Studentrådet

Studentrådet 2019

Studentrådet

SR består av syv ulike verv (og personer). Medlemmene i SR er studentrepresentanter i råd og utvalg på MF, og arrangerer også sosiale, faglige og politiske arrangementer  for studentene på MF.

Lurer du på hva slags politikk vi fører? Våre politiske dokumenter er til en hver tid oppdatert og tilgjengelig i Studentrådets rom i Canvas.

Spørsmål? Send oss gjerne en e-post.
Følg oss og hold deg oppdatert på Facebook og Instagram.

Søk om penger

Søk om penger til en fest

Søk om penger

Har du en idé til et arrangement, en forening, en klubb eller andre tiltak som kan glede mange MF-studenter? Da vil Studentrådet gjerne bistå økonomisk. Som del av en større satsning på frivillighet blant studenter på MF har Studentrådet frigjort 30.000,- av sitt budsjett for 2018    som studenter kan søke på.

Her finner du alt du trenger å vite: Hvem som kan søke, hva man kan søke midler til og hva man ikke kan søke til - og et søknadsskjema.

Hvem kan søke?

Alle studenter som har betalt semesteravgiften på MF inneværende semester kan søke - det kan være enkeltpersoner, studentforeninger og ad hoc-grupper som søker om støtte. Vi oppfordrer i midlertidig studentforeninger om å først søke støtte fra Kulturstyret.

For nærmere bestemmelser se    Studentrådets tildelingskriterier (pdf).

Hva kan man søke om midler til?

Studenter kan søke om:

1) prosjektstøtte til et arrangement, et konsept, et tiltak eller 
2) investeringsstøtte: for eksempel idrettsutstyr (fotballutstyr, bordtennisutstyr, volleyball etc)

Søkere kan søke om støtte til større eller mindre arrangementer, prosjekter, et konsept eller et tiltak som ønskes gjennomført. Det finnes flere typer støtte, hvor punkt 1) og 2) kan kombineres i én og samme søknad. Studentrådet prioriterer særlig søknader om breddetiltak som kan få betydning for mange studenter.

Hva gis ikke støtte til?

Tildelingsmidlene kan ikke benyttes til å dekke utgifter til rusmidler.   Tiltak eller søkere som omfattes av Studentrådets budsjett på fast basis skal normalt ikke motta midler fra tildelingsmidlene.   Søkere som uten saklig grunn utestenger eller på annen måte negativt forskjellsbehandler på grunnlag av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, seksuell orientering, funksjonsnedsettelse, kjønn, hudfarge, språk, religion eller livssyn, eller som oppfordrer andre til slik forskjellsbehandling, kan ikke innvilges midler.   Det innvilges ikke støtte til søkerens egen reisevirksomhet, eller søknader der midler går direkte til søker, for eksempel gjennom honorar og lønn.

Søknadsfrist og søknadsskjema

Frist for levering av søknader til behandling er normalt syv – 7 – virkedager før tentative Studentrådet-møter. Søknad skal som hovedregel være Studentrådet i hende minimum én – 1 – uke før prosjektstart. Studentrådet kan utsette behandling av søknaden dersom dette blir nødvendig. Søker vil i slike tilfeller bli informert.

Søknadsskjema finner du her!

Hva skal stå i søknaden?

Nedenfor følger en liste over hva søknaden skal inneholde. Studentrådet kan be om ytterligere opplysninger før behandling av søknader.
a) Søkerens navn, telefonnummer og adresse
b) Kontaktperson for prosjektet med adresse, telefonnummer, e-post og studietilknytning. Søker og kontaktperson kan være samme person.
c) Søkerens formål med en begrunnelse av hvordan dette er relevant for MFs studenter
d) Presentasjon av tiltaket det søkes støtte til
e) Budsjett for prosjektet

Etter gjennomført prosjekt må søker også sende inn en enkel rapport med regnskap. Rapporten må inneholde hvordan prosjektet ble gjennomført og hvilke erfaringer søkeren har gjort seg.

Søknadsskjema

Søknadsskjema

Fyll ut alle feltene i skjemaet under om du vil søke om tildelingsmidler fra Studentrådet.

