Master

Master studier MF Oslo

Master

Visste du at MF har et av Norges største forskningsmiljø på teologi, religion og samfunn? Vi har også mange engasjerte og dyktige studenter. MF scorer dessuten høyt på studenttrivsel. Kanskje du vil bli en del av MF-miljøet her midt på Majorstua og rett ved Blindern? 

MF tilbyr masterprogrammer på heltid og deltid. Et masterstudium er et toårig fulltidsstudium som bygger på faglig fordypning i bachelorgraden.

Søknad og opptak skjer ved MF.

Kontakt:
E-post: student@mf.no

Teologi

Fakta: 

Varighet
2 år (120 studiepoeng)

Søknadsfrist
1. juni. Søk via SøknadsWeb.

Kontakt
teologi@mf.no

Teologi

Master i teologi gir deg en solid utdanning innen kristendom og teologi, med faglig trygghet og skarpe perspektiver på eget ståsted. I løpet av studiet får du innsikt i sentrale fagdebatter og teologisk tematikk. Du kan velge å fordype deg i hele spekteret av teologiske fag, eller spesialisere deg inn mot enkelt fagområder. Spesialiseringen skjer ved valg av fordypningsemner og tema for avhandlingen. Alle studieretninger inkluderer masteroppgave og metodelære.

Master i teologi gir et godt grunnlag for arbeid innenfor bistandsarbeid, organisasjon, skole og institusjon, samt videre studier på doktorgradsnivå.

Opptakskrav
Bachelor i teologi eller tilsvarende.

Lektorprogrammet

Lektorstudent
Fakta: 

Varighet 
5 år (300 studiepoeng)

Søknadsfrist
15. april. Søk via Samordna opptak, også hvis du allerede er MF-student.

Forkurs i matematikk
Har du mellom 3 og 4 i matematikk? Da kan du delta på forkurs om sommeren for å oppfylle kravet.

Politiattest
Søkere må legge frem politiattest i forbindelse med opptak. 

Kontakt
skole@mf.no

Sahal Hashi vil bli lektor

–​ Lærerne gjør samfunnets viktigste jobb - de utdanner den kommende generasjonen. Og jeg har alltid hatt lyst til å jobbe med barn og unge. På MF får jeg fordype meg i religion og samfunnsfag, som er mine favorittfag. Jeg stortrives!

Lektorprogrammet

Utdanningen er femårig og gir undervisningskompetanse i KRLE/religion og etikk og samfunnsfag på grunnskolens mellom- og ungdomstrinn og i videregående skole. Fordypningsdelen av programmet er knyttet primært til fagområdet KRLE/religion og etikk. Praksiskomponenter inngår i fire av fem studieår. 

Mål med utdanningen
Lektorprogrammet utdanner faglærere for norsk skolevirkelighet, basert på gjeldende læreplan (K-06), læreplaner i KRLE, religion og etikk og samfunnsfag, og de lover og formål som til enhver tid gjelder for opplæringen. Lærere utdannet ved Lektorprogrammet skal også inneha en faglig og pedagogisk kompetanse som gjør dem rustet til også å undervise om religion og samfunn på tvers av fag, og med høyde for framtidige endringer av skolens fagplaner. 

Innhold
De to grunnleggende komponentene i lektorutdanningen er årsstudiene i kristendom/KRLE og samfunnsfag (til sammen to år). I årsstudiet i kristendom/KRLE inngår også examen philosophicum. 

Årsstudiene suppleres med fordypningsemner på bachelor- og masternivå (tredje studieår), inkludert bacheloroppgave. 

I fjerde studieår tar studentene den praktisk-pedagogiske utdanningen (PPU). I det femte studieåret inngår metodekurs og masteravhandling.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse med minimum 35 skolepoeng og gjennomsnittskarakter 3,0 i norskfagene og 4,0 i matematikk.

Skikkethet
Lektorprogrammet er omfattet av skikkethetsvurdering. Ved oppstart inviteres alle nye studenter til et møte om hva dette innebærer. Les mer om skikketsvurdering her.

History of Religions

Fakta: 

Varighet
2 år (120 studiepoeng)

Søknadsfrist
1. juni. Søk via Søknadsweb

Språk
Undervisning på engelsk.
Du kan skrive oppgaver og eksamen på norsk.

