Gi en gave

Utdeling av 4-årsbok
Fakta: 

Brosjyre (nedlastbar)
- Om MF og givertjenesten: 
Takk for din støtte (pdf)

Gi en gave

Kontonummer gaver: 3000 17 41841

Du kan også gi en enkeltgave her ved å betale med kort.

Skattefradrag
Gaver til MF kommer under ordningen Gaver til forskning. Du kan gi inntil 10% av inntekten din til MF og få skattefradrag fra første krone, vi trenger da ditt fødselsnummer for å innrapportere gaven. Dette er i tillegg til eventuelle gaver til de frivillige organisasjonene.

Er du i tvil om vi har ditt personnummer, ta kontakt på
T: 22590500 
E: info@mf.no

Fast givertjeneste

Fast givertjeneste

Avtalegiro er en forutsigbar og regelmessig givertjeneste. 
Er du ny giver, kan du opprette fast givertjeneste her 

Du kan også logge deg inn MinSide og administrere dine abonnement og givertjeneste. Første gangen du registrerer deg trenger du kundenummeret som står alle giroer fra oss.

Ta kontakt med minside@mf.no om det er noe du lurer på.

Jubillantgave

Jubillantgave

Da er det en flott mulighet å be gjester og familie om heller å gi en gave til et godt formål. Vi tør tro at MF er et slikt godt formål, og en jubilantgave til MF er en gave til Kirkens fremme.

Det er jubilanten som gir gavene sine til MF, derfor får han/hun også skattefradraget.

Om gavene sendes samlet eller opplyses i forbindelse med gaveønsker benyttes konto:
3000 17 41841.

Blir gjestene bedt om å sende direkte, må det tas kontakt med Hildegun Hennum Høeg på forhånd for å tilrettelegge ordningen rent teknisk.

Jubilanten får i etterkant oversikt over gavene som er gitt.

Ta kontakt med Hildegun Hennum Høeg, 22 59 05 00 dersom du har spørsmål vedrørende gaver til MF.
E: info@mf.no

Kirkeoffer til MF

Kirkeoffer til MF

Siden MF er en privat utdanningsinstitusjon, er de statlige tilskuddene vi får mye lavere enn hva offentlige skoler får. Vi er derfor avhengige av å samle inn 5-6 millioner kroner i året for å opprettholde kvaliteten på studietilbudene våre. Kirkeofringene er svært viktige for at vi skal klare å få inn denne summen.

Forslag til kunngjøring ved takkoffer til MF:

Takkofferet i dag går til MF vitenskapelig høyskole. MF utdanner prester, kateketer, diakoner, ungdomsarbeidere og lærere i KRLE. Mange misjonærer og medarbeidere i de kristne organisasjonene får også sin utdannelse ved MF.

I dag er det mer enn 1200 studenter ved MF. Mange av disse har valgt å studere teologi, de fleste med tanke på en fremtidig prestetjeneste i Den norske kirke. MF utdanner også diakoner og kateketer. Nå er det også en stor gruppe studenter som utdanner seg til ungdomsarbeidere gjennom studiet Ungdom, kultur og trosopplæring. MF vil gi disse en god utdannelse og en grundig forberedelse til sin tjeneste i menighetene.

MF trenger både menighetens forbønn og pengegaver for å kunne gi unge mennesker en fullverdig utdannelse som svarer til behovene i morgendagens kirke. Ganske sikkert vil det bli behov for flere prester, kateketer, ungdomsarbeidere og diakoner i kirken i årene som kommer. MF ønsker å ta denne utfordringen på alvor. Menighetsrådet anbefaler derfor takkofferet på det varmeste.

Forslag til forbønnsledd i gudstjenesten:

Gode Gud! Vi ber for MF vitenskapelig høyskole og takker for alt som MF har fått bety i kirke og samfunn. La MF fortsatt få være et godt studiested der mennesker utrustes til tjeneste. Gi studenter og ansatte innsikt i troen og kjærlighet til Gud og mennesker.

Vi ber om at du kaller stadig nye mennesker til studium og tjeneste, slik at ditt oppdrag kan føres videre med trofasthet og klokskap.

Det ber vi deg om vår Gud og far!

Minnegaver

Minnegaver

Rent praktisk gjøres det slik:

Ønsket om minnegave skrives i dødsannonsen sammen med kontonummer 3000 17 41841. De som er med i begravelsen og minnestunden får anledning til å gi en gaver der, som så blir sendt samlet til MF. Alle gavene blir ført på avdødes navn hos oss og en samlet oversikt vil bli sendt pårørende.  

Ta kontakt med Hildegun Hennum Høeg, 22 59 05 00 om du har spørmål vedrørende minnegaver. E: info@mf.no

Testamentariske gaver

Testamentariske gaver

På MF har vi vært litt tilbakeholdne med å informere om testamentariske gaver fordi vi har fryktet at slik informasjon kan oppfattes som utilbørlig press. På den annen side er det lite hyggelig når en gave ikke tilfaller det formål avdøde hadde tiltenkt i testamentet, fordi de formelle krav til et gyldig testamente ikke var etterfulgt.

Det er ikke mange formaliteter som må følges, men de som finnes, er desto viktigere å rette seg etter. 

Viktige formaliteter

Et gyldig testamente:

  • Må alltid dateres
  • Må inneholde korrekt navn på mottaker: Stiftelsen Det teologiske Menighetsfakultet (MF), Oslo
  • Må være underskrevet av to vitner som er godkjent av den som oppretter testamentet.
  • Begge vitner må være over 18 år og være tilstede samtidig.
  • Vitnene kan ikke ha noen formell tilknytning til MF.
  • Den som oppretter testamentet må underskrive mens begge vitnene er tilstede.
  • Begge vitnene må underskrive mens testator (den som oppretter testamentet) er tilstede.

Begrensninger for testamentariske gaver

  • Dersom testator ikke har barn eller livsarvinger, kan testator gjennom testamentet fritt bestemme hvordan formuen skal forvaltes etter sin død.
  • Dersom testator har livsarvinger, kan vedkommende kun bestemme over 1/3 av den formuen han eller hun etterlater seg.