Masterstudiet i teologi gir deg en faglig trygghet og skarpe perspektiver på eget ståsted. I løpet av studiet får du innsikt i sentrale fagdebatter og teologisk tematikk. Du kan velge å fordype deg i hele spekteret av teologiske fag, eller spesialisere deg inn mot enkelt fagområder. Spesialiseringen skjer ved valg av fordypningsemner og tema for avhandlingen. Felles for alle retninger er masteroppgave og metodelære.

Målet med mastergradsstudiet i teologi er å gi en solid utdannelse innenfor kristendom og teologi, og gi et godt grunnlag for arbeid innenfor bistandsarbeid, organisasjon, skole og institusjon, samt videre studier på doktorgradsnivå.

Generell informasjon

Hvordan søke?

Søknadsfrist:

1. juni for studiestart om høsten. Lokalt opptak gjennom SøknadsWeb.

Kontakt

Kontakt studieveileder, avdeling for teologi.

Antall plasser

Alle kvalifiserte får opptak.

Antall semester varighet for programmet

Omfang og innhold: Mastergraden i teologi har et omfang på 120 studiepoeng (2 år), inkludert et selvstendig arbeid på minst 30 studiepoeng (Forskrift om krav til mastergrad § 4 og § 6 [200-07-02-738]).

Kvalifikasjon etter fullført program

Master i teologi/Master of Theology

Mer om programmet

Faglig organisering

Utfyllende rammebestemmelser for studieprogrammet Master i teologi

Følgende rammekrav stilles for å oppnå graden Master i teologi (med angitt studieretning) ved Det teologiske menighetsfakultet:

- studiet består av totalt 120 studiepoeng med teologiske eller andre relevante fag.

- minst to av teologiens fem hoveddisipliner må studeres på 5000-nivå

- i løpet av studiet skriver studenten et selvstendig vitenskapelig arbeid (masteroppgave) under veiledning. Arbeidets omfang er 60 studiepoeng. Etter søknad kan masteroppgavens omfang reduseres til 30 studiepoeng.

 

For å oppnå graden med en spesifisert studieretning, må minst 70 poeng i graden totalt være avlagt innenfor den studieretningen man spesialiserer seg innenfor. Dette inkluderer normalt masteroppgaven.

Innpasning i studiet gis der studenten kan dokumentere å ha gjennomført tilsvarende studier ved andre læresteder. Likevel kreves det at man normalt avlegger eksamen for minst 60 studiepoeng (inklusive masteroppgaven) av sin toårige mastergrad ved fakultetet. Normalt kreves det at masteroppgaven leveres ved fakultetet. Studenter kan etter faglig begrunnet søknad skrive sin masteroppgave ved en samarbeidende utdanningsinstitusjon. I slike tilfeller teller masteroppgaven ikke som studiepoeng avlagt ved Det teologiske menighetsfakultet. Fakultetet kan etter faglig begrunnet søknad dispensere fra disse bestemmelsene.

Mer om programmet

Generelt om strukturen: Planen er i hovedsak bygd opp av et fast system av emner på 5000-nivå og av et større selvstendig arbeid (masteroppgaven). Som en hovedregel kan emner byttes ut med emner på samme nivå.

De enkelte emnene har et omfang på 10 til 60 studiepoeng. For hvert emne er det formulert kompetansemål, med vekt på studentens innsikt i sentrale faglige problemstillinger. Kunnskapsmålene er formulert på tre stigende nivåer: kjennskap til, kunnskap og god kunnskap om. Ferdighetsmål er også formulert stigende med uttrykkene evne til/grunnleggende ferdighet i, ferdighet i og god evne til/god ferdighet i. For de enkelte emnene er det satt opp studiekrav. Arbeidet med å oppfylle studiekravene skal bidra faglig og pedagogisk til å nå kompetansemålene, og skal være utgangspunkt for vurderingen (Jfr. "Felles om organisering, arbeidsformer og vurdering" under).

Hva lærer du? – Beskrivelse av mål og læringsutbytte

Studieprogrammet for graden master i teologi tar sikte på å gi studentene, med støtte i forskningsbasert undervisning, et solid grunnlag til å kunne på egen hånd søke og håndtere store mengder informasjon, samt legge grunnlaget for videre studier på doktorgradsnivå.

