Karl William Weyde, dr. theol.

Professor em.

Det gamle testamente

Ressursperson for følgende tema:

Kontor: 206

Presentasjon

Jeg arbeider for tiden med et større forskningsprosjekt knyttet til temaet loven og profetene i det andre tempelets tid (Serien FAT, Mohr Siebeck, Tübingen). I tillegg deltar jeg i et internasjonalt forskningsprosjekt om Tolvprofetboken (artikkel om profeten Malaki, i serien FIOTL, Brill, Leiden), og jeg skriver for tiden artikler til New Oxford Bible Commentary (Oxford) samt Studiebibelen (Bibelselskapet, Oslo). Jeg bidrar jevnlig med artikler til Encyclopedia of the Bible and Its Reception (de Gruyter, Berlin). Til høsten publiserer jeg en artikkel om sjelen (die Seele) i gammeltestamentlig forskning, i Berliner Theologische Zeitschrift, et sentralt forskningstema tidlig på 1900-tallet. På litt lengre sikt planlegger jeg en lærebok om Messias i GT. Jeg underviser/har undervist i alle GT-emner på bacheolor- og masternivå, oftest til Deuteronomium, profetene, salmene og gammeltestamentlig teologi. Jeg veileder for tiden en student i skrivingen av masteravhandling i GT. Veiledningsoppgaver de siste 14 årene har i særlig grad vært knyttet til det nordeuropeiske nettverkssamarbeidet OTSEM, der phd-studenter og post doc-studenter får tilbakemeldinger på sine prosjekter.

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

  • Weyde, K. W. (2021). Malachi 3:13–21 and the Problem of God’s Justice in the Time of the Second Temple. Sin, Suffering, and the Problem of Evil, s. 183 - 205. Mohr Siebeck. ISBN: 978-3-16-157538-9
  • Weyde, K. W. (2021). Messianic Expectations and Yhwh's Sanctuary in Ezekiel. Herald of good tidings : essays on the Bible, prophecy and the hope of Israel in honour of Antti Laato, s. 62 - 84. Sheffield Phoenix Press. ISBN: 978-1-914490-01-9
  • Weyde, K. W. (2020). Malachi in the Book of the Twelve. The Book of the Twelve : composition, reception, and interpretation, s. 255 - 268. Brill|Nijhoff. ISBN: 9789004423244
  • Weyde, K. W. (2020). Psalm 81 and Chronicles. Fromme und Frevler : Studien zu Psalmen und Weisheit : Festschrift für Hermann Spieckermann zum 70. Geburtstag, s. 127 - 141. Mohr Siebeck. ISBN: 978-3-16-157536-5
  • Weyde, K. W. (2018). Once again the Term maśśā’ in Zechariah 9:1; 12:1 and in Malachi 1:1: What is its Significance?. Acta Theologica, s. 251 - 267. ISSN: 1015-8758
  • Weyde, K. W. (2017). Is God a Violent God? : Conceptions of God in the Hebrew Bible/Old Testament. Teologisk Tidsskrift, 6(4), s. 280 - 300. ISSN: 1893-0263
  • Weyde, K. W. (2017). Marginalisierung und Transformationen des Seelenbegriffs in der alttestamentlichen Exegese seit dem 20. Jahrhundert. Berliner Theologische Zeitschrift, 34(2), s. 214 - 233. ISSN: 0724-6137
  • Weyde, K. W. (2016). Does Mal 2:15a Refer to Adam and Eve in the Creation Account in Gen 2:4-25?. Adam and Eve Story in the Hebrew Bible and in Ancient Jewish Writings including the New Testament, s. 73 - 90. ISBN: 978-952-12-3414-9
  • Weyde, K. W. (2015). The Priests and the Descendants of Levi in the Book of Malachi. Acta Theologica, 35(1), s. 238 - 253. ISSN: 1015-8758
  • Weyde, K. W. (2014). 'For I am about to Create New Heavens and a New Earth': Prophecy and Torah in Isaiah 65:17-25. New studies in the Book of Isaiah: Essays in honor of Hallvard Hagelia, s. 209 - 229. Gorgias Press. ISBN: 978-1-4632-0356-6

Utdanning og praksis

1972Cand. theol. MF
1973 - 1974Prestevikar Tel Aviv/Haifa, Den norske Israelsmisjon
1974Praktisk teol. eksamen MF
1974Ordinert til prest i Den norske kirke, Oslo Domkirke
1975Feltprest Heistadmoen
1976 - d.d.Vitenskapelig assistent MF Det gamle testamente.
1977 - d.d.Fakultetslektor MF Det gamle testamente
1985 - 1988Stipendiat NAVF(NFR)
1985 - 1986Visiting scholar ved Det hebraiske Universitet i Jerusalem
1998 - d.d.Førsteamanuensis MF Det gamle testamente
1999Dr. theol. MF
2003 - d.d.Professor MF Det gamle testamente

Verv

1973 - 1981Har hatt en rekke verv innen Den Norske Israelsmisjon
1978Medlem av landsstyret og teologisk nemnd, Den Norske Israelsmisjon
1998 - 2000Prodekanus MF
2003 - 2010Teol. konsulent bibelovers. GT, Bibelselskapet