Etter- og videreutdanning: Kirke

kirke

Etter- og videreutdanning: Kirke

MF tilbyr en rekke videreutdanningstilbud for kirkelig ansatte. I tillegg til kortere programmer og enkeltemner på masternivå, kan du fullføre to ulike mastergrader: 

Erfaringsbasert master i praktisk teologi er særlig rettet mot prester, og har en fleksibel oppbygning. Diakoner og kateketer kan også ta en del av emnene i dette programmet. 

Master i klinisk sjelesorg er særlig rettet mot prester, diakoner og andre som sikter mot en særlig forypning og kompetanse i kristen sjelesorg. I denne mastergraden inngår tre pastoralkliniske kurs: PKU501, PKU502 og PKU503.

Kontakt Inge Westly for mer informasjon.

Ungdom og kirke

jente tenner lys

Ungdom og kirke

I 2018/2019 vil Tunsberg bispedømme markere Ungdomsår hvor ett sentralt fokus vil være å øke kompetansen på ungdomsfeltet. I den forbindelse vil MF og bispedømmet samarbeide om å tilby kompetansegivende videreutdanning innen kirkelig ungdomsarbeid. Kurset retter seg mot prester, kateketer, diakoner, kirkemusikere, menighetspedagoger, ungdomsarbeidere og andre kirkelige tilsatte som arbeider blant ungdom.

Utdanningen har som mål å utvikle kompetanse innenfor utvalgte temaområder som er aktuelle i kirkens arbeid blant ungdom, og bidra til økt tverrfaglig samarbeid om kirkelig ungdomsarbeid.
Sentrale emneområder er:

 • Kommunikasjon om tro. Hvordan kommunisere om tro i samspillet med ungdoms ulike arenaer og fortolkningsrammer.  
 • Relasjoner, roller og identitet. Hvordan legge til rette for at ungdom kan vokse på oppgaver, tillit og relasjoner. Perspektiver på prestasjon og mestring, langsiktig utvikling av medarbeiderskap, etc.
 • Når livet blir vanskelig. Møte med ungdom som opplever små og store kriser. Forholdet mellom miljøarbeid og sjelesorg, psykisk helse. Identitetsutvikling i lys av nye medier. 

Samlinger

Studieopplegget vil bestå av flere typer samlinger:

 1. Fire felles undervisningssamlinger på bispedømmenivå med deltakelse fra MF
  • 16. januar (Tønsberg)
  • 3. - 4. juni (Drammen)
  • Én dag i tilknytning til Trosopplæringskonferansen i oktober (På MF, dagen etter Trosopplæringskonferansen i 2019)
    
 2. Seks studiesamlinger lokalt / i prostiene
  Disse samlingene vil følge detaljerte planer som utarbeides fra MF med litteraturkollokvier, samtaler med utgangspunkt i ferdig utarbeide case, eventuelle videoressurser, etc.

Fagbakgrunn og studiekrav

Utdanningen vil legges opp som et såkalt heisemne, det vil si at den tilrettelegges for studenter både på bacholor- og master-nivå. Det vil også legges opp til at kursdeltakere uten studiekompetanse kan delta med tilpasset opplegg og faglig utbytte.

Til studiet vil det følge pensum på ca. 800 sider.

For deltakere på bachelor- og masternivå inngår følgende studiekrav: Godkjent fremmøte på min 75 %. Innlevert og godkjent to refleksjonsnotat, hver på ca. 1200 ord (ca. 2 ½ a 4 sider) som tar utgangspunkt i egne læringsbehov, problemområder og cases etter nærmere angivelse. Videre, et avsluttende refleksjonsnotat på ca 1500-2000 (bachelor) og 2000-2500 (master) ord som både inneholder teori og praksisperspektiv.  (Med forbehold om mindre endringer).

Emnet vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til «bestått» / «ikke bestått».

Påmelding

Påmelding skjer på EVUweb.

Frist: 30. november 2018

Kursavgift

Kurset koster 5600 kr.
Prisen inkluderer semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo, samt lunsj ved studiedager lagt til MF.

Kontakt

De faglig ansvarlige fra MF vil være: universitetslektor Astrid Sandsmark, universitetslektor Elisa Stokka, førstelektor Tron Fagermoen og professor Sturla Stålsett.

