerledes enn i Norge. Snakk med studieveileder. Det er viktig å sjekke på forhånd om studier er godkjent og hvilke muligheter du har når du kommer tilbake. Godkjente læresteder se http://www.nokut.no/no/Utdanning-fra-utlandet/Student--studiesoker/Utenlandske-studiesteder/

Krav om avlagte studiepoeng

Du må ha studert minst ett år i Norge og ha bestått alle eksamener med gjennomsnittlig gode karakterer før du  kan reise på studieopphold til utlandet i regi av MF.

Hvor mange studiepoeng får jeg?

 • Ved studietur eller feltstudier er antall studiepoeng det som er angitt i emnebeskrivelsen.
   
 • Ved studieopphold over ett eller flere semester på et utenlandsk universitet er det obligatorisk med en forhåndsgodkjenning; ”Learning Agreement” som utarbeides i samråd med studieveileder på MF. Dette tar tid, og det anbefales å starte tidlig. Etter hjemkomst må du søke om endelig godkjenning eller innpasning. Du må selv be om gyldig eksamensutskrift fra vertsuniversitetet. Søknaden vil sannsynligvis innvilges dersom eksamenene fra det utenlandske lærestedet kan erstatte kurs innenfor teologistudiet eller hovedfag.

Søknadsfrister

 • Søknadsfristen for studieopphold over ett eller flere semester på et partneruniversitet er henholdsvis 15. februar for høstsemesteret og 1. oktober for vårsemesteret.
   
 • Søknadsfrist for studieturer er vanligvis fortløpende til påmeldingen er full. Ta kontakt med ansvarlig for den aktuelle studieturen.
   
 • Feltstudier bør avtales med veileder for oppgaven så tidlig som mulig.

Økonomiske støtteordninger

Studieopphold i utlandet over ett eller flere semester kan kvalifisere for støtte fra Lånekassen, dersom studiestedet er godkjent av lokale myndigheter. Lånekassen har gode ordninger og kan gi støtte til;

Reise: 70% stipend, 30% lånefinansiert. Du får en tur-retur-reise per semester.
Bolig: Avhengig av kostnadsnivået har Lånekassen egne satser for de enkelte land. Lånekassens regionale kontorer behandler søknader om delstudier i utlandet. Tilbudet om bolig varierer mellom ulike studiesteder i utlandet. Noen garanterer hybel i studentbyer, andre overlater det helt til studenten.
Skolepenger: Noen undervisningssteder krever skolepenger. Til dette formål kan Lånekassen gi et gebyrstipend på inntil NOK 52.320 for ett år.
Se også http://www.lanekassen.no/

Studieopphold i Europa over ett eller flere semester kan også være en del av Erasmus-programmet. Erasmus-studenter mottar vanligvis et stipend på NOK ca. 3500 per måned. Se også http://siu.no/Hoeyere-utdanning og informasjonsheftet ”Studieopphold i utlandet” ved internasjonalt kontor, 3 etasje.

Studieopphold i Norden over ett eller flere semester kan også være en del av Nordplus-programmet. Nordplus-studenter mottar vanligvis et stipend på ca. 180 Euro per måned. Kun én årlig søknadsfrist; 30. januar. Se også http://www.nordplusonline.org/ og informasjonsheftet ”Studieopphold i utlandet” ved internasjonalt kontor.

Studietur blir støttet av Lånekassen

Andre stipender (MF ikke ansvarlig for eksterne nettsider);

http://www.eurodesk.no/
Norges forskningsråd www.forskningsrådet.no/is (mest masternivå)
http://www.legatsiden.no/
http://www.legathandboken.no/
Internasjonal stipendseksjon, British Chevening Scholarships
Fulbright-stipend:  ">  
Norge-Amerika Foreningen: http://www.noram.no/
deler årlig ut stipend til studenter og doktorgradsstipendiater.

Språkkompetanse

 • For studier i USA og Canada, kreves det ofte en TOEFL-test eller IELTS. Dette er tester som måler engelskkunnskapene dine. Se http://www.toefl.org/ eller www.britcom.org/norway
   
 • For Erasmus-studenter kan det gis støtte fra Lånekassen på inntil NOK 15000 for å ta språkkurs i forkant av studieoppholdet. Se mer informasjon i informasjonsheftet ”Studieopphold i utlandet” på Canvas eller ved rom 357b - internajsonalt kontor
   
 • Lånekassen kan også gi støtte til opplæring i språk og samfunnsfag for inntil fem måneder. Se mer informasjon i informasjonsheftet ”Studieopphold i utlandet” hos internasjonal konsulent.

Praktiske spørsmål ved studiestedet i utlandet

Finn informasjon på internett, MFs studiestedpresentasjon eller ta direkte kontakt med studiestedet. Dersom du fortsatt har ubesvarte spørsmål, vil MFs internasjonale kontor også kunne være behjelpelig.

Kontaktperson ved MF

MF har et internasjonal kontor som hjelper deg til å finne fram til ditt mest spennende semester i studiet.  E: internasjonal@mf.no

Organisasjoner

ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) er en norsk organisasjon som hjelper norske studenter i utlandet med alt av fra forsikring til studiemessige spørsmål, bolig, oppholdstillatelse, VISA etc. Både før under og etter oppholdet.

Se www.ansa.no