Si ifra!

Si ifra!

SI IFRA kan brukes til å varsle om små og store utfordringer ved læringsmiljøet på MF. Ved å si ifra gir du oss mulighet til å forbedre din egen og andres studiehverdag. Det er også mulig å gi positive tilbakemeldinger.

Alle tilbakemeldinger vil bli lest av MFs sekretær for kvalitetsarbeid, som sender saken til ansvarlig leder/enhet for videre oppfølging.
Takk for at du vil SI IFRA!

Det er mulig å sende inn skjema anonymt. Det er begrenset hva MF kan gjøre med anonyme varslinger om svært alvorlige forhold. Vi ber deg derfor om å melde slike saker med fullt navn, så vi kan ta kontakt med deg for å få belyst saken skikkelig. Du kan være trygg på at vi ikke melder navnet ditt videre uten å ha snakket med deg først. 

Vi anbefaler å ikke oppgi sensitive opplysninger via skjema. Avtal heller et møte, der du kan forklare saken nærmere. 

(valgfritt)
(valgfritt)
(valgfritt)

Positivt

Positivt

Positive tilbakemeldinger gjør oss som institusjon bevisste på hva som fungerer godt og hvilke ordninger og tiltak det er verdt å fortsette med. Vi ønsker derfor at du sier ifra når du har gode opplevelser og erfaringer med faglige og sosiale tilbud, ansatte, fasiliteter ved bygget, eller annet  her på MF.   

Her finner du skjema for å melde fra.

Feil og mangler

Feil og mangler

MF vil tilby god undervisning og et godt læringsmiljø. Vi er avhengige av tilbakemeldinger fra dere hvis noe ikke er som det skal. 

SI IFRA hvis du opplever svakheter, feil eller mangler ved:

  • Undervisningen
  • Det fysiske læringsmiljøet, dvs. lys, temperatur, renhold osv.
  • Det psykososiale læringsmiljøet i eller utenfor undervisningsrommet, dvs. samspillet mellom lærere/ansatte og studenter (eller studenter imellom).
  • Organiseringen av arrangementer
  • MFs kommunikasjon med studenter
  • Annet

Her finner du skjema for å melde fra.

Trakassering

Trakassering

Trakassering er i norsk lov definert som «handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende […]» Dette kan bl.a. være knyttet til etnisitet, hudfarge, språk, religion, livssyn eller kjønn. Det er den som utsettes for uønskede ord eller handlinger som avgjør om de er plagsomme/truende eller ikke. Å sette grenser for hva man kan akseptere er en individuell rett, men for mange vil det av ulike grunner kunne være vanskelig å si ifra. I en slik situasjon kan det være nyttig å søke hjelp. Ikke vær redd for å ta kontakt. Det er mulig å være anonym.

Uønsket seksuell oppmerksomhet
Trakassering i form av uønsket/plagsom seksuell oppmerksomhet kan fremtre på ulike måter. Seksuell oppmerksomhet kan oppleves negativt selv om det ikke er ment negativt, og det er den som oppfatter seg utsatt som har rett til å definere hva som er uønsket seksuell oppmerksomhet. Trakassering kan være alt fra en ubehagelig episode til systematisk plaging over tid. Også forholdsvis “uskyldige” episoder er det viktig å ta alvorlig dersom de gjentas over tid eller går ut over stadig nye personer. Mer generelt kan man slå fast at seksuell oppmerksomhet blir trakassering når den har negative konsekvenser fysisk, psykisk eller arbeidsmessig karakter.

Mobbing
Trakassering i form av mobbing er når en person gjentatte ganger og over tid utsettes for negative handlinger. Dette kan dreie seg om plaging, utfrysing, sårende erting o.l. Det er typisk for situasjonen partene som står mot hverandre ikke er like sterke og offeret er i liten stand til å forsvare seg. 

Kontaktperson
MFs kontaktperson har som oppgave å gi støtte, veiledning og hjelp til studenter som blir utsatt for trakassering. Her blir du møtt med kunnskap og forståelse innenfor en konfidensiell ramme. Du kan ta direkte kontakt med

Studentprest Elin Lunde (rom 327)
Tlf. 22 59 05 90
E-post: elin.lunde@mf.no

Vi anbefaler ikke å skrive sensitive opplysninger pr. epost. Avtal heller et møte!

Ønsker du istedet å melde fra anonymt? Her finner du skjema for å si ifra.

Handlingsplan
Styret ved MF har vedtatt handlingsplaner som gir retningslinjer for hvordan saken din følges opp.

Handlingsplan: Mobbing

Når du melder fra om mobbing, vil kontaktpersonen (Elin Lunde) få ansvar for å følge opp saken.

Du vil bli innkalt til en samtale, men målsetting om å definere kilden til og omfanget av problemet. Deretter vil kontaktpersonen ta ansvar for å etablere dialog med kilden til problemet (med bisitter).

Målet med denne dialogen er å identifisere og iverksette tiltak overfor mobber for å forhindre gjentakelse:
• Etablere en felles virkelighetsforståelse om mulig
• Avtale kjøreregler, skriftlig formulert, med tidsramme.
• Evaluere effekt av tiltak, ev. formulere skriftlig advarsel om regelbrudd hvis nødvendig.
• Orientere om styrets mulighet for å gjøre vedtak om utestengning etter skriftlig advarsel, i hht. UHL. Påklaging vil kunne skje etter ordinære klageprosedyrer. 

Kontaktpersonen vil også vurdere oppfølging hos SiOs helsetjeneste / psykolog for mobber og den som er mobbeutsatt. 

Handlingsplan: Uønsket seksuell oppmerksomhet

Når du melder fra om uønsket seksuell oppmerksomhet, vil kontaktpersonen (Elin Lunde) få ansvar for å følge opp saken. Hun vil sørge for at ledelsen v/studiedirektør orienteres om at det er meldt inn en sak. Saken skal anonymiseres.

Du vil bli innkalt til en samtale hos kontaktpersonen, med målsetting om å definere kilden til og omfanget av problemet. Her vil du også få hjelp til grensesetting og til å si fra, muntlig og skriftlig til vedkommende at tilnærmelsene eller handlingene er uønskede. Deretter vil kontaktpersonen ta ansvar for å etablere dialog med kilden til problemet (med bisitter).

Målet med denne dialogen er å identifisere og iverksette tiltak for å forhindre gjentakelse:
• Etablere en felles virkelighetsforståelse om mulig
• Avtale kjøreregler, skriftlig formulert, med tidsramme.
• Evaluere effekt av tiltak, ev. formulere skriftlig advarsel om regelbrudd hvis nødvendig.
• Orientere om styrets mulighet for å gjøre vedtak om utestengning etter skriftlig advarsel, i hht. UHL. Påklaging vil kunne skje etter ordinære klageprosedyrer. 

Kontaktpersonen vil også vurdere behov for anmeldelse av forholdet og hvorvidt SiOs helsetjeneste / psykolog skal involveres. 

MF har også en arbeidsgruppe mot seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet (ASTO) som sammenkalles ved behov. ASTO består av:

• To ansatte, oppnevnt av rektor. En av disse er gruppens leder.
• To studenter, oppnevnt av studentrådet.
• Kontaktpersonen
Minst to av hvert kjønn skal være med i gruppen.
En av MFs studentprester skal være med i gruppen, enten som ansatt eller som kontaktperson.