Gi en kort beskrivelse av arrangementet ditt.
Søknaden skal inneholde: Kontaktinfo til søker og studietilknytning, søkerens formål med en begrunnelse av hvordan dette er relevant for MFs studenter og en presentasjon av prosjektet det søkes støtte til. Søker du om investeringsstøtte, skal søknaden i tillegg inneholde: Beskrivelse av investering og begrunnelse for behovet av den og en redegjørelse for hvordan man har innhentet pristilbud og begrunnelse for det tilbudet som er valgt.
Filer må være mindre enn 2 MB.
Tillatte filtyper: pdf doc docx.
Last opp ditt budsjett her.
Filer må være mindre enn 2 MB.
Tillatte filtyper: gif jpg jpeg png pdf doc docx xls xlsx.

Studentpolitikk

Allmøte
Fakta: 

Studentpolitisk ansvarlig
studieåret 2018/2019:
Studentpolitisk ansvarlig
Mia Cecilie Welten

Studentpolitikk

Hva er studentpolitikk?

Som student er du i en helt spesiell situasjon i livet ditt. Du skal dra på forelesning, lese tusenvis av sider fra pensum, manøvrere gjennom emneplaner og timeplaner, og etterhvert ta eksamen.Mens alt dette foregår skal du også bo, være sosial, delta på fritidaktiviteter og kanskje trenge helsehjelp. Alt dette innenfor helt unike økonomiske rammebetingelser sammenlignet med andre grupper i samfunnet. Hvordan bør utdanningen din være organisert? Hvilke velferdstilbud bør studenter ha tilgang til? Dette er to overordnede studentpolitiske spørsmål som det er viktig at studenter er med på å avgjøre.

Studentrådet jobber for studentenes beste innenfor utdanningskvalitet, økonomi og velferd, læringsmiljø, sosiale tiltak og internasjonalisering, overfor og gjennom ledelsen på MF, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og Norsk studentorganisasjon (NSO).

Ekstern organisering

Studentpolitikk regionalt og nasjonalt

Ekstern organisering

Samarbeid med Norsk studentorganisasjon (NSO)

Allmøtet på MF er, sammen med studentdemokratiene på de fleste høgskoler, vitenskapelige høgskoler og universiteter i Norge, medlem i Norsk studentorganisasjon (NSO). Dette er vår felles organisasjon som jobber politisk på vegne av alle medlemslagene opp mot politikere og interesseorganisasjoner, og i tillegg jobber med støtte og utvikling av studentdemokrati lokalt. NSO består av en rekke organer, og mange av de kan du som MF-student stille til valg til hvert år, blant annet faglige komiteer og organisatoriske komiteer. Lurer du på noe kan du ta direkte kontakt med NSO på nso@student.no eller ta en titt på deres hjemmeside.

NSOs nettsider

Økonomisk støtte (regionalt)

Alle universiteter og høyskoler som mottar offentlig støtte må være tilknyttet en studentsamskipnad, som tar for seg studentenes velferdsbehov på lærestedet. MF er medlem av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og alle MF-studenter betaler semesteravgift slik at man kan benytte seg av tilbudene som SiO tilbyr sine medlemmer. Tilbudene består blant annet av studentboliger, helse- og rådgivningstjeneste, idrettsanlegg, bokhandelen Akademika, studentbarnehager og kantiner/kafeer. Les mer om SiO på deres nettsider.

Studentvelferd (regionalt)

Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) er en interesseorganisasjon for ca. 40 000 studenter tilknyttet SiO.VT jobber i hovedsak for å bedre studentenes velferdstilbud i studietiden lokalt og nasjonalt, og velger hvert år blant annet et arbeidsutvalg og representanter til Hovedstyret i SiO. I 2017 har MF 3 representanter i Velferdstinget, to av de sitter i Studentrådet. Hvis du kunne tenke deg å engasjere deg innenfor studentvelferd kan du lese mer om VT på deres egne nettsider eller ta kontakt med oss i SR

MFs studentdemokrati

Allmøte

MFs studentdemokrati

Alle studiesteder har forskjellige måter å organisere et studentdemokrati på. Her på MF er det øverste organet Allmøtet, som avholdes én gang pr. semester. Her har alle MF-studenter tale-, stemme- og forslagsrett. På Allmøtet behandler man budsjett, årsmelding, handlingsplan og regnskap. Videre kan vedtektene endres på, valg av representanter til studentorganer skjer og andre saker som berører studentene behandles.

