Tron Fagermoen, cand. theol

Førstelektor

Diakoni og ekklesiologi

Faglige kompetanseområder:

 • Diakoni
 • Ekklesiologi
 • Etikk
 • Trosopplæring
Telefon: 22590528
Kontor: 472

Presentasjon

Jeg er førstelektor i praktisk teologi og leder av masterprogrammet i diakoni ved MF. Mine primære forskningsinteresser er i skjæringsfeltet mellom diakoni, ekklesiologi og etikk, med særlig fokus på den skandinavisk-lutherske tradisjonen. Jeg har også forsket på trosopplæringsreformen i Den norske kirke. Jeg underviser innen alle disse feltene, først og fremst på diakoniprogrammet. Jeg veileder også masterstudenter. Jeg er involvert i forsknings- og utdanningssamarbeid med kolleger i Norge og internasjonalt.

Nyeste vitenskapelige publikasjoner

 • Fagermoen, T. (2018). The Distinctiveness of Diaconia and the Post-Secular Condition: Gustaf Wingren Revisited. Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice, 9(2), s. 114 - 137. ISSN: 1869-3261
 • Kaufman, T. S., Rystad, L. S. & Fagermoen, T. (2018). Flyktningene i forkynnelsen : homiletiske dilemmaer i et stykke prekenpraksis. Tidsskrift for praktisk teologi, 35(1), s. 16 - 27. ISSN: 1893-4773
 • Felter, K. D., Edgardh, N. & Fagermoen, T. (2018). The Scandinavian Ecclesial Context. What Really Matters : Scandinavian Perspectives on Ecclesiology and Ethnography, s. 5 - 14. Pickwick Publications. ISBN: 978-1-5326-1811-6
 • Fagermoen, T. (2016). Et valg mellom visjoner? : en analyse av ulike kirkesyn i kirkevalgkampen 2015. Tidsskrift for praktisk teologi, 33(1), s. 4 - 16. ISSN: 1893-4773
 • (2015). Trosopplæring for alle? Læring, tro og sårbare unge. ISBN: 978-82-8249-153-2
 • Fagermoen, T. (2015). Hvilken kirke? Læring for hvem? : læringsteori, kirkeforståelse og tilrettelagt trosopplæring. Trosopplæring for alle? Læring, tro og sårbare unge, s. 31 - 54. ISBN: 978-82-8249-153-2
 • Fagermoen, T. (2014). Etter folkekirken? : en kritisk diskusjon av neo-anabaptismen som veileder for de nordiske folkekirkene. Tidsskrift for praktisk teologi, 31(2), s. 24 - 35. ISSN: 1893-4773
 • Fagermoen, T. (2008). Én kropp - mange lemmer : diakoni som inkluderende fellesskapsarbeid. Kan tru praktiserast? : teologi for kristent ungdomsarbeid, s. 129 - 133. Tapir Akademisk Forlag. Search in Cristin...
 • Fagermoen, T. (2005). Diakoni som menighetsutvikling. Halvårsskrift for praktisk teologi, 22(1), s. 13 - 23. ISSN: 0800-6857

Utdanning og praksis

0
1990 - 1996Div. engasjement i ungdoms- og konfirmantarbeid, Ski menighet
1992 - 1998Miljøarbeider Folloklinikken
1996Idehistorie mellomfag, UIO
1997Cand. theol. MF
1998Praktikum ved Praktisk Teologisk Seminar
1998 - 1999Sjøforsvarsprest Ramsund Orlogsstasjon
1999 - 2002Prostiprest Ofoten prosti
2001Kandidatstipend MF
2001Foreleser ved HiN (timelærer)
2002Stipendiat MF, praktisk teologi med prosjektet "Kirke - Fellesskap - Etisk praksis. En drøfting av kirkens etiske praksis i relasjon til aktuelle ekklesiologiske modeller".
2008 - 2016Universitetslektor i diakoni / ekklesiologi (programansvarlig master i diakoni)
2016 - d.d.Førstelektor praktisk teologi (diakoni / ekklesiologi)

Verv

0
1997 - 1998Sekretær for Nordisk teologisk nettverk for bioetikk,
1998 - 1998Medlem av styret for Praktisk Teololgisk Seminar
2003 - 2005Sekretær i Forskerforbundets lokallag, MF
2005 - 2007Medlem av Bøler Menighets Diakoniutvalg
2012 - d.d.Redaksjonsmedlem Tidsskrift for praktisk teologi
2015 - 2017Leder av seksjon for praktisk teologi
2016 - d.d.Varamedlem teologisk nemnd (Mellomkirkelig råd)
2018 - d.d.Alternerende medlem i Rådet for CPCE (Community of Protestant Churches in Europe)