Kontaktpersoner:

 1. Informasjon om faglig opplegg, kursprogram etc. kontakt:
  Astrid Sandsmark: astrid.sandsmark@mf.no, tlf. 22590578
 2. Informasjon om søknadsprosedyre, studiekompetanse, tilpasning til bachelor eller masterprogram kontakt:
  Rune Vik: rune.vik@mf.no , tlf. 22590622

Teologi og forkynnelse for høytidene

Fakta: 

Søknad:
Søk via søknadsweb for etter- og videreutdanning.
Søknadsfrist 5. nov. 18

Kontakt:
For nærmere informasjon, ta kontakt med EVU-leder Inge Westly 
tlf. 22590593 
epost: inge.westly@mf.no

Teologi og forkynnelse for høytidene

Emnet er tverrfaglig homiletisk, systematisk og bibelfaglig. Det setter søkelys på høytidene jul, påske og pinse, og arbeider samtidig med spørsmål som er vesentlige for forkynnelsen i sin alminnelighet.

Generelt om kurset
Kirkens prester står ukentlig overfor et privilegium og en utfordring: Å forkynne kirkens overleverte vitnesbyrd med stadig ny innlevelse og aktualitet. Mange av dagens kirkemedlemmer opplever kirkens overlevering som vanskelig tilgjengelig. Dette aktualiserer spørsmål om hvordan for eksempel inkarnasjon, oppstandelse, frelse kan knyttes til en moderne livstolkning på en meningsfull måte. Bibeltekstene knyttet til høytidene utfordrer oss både faglig og eksistensielt: Hvordan tolke dem inn i en verden som er i stadig endring? Hvordan kan jeg finne min egen stemme som predikant i spenningsfeltet mellom kirkens overlevering, egen tro og en kritisk tenkende samtid? 

Teologi og forkynnelse for høytidene trekker veksler på nyere bidrag fra bibelfag og systematisk teologi og gir kunnskap om utvikling i nyere homiletikk.  Deltakerne analyserer egne og andres prekener, blant annet ved å reflektere over sammenhenger mellom teologi og erfaring i forkynnelsen. Hva slags lesestrategier preger fortolkningen? Hvilke konsekvenser får disse for vår resepsjon av kirkeårstekstene? Emnet går inn på studier omkring prestens nærvær og troverdighet i formidlingssituasjonen og gir innsikt i hvilke forhold som bidrar til god kommunikasjon. Ved bruk av reflekterende metode i prekenarbeidet vil emnet bidra til å utvikle den enkeltes potensial som formidler.

Kursledelse
Følgende bidrar i kurset:
professor Jan-Olav Henriksen (NT) 
førsteamanuensis i Tone Stangeland Kaufman (PT) 
professor Karl Olav Sandnes (NT)
studiedirektør Hilde Brekke Møller (NT)
universitetslektor Inge Westly (PT) 
m.fl.

Omfang og innretning
Emnet inngår med 20 studiepoeng i MFs videreutdanningsprogram for erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi. Dette tilsvarer ca. 12-14 ukers fullt arbeid, her fordelt på to semestre.
I opplegget inngår to kurssamlinger á fire dager på egnet kurssted i 2019:

Uke 4: 21.- 24. januar
Uke 42: 14. - 17. oktober

For å få avsluttende vurdering i emnet, må kursdeltakeren blant annet ha godkjent fremmøte på minimum 75 % av undervisningen, levert og fått godkjent to korte refleksjonsnotater, samt et avsluttende faglig essay på ca. 6000 ord. Emnet vurderes til bestått/ikke bestått. Det vil legges opp et pensum med litteratur på ca. 1400 sider. 

Økonomi og søknadsfrist
Kursavgift er kr 22 000 og innbefatter opphold på kurssted. Semesteravgift/SiO-avgift (ca 700 kr) og innkjøp av litteratur kommer utenom.

Prester ansatt i Den norske kirkes bispedømmer søker som vanlig egen arbeidsgiver om støtte og permisjon innen 15. september. Søknadsfrist til MF er 5. november 2018. Søknad om opptak til MF skjer på Søknadsweb for etter- og videreutdanning. Kurset vil ha ca. 25 plasser. Ved søknad til MF forutsettes det at permisjon og finansiering er avklart med arbeidsgiver.

