Begrunnelse og klage

Du har rett til å få en begrunnelse for eksamensresultatet og karakterfastsettingen.

Fristen for å be om begrunnelse for et eksamensresultat er innen en uke etter sensuren er kunngjort i StudentWeb. Begrunnelsen vil gjøre rede for de prinsippene som er lagt til grunn for vurderingen. Dersom du har en muntlig eksamen, må du kreve begrunnelse umiddelbart etter at du har fått karakteren din. Behandlingstiden er to uker. Sensor bestemmer om begrunnelsen skal gis skriftlig eller muntlig.

Krav til forespørsel om begrunnelse
Forespørselen om begrunnelse rettes til . Den skal inneholde navn, kandidatnummer og hvilken eksamen det gjelder. Kandidatnummer er tilgjengelig i resultatfanen på StudentWeb.

Klage på eksamenskarakter
Før du sender inn klage på karakter, er det vanlig å be om begrunnelse for karakterfastsettingen. Klage på karakterfastsetting og/eller klage på formelle feil ved eksamen behandles anonymt. Klagen behandles av to nye sensorer, og gir en ny karakter som enten er den samme, bedre eller dårligere enn den opprinnelige. De nye sensorene får ikke tilsendt den opprinnelige karakteren din eller begrunnelsen for denne. Den nye karakteren erstatter den opprinnelige uansett utfall. Du kan ikke påklage den nye karakteren, jf. Universitets- og høgskoleloven § 5-3.

Behandlingstid
Fristen for å klage er innen tre uker etter kunngjøringsfristen. Dersom du har bedt om begrunnelse, løper klagefristen fra det tidspunkt du har fått begrunnelsen. Behandlingstiden er normalt tre uker etter fristen for å klage gikk ut.

Dersom resultatet etter en klagesensur ikke er mottatt innen fristen for å melde seg opp til ny/utsatt eksamen og du har rett til å melde deg opp grunnet stryk, anmodes du om å melde deg opp til ny eksamen.

Klageskjema
Klage på karakterfastsetting og/eller klage på formelle feil ved eksamen må skje skriftlig. Du fyller ut et eget skjema for dette: klageskjema for sensur ved Det teologiske Menighetsfakultet.

Klagen sendes til Det teologiske Menighetsfakultet eller leveres til Studieresepsjonen på MF. Du vil få skriftlig beskjed om resultatet av klagen.

E-post: eksamen@mf.no

Postadresse:
Det teologiske Menighetsfakultet
Eksamenskontoret, Postboks 5144 Majorstuen
0302 OSLO

Besøksadresse:
Gydasvei 4, Majorstuen
Oslo