FoSS - Forkynnelse for små og store

FoSS - Forkynnelse for små og store

Trosopplæringsreformen har i løpet av det siste tiåret satt sitt preg på gudstjenester i Den norske Kirke. Hittil har det imidlertid vært lite faglig og forskningsmessig fokus på forkynnelsesdelen i slike gudstjenester. Dette prosjektet vil undersøke gudstjenestens forkynnelsesdel i utvidet forstand, hvilket inkluderer eventuelle andre elementer som belyser dagens tekst eller tema, altså hele gudstjenestens orddel. Vi er mest opptatt av hva som skjer i selve møtet mellom den avholdte preken, predikant og den situerte tilhører i den fysiske, konkrete gudstjenestekonteksten for gudstjenestedeltakere i forskjellig alder og med ulik bakgrunn. Vekten vil ligge på gudstjenester for barn opp til 11 år.

Samtidig ser vi viktigheten av å inkludere hele gudstjenesten i vår analyse for å bedre kunne forstå hvordan forkynnelse gjøres og erfares. Dette inkluderer et analytisk blikk for møtet mellom aktører og redskaper (artefakter) i forkynnelsen og gudstjenestkonteksten. Foreløpig har vi materiale fra forkynnelse i 7 gudstjenester der trosopplæringstiltak inngår. Teoretisk skal disse belyses ut fra et sosiomaterielt perspektiv. Materialet består av video-opptak, feltnotater, fotografier, intervjuer med prester og gudstjenestedeltakere (barn og voksne).  

Bakgrunn for prosjektet

​Trosopplæringsplanen Gud gir - vi deler  anbefaler at ethvert tiltak i trosopplæringen skal ha tilknytning til menighetens gudstjenesteliv. (s 29)

Hensikten er både innlemmelse i fellesskapet der de hører til og religiøs/kristen læring. Idealet er at gudstjenesten skal favne barn og unge med deres familier. Hvordan sikres dette når menighetens hovedgudstjeneste inngår som en del av et trosopplæringstiltak (i det følgende kalt "trosopplæringsgudstjeneste") som nødvendigvis har en opplagt målgruppe, nemlig eksempelvis 4-åringer (4-årsbok), 6-åringer (dåpsskole, 7-9-åringer (tårnagenter) eller 11-åringer (Kode B-deltakere, Lys Våken eller juniorkonfirmanter) i tillegg til den vanlige menighet?

Som lærere ved MF vitenskapelig høyskole opplever vi også at studentene etterspør undervisning og læringsressurser om intergenerasjonell forkynnelse. Basert på vår erfaring som praktikere tror vi også det vil være mye å lære av en slik studie for dem som skal forkynne for små og store samtidig. 

Bidrag til forskningen

Det finnes lite publisert litteratur om forkynnelse for små og store. I norske homiletiske lærebøker glimter temaet med sitt fravær (Wisløff 1951, Skjevesland 1985, Nordhaug 2000) og det samme gjelder nyere bidrag innenfor homiletikkfeltet (Austnaberg 2012 og 2015, Mosdøl 2013, Skjæveland 2013, Mosdøl og Skjæveland 2013, Fylling 2015).

Heller ikke nyere skandinavisk homiletisk litteratur adresserer feltet forkynnelse og barn (Sundqvist 2003, Sundberg 2008, Johanson og Ottensten 2010, Gaarden og Lorensen 2013, Gaarden 2014 og 2015, Lorensen 2011, 2014).

Dette viser at det finnes et tydelig tomrom (lacuna) innen det homiletiske fagfeltet som vårt prosjekt søker å fylle. Riktignok er det nylig publisert andre empiriske studier som undersøker trosopplæring og/eller gudstjenester, men kun ett enkeltbidrag i en større helhet (Angell kommende) fokuserer på forkynnelse. Vi har derfor til hensikt å studere et til nå uutforsket empirisk felt, nemlig forkynnelse rettet mot både små og store i gudstjenester der trosopplæringstiltak inngår. 

Deltakere i prosjektet

Deltakere i prosjektet

Tone Stangeland Kaufman - prosjektleder

Teolog, ordinert prest i Den norske kirke og førsteamanuensis i praktisk teologi ved MF.