 

Kunsten å snekre en preken

Snekre preken

Kunsten å snekre en preken

Kunsten å snekre en preken – med prostiet som verksted, regional tilrettelegging (10 stp)

Periode høsten 2017 - våren 2018.
Kurset lyses ut med søknadsfrist 15. mars 2017.
Søkere registrert i Kompetansekartet søker via dette.

Målsetting

Etter fullført kurs skal den enkelte deltaker ha:

 • god evne til å beskrive prekener ut fra et performativt, retorisk og teologisk perspektiv
 • god evne til å utvikle prekener med vekt på god struktur og frihet fra manus

Metodikk

Kurset gir anledning til å arbeide kreativt med egen prekenprosess. Snarere enn å vurdere kollegers prekener legges det vekt på å analysere prekener ved hjelp av beskrivelsesverktøy, samt utvikle egen muntlig formidlingsevne.

Undervisningsformer: erfaringsrefleksjon, kollokvier, øvelsesgrupper, seminar, forelesninger, workshops, litteraturstudier.

Permisjon

10 studiepoeng tilsvarer normalt 5-6 ukers arbeid. Vi legger til grunn at prostilagssamlingene og noe for- og etterarbeid til disse gjøres innen ordinær arbeidstid. Prost og lokallagsleder må bli enige om hvordan en tar ut permisjons­dager.
 

Mer informasjon

Kontakt Inge Westly (faglig ansvarlig), tlf. 22 59 05 93

Her finner du mer utfyllende informasjon om kurset.

OBS: Dette kurset benytter fremdeles Fronter, lag et bokmerke av følgende lenke så du har det til senere bruk:
https://fronter.com/mf

Ledelsesutdanning

Lederutdanning for menighetspedagoger
Fakta: 

Ny student?
Søk om opptak 
(åpner 1. mars)
Søknadsfrist 1. juni 2018

Pris: 7500 kr per semester

Ledelsesutdanning

Ledelsesutdanning for kateketer og menighetspedagoger

Lederutdanningen for ansatte innenfor kirkelig undervisning gjentas fra høsten 2017 og går over tre semestre. Utdanningen har gått en gang før (2013/2014) og var svært vellykket. 
De første emnene ble tilbudt høsten 2017 og våren 2018. Det vil bli mulig å melde seg til det siste emnet, som tilbys på MF høsten 2018.

Enheten består av tre emner:
LED5050 Organisasjon og ledelse (10 stp)
LED5060 Styring, økonomi og samarbeid (10 stp)

LED5070 Planarbeid, evaluering og kvalitetsutvikling (10 stp) 

I Planarbeid, evaluering og kvalitetsutvikling drøftes trosopplæringens mulighet til å fungere som drivhjul i menighetens utvikling, med fokus på evaluering og kvalitetsutvikling av trosopplæringen. Refleksjon over livslang læring, ledelse av planarbeid, ledelse av undervisningsfeltet, rapportering og evaluering står sentralt. Emnet søker å gi trygghet på eget mandat, lederrolle og profesjonsidentitet.
Planarbeid, evaluering og kvalitetsutvikling gir teologisk, ledelsesteoretisk og didaktisk teori til forståelsen av arbeidet med å videreutvikle og implementere planer for trosopplæringen i en bestemt lokal kontekst. Emnet gir også en ryddig oversikt over gjeldende lover, rammer og planverk for barnehage og skole. Dessuten drøftes muligheter og utfordringer i kirke-skole-samarbeidet og barnehage-kirke-samarbeidet.

Fullstendig emnebeskrivelse kommer i april.

Undervisningsdager

​Deltid innebærer tre 2-dagers samlinger hvert semester. Undervisningen foregår på MF og VID i Oslo.
LED5060: Styring, økonomi og samarbeid (vår-18)

 • uke 6: mandag og tirsdag, 05.-06.02.18
 • uke 13: mandag og tirsdag, 09.-10.04.18
 • uke 21: tirsdag og onsdag, 22.-23.05.18
LED5070: Planarbeid, evaluering og kvalitetsutvikling (høst-18)
 • 17.-18. september 2018
 • 22.- 23. oktober 2018
 • 5.- 6. november 2018

Studietilbudet er et samarbeid mellom VID og MF, utviklet på oppdrag fra Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA). 
Mer informasjon finnes i studieplanen.

LED5070 Planarbeid, evaluering og kvalitetsutvikling (10 stp) kan innpasses i MFs nye studietilbud: Erfaringsbasert Master i Kirkelig undervisning.

