Bachelor

Bachelor

Bachelor

Er du interessert i å lære mer om kultur, religion eller samfunn? Vi har mange spennende bachelorprogram du kan velge mellom. Se utvalget i menyen.

Veien videre på MF
Etter å fullført bachelorgraden kan du studere til master. Se MFs masterprogram her.
Etter mastergraden kan du søke deg til doktorgradsstudier. Les mer om MFs ph.d.-utdanning her.

Religion og samfunn

Utenfor stortinget i Oslo
Fakta: 

Varighet
3 år (180 studiepoeng).

Søknadsfrist
15. april. Søknad gjennom Samordna Opptak.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.

Religion og samfunn

Theology, Religion and Society

Oslo domkirke
Fakta: 

Undervisningsspråk
Engelsk

Omfang
3 år (180 studiepoeng)

Oppstart
August

Theology, Religion and Society

Bachelorprogrammet Teology, Religion and Society gir en grundig utdannelse i de teologiske disiplinene, og aktuelle utfordringer knyttet til teologi, samfunn og religion.

Dette programmet er spesielt rettet mot internasjonale studenter. Det finnes ingen norsk beskrivelse av dette studieprogrammet. Vennligst se den engelske versjonen av denne siden for mer informasjon.

Teologi

Teologi
Fakta: 

Varighet
3 år (180 studiepoeng).

Søknadsfrist
15. april. Søknad gjennom Samordna Opptak.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.

Veien videre
Studieprogrammet gir grunnlag for videre studier i teologi.

Utveksling
Du kan ta deler av bachelorgraden din i utlandet.

Teologi

Gjennom en bachelor i teologi kan du fordype deg i hele spekteret av teologiske fag, eller spesialisere deg mer inn mot enkelte fagområder. 
Bachelor i teologi kan bygges videre til en master i teologi. Dersom du ønsker å bli prest, kan deler av graden innpasses i Profesjonsstudiet i teologi.

Kontakt
Ta kontakt med Studieveileder for teologi og historie hvis du lurer på noe om dette studietilbudet 

Beskrivelse av programmet

De enkelte emnene har et omfang på 10-20 studiepoeng. De fleste emnene har studiekrav som må oppfylles underveis i semesteret for at studentene skal kunne gå opp til eksamen / få avsluttende vurdering.

MF anbefaler en oppbygging (se under). Hvis du ønsker å sette sammen graden selv, må du sørge for at du både har emner på 1000- og 2000-nivå.

Bachelor i teologi skal bestå av:
- Ex.phil og Ex.fac (20 studiepoeng)
- Hebraisk og/eller gresk (20 studiepoeng i det språket du velger)
- Kristendom/KRLE (80 studiepoeng). Minst 30 poeng være på fordypningsnivå (2000-nivå). Minst 10 poeng må komme fra et emne der gresk/hebraisk språk er forkunnskapskrav

De øvrige studiepoengene kan velges fritt av emner på 1000- og 2000-nivå innenfor fagkretsene teologi eller kristendom/KRLE.

Det er opp til den enkelte å planlegge oppbygning av graden med tanke på opptak til videre studier eller ønsket jobbkompetanse.

Organisering og arbeidsformer

Organisering, arbeidsformer og vurdering skal bidra til at studentene fra første stund og gjennom hele studiet får en aktiv læringsprosess.

Organisering

Undervisningen gis i fellesforelesninger og i seminargrupper. Det første året følger studentene samme opplegg som studenter på grunnstudier/årsstudiet i kristendom/kRLE, se dette studieprogrammet for nærmere informasjon. Noe av undervisningen på 3.-6. semester vil være felles med undervisning på profesjonsstudiet i teologi.

Studenter anbefales å danne arbeidsgrupper/kollokviegrupper.

