Opptak

Fakta: 

Søknadsfrister og søknadsskjema

Søkere til norskspråklige grunnstudier og bachelorstudier har opptak via Samordna Opptak

Søkere til enkeltemner, deltids- og masterstudier har lokalt opptak via SøknadsWeb.

NB: Søknadsweb åpner 1. april for opptak til høstsemesteret, og 1. november for opptak vårsemesteret.

Opptak

Søknad

Norske årsstudier og bachelorstudier har opptak via Samordna Opptak

Enkeltemner, deltids- og masterstudier har lokalt opptak via SøknadsWeb

Oppstart høst

Til høstsemestret er det opptak til alle programmer på bachelor- og masternivå, i tillegg til deltidsstudier og enkeltemner.

 • Opptak på norskspråklige årsstudier og bachelorprogrammer foregår via nettsøknad hos Samordna Opptak (www.samordnaopptak.no). Søknadsfristen er 15. april (1. mars for spesielle søkergrupper)

 • Opptak til deltidsstudier og enkeltemner for søkere med norsk/nordisk statsborgerskap, foregår via nettsøknad i SøknadsWeb innen 1. juni. Etter fristen vil løpende opptak bli vurdert i henhold til kapasitet. Dette vil i så fall framgå i SøknadsWeb.

 • Opptak på masternivå foregår via nettsøknad i SøknadsWeb innen 1. juni. Etter fristen vil løpende opptak bli vurdert i henhold til kapasitet. Dette vil i så fall framgå i SøknadsWeb.

 • Opptak til Erfaringsbasert master i praktisk teologi og Master i klinisk sjelesorg skjer løpende og via papirskjema som du finner her.

NB! Husk å sørge for at du har MinID i god tid før du skal søke. Det kan ta noen dager å få de nødvendige PIN-kodene. Se mer om dette på Samordna Opptaks nettside.

Oppstart vår

Til vårsemestret er det bare opptak til deltidsstudier på bachelornivå (KRLE 1/KRLE 2) og enkeltemner. For personer som har tatt relevante studier før, kan det søkes om innpassing også på studieprogrammer.

Opptak i SøknadsWeb innen 1. desember. Etter fristen vil løpende opptak bli vurdert i henhold til kapasitet. Dette vil i så fall framgå i SøknadsWeb.

Opptak til Erfaringsbasert master i praktisk teologi og Master i klinisk sjelesorg skjer løpende og via papirskjema som du finner her.

Økonomisk støtte

Alle MFs studietilbud gir rett til støtte fra Lånekassen. Det er i tillegg egne reisestipender for utenlandsopphold og støtte til utveksling fra Nordplus til Skandinavia, Erasmus til Europa og Lånekassen ellers i verden.

Opptakskrav

Opptakskrav til alle studier på bachelornivå er generell studiekompetanse, eventuelt realkompetanse for søkere over 25 år. Det kan være begrenset plass på enkelte studier. For mer informasjon om opptakskrav generelt, se Søkerhåndboka, ring 815 49 050 eller se Samordna Opptak sine nettsider. For spesielle forhold, ta kontakt med MF.

For opptak til masterstudier gjelder det i tillegg egne opptakskrav. Disse finner du på sidene for hvert enkelt studieprogram.

Innpassing av eksterne studier

Hvis du allerede har studiepoeng i relevante emner fra et annet lærested og vil ha innpasset disse, må du søke om godkjenning/innpassing via eget skjema (pdf).

Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse

For å få generell studiekompetanse må du oppfylle følgende kriteriene i I og II:

I Utdanning/praksis:

 • fullført og bestått 3-årig videregående utdanning eller
 • fagbrev/svennebrev eller
 • yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen

II Fagkrav (felles allmenne fag):

 • norsk (hovedmål, sidemål og muntlig, 14 uketimer)
 • engelsk (5 uketimer)
 • samfunnsfag (samfunnslære 2 uketimer og nyere historie 4 uketimer)
 • matematikk (5 uketimer)
 • naturfag (5 uketimer)

Videregående utdanning som gir generell studiekompetanse

Fullført og bestått vitnemål fra utdanningene nedenfor dekker begge kravene og gir generell studiekompetanse:

 • 3-årig videregående skole, Reform 94, følgende utdanningsløp:
 • studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag
 • studieretning for idrettsfag
 • studieretning for musikk, dans og drama
 • studieretning for formgivingsfag med VKI og VKII tegning, form og farge
 • studieretning for naturbruk avsluttet med VKII naturforvaltning
 • bestått grunnkurs og VKI fra yrkesfaglig studieretning og bestått VKII allmennfaglig påbygging
 • studieretning for media og kommunikasjon avsluttet med VKII media og kommunikasjon

3-årig videregående skole, studieretning for allmenne fag (tradisjonell eller endret struktur), ordninger inntil 1996

Examen artium fra linjedelt gymnas og fra økonomisk gymnas, ordninger inntil 1978

3-årig videregående skole, studieretning for handels- og kontorfag (alle tre årskurs må være bestått), ordninger inntil 1996

4-årig videregående skole (grunnkurs, videregående kurs I, videregående kurs II B og påbyggingsår), studieretning for landbruksfag og naturbruk, ordning inntil 1996

Andre utdanningsløp som kan gi generell studiekompetanse

Andre videregående utdanningsløp enn de som er nevnt ovenfor, samt fagbrev/svennebrev, gir generell studiekompetanse når fagkravene er dekket enten innenfor eller i tillegg til det 3-årige løpet.

