Pastoralklinisk utdanning (PKU)

Foran søknadsfristen (til MF) 15. november lyser MF ut PKU-studier i samarbeid med Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo og Feltprestkorpset. 

Utdanningen rettes spesielt mot prester og diakoner, men også andre kirkelige medarbeidere kan søke.

Informasjon som gjelder alle PKU-studier

Søknad
Etter at søknadsfunksjonen i Kompetansekartet er nedlagt, er det gjort endringer i søknadsprosedyrene:

 1. PKU i Feltprestkorpset (merk: oppdatert informasjon)
  Søknad til PKU ved Feltprestkorpset skjer ved å fylle ut et forenklet skjema på våre nettsider innen søknadsfrist 15. september. Dette skjemaet finnes her.
  Parallelt med dette, og innen samme frist, sendes i tillegg eget utfylt søkadsskjema direkte til kursleder ved prioritert kurssted sammen med vedleggene som er oppgitt nedenfor.

 2. PKU ved Lovisenberg diakonale sykehus
  Søknad til PKU ved Lovisenberg leveres på MFs EVU-web innen fristen 15. november.
  Parallelt med dette, og innen samme frist, sendes i tillegg eget utfylt søkadsskjema direkte til kursleder ved prioritert kurssted sammen med vedleggene som er oppgitt nedenfor. Dette skjemaet finnes her.
  Dette skjer etter at arbeidsgiver har innvilget permisjon/anbefalt søknaden. (Prester ansatt i bispedømmer i DNK må søke arbeidsgiver om permisjon og økonomisk støtte innen fristen 15. september, som tidligere).

Mer informasjon om PKU og søknadsprosedyre fås ved henvendelse til kursstedet. 

Innhold
PKU er sjelesorgfaglig prosesslæring via praksis, refleksjon, teoretisk studium og veiledning. En vesentlig del av utdanningen er utøvende (klinisk) tjeneste. Utdanningen rettes spesielt mot prester og diakoner, men også andre kirkelige medarbeidere kan søke. Opptak skjer på bakgrunn av søknad anbefalt av arbeidsgiver, innsendte vedlegg og opptaksintervju. Ved stor søkertilgang blir søkere i utøvende tjeneste normalt prioritert.

Mer om studiepoeng 
PKU- emnene inngår med 20 studiepoeng i MFs videreutdanningsprogram Master i klinisk Sjelesorg, 120 stp. PKU 501 kan også inngå med 20 stp. i videreutdanningsprogrammet Erfaringsbasert master i praktisk teologi, 90 stp. Et 5stp. kortkurs i et aktuelt sjelesorgfaglig emne vil inngå i PKU kurset som et tillegg. 

Vedlegg til søknad 
Følgende vedlegg skal utarbeides og sendes kursstedet etter at arbeidsgiver har støttet søknaden fra sin side: 

Vedl. 1: En relativt fyldig livsbeskrivelse, inkl. redegjørelse for viktige hendelser og viktige relasjoner til mennesker som har betydd mye for søkeren. Til denne livsbeskrivelsen hører bl.a. redegjørelse for relasjoner i nærmeste familie, søkerens helse og religiøse utvikling (3-4 sider).
Vedl. 2: Kort beskrivelse av søkerens forhold til tjenesten som sjelesørger (2-3 sider).
Vedl 3: En beskrivelse av søkerens forståelse/ inntrykk av PKU og en personlig begrunnelse for søknaden (1-2 sider).
Vedl 4: Navn og telefonnummer på to referansepersoner.

I tillegg for søknader til PKU 2 og PKU 3 (MF 502 og 503)

Vedl. 5: Kopier av tidligere PKU-evalueringer (kursleders og søkerens egne).
Vedl. 6: En kort vurdering av egen funksjon i tjenesten, i forhold til pastorallære og sjelesorg, der man også redegjør for den personlige og faglige vekst knyttet til PKU samt om forventninger og personlige mål for utdanningen (3-4 sider).

MF arrangerer i samarbeid med godkjent kurssted 

PASTORALKLINISK UTDANNING (PKU) - Lovisenberg eller Feltprestkorpset

Høst 2018, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Kurset går over 11 sammenhengende uker høsten 2018 ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo, og gir 20 studiepoeng.

Tid: 3. september - 16. november 2018
Kursavgift: kr. 32 000.-  
Søknadsfrist: 15. november 2017
Kursledelse: Sykehusprest Svein Bjarte Mangersnes, godkjent veileder i PKU

Læringspraksis: Avdelinger ved Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS)
Bolig: Det kan være mulighet for hybel på stedet
Adresse: LDS, P.b. 4790 Nydalen, 0440 OSLO

Mer informasjon: Svein Bjarte Mangersnes eller Bergljot Hauglid, tlf. 23 22 50 00

 

Vår 2018, Feltprestkorpset

Kurset foregår på 6 samlinger over 8 uker våren 2018 i Feltprestkorpset, og gir 20 studiepoeng.

Tid: Kursperiode: 22. januar 2018 – 29. juni 2018.
Ukessamlinger:

 • Institutt for Sjelesorg, Modum Bad uke 4, 7, 16 og 26
 • Landstuhl Regional Medical Center (Tyskland) uke 11 og 12, 21 og 22

Kursavgift: kr. 32.000,- + reise- og oppholdsutgifter på LRMC i Tyskland
Søknadsfrist: 15. september 2017
Kursplasser: Totalt 5 kursplasser med plass for inntil 2 sivile søkere
Kursleder: feltprest Kyrre Klevberg, godkjent veileder i PKU.

Læringspraksis: Landstuhl Regional Medical Center, ved egen avdeling/i egen stilling
Gjennomføringssted: Institutt for sjelesorg, Modum Bad og Landstuhl Regional Medical Center, Tyskland.
Bolig: Tilbud om rimelig innlosjering på stedet, kost etter avtale. Ved Landstuhl Regional Medical Center vil kursdeltakerne forlegges på amerikansk militær innkvartering i området.
Annet: Reise og oppholdsutgifter dekkes av kursdeltaker.

Adresse:
Feltprestkorpset v/ kursleder PKU
Bygning 7
Postboks 1550 Sentrum
0015 Oslo

Mer informasjon:
Kyrre Klevberg (faglig), tlf. 990 96 655
Tom Ofrim (adm), tlf. 992 08 617