Opptakskrav
Bachelorgrad eller tilsvarende (omfang 180 studiepoeng) med både
- Teologi/kristendomsfag (min. 30 studiepoeng)
- Pedagogikk (min. 30 studiepoeng)

Emneansvar: Fredrik Saxegaard
Studieveileder: Mona Gulbrandsen Bø

 

Pastoral lederutvikling (PLU)

Pastoral lederutvikling (PLU)

Kurset er egnet som fordypning i ledelse for proster og sokneprester med formalisert ledelsesansvar, men også for andre prester som vil utvikle kompetanse innen ledelse.

Kurset tilrettelegges som et læringsfellesskap hvor den enkeltes erfaringsbakgrunn, teoretiske perspektiv og felles refleksjon bidrar til det samlete utbytte. Ved å sette søkelys på de ulike sider av ledelsesfunksjonen vil kurset gi økt kompetanse innen organisasjon, kommunikasjon og ledelse, med særlig oppmerksomhet mot det å møte endringsprosesser i kirke og samfunn.

Prestens lederroller
Prester har en lederrolle i en folkekirke i endring. Rollen er mangesidig, den utøves gjennom ansvaret for gudstjenester og kirkelige handlinger; i samspill med menighetsråd, frivillige og andre ansatte; i møte med mennesker i glede, sorg og krisesituasjoner; men også som offentlig representant for en verdibasert organisasjon med viktige symbolfunksjoner i samfunnet. En hel del prester utøver også ledelse med personalansvar, eventuelt med ansvar for ledelse av staber. Kurset vil utforske ulike typer ledelsesroller og grenseflatene mellom dem. Det vil arbeide med ledelse forstått som tolkning av komplekse organisatoriske sammenhenger der lederen i samspill med andre bidrar til å gi virksomheten forankring og retning. Det vil se på ledelse som forvaltning av gitte verdier, normer og ordninger. Samtidig forstås ledelse som en dypt personlig aktivitet, der lederens historie, tro, reaksjonsmønstre og følelser aldri kan skilles fra ledelsesaktiviteten.

Teoretisk grunnlag
Emnet vil være informert av to teoretiske hovedretninger som vil utfylle hverandre gjensidig, og som vil fokuseres vekselvis i løpet av kurset:

Den ene tar utgangspunkt i nyere psykologisk forskning som legger vekt på emosjonenes betydning i ulike ledelsessituasjoner: Emosjonene er sentrale for all ledelsesutøvelse, de fungerer som informasjonssystemer med en dyp indre logikk, og de transporteres i organisasjoner. Ledelse må ta følelsene i betraktning , det handler om hvordan vi ivaretar oss selv og andre, men også om hvordan vi forholder oss til virksomhetens verdier, mål og visjoner.

På den annen side vil kurset bygge på aktivitetsteori med forskning omkring organisasjoner og dets praksiser. Her settes det mer fokus på ledelse som aktivitet enn på den individuelle lederen. Tilnærmingen gir fruktbare perspektiver på organisatorisk kompleksitet, og den belyser temaer som ofte har vært glemt av tradisjonell ledelsesforskning: Menneskers relasjonalitet og kroppslighet, og betydningen av ting, rutiner og symboler. Lederen er sentralt plassert i praksisen, og har samtidig et ansvar for å være en stifinner og oppdagelsesreisende i grensesonene. Teoriene kaster spennende lys over ledelsesaktiviteten i kirken.

Arbeidsform og tematikk
PLU 18-19 vil ta utgangspunkt i tematikk som vil bli utformet i samspill med perspektiver deltakerne melder inn. Vi kan nevne en rekke aktuelle tema: 

 • Ledelse som tolkning og samhandling
 • Ledelse og læring
 • Kirken som organisasjon
 • Demokrati, ledelse og styring
 • Tro, tradisjon og spiritualitet
 • Strategi, stabilisering og endring
 • Teamarbeid, stab og frivillighet
 • Motivasjon og motstand
 • De krevende sakene
 • Arbeidslivets regler
 • Profesjon, kompetanse og makt
 • Roller og tjenesteteologi
 • Mine og andres kommunikasjonsformer
 • Tilbakemeldingskultur 
 • Forebygging og håndtering av konflikt
 • Mikro og makroperspektiver – handlingsrom og samfunn
 • Fellesskap og frivillighet
 • Drivkrefter og motivasjon
 • Tro og kommunikasjon folkekirkekonteksten
 • Egen myndighet som leder

Kurset vil bestå av forelesninger, gruppearbeid, samtaler, litteraturstudier, herunder deltakernes refleksjoner over egen praksis i samspill med teoretiske perspektiver. Deltakerne vil inviteres til å reflektere over lederroller, utfordringer og dilemmaer i egen hverdag som prester. Dette krever en villighet til å dele og reflektere over utviklingspotensial i egen lederrolle sammen med andre deltakere i kurset.

