Etter- og videreutdanning: Skole

Videreutdanning skole MF
Fakta: 

​Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse (for søkere over 25 år)

Søknad
Søk om opptak via SøknadsWeb. 

Kontakt
Studierådgiver Mona G. Bø
deltid@mf.no

Etter- og videreutdanning: Skole

MF tilbyr flere kompetansegivende deltidsstudier på bachelor- og mastergradsnivå.

Studiene retter seg mot lærere og andre interesserte i fagene i KRLE/religion og etikk, og kan kombineres med jobb.

Vil du studere KRLE?
Deltidsstudier i KRLE har oppstart i august og januar. Søknadsfrist 15. januar/15. august
Du finner mer informasjon her.

Vil du ta erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk?
Denne masteren kan du ta over tre år. Totalt gir dette 90 studiepoeng. Søknadsfrist 15. august hvert år. 
Les mer på nettsiden for masteren her.

Deltidsstudium i veiledning for praksislærere
Praksislærere i skolen skal normalt ha veilederutdanning på minimum 15 studiepoeng. Dette tilbys som deltidsstudium skoleåret 2018/2019.
Les mer om studiet her.

 

Deltidsstudier i KRLE

Deltidsstudier MF
Fakta: 

Søknadsfrist
15. august (oppstart i august)
15. januar (oppstart i januar) 

Søknad
Du søker om opptak via SøknadsWeb
(åpner 1. november)

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse 

Semesteravgift
Kr. 4700 inkl. avgift til SiO

Deltidsstudier i KRLE

KRLE og religion og etikk er viktige fag i norsk skole. Siden 1997 har MF videreutdannet flere tusen lærere i disse fagene. Lærere som har tatt videreutdanning i religions- og livssynsemner, forteller at det har gitt dem større trygghet i klasserommet og i samarbeidet med majoritets- og minoritetsforeldre.

MF tilbyr KRLE-studier på tilsammen 60 studiepoeng. Studiene utvider kunnskapene, gir faglig og didaktisk fordypning og styrker kvalifikasjonene for undervisning. Studiene er kompetansegivende. 

Deltidstilbudet er lagt opp med emner på 15 studiepoeng i semesteret. Du velger selv hvor mange emner du ønsker å ta.

Emnet KRLE1040 tilbys våren 2019. Emnet fokuserer på kristendommens historie, kristen livstolkning, etikk og filosofi.

Emnet KRLE1010 tilbys høsten 2019. Emnet gir en faglig og didaktisk innføring, samt fokus på religion, religioner/livssyn, etikk og filosofi. 

Emnet KRLE1020 tilbys våren 2020. Emnet gir økt kunnskap om Bibelen, kristendommens historie, samt kristen livstolkning i dag.

Emnet KRLE1030 tilbys høsten 2020. Emnet fokuserer på Bibelen, religion og religionspedagogikk.

Undervisning
KRLE undervises åtte lørdager i hvert semester. Undervisningen finner sted på Majorstuen i Oslo. Det er ingen obligatoriske innleveringsoppgaver, men en fire timers skoleeksamen mot slutten av hvert semester. MF bruker Canvas som kontaktledd mellom fakultetet og den enkelte student.

Opptakskrav
Studiet er rettet mot lærere, og er åpent for alle interesserte med generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse (for personer over 25 år).

Vil du vite mer?
Ta kontakt med studierådgiver Marthe Bogen
E-post: deltid@mf.no  
Telefon: 22 59 05 64

For faglige spørsmål, kontakt programleder Ann Midttun
E-post: Ann.Midttun@mf.no
Telefon: 22 59 05 00

Undervisningsdager våren 2019

12. januar
26. januar
9. februar
9. mars
23.mars
6. april
27. april
11. mai

Eksamen 29. mai

Deltidsstudium i veiledning for praksislærere

Bilde av praksisstudent som hjelper elever
Fakta: 

Omfang
15 stp over to semestre.