Studentrådet er det organet som er den øverst styrende studentinstansen i det daglige. Studentrådet velges av og blant MFs studenter. Studentrådet er bindeleddet mellom administrasjon, studentene og eksterne studentorganisasjoner, og møtes jevnlig i løpet av et semester. På MF består Studentrådet av leder, nestleder/fagpolitisk ansvarlig, studentpolitisk ansvarlig, miljøansvarlig, teologi- og historiemedlem, religion- og samfunnsmedlem og religion- og pedagogikkmedlem. Studentene blir gjennom Studentrådet representert i alle bestemmende organer på MF, som styret, studieutvalg, læringsmiljøutvalg, avdelingsråd, skikkethetsnemnd og sentral klagenemnd, i tillegg til en rekke ad hoc-utvalg.

Engasjer deg!

Engasjer deg!

Det er mange måter å engasjere seg i studentdemokratiet på. Alt fra å være emnetillitsvalgt til å stille til valg i Norsk studentorganisasjon. Det er altså mye spennende å finne på. Mer om ulike måter å engasjere seg på finner du til venstre i menyen.

Emnekontakt

Fakta: 

Ansvarlig for emnetillitsvalgtordningen er nestleder/fagpolitisk ansvarlig:

Rebekka Opsal

Emnekontakt

Hvert semester tilbyr MF emner innenfor teologi, religion samfunnsfag og pedagogikk. Disse emnene har hver sin emneansvarlig som har som oppgave å gjennomføre emnet, sette opp pensum, oppgaver og eksamen. I tillegg har de ansvar for evaluering av emnet. For å sikre kvaliteten i emnene er studentperspektivet viktig, derfor velges det en emnekontakt i hvert emne. En emnekontakt er et mellomledd mellom studentene og emneansvarlig på den ene siden, og Studentrådet på den andre siden:

  • kontaktperson for studentene på emnet; en som kan videreformidle for eksempel spørsmål, klager eller andre henvendelser til emneansvarlig. 
  • ressurs for emneansvarlig; en person emneansvarlig kan forhøre seg med, for eksempel dersom hun eller han ønsker innspill fra studentene. 
  • Studentrådets kontaktperson; en som kan formidle saker og problemstillinger til Studentrådet, og en som Studentrådet kan henvende seg til.

Ulike verv i Studentrådet

Studentrådet høst 2018

Ulike verv i Studentrådet

Lurer du på hva de ulike vervene i Studentrådet går ut på? Da er du på rett sted. Her følger en kort presentasjon av de ulike vervene.

Leder
Leder Studentrådets arbeid, og sitter i MFs styre. Leder forbereder SR sine møter, tar i mot henvendelser fra alle studenter, er daglig leder for SR sine ansatte, har ansvaret for informasjon og promotering av SR sitt arbeid og har hovedansvar for allmøtene for å nevne noe.

Nestleder/fagpolitisk ansvarlig
Nestleder er leder i leders fravær.
Fagpolitisk ansvarlig koordinerer arbeidet med avdelingsråd, har overordnet ansvar for faglige arrangementer og følger opp emneevalueringer. Fagpolitisk ansvarlig har også ansvaret for emnetillitsvalgordningen.

Studentpolitisk ansvarlig
Leder Studentrådets studentpolitiske arbeid. Studentpolitisk ansvarlig er ansvarlig for kontakt med Norsk studentorganisasjon (NSO), Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og Velferdstinget i Oslo (VT).

Miljøansvarlig

Leder Studentrådets miljøarbeid. Har hovedansvar for Studentrådets tildelingsmidler, kontakt med kantina, og et overordnet ansvar for arrangementer og at det er et godt sosialt miljø på MF.

