Kirkelig undervisning

Fakta: 

Varighet
2 år (120 studiepoeng)

Søknadsfrist
1. juni for studiestart om høsten. Søk via SøknadsWeb

Politiattest
Søkere som tas opp til studiet må legge fram politiattest.

Kontakt
skole@mf.no

Elise Frøyen skal bli kateket

– Jeg liker å drive med barne-
og ungdomsarbeid i menighet,
og synes teologi og
menighetspedagogikk er 
interessante fag. MF har et
utrolig godt studiemiljø,
både faglig og sosialt.

Kirkelig undervisning

Kateketen leder undervisningen i menighetens undervisningsarbeid. På vegne av menighetsrådet skal kateketen utvikle, innarbeide, og sammen med andre tilsatte lede menighetens pedagogiske arbeid blant barn, unge og voksne. Hun eller han skal legge til rette for gode møtesteder for ungdom og gi mulighet for godt felleskap og gode relasjoner. Kateketen rekrutterer og veileder frivillige medarbeidere, og sørger for at ungdomsledere og andre får den opplæringen de trenger. Kateketen har liturgiske funksjoner og forkynnelsesoppgaver i forbindelse med gudstjenester knyttet til undervisningstjenesten og legger til rette for barn, unge og andre gruppers deltagelse i gudstjenester. Kateketen har ansvar for kirkens samarbeid med barnehage og skole, og samarbeider for øvrig med andre aktuelle instanser innenfor barne og ungdomsarbeidet i det området hvor han eller hun arbeider.

Å gi barn og unge kristendomskunnskap gjennom fortellinger, opplevelser, ritualer og lek er en viktig oppgave for kateketen.
Trosopplæring bidrar til å bygge menigheter. Trosopplæringsreformen i Den norske kirke har skapt stort behov for kvalifiserte kateketer. Masterstudiet kvalifiserer til arbeid som kateket i Den norske kirke.

En kateket har ansvar for å:
- ivareta menighetens undervisning av barn, unge og voksne
- tilrettelegge kirkens arbeid for livslang læring innen den kristne tro
- drive ledertrening og koordinere samarbeidet med skolen, ulike organisasjoner og kommunale etater
- bidra til å skape gode arenaer i menigheten for trosmessig og menneskelig vekst

De fleste kateketer er med på å bestemme profilen på sin egen stilling, og dette gir en god fleksibilitet.

Opptakskrav
Bachelor med 80 studiepoeng KRLE og minimum snittkarakter C. Studenter med lærerutdanning eller 4-årig kateketutdanning kan søke innpassing med avkorting til 1 1/2  år.