Begrunnelse og klage

Informasjon om begrunnelse og klage på karakterfastsetting

Begrunnelse

Studenter kan få begrunnelse for en karakterfastsetting. Begrunnelsen vil være kortfattet og gjøre rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for sensureringen.

Begrunnelsesanmodninger sendes til .

Frist for å be om begrunnelse er én uke etter sensuren er kunngjort i StudentWeb. Ved muntlig eksamen ber studenter om begrunnelse direkte til sensorene umiddelbart etter at karakteren er gitt.

Anmodningen skal inneholde: Studentens navn, emnekode, eksamensform og kandidatnummer. Denne informasjonen er tilgjengelig i resultatfanen i StudentWeb.

Behandlingstiden er normalt to uker. Begrunnelsen gis som regel skriftlig.

 

Klage på karakterfastsetting/ formelle feil på eksamen

Studenter kan klage på en karakterfastsetting. Før det sendes inn klage anbefales det at en først ber om å få en begrunnelse.

Klage må gjøre skriftlig på eget skjema: Klage over karakterfastsetting (pdf). Klagen sendes til adressen under eller leveres i Studieresepsjonen. 

Frist for å klage er tre uker etter sensuren er kunngjort i StudentWeb. Dersom det er bedt om begrunnelse, er klagefristen tre uker etter begrunnelsen er gitt.

Klage på karakterfastsetting behandles anonymt. Besvarelsen vurderes av to nye sensorer som ikke får tilsendt den opprinnelige karakteren eller begrunnelsen for denne. Den nye karakteren kan være den samme, bedre eller dårligere enn den opprinnelige karakteren, og erstatter den opprinnelige karakteren uansett utfall. Den nye karakteren kan ikke påklages, jf. Universitets- og høgskoleloven § 5-3. 

Resultatet av klagen vil bli meddelt skriftlig. Behandlingstiden er normalt tre uker etter fristen for å klage gikk ut.

Dersom resultatet etter en klagesensur ikke er mottatt innen fristen for å melde seg opp til ny/utsatt eksamen og du har rett til å melde deg opp grunnet stryk, anmodes du om å melde deg opp til ny eksamen.

Klage over formelle feil på eksamen er regulert av universitets- og høyskoleloven § 5-2. Ev. klage over formelle feil sendes skriftlig til adressen under.

 

E-postadresse: eksamen@mf.no

Postadresse:
MF vitenskapelig høyskole
Eksamenskontoret, Postboks 5144 Majorstuen
0302 OSLO