Faglig ansvarlige
Ansvarlige for emnet er: Praktikumsleder Fredrik Saxegaard, sammen med førsteamanuensis II i religionspsykologi, Gry Stålsett og EVU-leder Inge Westly. Andre bidragsytere vil trekkes inn der det vil være relevant for tematikken kurset.

Omfang og innretning
PLU 18-19 inngår med 30 studiepoeng i MFs videreutdanningsprogram for erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi. Dette tilsvarer 18-21 ukers fullt arbeid, her fordelt på tre semestre. Vi anbefaler at man søker arbeidsgiver om permisjon i 10 uker eller mer. Det vil bli lagt til rette for å skrive masteroppgave på ytterligere 30 studiepoeng i forlengelse av kurset, for deltakere som ønsker dette.

Kurset består av tre samlinger. Første samling blir i uke 11 i 2018 på Granavolden, andre i uke 42 eller 43 i oktober 2018. Tredje kursuke blir våren 2019.

Økonomi og søknadsfrist
Kursavgift er kr 34.000 inklusive semesteravgift. Første halvpart av beløpet faktureres i 2018 og siste halvpart i 2019. Søknadsfrist til MF er 15. november 2017 (NB!)

Vi minner om at søknadsfunksjonen i Kompetanskartet for prester nå er nedlagt, og at søknad om permisjon og søknad om opptak på kurs nå skjer i atskilte operasjoner.

Prester ansatt i bispedømmer i Den norske kirke må fortsatt søke arbeidsgiver om permisjon og økonomisk støtte med frist som tidligere, 15. september. Søknad til MF om opptak på kurs skjer på Søknadsweb for etter- og videreutdanning. Ved søknad til MF forutsettes det at permisjon og finansiering er avklart med arbeidsgiver.  

Kontakt
For nærmere informasjon, ta kontakt med EVU-leder Inge Westly, tlf: 22590593

Pastoralklinisk utdanning (PKU)

Pastoralklinisk utdanning (PKU)

PKU er sjelesorgfaglig prosesslæring via praksis, refleksjon, teoretisk studium og veiledning. En vesentlig del av utdanningen er utøvende (klinisk) tjeneste. Utdanningen rettes spesielt mot prester og diakoner, men også andre kirkelige medarbeidere kan søke. Opptak skjer på bakgrunn av søknad anbefalt av arbeidsgiver, innsendte vedlegg og opptaksintervju. Ved stor søkertilgang blir søkere i utøvende tjeneste normalt prioritert. 

PKU- emnene inngår med 20 studiepoeng i MFs videreutdanningsprogram Master i klinisk Sjelesorg, 120 stp. PKU 501 kan også inngå med 20 stp. i videreutdanningsprogrammet Erfaringsbasert master i praktisk teologi, 90 stp. Et 5stp. kortkurs i et aktuelt sjelesorgfaglig emne vil inngå i PKU kurset som et tillegg. 

Søknadsprosedyre – alle kurssteder
Søknader leveres på MFs EVU-web innen 25. oktober, dette er etter at bispedømmeansatte har fått avklart søknad om permisjon/støtte hos biskop/REU. Kvittering på søknad mottas på epost. (Dersom du ikke mottar kvittering, sjekk spam-filteret i din epostfunksjon).

Parallelt med dette, innen fristen den 25. oktober, sendes søknad direkte til kursleder ved prioritert kurssted med kopi av kvittering fra MFs EVU-web og med vedleggene som er oppgitt nedenfor.

Vi minner om at frist for søknad om støtte og permisjon til arbeidsgiver fortsatt er 15. september for ansatte i bispedømmene. 

