Master

Master studier MF Oslo

Master

Visste du at MF har et av Norges største forskningsmiljø på teologi, religion og samfunn? Vi har også mange engasjerte og dyktige studenter. MF scorer dessuten høyt på studenttrivsel. Kanskje du vil bli en del av MF-miljøet her midt på Majorstua og rett ved Blindern? 

MF tilbyr masterprogrammer på heltid og deltid. Et masterstudium er et toårig fulltidsstudium som bygger på faglig fordypning i bachelorgraden.

Søknad og opptak skjer ved MF.

Kontakt:
E-post: student@mf.no

Teologi

Fakta: 

Varighet
2 år (120 studiepoeng)

Søknadsfrist
1. juni, med løpende opptak til semesterstart.
Søk via SøknadsWeb (åpner 1. april)

Opptakskrav
Bachelor i teologi eller tilsvarende.

Utveksling
​​Du kan ta deler av mastergraden i utlandet.

Teologi

Master i teologi gir deg en solid utdanning innen kristendom og teologi, med faglig trygghet og skarpe perspektiver på eget ståsted. I løpet av studiet får du innsikt i sentrale fagdebatter og teologisk tematikk. Du kan velge å fordype deg i hele spekteret av teologiske fag, eller spesialisere deg inn mot enkelt fagområder. Spesialiseringen skjer ved valg av fordypningsemner og tema for avhandlingen. Alle studieretninger inkluderer masteroppgave og metodelære.

Master i teologi gir et godt grunnlag for arbeid innenfor bistandsarbeid, organisasjon, skole og institusjon, samt videre studier på doktorgradsnivå.

Kontakt
Ta kontakt med studieveileder for teologi og historie hvis du lurer på noe om dette studietilbudet. 

Lektorprogrammet

Lektorutdanningen
Fakta: 

Varighet 
5 år

Søknadsfrist
15. april via Samordna opptak, også hvis du allerede er MF-student (1. mars for spesielle søkergrupper). 
Studenter fra andre studiesteder kan søke om innpassing i programmet.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse med minimum 35 skolepoeng og gjennomsnittskarakter 3,0 i norskfagene og 4,0 i matematikk.

Forkurs i matematikk
Har du mellom 3 og 4 i matematikk? Da kan du delta på forkurs om sommeren for å oppfylle kravet.

Politiattest
Søkere må legge frem politiattest i forbindelse med opptak.

Skikkethet
Lektorprogrammet er omfattet av skikketsvurdering

Utveksling 
Les mer om
studier i utlandet.

Sahal Hashi vil bli lektor

–​ Lærerne gjør samfunnets viktigste jobb - de utdanner den kommende generasjonen. Og jeg har alltid hatt lyst til å jobbe med barn og unge. På MF får jeg fordype meg i religion og samfunnsfag, som er mine favorittfag. Jeg stortrives!

Lektorprogrammet

History of Religions

Fakta: 

Varighet
2 år (120 stp)

Språk
Undervisning på engelsk.
Du kan skrive oppgaver og eksamen på norsk.

Søknadsfrist
Søknadsweb er åpen fram til semesterstart dersom det fortsatt er ledige plasser.
Søk nå!
Ikke-nordiske statsborgere:
1. februar

Søk her ...

History of Religions

Masterprogrammet History of Religions: Encounters and Conflict befinner seg i skjæringspunktet mellom politisk historie og religionshistorie. Programmet berører også idéhistorie, kunsthistorie og arkeologi. Her ses religiøs sameksistens og konflikt i et langt historisk perspektiv, fra antikken til den europeiske renessansen, med særlig vekt på Europa og Midtøsten.

  • Hvorfor er Jerusalem en omstridt by?
  • Hva er årsakene til at grupper som IS (Den islamske stat) systematisk ødelegger kulturminner?
  • Hvordan blir hellige tekster brukt og misbrukt?
  • Hvordan kan religion motivere til både konflikt og dialog?
  • Hvordan har religiøse ideer og gjenstander blitt spredd fra ett kontinent til et annet, og hvilken betydning har dette hatt?

Dette er noen av spørmålene som du vil møte i dette programmet. Masterprogrammet har studenter fra hele verden, og undervisningen er på engelsk. Alle skriftlige oppgaver, inkludert eksamen og masteroppgave kan skrives på norsk eller andre skandinaviske språk.

Opptakskrav for søkere med nordisk statsborgerskap
- Bachelorgrad innen religionshistorie, religionsvitenskap, historie, teologi, kunsthistorie, arkeologi eller lignende
- Minimum gjennomsnittskarakter C fra bachelorgraden

Kontakt
Studierådgiver Marthe Bogen.

