stamcelle forskning

Bioetikk

Våren 2021 tilbyr MF et nytt emne i bioetikk.

Foreleser 
Morten Magelssen, professor i bioetikk

Søknadsfrist
15. desember (oppstart i januar)
Det er fortsatt mulig å søke etter søknadsfristen. Det blir gjort løpende opptak fram til 15. januar, så langt det er ledige plasser.

Søk via SøknadsWeb

Omfang
10 stp

Semesteravgift
Kr. 3500 inkl. avgift til SiO

Bioetikken er et stort og voksende felt som gir opphav til stadig nye, vanskelige etiske spørsmål som vi må ta stilling til som individer og samfunn. I bioetikken inngår helseetikk (medisinsk etikk) og bioteknologiens etikk (dagens og fremtidens bruk av bioteknologi). Etiske overveielser på dette feltet må bygge på en korrekt forståelse av medisinske, bioteknologiske og andre fakta.

Gjennom diskusjon, casebaserte gruppearbeid og forelesning skal vi forstå faktagrunnlaget for og viktige argumenter i sentrale bioetiske spørsmål som:

  • dødshjelp og medisinske beslutninger ved livets slutt
  • fosterdiagnostikk
  • assistert befruktning
  • genredigering og «designerbarn»
  • transhumanisme
  • fosterets moralske status
  • abort
  • prioritering i helsetjenesten
  • helsepersonells reservasjonsrett
  • dydsetisk forståelse av helseprofesjonenes profesjonsetikk.

Gjennom arbeid med disse temaene får du også innsikt i argumentasjonsformer og kilder til argumenter, ferdigheter i systematisk, etisk drøfting av konkrete bioetiske problemer på individ- og samfunnsnivå, og innsikt i likheter og spenninger mellom religiøs og sekulær etisk argumentasjon.

Emnet tilbys på både bachelor og masternivå: Se mer informasjon i emnebeskrivelsene for FIL2025 og FIL5025.

Undervisning
Undervisning fredager kl. 12.15. Undervisningen vil være tilgjengelig digitalt for dem som er forhindret fra å møte på campus.

Hvem er emnet aktuelt for?
Emnet er åpent for alle interesserte, men anbefales særlig for studenter på Bachelor i teologi og Bachelor i religion og samfunn, samt master- og profesjonsstudiet i teologi, helsefagstudenter, helsepersonell og sykehusprester.