Vedlegg til søknad
Følgende vedlegg skal utarbeides og sendes kursstedet samtidig med søknad til MF: 

 1. En relativt fyldig livsbeskrivelse, inkl. redegjørelse for viktige hendelser og viktige relasjoner til mennesker som har betydd mye for søkeren. Til denne livsbeskrivelsen hører bl.a. redegjørelse for relasjoner i nærmeste familie, søkerens helse og religiøse utvikling (3-4 sider).
 2. Kort beskrivelse av søkerens forhold til tjenesten som sjelesørger (2-3 sider).
 3. En beskrivelse av søkerens forståelse/ inntrykk av PKU, en personlig begrunnelse for søknaden, deltakelse på tidligere PKU med angivelse av tid, sted og veileder, eventuelt om avslag på tidligere søknad om PKU enten fra arbeidsgiver eller opptaksmøte for PKU. (1-2 sider).
 4. CV som også inneholder navn og telefonnummer på to referansepersoner
                                     

  I tillegg for søknader til PKU 2 og PKU 3 (MF 502 og 503):

 5. Kopier av tidligere PKU-evalueringer (kursleders og søkerens egne).
 6. En kort vurdering av egen funksjon i tjenesten, i forhold til pastorallære og sjelesorg, der man også redegjør for den personlige og faglige vekst knyttet til PKU samt om forventninger og personlige mål for utdanningen (3-4 sider).

PKU ved Lovisenberg Diakonale Sykehus høsten 2019

Tid:
Kurset går over 11 sammenhengende uker med oppstart mandag 9. september (uke 37) og avslutning 22. november 2019 (uke 47)

Kursavgift:
Kr. 32.000,-

Søknadsfrist til MF og kurssted:
25. oktober 2018

Kursledelse:
Sykehusprest Svein Bjarte Mangersnes, godkjent veileder i PKU

Læringspraksis:
Avdelinger ved Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS)

Bolig:
Det kan være mulighet for hybel på stedet

Adresse:
Sykehusprest Svein Bjarte Mangersnes
Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS)
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo

For mer informasjon:
Svein Bjarte Mangersnes, tlf. 476 34 182 (SveinBjarte.Mangersnes@lds.no)
Bergljot M. Aa. Hauglid, tlf. 476 32 596 (BergljotMarieAarbo.Hauglid@lds.no)

PKU ved Akershus universitetssykehus 2019-2020

Tid: 
28 kursdager i perioden 2. september 2019 til 10. februar 2020.
Ukentlig kursdag vil være mandag, i tillegg til første tirsdag i måneden gjennom hele utdanningsperioden. (Det kan bli behov for enkelte justeringer. Datoplan fås ved henvendelse til kursansvarlig veileder.)
Noe tid til for- og etterarbeid må påregnes, i tillegg til timer til individuell veiledning

Kursavgift:
Kr. 32.000,-

Søknadsfrist til MF og kurssted:
25. oktober 2018

Kursledelse:
Sykehusprest Hilde Halsteinli Unsvåg, godkjent veileder i PKU

Læringspraksis:
I egen stilling/egen menighet

Adresse:
Sykehusprest Hilde Halsteinsli Unsvåg 
Akershus universitetssykehus
Sykehusveien 25
1478 Lørenskog

For mer informasjon:
Hilde Halsteinsli Unsvåg tlf 67 96 43 03 eller via e-post: hilde.halsteinli.unsvag@ahus.no

Sjelesorg (svensk-norsk)

Fakta: 

Søknad (frist: 25. juni)
Elektronisk søknadsskjema

​Vedlegg
​Vitnemål/dokumentert studiekompetanse
Kort begrunnelse for egen motivasjon
Arbeidsgivers anbefaling

 

Sjelesorg (svensk-norsk)

Svensk-norsk videreutdanning i sjelesorg (20 stp)
Emnet tilbys i samarbeid med Institutt for Sjelesorg ved Modum Bad og St. Lukas-stiftelsen i Sverige. Her vektlegges tverrfaglighet og erfaringer på tvers av landegrensene. Utdanningen er beregnet på prester, diakoner og kateketer, og har plass til 24 deltakere, 12 fra Norge og 12 fra Sverige. Arbeid med sjelesørgerisk materiale fra tjenesten (i form av case-studier) vektlegges. Pensumlitteraturen er variert; teologisk, sjelesorgfaglig og skjønnlitterær. Utdanningen sikter mot å øke bevisstheten om de ritualforberedende samtalenes betydning og potensial i menighetens liv.