Religion, Society and Global Issues (RSGI)

RSGI
Fakta: 

Varighet
2 år (120 stp)

Språk
Undervisning på engelsk.
Du kan skrive oppgaver og eksamen på norsk.

Søknadsfrist
Søknadsweb er åpen fram til semesterstart dersom det fortsatt er ledige plasser.
Søk nå!
Ikke-nordiske statsborgere: 1. feb.

Søknadsweb

Utveksling
Du kan ta deler av mastergraden i utlandet.

Religion, Society and Global Issues (RSGI)

Master in Religion Society and Global Issues er et tverrfaglig studieprogram som kombinerer perspektiver fra samfunnsvitenskap og religionsstudier. Studiet gir en inngående forståelse av forholdet mellom religion og samfunn og hvordan dette preges av lokale og regionale forhold. Det gir ulike svar på aktuelle, globale samfunnsutfordringer ved a adressere temaer som kultur, konflikt, og samarbeid, samt samspillet mellom religion og politikk.

RSGI har studenter fra hele verden, og undervisningen er på engelsk. Skriftlige oppgaver, inkludert eksamen og masteroppgave kan skrives på norsk eller andre skandinaviske språk.

Jobbmuligheter
Dette masterprogrammet er relevant for stillinger i norske og internasjonale institusjoner og organisasjoner der det kreves kunnskap om religion i et internasjonalt og globalt perspektiv. Det er også relevant for lederstillinger i offentlig og privat sektor, og stillinger innen forskning og utdanning.

Mastergraden kvalifiserer for videre studier på PhD-nivå.

Opptakskrav for søkere med nordisk statsborgerskap
- Bachelorgrad med kombinasjonen samfunnsfag og religionsfag. Graden må inneholde min. 80 poeng i det ene fagområdet og min. 20 poeng i det andre.
- Minimum gjennomsnittskarakter C fra bachelorgraden

Kontakt
Studierådgiver Berit W. Hillestad.

Erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk (deltid)

Erfaringsbasert master i RLE/religion og etikk (deltid)
Fakta: 

Varighet
3 år / 90 studiepoeng

Søknadsfrist
15. juni for studiestart om høsten med løpende opptak frem til semesterstart. Lokalt opptak via SøknadsWeb

Veien videre
Studiet gir en dypere og mer helhetlig forståelse av KRLE/religion- og etikkfaget i møte med andre fag, samfunnet og kulturen, samt dyktiggjør til yrkesutøvelse i skole, samfunn og kirke.

Se brosjyre for masteren her!

Erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk (deltid)

Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning (deltid)

Knelende konfirmanter
Fakta: 

Varighet
3 år (90 studiepoeng)

Søknadsfrist
15. juni, med løpende opptak til semesterstart.
Søknad om innpassing av tidligere studier vil ikke bli vurdert etter 15. juni.
Lokalt opptak via SøknadsWeb.
(åpner 1. april).
 

Videre muligheter 
Kvalifiserer for arbeid som kateket i Den norske kirke og til arbeid i kristne organisasjoner, folkehøyskole og annet undervisningsarbeid. 

Studieavgift
Kr. 7500 pr. semester

Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning (deltid)

MF tilbyr fra høsten 2018 en ny erfaringsbasert master i kirkelig undervisning. Studiet går over tre år, og kan kombineres med full jobb.

Kateketen er menighetens undervisningsleder. Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning bidrar til refleksjon over konkrete problemstillinger som en kateket vil stå overfor i sin tjeneste: praktisk-teologisk, pedagogisk og didaktisk. Studiet gir innsikt i sentrale områder innen kateketikk og teologi, og gjør deg i stand til å undervise og forkynne i en kirkelig ramme. Gjennom faglig fordypning og veiledet praksis dyktiggjøres du i din yrkesutøvelse. Programmet gir en god menighetspedagogisk helhetsforståelse, og utvikler evnen til selvstendig kateketisk refleksjon. 

Studieløpet
Studiet tilbys på deltid, med emner på til sammen 15 studiepoeng pr. semester. Emnene kan også tas som enkeltemner.

Undervisningen i studiet gis som samlinger à 2-4 dager. Det vil normalt være 2-3 samlinger per semester. Arbeidsform er forelesninger, diskusjon, gruppearbeid og case, samt nettstøttet undervisning og arbeidsoppgaver mellom samlingene. Studiesamlingene foregår på MF. 

Studiet forutsetter mye selvstendig arbeid. Det vil være oppgaveinnleveringer, og de fleste emnene har hjemmeeksamen.

