Fredrik Saxegaard, PhD

Førsteamanuensis

Praktisk teologi
RVS-koordinator

Faglige kompetanseområder:

  • Teori og metodologi
  • Pastoralteologi: Ledelse, spiritualitet, profesjonsteori
  • Homiletikk og retorikk
Telefon: 22590571
Kontor: 471

Presentasjon

Min primære forskningsinteresse befinner seg i trekanten mellom profesjonsteori, pastoralteologi og ledelsesfag. Jeg har bidratt til feltet gjennom en avhandling om sokneprester som bidragsytere til ledelse i Den norske kirke, og ved artikler om pastoralteologi som fag mellom tradisjonelle teologiske perspektiver og en mer empirisk orientert profesjonsteori. I 2019 fullførte jeg et prosjekt om ungdom, religion og rekruttering til kirkelige profesjoner. I 2020 er jeg involvert i to prosjekter som handler om presters og teologers bruk og utvikling av kunnskap i profesjon.

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

  • Saxegaard, F. (2021). Realizing Church : Parish Pastors as Contributors to Leadership in Congregations. LIT Verlag. ISBN: 978-3-643-91177-3
  • Saxegaard, F. (2020). Pastoralteologi : status og stifinning. Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT), 37(1), s. 90 - 102. ISSN: 1893-4773
  • Saxegaard, F. (2019). Den fantastiske jobben som ikke frister : kirkeaktive ungdommers ambivalente forhold til kirkelige profesjoner. Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT), 36(1), s. 4 - 16. ISSN: 1893-4773
  • Saxegaard, F. (2016). Pastoralteologiens samtalepartnere : om pastoralteologi som praktisk-teologisk disiplin etter den empiriske vendingen. Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT), 33(2), s. 34 - 44. ISSN: 1893-4773
  • Saxegaard, F. (2009). Presten som symboliserende, strategisk og samhandlende leder : en modell for sokneprestens lederskap i folkekirken. Halvårsskift for praktisk teologi: Bihefte til Luthersk kirketidende, 26(2), s. 17 - 28. ISSN: 0800-6857