Temaområde og arbeidsform
Studiet består av én kursuke i halvåret, totalt 4 kursuker (to i Norge og to i Sverige). I kursukene arbeides det hovedsakelig i grupper: Plenumsgruppe, litteraturgruppe, veiledningsgruppe med case og basisgruppe for personlig refleksjon, bearbeiding og fordypning. 

Første og tredje kursuke er på Institutt for Sjelesorg, Modum bad (uke 41 i 2017 og 2018)
Andre og fjerde kursuke er på Marieholm ved Stockholm (uke 11 i 2018 og 2019)

Tema for kursukene:

 • kursuke 1: Ansiktet – sjelesorgens egenart
 • Kursuke 2: Livsrommet – sjelesorgens kulturelle kontekst
 • Kursuke 3: Horisonten – sjelesorgens teologiske grunn
 • Kursuke 4: Kilden – erfaringens språk i sjelesorgen

Disse temaene vil under hver kursuke belyses gjennom en veksling mellom perspektivene ”Omsorg”, ”Besinning”, ”Tolkning” og ”Fordypning”. Mellom kursukene er det en mellomliggende studiedag i de enkelte land. Studiedagene er beregnet for veiledning av kasuistikker sammen med kursledere.

Studiekrav
For å få kurset godkjent (20 stp) må studenten ha avlagt følgende studiekrav:

 • Deltagelse på minimum 75 % av undervisningen
 • Mappelevering (refleksjonsnotat over anvist litteratur)
 • Levert 7 case-beskrivelser 
 • Delta på gruppeprosjekt med fremføring i siste kursuke
 • Skriftlige innleveringer samt gruppeprosjekt vurderes til godkjent/ikke godkjent
 • ​Delta på evaluering av undervisning/kurs underveis

Økonomi
Semesteravgiften på kr. 35.600 inkluderer kursavgift, kost og losji ifm ukessamlingene, samt avgift til SiO. Reisekostnader og litteratur er ikke inkludert.

Søknadsfrist: 25. juni
Last opp nødvendig dokumentasjon til Mine dokumenter i Søknadweb

Mer informasjon
Institutt for Sjelesorg, tlf 32 74 98 30, e-post , se også www.sjelesorg.no

Nettstudium i trosopplæring

Trosopplæring

Nettstudium i trosopplæring

Studiet er et samarbeid mellom VID i Stavanger og MF i Oslo.  
Ta et årsstudium  (60 stp) over 2 år. 

Målgruppen er:
- Menighetspedagoger og andre ansatte innenfor trosopplæring.
- Frivillige trosopplærere og personer som ønsker å skaffe seg kompetanse innenfor kristendomskunnskap / trosopplæring.

Studiet er åpent for alle interesserte som har generell studiekompetanse, eller ønsker en realkompetansevurdering.

Se studiets egne nettside: tro.mf.no

Arbeidsveilederutdanning (AVU)

Fakta: 

Kursledere:

Lars Johan Danbolt
Professor i praktisk teologi

Gry Stålsett
Førsteamanuensis II i rel.psyk

Arne Børresen
Arbeidsveileder

 

Kontaktperson:

Idun Strøm Sefland
​Praksisleder/Universitetslektor i praktisk teologi
Epost: Idun.S.Sefland@mf.no
Tlf: 93043442 / 22590603

Arbeidsveilederutdanning (AVU)

Deltidsstudium

Fra høsten 2016 tilbyr MF Kirkelig arbeidsveilederutdanning (AVU). Studiet tilsvarer ett års utdanning på heltid (60 studiepoeng), men er tilrettelagt for et løp over tre år. Studiet er samlings- og nettbasert med en obligatorisk samling på fire dager hvert semester. Kurset er godkjent av Nasjonalt fagråd for arbeidsveiledning. 

Mellom seminarene skal kandidaten drive en arbeidsveiledningsgruppe (ABV-gruppe) over fire semestre. Emnet kan inngå med 60 stp i erfaringsbasert master i praktisk teologi. AVU har som mål å utdanne kompetente arbeidsveiledere til Den norske kirke og andre kirkelige sammenhenger.

