Per Kristian Aschim, cand. theol

Førsteamanuensis II

Norsk kirkehistorie

Faglige kompetanseområder:

 • Nyere norsk kirkehistorie
 • Kirkerett
 • Hymnologi
 • Bokhistorie
 • Historiebruk
Telefon: 22590500
Mobil: 41619718
Kontor: 451
Treffetider: Etter avtale

Presentasjon

Mitt interessefelt er norsk kirkehistorie, særlig på 1800- og 1900-tallet. Jeg har særlig arbeidet med religionspolitikk, forholdet mellom religion og stat (stat og kirke) og mellom religionsenhet og religionsfrihet, arbeidet for kirkelige reformer og utviklingen av kirkelig demokrati. I sammenheng med dette arbeider jeg med framveksten av religionens sivilsamfunnslige former som kristelige offentligheter, kristelige organisasjoner, frikirker og andre kirke- og trossamfunn, og lekmannsbevegelse. For tiden arbeider jeg med salmehistorie, og bokhistorisk med salmebøkene og religiøs andaktslitteratur. Historiebruk - hvordan historien aktiveres, påberopes og brukes i nåtiden, og kirkelig sosialhistorie - forholdet mellom lokalsamfunn og kirke, er også innenfor interessefeltet.

Når det gjelder prestetjeneste har jeg arbeidet med utvikling av profesjonsstudiet i teologi og etter- og videreutdanning for prester, profesjonshistorie og profesjonsteori, tilsyn, lokal ledelse, biskopenes, prostenes og prestenes plass i kirkeordningen m.m.

Utvalgte publikasjoner

 • Aschim, P. K. (2019). Med Landstad og Blix gjennom bokåret 2019. Hymnologiske smuler. ISBN: 978-82-90561-25-8
 • Aschim, P. K. (2018). Herskende religion i den kristelige stat : den statsteoretiske diskursen om religion og stat med henblikk på norsk religionspolitikk i 1840-årene. Search in Cristin...
 • Aschim, P. K. (2017). Normsystemer i konflikt: Fraskiltes vielse og den kristelige stat. Teologisk Tidsskrift, 6(2), s. 113 - 128. ISSN: 1893-0263
 • Aschim, P. K. (2017). Bibelen i Norge siste 200 år. Kirke og kultur, 122(1), s. 94 - 104. ISSN: 0023-186X
 • Aschim, P. K., Danbolt, L. J. & Stifoss-Hanssen, H. (2016). ABV for trosopplæringsmedarbeidere i stabskontekster. ISBN: 978-82-90561-18-0
 • (2016). Reformasjon nå : Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke. ISBN: 978-82-514-0822-6
 • Aschim, P. K. (2015). Religion og stat i statsteoretisk litteratur i Danmark-Norge før 1814: Til belysning av den statsteoretiske bakgrunnen for religionsbestemmelsene i den norske Grunnloven. Historisk Tidsskrift (Norge), 94(4), s. 588 - 608. ISSN: 0018-263X
 • Aschim, P. K. (2014). Enige i tro til Dovre faller? - Tolkningen av Grunnloven § 2 fram mot dissenterloven av 1845. Den norske Grunnlovens trosfundament : grunnlovens §2 - Jødeparagrafen, s. 52 - 71. Hertervig Akademisk. ISBN: 978-82-8217-210-3
 • Aschim, P. K. (2007). Kirkelig demokrati - mellom politisk demokrati og folkebevegelsesdemokrati. Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT), (2), s. 25 - 33. ISSN: 1893-4773
 • Aschim, P. K. (2003). Teologistudiet - profesjonsutdanning for prester : revisjonen av teologistudiet ved Menighetsfakultetet som følge av "Kvalitetsreformen" av høyere utdanning i Norge. Tidsskrift for teologi og kirke, 74(2), s. 125 - 146. ISSN: 0040-7194
 • Aschim, P. K. (1993). Et skoleord fra landet. Halvor Olsen Folkestads "Betænkning angaaende Almueskolevæsenets Ordning med specielt Hensyn til Skolelærerseminarierne" av 25.3.1852. Skolen: Årbok for norsk utdanningshistorie 1993-94, s. 64 - 82. Search in Cristin...