Hun underviser i pastorallære, spiritualitet og homiletikk på Praktikum og på andre praktisk teologiske emner.
Tone har doktorgrad om presters spiritualitet og har tidligere deltatt i trosopplæringsprosjektet "Trosopplæring for alle? Der har hun sammen med Astrid Sandsmark forsket på hvordan det tilrettelegges for trosopplæring (med vekt på konfirmasjon) for ungdom som bor på barnevernsinstitusjoner. ​
I tillegg til å være prosjektleder i FoSS, er Tone med i trosopplæringsprosjektet "Når tro setter spor" som forsker på kristen spiritualitet i trosopplæringen og i et aksjonsforskningsprosjekt om kirke og velferd som drives av Svenska Kyrkans forskningsenhet.
Hun har også arbeidet med temaer som handler om metode og normativitet i empirisk praktisk teologisk forskning. 

Heid Leganger-Krogstad

​Lektor, professor i religionspedagogikk ved MF.

Heid har lang erfaring som lærerutdanner av allmenn- og religionslærere og har avhandling på den flerkulturelle skolen.
Didatikk er hennes spesialfelt.
Hun er nå nestleder i styringsgruppen for MFs Rammeprosjekt på trosopplæring fra 2015-2017.
Heid er programleder for Master i kirkelig undervisning, kateketutdanningen ved MF.

Sverre Dag Mogstad

Professor i religionspedagogikk ved MF.

 

Kristin Graff-Kallevåg

​Postdoktor i systematisk teologi ved MF.

Kristin skrev sin doktoravhandling om dåpsteologi. Kristins spesialfelt er kristen troslære, dåpsteologi, treenighetsteologi og trosopplæring. 
For tiden jobber hun med et postdoktorprosjekt innenfor empirisk teologi der hun undersøker tro og religiøsitet i kirkebenkene.
Hun er også prosjektleder for trosopplæringsprosjektet "Når tro setter spor", som handler om kristen spiritualitet i trosopplæringen, og skal bidra med et delprosjekt til trosopplæringsprosjektet FoSS. 

 

Hallvard Olavson Mosdøl

Hallvard er førstelektor i praktisk teologi i 20 % ved MF og sokneprest i Lillestrøm menighet. 

Hans fagområder er liturgikk, homiletikk og menighetsutvikling i folkekirken.
Hallvard er redaksjonsmedlem i Tidsskrift for praktisk teologi, leder av kompetanserådet og ordinert prest i Den norske kirke.​

 

Morten Holmqvist

Førsteamanuensis i religionspedagogikk ved MF

 

Fredrik Saxegaard

Praktikumsleder ved MF

Fredrik er utdannet cand.theol fra MF i 1993. Fredriks faglige tyngdepunkt er prekenlære og pastoralteologi.
I 2009 ble han ansatt som praktikumsleder og leder for profesjonsstudiet i teologi ved MF.
Fra 2012-2015 hadde han permisjon for å skrive en ph.d med tittel om sokneprester, læring og ledelse. Avhandlingen er del av det større LETRA-prosjektet ved MF. 

  

 

​Linn Sæbø Rystad

Stipendiat i homiletikk ved MF

Linn var ferdig utdannet cand.theol fra MF i 2011.
Hun jobbet som hovedpastor i Oslo Vestre Frikirke i fire år.

Linn begynte som stipendiat høsten 2015 og har foreløpig ikke publisert noe forskningsrelatert.  

Referansegruppe

Referansegruppe

 • Marianne Gaarden, teologisk konsulent Helsingør stift, Danmark og knyttet til videreutdanning i homiletikk ved Vanderbilt Divinity School, USA
 • Kirsten Donskov Felter, teologisk videnskapsmedarbejder - Folkekirkens Uddannelses - og videnskabssenter, Danmark
 • Knut Tveitereid, førsteamanuensis i praktisk teologi ved NLA Høgskolen Bergen
 • Jenny Marie Aagedal, kateket Ås menighet
 • Gunnfrid Øierud, Rådgiver og Prismet-redaktør, IKO (fagredaktør for boken FoSS skal resultere i)

​Prosjektgruppa er også jevnlig i dialog med andre norske og internasjonale fagpersoner. 