Kontakt
religion@mf.no

History of Religions

Masterprogrammet History of Religions: Encounters and Conflict befinner seg i skjæringspunktet mellom politisk historie og religionshistorie. Programmet berører også idéhistorie, kunsthistorie og arkeologi. Her ses religiøs sameksistens og konflikt i et historisk perspektiv, fra antikken til tidlig moderne tid, med særlig vekt på Europa og Midtøsten. Dette er noen av spørsmålene du vil møte i dette programmet:

 • Hvordan blir hellige tekster brukt og misbrukt?
 • Hvordan kan en religiøs krig være rettferdig?
 • Hvilke historiske røtter deles av jødedom, kristendom og islam?
 • Hvordan har religiøse ideer og gjenstander blitt spredd fra ett kontinent til et annet, og hvilken betydning har dette hatt?

Med andre ord: Hvordan har religiøse konflikter og møter formet verden, og hvorfor har det fortsatt betydning i dag? 

Masterprogrammet har studenter fra hele verden, og undervisningen er på engelsk. Alle skriftlige oppgaver, inkludert eksamen og masteroppgave kan skrives på norsk eller andre skandinaviske språk.

Opptakskrav for søkere med nordisk statsborgerskap
- Bachelorgrad innen religionshistorie, religionsvitenskap, historie, teologi, kunsthistorie, arkeologi eller lignende
- Minimum gjennomsnittskarakter C fra bachelorgraden

Religion, Society and Global Issues (RSGI)

RSGI
Fakta: 

Varighet
2 år (120 studiepoeng)

Språk
Undervisning på engelsk.
Du kan skrive oppgaver og eksamen på norsk.

 

Religion, Society and Global Issues (RSGI)

Dette programmet tilbys ikke fra høsten 2019. Programmet erstattes da av Religion in Contemporary Society

Master in Religion Society and Global Issues er et tverrfaglig studieprogram som kombinerer perspektiver fra samfunnsvitenskap og religionsstudier. Studiet gir en inngående forståelse av forholdet mellom religion og samfunn og hvordan dette preges av lokale og regionale forhold. Det gir ulike svar på aktuelle, globale samfunnsutfordringer ved a adressere temaer som kultur, konflikt, og samarbeid, samt samspillet mellom religion og politikk.

RSGI har studenter fra hele verden, og undervisningen er på engelsk. Skriftlige oppgaver, inkludert eksamen og masteroppgave kan skrives på norsk eller andre skandinaviske språk.

Jobbmuligheter
Dette masterprogrammet er relevant for stillinger i norske og internasjonale institusjoner og organisasjoner der det kreves kunnskap om religion i et internasjonalt og globalt perspektiv. Det er også relevant for lederstillinger i offentlig og privat sektor, og stillinger innen forskning og utdanning.

Mastergraden kvalifiserer for videre studier på PhD-nivå.

Opptakskrav for søkere med nordisk statsborgerskap
- Bachelorgrad med kombinasjonen samfunnsfag og religionsfag. Graden må inneholde min. 80 poeng i det ene fagområdet og min. 20 poeng i det andre.
- Minimum gjennomsnittskarakter C fra bachelorgraden

Kontakt
Studierådgiver Berit W. Hillestad.

Religion in Contemporary Society

studenter med verdenskart
Fakta: 

Varighet
2 år (120 studiepoeng)

Søknadsfrist
1. juni. Søk via Søknadsweb.

Språk
Undervisning på engelsk.
Du kan skrive oppgaver og eksamen på norsk.

Kontakt
samfunn@mf.no

Religion in Contemporary Society

Masterprogrammet Religion in Contemporary Society: Public Issues - Global Perspectives er flerfaglig, med tyngdepunkt i samfunnsfaglige perspektiver.

Du får redskaper til å forstå og fortolke aktuelle samfunnsprosesser og samfunnsutfordringer som former, og formes av, religiøse tradisjoner og praksiser.

Som student vil du møte spørsmål som dette: 

 • Hvordan og hvorfor blir religion mobilisert i politiske konflikter i dag?
 • Hva er egentlig «religion»? Er det et nyttig begrep? 
 • Hvordan kommer globale endringer til uttrykk i lokale religiøse praksiser?
 • Hvordan kan vi best forstå at mange føler tilhørighet til religiøse tradisjoner de ikke tror på eller er aktive i?

Undervisningen foregår på engelsk. Alle skriftlige oppgaver, inkludert eksamen og masteroppgave, kan også skrives på norsk eller andre skandinaviske språk.

Erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk (deltid)

Erfaringsbasert master i RLE/religion og etikk (deltid)
Fakta: 

Varighet
3 år (90 studiepoeng)

Søknadsfrist
15. juni. Søk via SøknadsWeb (åpner 15. april)

Semesteravgift
Kr. 5000 inkl. avgift til SiO

Kontakt
skole@mf.no

 

Erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk (deltid)

Studiet gir fordypet innsikt på sentrale områder innen ulike fag- og forskningsfelt som er relevant for religions- og livssynsundervisning i grunnskole og videregående skole.

Studieløpet
Studiet er et deltidsstudium over tre år med undervisning på lørdager fra 9.30 til 16.00. Til hvert emne er det knyttet fire lørdagssamlinger. Fagemnene utgjør 60 studiepoeng og tas normalt over to år. Deretter kommer avhandlingen som skrives det tredje året, med veiledning av faglærer. Studiet kan kombineres med jobb.

Opptakskrav

 • Yrkes- eller profesjonsutdanning med et omfang på minst 180 studiepoeng (3 år). Har man cand.mag.-grad eller en allmennlærerutdanning, kreves det ikke ex.phil. og ex.fac.
 • Utdanningen må ha en fordypning i emner eller emnegrupper i kristendom/KRLE/religionsvitenskap på minst 60 studiepoeng. MF avgjør hvilke eksamener/emner som teller med i 60-poengsgruppen.
 • To års relevant yrkespraksis. MF avgjør hva som er relevant yrkespraksis.

Undervisningsdager høsten 2019

17. august
31. august
21. september
19. oktober 
9. november
16. november
30. november

Se timeplan for mer informasjon.

Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning (deltid)

Knelende konfirmanter
Fakta: 

Varighet
3 år (90 studiepoeng)

Søknadsfrist
15. august. Søk via SøknadsWeb. 

Politiattest
Søkere som tas opp til studiet må legge fram politiattest.

Studieavgift
Kr. 7500 pr. semester

Kontakt
teologi@mf.no

Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning (deltid)

MF tilbyr erfaringsbasert master i kirkelig undervisning. Studiet går over tre år, og kan kombineres med full jobb.

Kateketen er menighetens undervisningsleder. Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning bidrar til refleksjon over konkrete problemstillinger som en kateket vil stå overfor i sin tjeneste: praktisk-teologisk, pedagogisk og didaktisk. Studiet gir innsikt i sentrale områder innen kateketikk og teologi, og gjør deg i stand til å undervise og forkynne i en kirkelig ramme. Gjennom faglig fordypning og veiledet praksis dyktiggjøres du i din yrkesutøvelse. Programmet gir en god menighetspedagogisk helhetsforståelse, og utvikler evnen til selvstendig kateketisk refleksjon. 

Studieløpet
Studiet tilbys på deltid, med emner på til sammen 15 studiepoeng pr. semester. Emnene kan også tas som enkeltemner.

Undervisningen i studiet gis som samlinger à 2-4 dager. Det vil normalt være 2-3 samlinger per semester. Arbeidsform er forelesninger, diskusjon, gruppearbeid og case, samt nettstøttet undervisning og arbeidsoppgaver mellom samlingene. Studiesamlingene foregår på MF. 

Studiet forutsetter mye selvstendig arbeid. Det vil være oppgaveinnleveringer, og de fleste emnene har hjemmeeksamen.

Opptakskrav
Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkeserfaring etter avsluttet utdanning. Utdanningen må inneholde minimum 60 stp KRLE/Kristendom og 30 stp pedagogikk.

Yrkeserfaring skal være arbeid i kirke og/eller organisasjon. MF avgjør hva som er relevant yrkeserfaring.

Undervisningsdatoer, høsten 2019
Mandag 9. - onsdag 11. september
Mandag 21. - onsdag 23. oktober 
 

Diakoni

Tenning av lys.
Fakta: 

Master i diakoni tilbys i samarbeid med VID. 

Varighet
Heltidsstudium over to år eller deltidsstudium over fire år (120 studiepoeng)

Søknadsfrist
Vi tar imot søknader fram til studiestart.
Heltidsstudenter søker til MF via SøknadsWeb – mens deltidsstudenter søker til VID.

Politiattest
Søkere som tas opp til studiet må legge fram politiattest.

Kontakt
samfunn@mf.no

Diakoni

Masterstudiet i diakoni gir deg innsikt i hvordan kirken og diakonale institusjoner kan møte aktuelle sosiale utfordringer. Studiet gir kunnskap om hvordan diakoni, forstått som kirkens omsorgstjeneste, blir praktisert i ulike velferdskontekster. Gjennom fag som diakonivitenskap, ledelse og sjelesorg settes du i stand til å utøve diakoni lokalt og internasjonalt.