Diplom fra International Baccalaureate (IB) med norsk A- eller B-språk på minst Standard level.

3-årig videregående Rudolf Steinerskole når vitnemålet er anbefalt av Nasjonal komité for vurdering av Rudolf Steinerskolevitnemål og godkjent av universitet eller høyskole.

Videregående utdanning fra de nordiske landene som gir generelt opptaksgrunnlag for universitet og høyskole i hjemlandet. Fagkravene kan dekkes av tilsvarende fag fra nordisk videregående skole.

23/5-regelen

Søkere som fyller 23 år eller mer i opptaksåret, kan få generell studiekompetanse når de har minst 5 års kombinasjon av yrkespraksis/utdanning og har dekket alle fagkravene. Som yrkespraksis teller også omsorgsarbeid og fullført militær-/ siviltjeneste. Deltidsarbeid blir regnet om til heltid med utgangspunkt i 37,5 timers uke, men 90% stilling eller mer regnes som full jobb. Deltidsarbeid under 50% stilling og arbeidsforhold under et halvt år teller normalt ikke.

Som utdanning i 23/5-regelen teller fullførte og beståtte årskurs i videregående skole, høyere utdanning av minst et års varighet og folkehøyskole. Studiekompetansefagene med et samlet uketall på 35 timer kan utgjøre et utdanningsår, dersom det ikke er overlapping med fag som inngår i hele årskurs som kan telle med i de 5 årene.

Høyere utdanning

Søkere som ikke har generell studiekompetanse etter reglene ovenfor, men som er over 25 år og har eksamen fra høyskole- eller universitetsstudium av minst ett års varighet (eller to halvårige studium), har generell studiekompetanse. Utdanninger av samme omfang fra andre læresteder kan også gi generell studiekompetanse:

 • Utdanninger som er godkjent i samsvar med §9 i lov om private høyskoler.
 • Utdanninger som har anbefaling fra det tidligere Nasjonalt koordinerende utvalg for godkjenning av eksamener (NKU). Vitnemål som lå til grunn for opptaket til den høyere utdanningen, må også legges ved søknaden. Søkere som er tatt opp til høyere utdanning med grunnlag i unntaksregler om generell studiekompetanse, og som har fullført og bestått en slik utdanning på minst to år, har generell studiekompetanse uavhengig av alder.

Vei I, II og III

Søkere som før 1.juni 1997 er tatt opp til, eller kan dokumentere å ha fått vurdert sitt opptaksgrunnlag til universitet eller høyskole på grunnlag av annen utdanning (tidligere vei I, II eller III-vurderinger), har generell studiekompetanse. Det samme gjelder søkere som ble tatt opp til studium ved tidligere distriktshøyskoler og høyskolesenter med hjemmel i §4 b) underpunkt 20 i tidligere forskrift om opptak til regionale høyskoler av 12.12.91 (sist endret 22.12.93). (Kilde: Søkerhandboka 2003, Samordna Opptak)

Oppfyller du ingen av disse kravene?

Dersom du ikke oppfyller kravene til generell studiekompetanse, kan du søke opptak på grunnlag av realkompetanse. For å søke opptak på grunnlag av realkompetanse må du være over 25 år og ha opparbeidet deg relevant kompetanse til studiet gjennom lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller annet. Det er opp til lærestedet å vurdere om du oppfyller kriteriene til opptak på grunnlag av realkompetanse. Opptak på grunnlag av realkompetanse ved en høyskole eller et universitet gir ikke automatisk opptak på grunnlag av realkompetanse ved andre læresteder. Søknadsfristen for opptak på grunnlag av realkompetanse vil normalt være tidligere enn den opprinnelige søknadsfristen, da behandlingen av denne type søknad tar lenger tid.

Ta kontakt med MF (tlf. 22 59 05 00) dersom du har spørsmål om generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Opptak på grunnlag av realkompetanse

Opptak på grunnlag av realkompetanse

 1. Utdanning
  Oversikt over og dokumentasjon på utdanning/kurs
   
 2. Arbeidserfaring
  Praksis må dokumenteres, og dokumentene må vise arbeidssted, omfang og lengde på praksis.
   
 3. Organisasjonsarbeid
  Dokumentasjon på arbeid/tillitsverv i frivillige organisasjoner.
   
 4. Motivasjon
  Gi en kort redegjørelse (ca. ½ side) for hvorfor du ønsker å ta denne utdanningen.
   
 5. Egenvurdering
  Beskriv hvorfor du mener at du kan gjennomføre dette studiet. En halv side er nok, men vær ærlig (mot deg selv).

Ifølge Forskrift om opptakskrav til grunnutdanninger ved universiteter og høyskoler, Kap.3, §5 må utdanningsinstitusjonen finne fram til ”eigna og føremålstenlege måtar å gå fram på” for realkompetansevurderinger, slik at det blir institusjonens egne krav som tas utgangspunkt i. Samordna opptak definerer realkompetanse som ”den kompetanse en person har skaffet seg gjennom lønnet og ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller lignende.”

Vurdering
Søknaden blir vurdert av en komité. Eventuelle spørsmål kan rettes til opptaksleder - o