Arbeidsformer

Studiet legger opp til varierte arbeidsformer, som skal stimulere til læring og selvstendig faglig refleksjon. Arbeidsmåtene vil veksle mellom ulike former for undervisning, selvstudium, gruppearbeid, oppgaveskriving, deltakelse på ekskursjoner, gjennomføring av prøver, m.m. Merk at arbeidsformene på noen emner vil variere etter hvilken eksamensform/vurderingsform studentene velger.

Vurdering og karakterskala

Det vil fremgå under hvert emne hvilken eksamensform/vurderingsformer emnet har.

I den avsluttende vurderingen brukes en karakterskala fra A (best) til F (dårligst). Studenter som får F, har ikke bestått eksamen. Det foreligger en beskrivelse av karakterene for 1000- og 2000-nivå (se nivåspesifikke karakterbeskrivelser under "MF Student" og "Eksamen"). Den avsluttende vurderingen tar sikte på å prøve studentenes evne til å gjøre rede for relevant fagstoff på en oversiktlig og rimelig selvstendig måte, og til å bruke stoffet til å drøfte faglige problemstillinger. Praktisk-teologiske emner vurderes normalt med "bestått"/"Ikke bestått".

Ungdom, Kultur og Trosopplæring (UKT)

UKT

UKT

Ungdom, kultur og trosopplæring

Fakta: 

Varighet
3 år (180 studiepoeng)

Søknadsfrist
15. april for studiestart om høsten. Søknad gjennom Samordna Opptak.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.

Utveksling
Du kan ta deler av bachelorgraden i utlandet.

Kontakt
skole@mf.no

Eli Andrea Revling Holm studerer UKT.

– Jeg har lyst til å jobbe med
ungdommer og ville
kombinere det med troen min.
Da var UKT et naturlig valg.
Studiet er variert og 
spennende, og gir kompetanse
i mange ulike, interessante fag.
Og lærerne er motiverende
og utrolig flinke!

Ungdom, Kultur og Trosopplæring (UKT)

UKT-studiet gir kompetanse til å jobbe som barne- og ungdomsleder, trosopplærer og menighetspedagog i kirke og organisasjonsliv. 
Vi ønsker å gjøre studentene kompetente til å arbeide i spennet mellom den kristne tradisjonen og en ungdomskultur i rask endring.

På UKT utforsker vi lederen og oss selv som:

1. Disippel
Vi tror at ledere også trenger å bli ledet. Når Jesus sier «Følg meg!», er det en utfordring til oss, og den ønsker vi å jobbe med og respondere på som enkeltmennesker og fellesskap. Hva er det å være disippel i Norge i dag? Hvordan ser det ut for deg?

2. Formidler
Vi har noe å dele! I møte med barn og ungdom vil vi være troverdige i alt vi er, sier og gjør. Formidling er et fag og et håndverk. Gjennom teori og praksis øver vi oss i å skape engasjement, forståelse og læring.

3. Veileder
Å lede andre mennesker handler ofte om å gå sammen med, lytte, stille spørsmål, bekrefte og utfordre. Gjennom praksisveiledning (som enkeltperson og gruppe) vil du både bli veiledet og selv veilede andre.

4. Innovatør 
Innovasjon handler om å skape noe nytt. Evangeliet er det samme, men barne- og ungdomskulturen er alltid i endring og utvikling. Det krever et rotfestet lederskap og mot til å gjøre nye ting på nye måter i nye tider. 

Å være ungdomsleder i menighetsarbeid krever variert kompetanse. På UKT får du bl.a. lære om:
- Ledelse og medarbeiderskap
- Frivillighet
- Gudstjenesten
- Sjelesorg
- Ungdomsdiakoni
- Bibelen
- Livstolkning
- Religioner og livssyn

 

Utveksling til utlandet
UKT gir mulighet for utveksling til Bethel College i Indiana, USA og Cambridge i England i 6. semester. 

Studieretninger
Ungdomsledelse eller teologi

Veien videre
En bachelor i UKT kvalifiserer også til studier på høyere nivå (profesjon og master), innen teologi (prest), diakoni, kirkelig undervisning (kateket) og Religion, Society and Global Issues.