Masterstudiet i diakoni retter seg mot sosionomer, sykepleiere, lærere eller andre med bachelorgrad eller tilsvarende innenfor sosialfaglig, helsefaglig, pedagogisk eller praktisk-kirkelig utdanning som ønsker å engasjere seg i framtidsrettet omsorg, diakoni, bistand og misjon.

Opptakskrav
Bachelorgrad eller tilsvarende innenfor et helsefaglig, sosialfaglig, pedagogisk eller praktisk-kirkelig fagområde. Disse utdanningsløpene vil sammen med Master i diakoni kunne oppfylle de kravene Kirkerådet stiller for tilsetting som diakon i Den norske kirke.

Søkere med andre bachelorgrader enn de som er nevnt over, kan også anses kvalifisert for opptak til studiet dersom de i utdanningen har en fordypningsenhet på minimum 80 studiepoeng innenfor teologi eller et av de andre fagområdene ovenfor.

For studenter som startet på Master i diakoni høsten 2017 eller tidligere, gjelder studieplanen for 2017. Se programkatalogen for 2017 nederst på denne siden.

Kirkelig undervisning

Fakta: 

Varighet
2 år (120 studiepoeng)

Søknadsfrist
1. juni for studiestart om høsten. Søk via SøknadsWeb

Politiattest
Søkere som tas opp til studiet må legge fram politiattest.

Kontakt
teologi@mf.no

Elise Frøyen skal bli kateket

– Jeg liker å drive med barne-
og ungdomsarbeid i menighet,
og synes teologi og
menighetspedagogikk er 
interessante fag. MF har et
utrolig godt studiemiljø,
både faglig og sosialt.

Kirkelig undervisning

Kateketen leder menighetens undervisningsarbeid. Kateketen har liturgiske funksjoner og forkynnelsesoppgaver og legger til rette for barn, unge og andre gruppers deltagelse i gudstjenester. 

Trosopplæring bidrar til å bygge menigheter. Trosopplæringsreformen i Den norske kirke har skapt stort behov for kvalifiserte kateketer. På MF kan du ta masterstudiet som kvalifiserer til arbeid som kateket i Den norske kirke.

En kateket har ansvar for å:
- ivareta menighetens undervisning av barn, unge og voksne
- tilrettelegge kirkens arbeid for livslang læring innen den kristne tro
- drive ledertrening og koordinere samarbeidet med skolen, ulike organisasjoner og kommunale etater
- bidra til å skape gode arenaer i menigheten for trosmessig og menneskelig vekst

De fleste kateketer er med på å bestemme profilen på sin egen stilling, og dette gir en god fleksibilitet.

Denne mastergraden er en studieretning innen Master i teologi.

Klinisk sjelesorg (heltid og deltid)

Klinisk sjelesorg (heltid og deltid)
Fakta: 

Varighet
Graden har et omfang på 120 studiepoeng. Normalt vil graden gjennomføres i løpet av 5-6 år, vekslende mellom heltids- og deltidsstudieperioder.

Søknad
Løpende opptak hele året. Vi anbefaler at du søker om opptak til det semesteret du starter på avhandlingsarbeidet. Bruk eget søknadsskjema.

Kontakt
Inge Westly

Her finner du håndbok for PKU i Norge​

Klinisk sjelesorg (heltid og deltid)

Sjelesorgfaglig spesialistkompetanse
Master i klinisk sjelesorg er en videreutdanning som spesielt retter seg mot prester og diakoner, men også andre kirkelige medarbeidere som oppfyller opptakskravene kan tas opp. Formålet med studiet er å dyktiggjøre for stillinger i kirke, helsevesen og samfunn som stiller særskilte krav til sjelesorgfaglig spesialistkompetanse.

Utdanningsprogrammet tilsikter balanse mellom klinisk og teoretisk læring med veiledet praksis, faglig refleksjon, oppgaveskriving og valgfrie fordypningstema som sentrale elementer.

Pastoralklinisk utdannelse
Pastoralklinisk utdannelse (PKU) utgjør en sentral del av studiet med tre obligatoriske emner, hver på 20 studiepoeng. PKU har lang tradisjon i pastoral videreutdanning i Norge. I PKU står erfaringsbasert og prosessorientert læring sentralt. Det stilles særskilte opptakskrav og krav om motivasjon til å arbeide med egne læringsbehov og villighet til å utforske egen sjelesorgpraksis. PKU vektlegger et læringsmiljø som fremmer faglig og personlig formasjon. 