Teoretiske perspektiver

Teoretiske perspektiver

Nye perspektiver på prekenen

Prosjektet knytter an til Gaarden og Lorensens forskning om den emergente preken (Gaarden 2014, 2015) eller prekenen som det tredje rom (Gaarden 2015) og om preken som polyfon og karnevalsk (Lorensen 2010, 2012). De fremhever det flerstemmige ved forkynnelsen. Dette er dessuten homiletiske perspektiver som vi har latt oss inspirere av og som vi antar vil kunne være fruktbare for vår studie. At tilhørerne er aktive som "med-forfattere" av en rekke ulike perspektiver mens de lytter til predikanten anser vi som et relevant teoretisk perspektiv inn mot forskning på forkynnelse for store og små samtidig i trosopplæringsgudstjenester. Her er det nettopp den bredt sammensatte menighet predikanten skal forkynne til, og det gjelder både alder og kirkevanthet/uvanthet. 

Gaarden nevner også betydningen av kirkerommet, den liturgiske konteksten, salmene osv. kan spille for at dette "tredje rom" oppstår, men dette er ikke noe hun vier noe særlig oppmerksomhet i sin bok eller avhandling (Gaarden 2014, 2015). I vårt prosjekt fokuserer vi derimot spesielt på hvilken rolle det konkrete gudstjenesterommet med de artefakter og materielle aktører som agerer der spiller for meningsdannelse i forkynnelsen og i gudstjenesten. Vårt mål er altså å gå et skritt videre der først og fremst Gaardens, men delvis også Lorensens, arbeid ender, og å kunne videreutvikle og nyansere deres teoretiske og empiriske bidrag. 

Empirisk sett utvider vi feltet som skal undersøkes ved å studere prekener rettet mot både barn og voksne, samt ved å intervjue barn. Teoretisk utvider vi Gaarden og Lorensens dialogiske perspektiv ved å ikke bare utforske den indre dialogen, men også det som skjer i det konkrete og fysiske gudstjenesterommet. Vi vil derfor ikke bare undersøke det språklige, men også handlinger og praksiser. Av den grunn utvider vi også Gaardens metodiske reservoar ved å benytte video-opptak, feltobservasjoner og fotografier som materiale i tillegg til intervjuer med predikanter og gudstjenestedeltakere. 

Sosiokulturelt og sosiomaterielt

Homiletikken som fagfelt har i stor grad vært preget og styrt av et fokus på det språklige. I dette prosjektet ønsker vi å utvide språkperspektivet fordi vi tror et fokus på handling og det sosiomaterielle kan fordype forståelsen av forkynnelse i de gudstjenestene vi har undersøkt. Prosjektet som helhet er således plassert innenfor et sosiokulturelt og sosiomaterielt paradigme. Det vil si at vår analytiske radar er oppmerksom på betydningen av det materielle i feltet og av ulike former for artefakter, og vi er nysgjerrige på hvilke ressurser denne sosiomaterielle fornemmelsen gir oss for å bedre kunne beskrive og forstå forkynnelse i en gudstjenestekontekst. 

Merknad: Begrepet polyfon er lånt fra Gaarden og Lorensens arbeider (Gaarden 2014; Ringgard Lorensen 2012 og 2014) samtidig som det er i tråd med forskning innenfor fuzzy studies (Law et al 2014). 

 

