Forskning på Trosopplæringsreformen

Forskning på Trosopplæringsreformen

Mål:
Formålet med forskningen er å kartlegge, dokumentere, bearbeide og evaluere erfaringer når det gjelder reformens innhold, aktiviteter, organisering, resultater og virkninger. Forskningen skal gi kunnskap om avgjørende faktorer som bidrar til å utvikle og fornye Den norske kirkes tilbud til alle døpte barn og unge.

Prosjektet er organisert innenfor tre tematiske forskningsperspektiver: teologi, profesjon og pedagogikk. Disse perspektivene er viktige fordi de peker på helt sentrale arenaer hvor

a) trosopplæring finner sted, og hvor
b) trosopplæringsfeltet bidrar til endring.

Kartlegging av undervisningsansatte

Kartlegging av undervisningsansatte

Ansvarlig leder: Morten Holmqvist

Trosopplæringsfeltet har vært i rask endring, og forskningsbasert kunnskap innenfor dette uoversiktlige landskapet er høyst nødvendig.

Delprosjektet vil gi en bedre oversikt over bemanningen i undervisningsfeltet. Hvem er rekruttert inn? Hvilke faglige bakgrunner har disse, og hvilke kompetansebehov har de?

Studien skal gi kunnskap om de ansattes motivasjon for stillingen, i arbeidshverdagen og i et lengre tidsperspektiv i relasjon til stillingstype og stillingsstørrelse. Studien vil også gi kunnskap om hvilke ønsker de ansatte har for vigsling og motivene bak disse ønskene. Samtidig skal studien gi innsikt i hvilke områder som spiller inn i forhold til rekrutering til undervisningsstillinger i Den norske kirke.

Les hele rapporten her

Forskergruppe: Morten Holmqvist, Heid Leganger-Krogstad, Torgeir Sørensen, Helene Horsfjord og Gunnar Heiene

Bibelen i lokale trosopplæringsplaner

Bibelen i lokale trosopplæringsplaner

I vår rapport Bibelen i utvalgte lokale planer har vi analysert 50 lokale trosopplæringsplaner fra fem ulike bispedømmer, godkjent i 2010-2014.

De 50 ulike planene fra sør til nord gir oss et lite innblikk i hvor forskjellig kirke-Norge er. Her er små og store menigheter med få eller mange medarbeidere som har skrevet trosopplæringsplaner med ulikt omfang og antall trosopplæringstiltak. Alle planene vitner om et stort engasjement i menighetene for det lokale arbeidet med trosopplæring for barn og unge.

De lokale trosopplæringsplanene inngår i et samspill både med nasjonalt, regionalt og lokalt nivå i Dnk.  I vår rapport setter vi fokus på  forholdet mellom den nasjonale planen GUD GIR­–VI DELER Plan for trosopplæring i Den norske kirke (2010) (inklusiv Vedlegg 2: "Kjernetekster i en fornyet trosopplæring") og de lokale planene, når det gjelder trosopplæringens innhold, med vekt på omtale av Bibelen/bibeltekster. I rapporten drøfter vi hva slags type tekster som vektlegges i de lokale trosopplæringsplanene, hvilke bibeltekster som velges for hvilke alderstrinn/tiltak og det nasjonale elektroniske planverktøyets betydning for arbeidet med utformingen av de lokale planene. Vi kommer også med innspill til revisjon av  kjernetekstlista.

Les hele rapporten her.

Forskergruppe: Kristin Joachimsen, Ann Midttun og Hanne Birgitte Sødal

Stab, samarbeid og trosopplæring

Fakta: 

Stab, samarbeid og trosopplæring

Hovedfokuset i rapporten handler om samarbeid og trosopplæring blant ansatte i staber i Den norske kirke. Gjennom trosopplæringsreformen har stillinger og undervisningsaktiviteter økt kraftig, og mange av trosopplæringstiltakene involverer mange ulike ansatte. Så hvordan samarbeider de? Og hvordan kan vi skape bedre former for samarbeid? Det forsøker vi å gi noen svar på i denne rapporten.

Les hele rapporten her.

Forskergruppe: Astrid Sandsmark og Morten Holmqvist

Teologier i trosopplæringen

Teologier i trosopplæringen

Teologi formuleres ikke bare i rammen av akademiske institusjoner og offisiell kirkeledelse. Teologi blir til overalt der tro deles og læres. Med utgangspunkt i intervjuer og observasjoner av tiltak som Lys våken og Tårnagenthelg undersøker vi i denne rapporten hva som kjennetegner ulike former for lokal trosopplæringsteologi.

Funnene presenteres som fire teologiske profiler: Budskapsteologien, fellesskapsteologien, tradisjonsteologien og kontekstteologien. På bakgrunn av disse funnene kommer vi avslutningsvis med noen innspill til Den norske kirkes videre arbeid med teologien(e) i trosopplæringen.

Les hele rapporten her.

Forskergruppe: Tron Fagermoen og Solvor Mjøberg Lauritzen

Undervisning av Bibelen i trosopplæringen

Undervisning av Bibelen i trosopplæringen

Prosjektet Hvordan foregår undervisning av Bibelen i trosopplæringen? er formativ evalueringsforskning. Det vil si at det er følgeforskning som ikke bare skal empirisk beskrive hvordan bibelundervisningen i 2015-2018 foregår, men gi konstruktive innspill til Den norske kirkes arbeid med Bibelen i trosopplæringen.

Faglig inngår dette bidraget i menighetspedagogisk forskning med vekt på kirkelig undervisning. I rapporten inngår en relativt omfattende presentasjon av bibeldidaktisk teori som kan danne grunnlag for å gjennomtenke og fornye bibelundervisningen i Den norske kirke. Teorien brukes for å reflektere videre basert på den empirien vi har etablert fra bibelundervisning for ulike aldersgrupper og i svært ulike menighetstyper over hele landet.

Les hele rapporten her.

Forskergruppe: Professor i religionspedagogikk Heid Leganger-Krogstad, førstelektor i gresk Glenn Øystein Wehus, kateket Asbjørn Gutubø Håkonseth, forskningsassistent/masterstudent i kirkelig undervisning Elise Frøyen, forskningsassistent/kateket/masterstudent i kirkelig undervisning Caroline Vesterberg