Sturla Johan Stålsett, dr. theol.

Professor

Diakoni, religion og samfunn

Faglige kompetanseområder:

 • Systematisk teologi
 • Samfunnsvitenskap
 • Diakonivitenskap
 • Religionsvitenskap
 • Etikk
 • Interreligiøse studier, religionspolitikk
 • Latin-Amerikastudier
Telefon: 22590634
Kontor: 335

Presentasjon

Mitt faglige arbeid dreier seg om aktuelle samfunnsutfordringer (etikk, politikk og samfunnsvitenskap), og hvordan religiøs tro og praksis forholder seg til disse (systematisk teologi, diakoni og religionsvitenskap). Jeg leder p.t. en forskningsgruppe om migrasjon, minoriteter og marginalisering. Doktorgradsarbeidet mitt fra 1998 handler om den latin-amerikanske frigjøringsteologien: "The crucified and the Crucified. A study in the liberation Christology of Jon Sobrino"Jeg ledet et 4-årig NFR-finansiert forskningsprogram om religion i globaliseringsalderen på Universitetet i Oslo. Min forskning innen diakonivitenskap bygger blant annet på praksiserfaring fra Kirkens Nødhjelp (1988-1992) og fra Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, som jeg ledet mellom 2006 og 2013. Interessen for fagfeltet religionsdialog og tro- og livssynspolitikk stammer ikke minst fra min ledelse av det regjeringsoppnevnte utvalget som leverte utredningen: Det livssynsåpne samfunn: En helhetlig tros- og livssynspolitikk (NOU 2013:1). Et grunntema jeg har interessert meg for på tvers av disse fagfeltene er sårbarhet. Hva er den menneskelige sårbarhetens implikasjoner, i etisk, teologisk og politisk perpektiv?

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Stålsett, S. J. (2020). Tros- og livssynspolitikk mellom frihet og forventning : Jehovas vitner, demokratisk deltakelse og statsstøtte. Kritisk juss, 51(1), s. 50 - 71. ISSN: 0804-7375
 • Stålsett, S. J. (2018). Frelse som frigjøring : mangfoldig og partisk?. Kirke og kultur, 123(3), s. 294 - 306. ISSN: 0023-186X
 • Stålsett, S. J. (2018). Fearing the Faith of Others? Government, Religion, and Integration in Norway. Religion in the European Refugee Crisis, s. 105 - 120. Palgrave Macmillan. ISBN: 978-3-319-67960-0
 • Stålsett, S. J. (2018). Sårbarhetens mysterium : liturgi , lidelse og livsmot i globaliseringens tidsalder. Dansk teologisk tidsskrift, 81(1), s. 2 - 17. ISSN: 0105-3191
 • Stålsett, S. J. (2018). Intellectus Amoris, Liberationis : from Jon Sobrino's reconceptualization of theology to tripartite diaconal action research. Tidsskrift for praktisk teologi, 35(1), s. 28 - 35. ISSN: 1893-4773
 • Stålsett, S. J. (2018). Prayers of the Precariat? : The Political Role of Religion in Precarious Times = Orações do Precariato? : O papel político de religião em tempos precários. Estudos Teológicos, 58(2), s. 313 - 325. ISSN: 0101-3130
 • Stålsett, S. J. (2018). "Jeg oppfattet det lite grann annerledes" : barneteologi og trosopplæring - setter barnas gudserfaring spor i trosopplæringens innhold?. Byggekloss-spiritualitet? : en studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring, s. 146 - 159. ISBN: 9788282493611
 • Stålsett, S. J., Taksdal, A. & Hilden, P. K. (2018). Research as Diaconia: Commitment, Action and Participation. Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, 9(2), s. 165 - 180. ISSN: 1869-3261
 • Stålsett, S. J. (2017). Flukten som teologisk sted : om prekær migrasjonserfaring, diakoni og teologisk produksjon. Tidsskrift for praktisk teologi, 34(1), s. 4 - 12. ISSN: 1893-4773
 • Stålsett, S. J. (2017). Religion i urolige tider : globalisering, religiøsitet og sårbarhet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 978-82-02-53064-8

Utdanning og praksis

1982Examen philosophicum, Universitetet i Oslo
1985Praksisopphold i Den lutherske kirken i San Salvador, El Salvador.
1985Studieopphold ved Seminario Bíblico Latinoamericano, San José, Costa Rica
1987Statsvitenskap grunnfag, Universitetet i Oslo
1989Cand. theol. ved Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo
1989 - 1991Konsulent Latin-Amerika, Kirkens Nødhjelp
1991Førstekonsulent, planavdelingen, Kirkens Nødhjelp
1992Regionsansvarlig Latin-Amerika, Kirkens Nødhjelp
1993Doktorgradsstudier ved Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, San Salvador, El Salvador
1993 - 1996Doktorgradsstipendiat, Norges forskningråd (tidl. NAVF)
1997 - 1998Universitetsstipendiat, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo
1998Doctor theologiae ved Universitetet i Oslo på avhandlingen «The crucified and the Crucified. A Study in the Liberation Christology of Jon Sobrino»
1998 - 2001Internasjonal koordinator for International Network in Advanced Theological Education (INATE), basert på Det teologiske fakultet, UiO (50%)
1998 - 2001Førsteamanuensis, systematisk teologi, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo (50%)
2002 - 2005Post-doc.-forskning ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, med forskningsopphold i Brasil (2004) og Costa Rica (2002)
2002Gjesteforsker ved Universidad Bíblica Latinoamericana og Departemento Ecuménico de Investigaciones, San José, Costa Rica
2002 - 2005Leder av forskningsprogrammet Religion i globaliseringsalderen (RIGA) Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo
2003Praktisk-teologisk seminar, Universitetet i Oslo, med praksisperioder ved Aker Sykehus og i Tanum Menighet.
2004Ordinert til prest i Den norske kirke
2004Gjesteforsker ved Escola Superior de Teologia (EST), São Leopoldo, Brasil.
2005Gjesteforsker, Senter for Utvikling og Miljø (SUM), Universitetet i Oslo
2006 - 2013Generalsekretær, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo
2011 - 2012Gjesteforsker ved University of Glasgow, School of Critical Studies, Dept. of Theology and Religious Studies
2014Sokneprest, Sagene Menighet, Den norske kirke
2014 - d.d.Professor i diakoni, religion og samfunn, ved MF Vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

Verv

1992 - 1995Medlem av Norsk teologisk nemnd (NTN), Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke
1998 - 1999Leder for Sagene Menighetsråd, Den norske kirke
1998 - 2001Valgt medlem Sagene Menighetsråd, Den norske kirke
2000 - 2004Leder for Komiteen for Internasjonale Spørsmål (KISP), Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke
2000 - 2004Medlem av Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke
2004 - 2008Medlem av Advisory Board, Initiative on Ethics and Development, Den Inter-Amerikanske Utviklingsbanken (IDB)
2008 - 2011Styreleder for HUK-feltet (Helse Utdanning og Kultur i HSH, nå: Virke)
2010 - 2013Leder for regjeringsoppnevnt utvalg om en helhetlig tros- og livssynspolitikk ("Stålsett-utvalget")
2013 - 2017Styreleder for Frivillighet Norge
2014 - 2017Styreleder, Åpen folkekirke
2017 - d.d.Styremedlem Flyktninghjelpen