Søknadsfrist
15. juni (oppstart i september). Løpende opptak fram til studiestart ved ledige plasser.

Søknad
Du søker om opptak via Søknadsweb (åpner 15.april)

Opptakskrav
Relevant utdanning med et omfang på minst 180 studiepoeng (3 år), og to års relevant yrkeserfaring.

Semesteravgift
Kr 4900,- inkl. avgift til SiO.

Deltidsstudium i veiledning for praksislærere

Veiledning for praksislærere tilbys som deltidsstudium over ett år med oppstart i september. Studiet retter seg mot lærere som ønsker mer kunnskap om og ferdigheter i veiledning av lærerstudenter og nyutdannede. Overgangen fra studium til yrkeskarriere kan oppleves krevende, og god veiledning kan være avgjørende for at nyutdannede velger å bli i skolen.

Studiet har en teoretisk og praktisk tilnærming, med ferdighetstrening som har fokus på både det å være veileder og det å motta veiledning i gruppe.

Viktige temaer

  • Ulike veiledningstradisjoner og tilnærmingsmåter til veiledning
  • Kommunikasjon og samspill i veiledning
  • Å være ny i yrket, overgang fra utdanning til yrke
  • Profesjonsetikk og veiledning
  • Analytisk og kritisk tilnærming til veiledning

Hele emnebeskrivelsen finner du her.

Undervisning

Studiet går over to semestre med fire undervisningsdager per semester, med to samlinger á to dager undervisning. Undervisningen finner sted på Majorstuen i Oslo. MF bruker Canvas som kontaktledd mellom fakultetet og den enkelte student. Studiet avsluttes med eksamen i mai.

Opptakskrav

Relevant utdanning med et omfang på minst 180 studiepoeng (3 år), og to års relevant yrkeserfaring. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med studierådgiver Marthe Bogen
E-post: deltid@mf.no
Tlf. 22 59 05 00

For faglige spørsmål, kontakt faglig leder Torbjørg Torp Nilssen
E-post: torbjorg.t.nilssen@mf.no

Kristendom og billedkunst: Det gamle testamente

Chagall: abraham and three angels
Fakta: 

Søknadsfrist
​Søk innen 15. august 2018
Søknadsweb åpner 1. april

​Pris
​4700,- (semesteravgift inkludert)

Foreleser professor Reidar Hvalvik 

Kristendom og billedkunst: Det gamle testamente

I flere år har Reidar Hvalvik forelest over emnet “Kristendom og billedkunst” der han i hovedsak har tatt for seg motiver fra Jesu liv knyttet til de store høytidene i kirkeåret. Høsten 2018 starter han opp et helt nytt kurs knyttet til bruken av gammeltestamentlige motiver i kristen billedkunst (10 stp).

Kurset vil blant annet ta for seg de eldste eksempler på bilder som reflekterer gammeltestamentlige tekster i Romas katakomber og på senantikke sarkofager. Videre vil det bli fokusert på motiver fra Det gamle testamente som har blitt oppfattet som forbilder på nytestamentlige personer og hendelser og på sentrale motivkretser i det gammeltestamentlige fortellingsstoffet (skapelse, syndefall, patriarkfortellingene, utferden fra Egypt, ørkenvandringen osv.). Sentrale bibelillustratører og utvalgte kunstnere, for eksempel Rembrandt og Chagall, som har produsert et stort antall bilder med gammeltestamentlige motiver, vil også bli viet spesiell oppmerksomhet.

Kurset vil bli holdt 9 torsdagskvelder (kl. 17.00–21.00), med oppstart 30. august og avslutning 1. november (med forbehold om mindre endringer). Det vil være en 4 timers skoleeksamen i desember.
Uke 40 er høstferie.

Fullstendig emnebeskrivelse finner du her.