Litteraturliste

Litteraturliste

 • Austnaberg, Hans. Improving Preaching by Listening to the Listeners: Sunday Service Preaching in the Malagasy Lutheran Church. Bible and Theology in Africa. Frankfurt: Peter Lang Publishing, 2012
 • Craddock, Fred. As One without Autority. St. Louis, MO: Charlie Press, 2001 (1969)
 • Gaarden, Marianne. Prædiken som det tredje rum. Fredriksber: Forlaget Anis, 2015
  "Den Emergerte Prædiken". University of Aarhus, 2014
  "Den Empiriske Fordring til Homiletikken". Tidsskrift for praktisk teologi  30, no 2-2013 (2013): 3-20
  "Den Skjulte Kirkegænger." Kritisk Forum for praktisk teologi 137, no. 2014 (2014): 54-71
  "Prædiken Som Subjektiv Meningsproduktion: Forholdet Mellem Prædikant og Kirkegænger." In En Gudstjeneste - Mange Perspektiver, edited by Kirstine Helboe Johansen.​Fredriksberg: Forlaget Anis, 2013
 • Gaarden, Marianne and Lorensen, Marlene Ringgard. "Listeners as Authors of Preaching." Homiletic 38, no 1, 2013 (2013)
 • Jacobsen, D. S., & Buttrick, D. Homiletical theology : preaching as doing theology (Vol. 1). Eugene, Or: Cascade, 2015 
 • Johansson, T. og Ottensten, M. Predikan Växer Fram. Stockholm: Verbum, 2010
 • Law, J. et. al. "Modes of Syncretism: Notes on Noncoherence." Fuzzy Studies (2013): 172-92.
 • Lorensen, Marlene Ringgard. "Carnivalized Preaching: In Dialogue with Bakhtin and Other-Wise Homiletics." Homiletic 36, no 1, 2011 (2011) 26-44
  Dialogocal Preaching: Bakhtin, Otherness, and Homiletics. Arbeiten Zur Pastoraltheologie, Liturgik Und Hymnologie. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2014. 
  "Fremmedhedens Homiletikk: Og Prædikenens Forenede Forskjelligehed." Kritisk Forum for praktisk teologi 137, no. 2014 (2014): 72-90. 
  "In Search of Preaching - Does Scripture Make a Difference?: A Dialogue between 'Other-Wise Homiletics', Bahktin and Pauline Letters." In Preaching: Does It Make a Difference?,​ edited by M. and Thomsen Lindthart, H. Fredriksberg: Aros, 2010.
 • McClure, John S. Other-Wise Preaching. St. Louis, Missouri: Charlie Press, 2001.
  "What I Now Think I Think Vis-À-Vis Homiletic Theory." In Academy of Homiletics Annual Meeting. Boston, 2008
 • Rietveld, David. "A Survey of the Phenomenological Reseach of Listening to Preaching". Homiletic 12/22/2013, vol 38 (2)
 • Skjæveland, T. og Mosdøl, H.O. "Jakta på den raude tråden - og knagger i preika". Tidsskrift for praktisk teologi 30, no 2-2013 (2013): 32-40
 • Tisdale, Leonora Tubbs. Preaching as Local Theology and Folk Art. Minneapolis: Fortress Press, 1997
 • Wertsch, James V; Del Rio, Pablo and Alvarez, Amelia. Sociocultural Studies of Mind. Cambridge: Cambridge University Press, 1995
 • Wertsch, J. V. Voices of the mind : a sociocultural approach to mediated action. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1991

 

Delprosjekter

Delprosjekter

Forskjellen som utgjør en forskjell
Hvorfor oppleves noe forkynnelse rettet inn mot fireåringer som relevant også for øvrige barn og voksne - med ulik tilknytning til kirka -  mens annen forkynnelse skaper mer varierende respons?
Tone Stangeland Kaufman og Hallvard Olavsson Mosdøl

Meningsdannelse i gudstjenesten
Hvordan erfarer barn og voksne prekenhendelsen i gudstjenester som inngår i trosopplæringstiltak?
Tone Stangeland Kaufmann og Sverre Dag Mogstad

Den fjerde veggen i gudstjenesten
Hva opprettholder en gudstjeneste som gudstjeneste og hva gir en gudstjeneste preg av en forestilling?
Heid Leganger Krogstad

​Litterære forutsetninger for meningsdannelse i prekenen
Hvordan kan tekster inneholde mulighetsbetingelser for meningsdannelse hos tilhørere?
Sverre Dag Mogstad

Jesus og Kaptein Sabeltann
Hvordan forkynnes det om frelse i gudstjenester der trosopplæringstiltak inngår?
Kristin Graff-Kallevåg og Jan-Olav Henriksen

Kanskje Jesus ikke var så gal allikvel?
Hvordan kan bibelske narrativer, drama og medierende verktøy i bruk virke mologiserende eller dialogiserende i prekenhendelser?
Linn Sæbø Rystad

Manus som aktør
Hvilken aktørstatus får manuset i prekenhendelser som inngår i trosopplæringstiltak?
Hallvard Olavsson Mosdøl

Gutten som ikke ville gå
​Hvordan hele trosopplæringstiltaket påvirker meningsdannelse i søndagens gudstjeneste
Hallvard Olavsson Mosdøl