Årsstudium

Årsstudium ved MF

Årsstudium

Kristendom/KRLE

Bibel og kaffekopp
Fakta: 

Varighet
1 år (60 studiepoeng)

Søknadsfrist
15. april. Søk via Samordna Opptak.

Kontakt
skole@mf.no

Mari Jensen, årsstudium i KRLE

– Jeg valgte dette studiet fordi 
jeg er interessert i religion,
og 
jobber med konfirmanter. 
Jeg har fått
bredere forståelse
for samfunnet vårt og de 
vi lever sammen med. Dette 
er et fag som kan 
brukes til 
veldig mye! 

Kristendom/KRLE

Studiet gir bred allmennkunnskap, og er relevant for ulike yrker innen kirke, skole og samfunn. Det inngår i MFs lektorprogram, flere bachelorprogram og teologistudiet. Studenter som ønsker seg inn på disse programmene, søker opptak direkte på disse.

KRLE-emnene på årsstudiet tar opp en rekke spørsmål knyttet til kristendom, religion og livssyn: 

- Hva er religion?
- Hva tror og praktiserer kristne, jøder, muslimer, hinduer og buddhister?
- Hvilken historisk kontekst ble disse religionene til i?
- Hva kjennetegner hellige skrifter i ulike religioner?
- Hvordan er det religiøse og livssynsmessige landskapet i dagens Norge?
- Hva kjennetegner de viktigste ikke-religiøse livssynene?
- Hvordan begrunnes etikk innenfor ulike religioner og livssyn?
- Hva er historisk bakgrunn for og innhold i kristendommens hellige skrift, Bibelen?
- Hvordan analysere bibeltekster?
- Hva er sentralt i kristendommens syn på Gud, verden og mennesket?
- Hvordan er kristendommen blitt forstått og praktisert gjennom historien?
- Hva kjennetegner ulike kristne kirkesamfunn?
- Hva er sentrale spørsmål i pedagogikkfaget?

Studenter som ikke har Examen Philosophicum (ex.phil.) fra før, tar dette som en del av årsstudiet. Studenter som har ex.phil. fra før, velger i stedet et fordypningsemne.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.

Praktisk-pedagogisk utdanning

Fakta: 

Varighet
1 år (60 studiepoeng)

Søknadsfrist
1. juni. Søk via Søknadsweb

Politiattest
Søkere må legge frem politiattest i forbindelse med opptak.

Kontakt
skole@mf.no

Praktisk-pedagogisk utdanning

PPU er en ettårig utdanning som kvalifiserer for arbeid på mellomtrinnet og ungdomstrinnet i grunnskolen, i videregående opplæring og i voksenopplæring.

Studiet er en praksis- og yrkesrettet utdanning på 60 studiepoeng. Det består av 30 poeng pedagogikk, 30 poeng fagdidaktikk og 12 uker veiledet praksis.

Fagdidaktikken er knyttet til skolefagene KRLE/religion og etikk og samfunnsfag. Du må ha gjennomført utdanning innen disse fagfeltene før du starter på PPU.

Opptakskrav
- Mastergrad
- Minimum 60 studiepoeng religion/KRLE og 60 studiepoeng samfunnsfag.

Interkulturell kommunikasjon

Folkemengde i Kina
Fakta: 

Varighet
1 år (60 studiepoeng)

Søknadsfrist
15. april. Søk via Samordna Opptak

Kontakt
samfunn@mf.no

Interkulturell kommunikasjon

Med økende bevegelse av mennesker, teknologi og kulturytringer mellom ulike kulturer er innsikt i interkulturell kommunikasjon av sentral betydning. Vår tid preges av utfordringer som er globale i sin karakter. Det gjelder ikke minst med tanke på menneskerettigheter, demokrati og livssyn. Arbeid med interkulturell kommunikasjon blir viktig som grunnlag for faglig virksomhet på stadig flere områder.

Dypere innsikt i det kulturelle mangfoldet
Studiet er relevant for alle som ønsker en dypere forståelse av det kulturelle mangfoldet vi lever i, og hvorfor samfunnet er blitt slik det er. Det er særlig aktuelt for deg som vil arbeide sammen med mennesker med annen kulturell bakgrunn enn din egen, enten i Norge eller i et annet land.

Relevante arbeidssteder
- skole
- helse/sosial eller annen offentlig tjenesteyting
- næringslivet
- frivillige organisasjoner
- internasjonalt arbeid som bistand, misjon eller næringsliv

Studiet inkluderer en obligatorisk studietur.  

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse

Samfunnsfag

Internasjonale og globale koblinger
Fakta: 

Varighet
1 år (60 studiepoeng)

Søknadsfrist 
15. april gjennom Samordna Opptak.

Kontakt
samfunn@mf.no

 

Samfunnsfag

Samfunnsfag er en fellesbetegnelse for fag som sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, samfunnsgeografi og samfunnsøkonomi. Fra ulike faglige ståsteder analyserer samfunnsfagene aktuelle utviklingstrekk i samfunnet. De viser hvordan overordnede utviklingstrekk som globalisering, migrasjon og politikk påvirker hjemlige forhold og er med på å forme våre liv. Samfunnsfagene tufter sine innsikter på faglige/teoretiske utgangspunkt som belyses gjennom empirisk forskning. Religiøsitet, tilhørighet og verdisyn både påvirker og påvirkes av verden rundt oss.

Dette studiet presenterer aktuell kunnskap om samfunn og samfunnsutvikling, slik vi finner den i de ulike samfunnsfagene.
I studieemnene og undervisningen legges det vekt på å vise hvordan allmenne utviklingstrekk påvirker religiøse, kulturelle og verdimessige sider ved samfunnet.

Du vil lære mer om:
- Samfunnsfaglig teori og metode
- Det flerkulturelle Norge
- Religion og samfunn
- Velferdsstat og medborgerskap
- Internasjonal politikk

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.