Fredrik Saxegaard, cand. theol

Praktikumsleder/Førsteamanuensis

Praktisk teologi

Faglige kompetanseområder:

  • Teori og metodologi
  • Pastoralteologi: Ledelse, spiritualitet, profesjonsteori
  • Homiletikk og retorikk
Telefon: 22590571
Mobil: 95081727
Kontor: 461

Presentasjon

Min primære forskningsinteresse befinner seg i trekanten mellom profesjonsteori, pastoralteologi og ledelsesfag. Jeg har bidratt til feltet gjennom en avhandling om sokneprester som bidragsytere til ledelse i Den norske kirke, og ved artikler om pastoralteologi som fag mellom tradisjonelle teologiske perspektiver og en mer empirisk orientert profesjonsteori. I forlengelse av dette interesserer jeg meg for forholdet mellom høyere utdanning og profesjoners (særlig presters) bruk av akademisk kunnskap. Jeg underviser også i faget homiletikk (prekenlære), og retorikk. Jeg er nå i gang med et prosjekt om ungdom, religion og rekruttering til kirkelige profesjoner.

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

  • Saxegaard, F. (2019). Den fantastiske jobben som ikke frister : kirkeaktive ungdommers ambivalente forhold til kirkelige profesjoner. Tidsskrift for praktisk teologi, 36(1), s. 4 - 16. ISSN: 1893-4773
  • Saxegaard, F. (2016). Pastoralteologiens samtalepartnere : om pastoralteologi som praktisk-teologisk disiplin etter den empiriske vendingen. Tidsskrift for praktisk teologi, 33(2), s. 34 - 44. ISSN: 1893-4773
  • Saxegaard, F. (2009). Presten som symboliserende, strategisk og samhandlende leder : en modell for sokneprestens lederskap i folkekirken. Halvårsskrift for praktisk teologi, 26(2), s. 17 - 28. ISSN: 0800-6857