Teologi

Teologi
Fakta: 

Varighet
3 år (180 studiepoeng).

Søknadsfrist
15. april. Søknad gjennom Samordna Opptak.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.

Veien videre
Studieprogrammet gir grunnlag for videre studier i teologi.

Utveksling
Du kan ta deler av bachelorgraden din i utlandet.

Teologi

Gjennom en bachelor i teologi kan du fordype deg i hele spekteret av teologiske fag, eller spesialisere deg mer inn mot enkelte fagområder. 
Bachelor i teologi kan bygges videre til en master i teologi. Dersom du ønsker å bli prest, kan deler av graden innpasses i Profesjonsstudiet i teologi.

Kontakt
Ta kontakt med Studieveileder for teologi og historie hvis du lurer på noe om dette studietilbudet 

Beskrivelse av programmet

De enkelte emnene har et omfang på 10-20 studiepoeng. De fleste emnene har studiekrav som må oppfylles underveis i semesteret for at studentene skal kunne gå opp til eksamen / få avsluttende vurdering.

MF anbefaler en oppbygging (se under). Hvis du ønsker å sette sammen graden selv, må du sørge for at du både har emner på 1000- og 2000-nivå.

Bachelor i teologi skal bestå av:
- Ex.phil og Ex.fac (20 studiepoeng)
- Hebraisk og/eller gresk (20 studiepoeng i det språket du velger)
- Kristendom/KRLE (80 studiepoeng). Minst 30 poeng være på fordypningsnivå (2000-nivå). Minst 10 poeng må komme fra et emne der gresk/hebraisk språk er forkunnskapskrav

De øvrige studiepoengene kan velges fritt av emner på 1000- og 2000-nivå innenfor fagkretsene teologi eller kristendom/KRLE.

Det er opp til den enkelte å planlegge oppbygning av graden med tanke på opptak til videre studier eller ønsket jobbkompetanse.

Organisering og arbeidsformer

Organisering, arbeidsformer og vurdering skal bidra til at studentene fra første stund og gjennom hele studiet får en aktiv læringsprosess.

Organisering

Undervisningen gis i fellesforelesninger og i seminargrupper. Det første året følger studentene samme opplegg som studenter på grunnstudier/årsstudiet i kristendom/kRLE, se dette studieprogrammet for nærmere informasjon. Noe av undervisningen på 3.-6. semester vil være felles med undervisning på profesjonsstudiet i teologi.

Studenter anbefales å danne arbeidsgrupper/kollokviegrupper.

Arbeidsformer

Studiet legger opp til varierte arbeidsformer, som skal stimulere til læring og selvstendig faglig refleksjon. Arbeidsmåtene vil veksle mellom ulike former for undervisning, selvstudium, gruppearbeid, oppgaveskriving, deltakelse på ekskursjoner, gjennomføring av prøver, m.m. Merk at arbeidsformene på noen emner vil variere etter hvilken eksamensform/vurderingsform studentene velger.

Vurdering og karakterskala

Det vil fremgå under hvert emne hvilken eksamensform/vurderingsformer emnet har.

I den avsluttende vurderingen brukes en karakterskala fra A (best) til F (dårligst). Studenter som får F, har ikke bestått eksamen. Det foreligger en beskrivelse av karakterene for 1000- og 2000-nivå (se nivåspesifikke karakterbeskrivelser under "MF Student" og "Eksamen"). Den avsluttende vurderingen tar sikte på å prøve studentenes evne til å gjøre rede for relevant fagstoff på en oversiktlig og rimelig selvstendig måte, og til å bruke stoffet til å drøfte faglige problemstillinger. Praktisk-teologiske emner vurderes normalt med "bestått"/"Ikke bestått".