Religionspsykologi

utstrakte hender
Fakta: 

Foreleser 
Gry Stålsett, førsteamanuensis i religionspsykologi 

Søknadsfrist
15. juni (oppstart i august)
Løpende opptak fram til studiestart ved kapasitet

Søknad
Du søker om opptak som enkeltemnestudent via SøknadsWeb

Opptakskrav
Relevant bachelorgrad.

Omfang
10 stp

Semesteravgift
Kr. 3350 inkl. avgift til SiO

Religionspsykologi

MF har et sterkt fagmiljø innen religionspsykologi. Du kan ta del i spennende faglige samtaler, ved å ta ett eller flere emner i religionspsykologi ved MF.

Religionspsykologi for helsefaglig praksis - RPSY5020

Emnet gir innsikt i hvordan religionspsykologisk kunnskap kan tas i bruk i klinisk helsefremmende og forebyggende arbeid. Religionspsykologi er et fagområde som ved hjelp av psykologiske tilnærminger utforsker tro, livssyn og eksistensielle temaer og deres funksjon hos enkelt individer og grupper. Fagområdet fremmer kompetanse som imøtekommer kravet om helhetlig helsetjeneste der individets åndelige, eksistensielle og kulturelle behov tas med i behandlingstenkningen.

Religionspsykologi for helsefaglig praksis fokuserer på den rolle tro og livssyn kan spille, både som støtte og byrde, for individers bearbeiding av kriser og fysiske og psykiske lidelser. Emnet vektlegger betydningen av klinisk religionspsykologisk kompetanse for å styrke pasienters evne til å nyttiggjøre seg behandling og pleie. Emnet er eksistensielt og psykodynamisk orientert og informert av nyere forskning på emosjoner og meningsdannelse.

Temaer som tas opp:

  • individers religiøse/livssynsmessige identitet
  • gudsrepresentasjoner
  • religiøs mestring 
  • kilder til mening
  • følelsers betydning og kulturelle forutsetninger. 

Se hele emnebeskrivelsen her.

Undervisningsdager høst 2019:
Undervisningen er samlingsbasert, med undervisning fra ca 9.00 til 16.00 de oppsatte dagene:

17. oktober
24. oktober (med Tatjana Schnell)
4. november

Emnet har 3 dagers hjemmeeksamen som eksamensform.

Har du spørsmål?
Kontakt studieveileder på teologi@mf.no
 

Religionspsykologi våren 2019

Roser i murvegg, Oslo
Fakta: 

Forelesere 
Gry Stålsett, førsteamanuensis i religionspsykologi
Lars Johan Danbolt, professor i religionspsykologi
Tatjana Schnell, professor II i religionspsykologi

Søknadsfrist
15. januar/ 15. juni

Søknad
Du søker om opptak som enkeltemnestudent via SøknadsWeb

Opptakskrav
Relevant bachelorgrad.

Omfang
10 stp

Semesteravgift
Kr. 3200 inkl. avgift til SiO

Religionspsykologi våren 2019

Religionspsykologi er et fagområde som ved hjelp ved psykologiske tilnærminger utforsker tro og livssyn og eksistensiell meningsdannelse hos enkeltpersoner og grupper i spesifikke livssituasjoner. 

Religionspsykologi: Ritualisering og eksistensiell meningsdannelse etter ond og brå død har som mål å gi innsikt i hvordan religionspsykologisk kunnskap kan belyse ritualisering av død ved sorg og kriser for sentrale samfunnsinstitusjoner i lokalsamfunn som skole, arbeidsplass, foreninger og kirken. Emnet vil fokusere på bruk av ritualer og symboler i bearbeiding av brå dødsfall ved ulykker, katastrofer eller terror. 

Emnet er eksistensielt, psykodynamisk og sosialpsykologisk orientert, og fremmer kompetanse som er viktig for lærere, prester, politikere og andre som har ansvar for psykososial krisehåndtering i lokale og nasjonale sammenhenger. Emnet er informert av nyere forskning på traumer, ritualisering, emosjoner og meningsdannelse i sosiale kulturelle kontekster. 
  
Aktuelle hendelser blir belyst, og det vil bli brukt eksempler fra store kollektive ritualiseringer (som etter 22. juli), lokale hendelser som ulykker, og ritualisering og symbolbruk på sosiale medier.

Se hele emnebeskrivelsen her.

Undervisningsdager vår 2019:
Undervisningen er samlingsbasert, med undervisning fra ca 9.00 til 16.00 de oppsatte dagene (datoer kommer).

Emnet har 3 dagers hjemmeeksamen som eksamensform.

Har du spørsmål?
Kontakt studieveileder på teologi@mf.no