Internasjonal ansvarlig

Leder Studentrådets arbeid opp mot internasjonale studenter. I dette vervet er det ønskelig at studenten er internasjonal, men ikke et krav. Vervet ble opprettet i 2016 for å kunne integrere nasjonale og internasjonale studenter på en bedre måte. Personen ha ansvar for at alle styringsdokumenter blir oversatt, og at all kommunikasjon ut av er tilgjengelig for alle studenter på MF. I tillegg sitter internasjonal ansvarlig i internasjonalt utvalg på MF.

Teologi og historiemedlem
Representerer teologistudentene og sitter fast i avdelingsrådet for teologi.

Religion og samfunnsmedlem
Representerer religion- og samfunnsfagstudentene og sitter fast i avdelingsrådet for religion og samfunn.

Religion og pedagogikkmedlem
Representerer religion- og pedagogikkstudentene og sitter fast i avdelingsrådet for religion og pedagogikk.

I tillegg til dette deler Studentrdet andre råd og utvalg mellom medlemmene.

Valgkomiteen

Studentrådet høst 2018

Valgkomiteen

Ønsker du eller noen du kjenner kunne tenke deg å stille til valg i Studentrådet? Da vil valgkomitéen gjerne snakke med deg! Valgkomitéen er satt ned av Allmøtet og er alltid på jakt etter kandidater til Studentråds-valgene .
 
Det er valg hvert semester; på høsten velges  nestleder/fagpolitisk ansvarlig, miljøansvarlig, og religion og samfunnsmedlem, mens på våren er det leder, studentpolitisk ansvarlig , internasjonalt ansvarlig og teologi og historiemedlem som står for tur.

Ta kontakt med valgkomitèen, som våren 2019  består av:

- Kjersti Jåvold Landmark

- Runar Larsen
 

Vil du engasjere deg i menneskerettigheter?

Vil du engasjere deg i menneskerettigheter?

Mange har menneskerettigheter som pensum, men teorien kan være nyttig å omsette til praksis. Som Amnesty-aktivist får du en mulighet til å se hvordan menneskerettighetene fungerer i det virkelige liv. Amnesty har mange studentgrupper ved flere utdanningsinstitusjoner landet rundt, og driver sitt arbeid med god hjelp fra frivillige!

Hvordan jobber Amnesty?
Amnesty er en NGO. Det er en organisasjon som ikke tar imot statsstøtte, utenom til undervisning i menneskerettigheter. Amnesty har i dag 100.000 medlemmer og frivillige. Disse utgjør ryggraden i organisasjonen. Medlemsmassen har stor slagkraft og bidrar i stor grad inn i Amnestys arbeid. Organisasjonen arbeider blant annet med etterforskning for å avdekke menneskerettighetsbrudd og skape oppmerksomhet rundt dette. Det gjøres både gjennom sosiale medier og i pressen. Dette kan bidra til å sette et stort press på et land som bryter menneskerettighetene og i mange tilfeller klarer Amnesty og stoppe myndighetene i å begå alvorlige overgrep. Les mer på amnesty.no.

Hvordan jobber vi som studentaktivister?
Her på MF har vi et mål om å arrangere en aksjon per semester. Det er ulike måter vi kan gjøre dette på. Vi har samlet inn signaturer, og da velger vi en sak som Amnesty har fokus på.  Det kan arrangeres konserter, åpen dag eller foredrag. Vi bestemmer selv hvordan vi ønsker å bidra og hva vi vil engasjere oss i. Vi har muligheten for å søke både Amnesty Region Øst og Studentrådet om økonomisk støtte til arrangementene våre. Vi har møter i gruppa ved semester start der vi diskuterer neste arrangement.

Hvis du ønsker å engasjere deg på andre måter kan du melde deg på Amnesty sitt nyhetsbrev og få tilsendt aksjoner du kan signere og dele med andre på sosiale medier. På amnesty.no finner du også informasjon om medlemsskap!

Hvis du vil melde deg inn i MF Amnesty eller ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt:

cathrine.andersen@stud.mf.no

">

Studentdemokratiet A-Å

Allmøte

Studentdemokratiet A-Å

Allmøte
Øverste organ for studenter på MF. Alle studenter har møte, tale- og stemmerett. Allmøtet avholdes én gang per semester og vedtar bl.a. handlingsplan og budsjett som Studentrådet skal arbeide etter.