Norsk PKU har helt fra starten vært opptatt av å ivareta internasjonale kontakter og forpliktelser. PKU-emnene i graden svarer derfor til den høyeste internasjonale PKU-standard, både i omfang, innhold og struktur. Det samme gjelder kravene til PKU-veiledernes kompetanse, og kvalitetskrav som stilles til praksisinstitusjonene. MF har inngått avtaler med veiledere og praksisinstitusjoner som er godkjent av Presteforeningens Fagråd for sjelesorg. 

Opptakskrav
For opptak til studieprogrammet kreves fullført cand.theol.-grad inkludert praktikum, master i teologi / kristendomskunnskap, mastergrad i diakoni, eller tilsvarende grad med minst 300 studiepoeng, der sjelesorg inngår i grunnutdanningen.

Det kreves normalt to års praksis fra kirkelig tjeneste. Videre kreves det at man kan nyttiggjøre seg en prosessorientert / klinisk læringsmodell og har grunnleggende forutsetninger for å ta hånd om praksisinstitusjonenes konfidenter på en forsvarlig måte. Dette siste er et særskilt krav som gjelder for PKU-emnene, og dermed hele graden, siden PKU-emnene er integrert i studieprogrammet.

Metodistisk presteutdanning

Fakta: 

Varighet
5 år (300 studiepoeng)

Søknadsfrist
1. juni. Søk via SøknadsWeb

Kontakt
teologi@mf.no
 

Metodistisk presteutdanning

På MF kan du ta en master i metodistisk teologi. Du vil ta de fleste fagene sammen med studenter fra ulike kirkesamfunn og dermed være en del av et levende og mangfoldig miljø. Du vil fordype deg i metodisme i en mindre gruppe, og lære om historiske, teologiske og praktiske sider.

Programmet er utviklet i samarbeid med Metodistkirkens teologiske seminar.

En prest i Metodistkirken

 • Er prest i en liten eller mellomstor menighet.
 • Du vil samarbeide med aktive, frivillige menighetsmedlemmer, og følge de samme menneskene gjennom ulike korsveier i livet.
 • Du vil være involvert i menighetens arbeid for alle aldersgrupper, diakonalt arbeid, gudstjenesteliv, samtaler og utvikling.

Hva lærer du?
Viktige fag i mastergraden er bibelfag, kirkehistorie og systematisk teologi. Det er også praktiske fag som gir deg ferdigheter innen prekenlære, sjelesorg, spiritualitet, liturgi og ledelse. Alle disse fagene tar du sammen med andre teologistudenter ved MF. I tillegg tar du 6 fag i metodisme – historie, teologi, spiritualitet og kirkeordning.

Opptakskrav 
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse. 

Praktisk teologi

Fakta: 

Varighet
Graden har et omfang på 90 studiepoeng, inkludert et selvstendig arbeid på minst 30 studiepoeng. Hvor lang tid det vil ta å fullføre graden, avhenger av den enkelte student.

Søknad
Løpende opptak hele året. Vi anbefaler at du søker om opptak til det semesteret du starter på avhandlingsarbeidet. Bruk eget søknadsskjema.

Kontakt
Inge Westly

Praktisk teologi

En bedre prestetjeneste
Studieprogrammets hovedmålsetning er å gi prester en styrket kompetanse til å utøve teologi i praksis, og sette dem i stand til å utøve en bedre prestetjeneste. Programmet er praksisorientert. Det forutsetter minimum to års erfaring fra arbeid som prest. Alle emnene i programmet er praksisorientert eller skal prøves ut i praksisfeltet.

Programmet kombinerer et overordnet perspektiv på teologi forstått som levende og praktisk teologi med et praksisnært fokus, der alle sider ved en prests hverdag vil kunne gjøres til gjenstand for ny kunnskapstilegnelse og teologisk refleksjon.

Samarbeidsprogram
Den erfaringsbaserte mastergraden i praktisk teologi er en grad som gis i et samarbeid mellom MF, Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og VID. Den norske kirkes presteforening er samarbeidspartner i utvikling av programtilbudet.
Graden skrives ut av den utdanningsinstitusjonen kandidaten har tatt flest studiepoeng ved.

Opptakskrav
Cand. theol.-grad eller tilsvarende, samt minimum to års praksis i prestetjeneste. MF avgjør hva som er relevant praksis.