Undervisningsinnhold

 • Undervisningen har en praksisnær profil med et helhetssyn på mennesket og på læring/utvikling som inkluderer kognitive, affektive, eksistensielle og handlingsorienterte aspekter.
 • Kurset skal gi kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som gir kandidaten bevissthet om ABVs teorigrunnlag og metodikk, samt evne til å planlegge, gjennomføre og vurdere ABV-forløp.
 • Et sentralt fokus er på veilederidentitet og rolleforståelse, veiledningskontekst, bevissthet om egne forutsetninger, evne til dialogisk kommunikasjon og evne til å drive veiledning i et komplekst kirkelig arbeidsliv.

Undervisningsuker
Kursuke 1:    Tirsdag 1. – fredag 4. november 2016 – MF
Kursuke 2:    Tirsdag 21. mars – fredag 24. mars 2017 – Modum Bad
Kursuke 3:    Tirsdag 24. oktober – fredag 27. oktober 2017 – El Campanario, Spania
Kursuke 4:    Tirsdag 10. april – fredag 13. april 2018 – Modum Bad
Kursuke 5:    Tirsdag 30. oktober - fredag 1. november 2018 – sted uavklart
Kursuke 6:    Tirsdag 12. februar – fredag 15. februar 2019 – Oslo
Kursuke 7:    Tirsdag 11. juni – fredag 14. juni 2019 – Modum Bad

Kursavgift
Kursavgift dekker opphold og måltider. Kursavgiften dekker ikke reise. 10 studiepoeng tilsvarer ca 6 ukers fulltids studium. Det anbefales å søke arbeidsgiver om permisjon for kursukene, samt tid til forberedelse og etterarbeid knyttet til samlingene. I semester 2-4 er det også nødvendig å sette av tid til å drive en ABV-gruppe. Det siste semesteret skal det skrives en oppgave. 

Kurset er nå fulltegnet.

Her finner du hele emnebeskrivelsen.

Presteforeningen om AVU.

Oppstart av kurset forutsetter minimum 15 deltakere.

Ungdomsarbeid.no

Ungdomsarbeid.no

Ungdomsarbeid.no er både et tidskrift på nett og et internettfellesskap.

Ungdomsarbeid.no er et møtepunkt på nett for alle ungdomsledere i ulike kristne sammenhenger. Her får du faglig input, refleksjoner, ressurser og anmeldelser. Ungdomsarbeid.no drives av MF vitenskapelig høyskole og en rekke kristne barne- og ungdomsorganisasjoner.

Med over 200 artikler og over 10 ulike temaer, har ungdomsarbeid.no vokst til å bli en stor ressurs for alle som jobber med kristent ungdomsarbeid. I fremtiden skal det løftes frem enda flere temaer som er viktige for arbeid med ungdom. Ulike skribenter skriver korte og lange artikler, og det settes fokus på viktige saker og godt faglig innhold. Andre ressurser på nettstedet vil være ulike tips og anmeldelser av film, bøker og musikk. 

Ungdomsarbeid.no ble etablert i 2008 i forlengelse av studien "Ung, tro og hverdag" ved Morten Holmqvist.

Redaktører: Astrid Sandsmark og Maria Saxegaard.

www.ungdomsarbeid.no

Om videreutdanning

Om videreutdanning

 • Kompetansegivende kurs
 • Erfaringsbasert master i Praktisk teologi
 • Ordinære emner

MF tilbyr flere typer kompetansegivende kurs på mastergradsnivå for prester. Også for kateketer tilbys flere relevante kurs. 

De poenggivende kursene kan tas som enkeltemner, eller de kan for teologenes vedkommende inngå i en Erfaringsbasert Mastergrad i Praktisk teologi. Denne mastergraden er på 90 studiepoeng, og realiseres gjennom et samarbeid mellom Teologisk fakultet (UiO), VID og Den norske Kirkes presteforening. Emner innenfor programmet kan samles over lang tid. Det er også mulige å ta ordinære emner ved MF så fremt man har de eventuelle forkunnskaper som kreves. Alle deltidsstudenter innskrives som studenter ved MF, og betaler semesteravgift så lenge man er deltager på et kurs.

MF kan også skreddersy videreutdanningskurs/faglige reiser på lokalt plan (bispedømmer, prostier e.l.). Også denne type kurs vil kunne være poenggivende.

MF legger også til rette for videreutdanning på deltid med sikte på å oppfylle kvalifikasjonskravene for å bli diakon eller kateket.

Kontakt
E-post: evu@mf.no  |  Telefon: 22 59 05 00