Pastoralklinisk utdanning (PKU)

Foran søknadsfristene våren 2018 lyser MF ut PKU-studier i samarbeid med Institutt for Sjelesorg ved Modum Bad, Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo og Feltprestkorpset.

PKU er sjelesorgfaglig prosesslæring via praksis, refleksjon, teoretisk studium og veiledning. En vesentlig del av utdanningen er utøvende (klinisk) tjeneste. Utdanningen rettes spesielt mot prester og diakoner, men også andre kirkelige medarbeidere kan søke. Opptak skjer på bakgrunn av søknad anbefalt av arbeidsgiver, innsendte vedlegg og opptaksintervju. Ved stor søkertilgang blir søkere i utøvende tjeneste normalt prioritert. 

PKU- emnene inngår med 20 studiepoeng i MFs videreutdanningsprogram Master i klinisk Sjelesorg, 120 stp. PKU 501 kan også inngå med 20 stp. i videreutdanningsprogrammet Erfaringsbasert master i praktisk teologi, 90 stp. Et 5stp. kortkurs i et aktuelt sjelesorgfaglig emne vil inngå i PKU kurset som et tillegg. 

Søknadsprosedyre – alle kurssteder
Søknader leveres på MFs EVU-web innen 25. april, dette er etter at bispedømmeansatte har fått avklart søknad om permisjon/støtte hos biskop/REU. Kvittering på søknad mottas på epost. (Dersom du ikke mottar kvittering, sjekk spam-filteret i din epostfunksjon).

Parallelt med dette, innen fristen den 25. april, sendes søknad direkte til kursleder ved prioritert kurssted med kopi av kvittering fra MFs EVU-web og med vedleggene som er oppgitt nedenfor.

Vi minner om at frist for søknad om støtte og permisjon til arbeidsgiver fortsatt er 15. mars for ansatte i bispedømmene. 

Vedlegg til søknad
Følgende vedlegg skal utarbeides og sendes kursstedet samtidig med søknad til MF: 

  1. En relativt fyldig livsbeskrivelse, inkl. redegjørelse for viktige hendelser og viktige relasjoner til mennesker som har betydd mye for søkeren. Til denne livsbeskrivelsen hører bl.a. redegjørelse for relasjoner i nærmeste familie, søkerens helse og religiøse utvikling (3-4 sider).
  2. Kort beskrivelse av søkerens forhold til tjenesten som sjelesørger (2-3 sider).
  3. En beskrivelse av søkerens forståelse/ inntrykk av PKU, en personlig begrunnelse for søknaden, deltakelse på tidligere PKU med angivelse av tid, sted og veileder, eventuelt om avslag på tidligere søknad om PKU enten fra arbeidsgiver eller opptaksmøte for PKU. (1-2 sider).
  4. CV som også inneholder navn og telefonnummer på to referansepersoner
                                       

    I tillegg for søknader til PKU 2 og PKU 3 (MF 502 og 503):

  5. Kopier av tidligere PKU-evalueringer (kursleders og søkerens egne).
  6. En kort vurdering av egen funksjon i tjenesten, i forhold til pastorallære og sjelesorg, der man også redegjør for den personlige og faglige vekst knyttet til PKU samt om forventninger og personlige mål for utdanningen (3-4 sider).

PKU ved Institutt for Sjelesorg - Modum Bad 2018-2019

Tid
Kurset går over 6 ukesamlinger i studieåret 2018/2019
Fem kursdager i uke 38, 42, 47, 5, 10, 14, studieåret 2018-2019, til sammen 30 kursdager. Det må påregnes 2 dager til for og etterarbeid til hver kursuke. Forbehold om endring av kursuker før endelig opptak.

Kursavgift
kr 32.000,-

Søknadsfrist
Til MF og kurssted: 25. april

Kursleder:
Instituttprest Gunnar Fagerli, godkjent veileder i PKU

Praksis
I hjemmemenighet/egen stilling

Kost og losji
Tilbud om rimelig hybel på stedet, kost etter avtale.

Adresse
Institutt for Sjelesorg
Modum Bad
3370 VIKERSUND

NB: Kurset vil være spesielt tilrettelagt for PKU502 og 503, men også PKU501 kan søkes

For mer informasjon
Gunnar Fagerli, tlf 32 74 98 30, e-post: gunnar.fagerli@sjelesorg.no

PKU ved Lovisenberg Diakonale Sykehus våren 2019

Tid
Kurset går over 11 sammenhengende uker, med oppstart mandag 7. januar (uke 2) og avslutning fredag 29. mars (uke 13).

Kursavgift
kr 32.000,-

Søknadsfrist
Til MF og kurssted: 25. april

Kursledelse
Sykehusprest Svein Bjarte Mangersnes, godkjent veileder i PKU eller Bergljot M A Hauglid, godkjent veileder i PKU.

Bolig
Det kan være mulighet for hybel på stedet.

Adresse
Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS)
PB 4790 Nydalen,
0440 Oslo

For mer informasjon
Bergljot M A Hauglid eller Svein Bjarte Mangersnes, epost: SveinBjarte.Mangersnes@lds.no.
Tlf: 23 22 50 00

PKU ved Feltprestkorpset FPK våren 2019

Tid
21. januar 2019 – 12. april 2019. (Pause i uke 9)

Kursavgift
kr. 32.000,- + reise- og oppholdsutgifter på LRMC i Tyskland. Se under annet.

Søknadsfrist 
Til MF og kurssted: 25. april 2018

Kursplasser
Totalt 5 kursplasser med plass for inntil 2 sivile søkere

Kursleder
Feltprest Kyrre Klevberg, godkjent veileder i PKU.

Gjennomføringssted
Landstuhl Regional Medical Center, Tyskland. (Amerikansk militærsykehus)

Læringspraksis
Avdelinger ved Landstuhl Regional Medical Center.

Bolig
Ved Landstuhl Regional Medical Center vil kursdeltakerne forlegges på amerikansk militær innkvartering i området.

Annet
I tillegg til kursavgift må det påregnes kostnader på flyreise T/R til Frankfurt x 2.
Innkvartering militær forlegning (meget god standard) på LRMC estimert til omtrent kr. 3800,- pr uke (7 døgn) + utgifter til kost.

Adresse 
Feltprestkorpset v/ kursleder PKU
Bygning 7
Postboks 1550 Sentrum
0015 Oslo

For mer informasjon
Kyrre Klevberg (faglig), tlf. 990 96 655 eller kklevberg@mil.no
Tom Ofrim (adm), tlf. 992 08 617 eller tofrim@mil.no