Etterutdanningskurs: Samfunn, religion og skolefag i endring

ulike religiøse symboler

Etterutdanningskurs: Samfunn, religion og skolefag i endring

Årets januarkurs setter søkelyset på store endringer i samfunnet vårt. Det skal handle om kulturelt mangfold og religiøsitet, og om de store endringsprosessene som foregår i norsk skole med ny rammeplan og nye læreplaner i alle fag. Som foredragsholdere deltar dyktige fagfolk og formidlere på sine felt, samt fagfolk som sitter tett på de store prosessene i skolen.

Første kursdag vil ta utgangspunkt i den økende religiøse og kulturelle kompleksiteten i Norge og Norden, der religiøs praksis svekkes på individnivå, mens religion blir mer synlig i offentligheten.  Sekularismen i Norge og ungdoms forhold til religion og populærkultur belyses også.

Andre kursdag fokuserer på mangfold og endring. Endringer i samfunnet og behovet for å gjøre fagene i norsk skole mer relevante for fremtiden, er noe av begrunnelsen for den store fagfornyelsen som foregår. Vi vil drøfte muligheter og utfordringer ved ny overordnet del for skolen, og utkastene til nye læreplaner i KRLE og religion og etikk. Lederen for læreplangruppa vil være til stede, og fagrevisjonen vil settes under debatt i panelsamtalen.

Vi håper kursdagene kan bidra til økt innsikt om store endringsprosesser i samfunnet og det økende mangfoldet i trossamfunn og enkeltmenneskers religiøsitet. Kurset legger samtidig opp til reflektert meningsutveksling om endringer i skolens læreplaner, med særlig vekt på KRLE og religion og etikk-faget.  

Etterutdanningskurset er rettet mot lærere, men det er også åpent for andre interesserte.

PROGRAM

Torsdag 3. januar

09.30 Velkommen - ved Ann Midttun, førstelektor/EVU-leder skole ved MF

09.40 - 10.30 Kristendom i endring regionalt og globalt - ved Gina Lende, forsker ved MF

10.40 - 11.30 Mangfold blant muslimer i Norge og Europa - ved Olav Elgvin, forsker ved UiB

11.30  Lunsj

12.15 - 13.00 Kulturell kompleksitet, mangfold og norskhet - ved Cathrine Thorleifsson Moe, forsker ved UiO

13.15 - 14.00 Gud i samfunnet - ved Åshild Mathisen, tidligere sjefsredaktør i Vårt Land

14.00 Kaffe

14.30 - 15.15 Sekularisme i Norge - ved Sindre Bangstad, forsker ved KIFO

15.30 - 16.15 Religion, ungdom og populærkultur - ved Morten Holmqvist, førsteamanuensis ved MF/Rønningen Folkehøyskole

 

Fredag 4. januar

9.00 - 11.15 Religion og religiøse endringsprosesser i Norge og Norden - ved Inger Furseth, professor ved UiO

11.15 Lunsj

12.00 – 13.00 Ny overordnet del. Muligheter og utfordringer - ved Claudia Lenz, professor ved MF
Samtale

13.15 – 14.00 Fagrevisjon - mandat og læreplan for KRLE og RE-faget - ved Geir Skeie, leder for læreplangruppa og professor ved UiS

14.15 – 15.15 Hvor går KRLE og religion og etikk-faget? - Panelsamtale ved Geir Skeie (professor ved UiS), Cathrine Tuft (Religionslærerforeningen i Norge), Heid Leganger Krogstad (professor ved MF) og Emma Dyvik (MF/ny lektor)

 

Kurskomite: Ann Midttun, Claudia Lenz, Gina Lende og Gunnar Heiene

Dato/tid: 
03.01.2019 - 09:30 til 04.01.2019 - 15:15
Fakta: 

Pris (inkl. lunsj)
kr 1800

Påmelding
Meld deg på og betal her.

NB! Ønsker du å betale med faktura? 
Meld deg på ved å sende en epost til kurs@mf.no.

MF-studenter kan delta gratis (uten lunsj).
Meld deg på ved å sende en epost til kurs@mf.no

Kontakt
kurs@mf.no