Undervisningsdatoer, høsten 2018
17.-19. september
22.-24. oktober
5.-7. november

Diakoni

Tenning av lys.
Fakta: 

Master i diakoni tilbys i samarbeid med VID (tidl. Diakonhjemmet). 

Søknadsfrist
15. april for studiestart om høsten med løpende opptak frem til semesterstart. Heltidsstudenter søker til MF via SøknadsWeb – mens deltidsstudenter søker til VID.

Utveksling
Du kan ta deler av mastergraden i utlandet.

Diakoni

Masterstudiet i diakoni gir deg innsikt i hvordan kirken og diakonale institusjoner kan møte aktuelle sosiale utfordringer. Studiet gir kunnskap om hvordan diakoni, forstått som kirkens omsorgstjeneste, blir praktisert i ulike velferdskontekster. Gjennom fag som diakonivitenskap, ledelse og sjelesorg settes du i stand til å utøve diakoni lokalt og internasjonalt.

Masterstudiet i diakoni retter seg mot sosionomer, sykepleiere, lærere eller andre med bachelorgrad eller tilsvarende innenfor sosialfaglig, helsefaglig, pedagogisk eller praktisk-kirkelig utdanning som ønsker å engasjere seg i framtidsrettet omsorg, diakoni, bistand og misjon.

Studiet er et fellesgradsprogram som tilbys i samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole og Det teologiske menighetsfakultet og er tilrettelagt som et heltidsstudium over to år eller deltidsstudium over fire år.

Opptakskrav
Bachelorgrad eller tilsvarende innenfor et helsefaglig, sosialfaglig, pedagogisk eller praktisk-kirkelig fagområde. Disse utdanningsløpene vil sammen med Master i diakoni kunne oppfylle de kravene Kirkerådet stiller for tilsetting som diakon i Den norske kirke.

Søkere med andre bachelorgrader enn de som er nevnt over, kan også anses kvalifisert for opptak til studiet dersom de i utdanningen har en fordypningsenhet på minimum 80 studiepoeng innenfor teologi eller et av de andre fagområdene ovenfor.

Søkere som tas opp til studiet, må legge fram politiattest.

Kontakt
Kontakt studierådgiver, Avdeling for religion og samfunn

For studenter som startet på Master i diakoni høsten 2017 eller tidligere, gjelder studieplanen for 2017. Se programkatalogen for 2017 nederst på denne siden.

Kirkelig undervisning

Fakta: 

Varighet:
2 år (120 studiepoeng)

Søknadsfrist:
1. juni for studiestart om høsten med løpende opptak frem til semesterstart. Lokalt opptak via SøknadsWeb

Master i kirkelig undervisning vil ha neste oppstart for nye studenter høsten 18.

Opptakskrav:
Bachelor med 80 studiepoeng kristendom/RLE og minimum snittkarakter C. Studenter med lærerutdanning eller 4-årig kateketutdanning kan søke innpassing med avkorting til 1 1/2  år.

 

Elise Frøyen skal bli kateket

– Jeg liker å drive med barne-
og ungdomsarbeid i menighet,
og synes teologi og
menighetspedagogikk er 
interessante fag. MF har et
utrolig godt studiemiljø,
både faglig og sosialt.

Kirkelig undervisning

Klinisk sjelesorg (heltid og deltid)

Klinisk sjelesorg (heltid og deltid)
Fakta: 

Varighet
Graden har et omfang på 120 studiepoeng. Normalt vil graden gjennomføres i løpet av 5-6 år, vekslende mellom heltids- og deltidsstudieperioder.

Søknadsfrist
Løpende opptak hele året. Vi anbefaler at du søker om opptak til det semesteret du starter på avhandlingsarbeidet. Bruk eget søknadsskjema.

Her finner du håndbok for PKU i Norge​

Klinisk sjelesorg (heltid og deltid)

Metodistisk presteutdanning

Metodistisk presteutdanning

Praktisk teologi

Fakta: 

Varighet
Graden har et omfang på 90 studiepoeng, inkludert et selvstendig arbeid på minst 30 studiepoeng. Hvor lang tid det vil ta å fullføre graden, avhenger av den enkelte student.

Søknadsfrist
Løpende opptak hele året. Vi anbefaler at du søker om opptak til det semesteret du starter på avhandlingsarbeidet. Bruk eget søknadsskjema.

Opptakskrav
Cand. theol.-grad eller tilsvarende, samt minimum to års praksis i prestetjeneste. MF avgjør hva som er relevant praksis.

Praktisk teologi