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Aschim, P. K. (2020). Behovet for en norsk salmebok. Landstads oppdrag og prinsippene for salmearbeidet (fram til 1852). M.B. Landstad. Skrifter 5. Salmer, s. 119 - 124. Novus Forlag. ISBN: 9788270999279
 • Aschim, P. K. (2020). Resepsjon og utbredelse av Landstads Kirkesalmebog. M.B. Landstad. Skrifter 5. Salmer, s. 653 - 664. Novus Forlag. ISBN: 9788270999279
 • Aschim, P. K. (2020). Kirke-Salmebog. Et udkast. M.B. Landstad. Skrifter 5. Salmer, s. 305 - 314. Novus Forlag. ISBN: 9788270999279
 • Aschim, P. K. (2020). Landstads tidlige salmediktning og gjendiktning fram til 1854. M.B. Landstad. Skrifter 5. Salmer, s. 51 - 58. Novus Forlag. ISBN: 9788270999279
 • Aschim, P. K. (2020). Misjonssalmene. M.B. Landstad. Skrifter 5. Salmer, s. 585 - 593. Novus Forlag. ISBN: 9788270999279
 • Aschim, P. K. (2020). Fra Udkast til Kirkesalmebog. M.B. Landstad. Skrifter 5. Salmer, s. 613 - 631. Novus Forlag. ISBN: 9788270999279
 • Aschim, P. K. (2017). Normsystemer i konflikt: Fraskiltes vielse og den kristelige stat. Teologisk Tidsskrift, 6(2), s. 113 - 128. ISSN: 1893-0263
 • Aschim, P. K. (2015). Religion og stat i statsteoretisk litteratur i Danmark-Norge før 1814: Til belysning av den statsteoretiske bakgrunnen for religionsbestemmelsene i den norske Grunnloven. Historisk Tidsskrift (Norge), 94(4), s. 588 - 608. ISSN: 0018-263X
 • Aschim, P. K. (2014). Enige i tro til Dovre faller? - Tolkningen av Grunnloven § 2 fram mot dissenterloven av 1845. Den norske Grunnlovens trosfundament : grunnlovens §2 - Jødeparagrafen, s. 52 - 71. Hertervig Akademisk. ISBN: 978-82-8217-210-3
 • Aschim, P. K. (2007). Kirkelig demokrati - mellom politisk demokrati og folkebevegelsesdemokrati. Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT), (2), s. 25 - 33. ISSN: 1893-4773

Utdanning og praksis

1980 - 1986Cand. theol. MF
1986 - 1987Praktikum, MF
1990 - 1992Pedagogikk mellomfag, Universitetet i Oslo
1995 - 1996Høgskolelektor i KRL, Høgskolen i Hedmark, Lærerutdanning (vikar)
1996 - 2000NFR-Stipendiat, MF
2000 - 2002Fakultetslektor (vikar), MF
2003 - 2005Universitetslektor og KIFO-nettverksforsker, MF
2006 - 2012Seniorrådgiver, Kirkeordningsspørsmål, Kirkerådet
2012 - 2017Rådgiver, Presteforeningens utdanningsavdeling (fagavdeling)
2017 - 2018Fung. fagsjef, Presteforeningen
2018Phd, MF
2018 - d.d.Fagsjef, Presteforeningen
2020 - d.d.Førsteamanuensis II, MF

Verv

1998 - 1999Bokmeldingsredaktør, Luthersk kirketidende
2001 - 2003Redaksjonssekretær, Tidsskrift for teologi og kirke
2006 - 2012Medlem, Religionspolitisk utvalg, Norges kristne råd
2008Sekretær for utredningen "Styrket demokrati i Den norske kirke"
2009Medlem i arbeidsgruppe som avga innstillingen "Styrking av funksjonen som Bispemøtets preses"
2016 - 2019Styremedlem, Norsk Selskap for Kirkerett
2017Meldem av arbeidsgruppe om livssynsåpen prestetjeneste, St. Olavs hospital