Avdelingsråd
Her bestemmes ting som har med fag og studieprogram å gjøre. Det finnes tre avdelingsråd, henholdvis teologi og historie, religion og samfunn, religion og pedagogikk.;

Emnetillitsvalgt
Velges blant studentene på hvert emne, og er et bindeledd mellom student, foreleser og SR.

Hjelpefondet
40 kr (frivillig) av semesteravgiften går til MF-studentenes hjelpefond. Allmøtet velger nytt prosjekt hver vår.

KK/Kontrollkomiteen
Har øverste myndighet for tolkning av reglementet mellom allmøtene og kontrollerer at allmøte, valg og SR-arbeid går riktig for seg.

LMU/Læringsmiljøutvalget
Lovfestet organ som har ansvar for alt rundt studiemiljøet på MF.

NSO/Norsk studentorganisasjon
Paraplyorganisasjon der de fleste studentdemokrati i landet er medlem. Arbeider for studenters interesser overfor politikere og aktuelle aktører.

SAIH
Står for Studentenes- og akademikernes internasjonale hjelpefond. Solidaritets- og bistandsorganisasjon som jobber med utdanningsbistand, informasjon og politisk påvirkning. 10 kr (frivillig) av semesteravgiften går hit.

SiO
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Skal ta seg av studentenes velferdsbehov, f.eks. treningsmuligheter, studentboliger, studentkafeer og studenthelsetjeneste.

SR/Studentrådet
Det øverste valgte studentorganet mellom allmøtene. Består av åtte verv som velges av og blant studentene for ett år av gangen. Se Valg.

Styret
MFs øverste organ. Her sitter to studenter fra SR; leder og studentpolitisk ansvarlig.

SU/Studieutvalget
Tar overordnede beslutninger når det gjelder studier på MF. Samordner arbeidet som skjer i fagråd og avdelingsråd.

Valg
Hvert semester avholdes valg til Studentrådet. Studenter som har betalt semesteravgift inneværende semester har rett til å stemme og stille som kandidat til de ulike vervene.

VT/Velferdstinget
En interesseorganisasjon og et studentpolitisk organ for ca. 65 000 studenter som er tilknyttet SiO.

Hvem er vi

Hvem er vi

 

Studentrådet (SR) er det høyeste studentorganet mellom Allmøtene.

Medlemmene i SR våren 2019 er:

Leder 
Johanne Norum Hansen
95 94 04 36

 

Fagpolitisk ansvarlig/nestleder
Birgitte Kessel 
99 25 52 21

 

Studentpolitisk ansvarlig
Mia Cecilie Welten
 

 

Miljøansvarlig
Tom Toshio Kagge
 

 

Internasjonal ansvarlig
Olivia Lowenberg​        

 

Medlem for teologi og kirkelig utdanning
Simon Eikill-Moen

 

Medlem for religion, skole og samfunn
Lina-Viktoria Hovden Standal

          

Redaktør for Ung Teologi

Ole Gustav Klevberg  

                                                                                   

 

 

 

 

 

Studentrådets ansatte

Studentrådsekretær:
Øystein Parelius

 

Kontakt

Besøks- og postadresse
Vi har kontor i Biblioteket i 2. etasje
Gydasvei 4, Majorstuen Oslo
Telefon: 22590506
Send oss gjerne en e-post også!

 
 
 

Årets underviser

Årets underviser

Hvert år kårer studentene ved MF Årets underviser. Ifølge vedtektene skal mottakere av prisen  Årets underviser være: "(...) én vitenskapelig ansatt underviser ved MF. Mottaker skal ha demonstrert engasjement for undervisning, faglig tyngde, evne til å skape selvstendig refleksjon blant studentene og ha fremragende evne til formidling."

For å nominere  kandidater til Årets underviser 2019 sender du forslag til underviser på e-post til sr@stud.mf.no sammen med en begrunnelse til hvorfor du mener vedkommende bør vinne prisen Årets underviser.

Vinnere tidligere år:
2018 - Morten Holmqvist

2017 - John  Kaufman

2016 - Glenn Øystein Wehus 

2015 - Hanne Birgitte Sødal Tveito

2014 -  Arild Romarheim

2013 - Kjetil Fretheim