Programmet har for tiden følgende studieretninger: Det gamle testamente, Det nye testamente, Kirkehistorie, Systematisk teologi, og Teologi, Misjon og Samfunn.

Studieprogrammet følger de reglene for akademiske grader, studieprogram, studieplan, utdanningsplaner, arbeidsformer, eksamen, vurderingsformer og for innpassing og fritak, reduksjon av studiepoeng samt utstedelse av vitnemål som er fastsatt for Det teologiske Menighetsfakultet (se Reglement for gradsstudier ved Det teologiske Menighetsfakultet, vedtatt 8. september 2003).

 

Kvalifikasjonsbeskrivelser

ENGLISH
KNOWLEDGE
After finishing the degree the candidate:
- has in-depth knowledge in fields relevant for academic theological study and research
- has an academic and interdisciplinary understanding of theology as an academic discipline
- has insight in philosophy of science and methodological questions
SKILLS
After finishing the degree the candidate:
- has the ability to carry out independent academic reflection, methodical study of academic literature and written presentation thereof
- has experience in conducting independent scientific studies
has the ability to communicate academic theological insights in dialogue with other academic disciplines and with other partners within the realm of society and culture
GENERAL COMPETENCE
After finishing the degree the candidate:
- has a basis for further academic research
- has the necessary skills for working in school, church and society
- has basic insight in Christian and religious topics which are asked for in churches, media, organizations and the culture at large
NORSK
KUNNSKAP
Ved fullført mastergrad skal studenten:
- ha fordypet innsikt på viktige områder innenfor de fag- og forskningsfelt som er relevant for teologien
- ha en helhetsforståelse av teologien som fag
- ha innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske problemstillinger
FERDIGHETER
Ved fullført mastergrad skal studenten:
- ha evnen til selvstendig faglig refleksjon, til metodisk arbeid med fagstoffet og til skriftlig framstilling av fagstoff
- ha erfaring med og evne til å gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid
- ha evne til å formidle fagets innhold i møte med andre fag og med samfunnet og kulturen for øvrig
GENERELL KOMPETANSE
Ved fullført mastergrad skal studenten:
- ha grunnlag for å kunne drive videre forskning
- være dyktiggjort for yrkesutøvelse i skole, kirke og samfunn
- ha gode faglige forutsetninger for å kunne formidle fagets innhold på en kritisk reflektert måte i møte med andre fagtradisjoner og aktuelle utfordringer i samtidens kontekst
- ha grunnleggende innsikt i kristne og religiøse tema som etterspørres i kirker, i mediesektoren, i organisasjoner og ellers i kultur- og samfunnsliv

Undervisning og gjennomføring

Undervisning

Organisering, arbeidsformer og vurdering skal bidra til at studentene fra første stund og gjennom hele studiet får en aktiv læringsprosess.

Organisering

Studentene kan organiseres i skrivegrupper og seminargrupper. I tillegg gis det individuell veiledning.

Skrivegruppene består av 3-5 studenter som møtes fysisk eller elektronisk. Disse gruppene skal først og fremst være et sted for å skrive og gi respons på oppgaver. Seminargruppene består av studenter som arbeider med sin avhandling eller med samme eller tilsvarende emner i studiet. Disse gruppene ledes av én eller flere lærere. Seminargruppene brukes til undervisning og veiledning og til presentasjon av og respons på oppgaver og framlegg fra studentene. For å få veiledning fra lærer i arbeidet med emnene må studentene delta i seminargrupper, fysisk eller elektronisk. Individuell veiledning er i hovedsak reservert for arbeidet med masteroppgaven. Alle studenter som skriver mastergradsoppgave, skal ha avtale med en veileder.

Arbeidsformer

Denne organiseringen legger opp til varierte arbeidsformer som skal bidra til å aktivisere studentene og stimulere læringsprosessen. Arbeidsmåtene vil veksle mellom selvstudium, gruppearbeid og oppgaveskriving, seminar hvor studentene har framlegg, gir respons og får undervisning og veiledning, forelesninger og selvstendig vitenskapelig arbeid.

Som ressursbok om arbeidsmåter i studiet brukes: Olga Dysthe, Frøydis Hertzberg og Torlaug Løkensgard Hoel: Skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning. Oslo: Abstrakt forlag as 2010.

Vurdering

Det vil fremgå under hvert emne hvilke vurderingsformer som blir brukt. Fakultetet legger vekt på å bruke differensierte vurderingsformer tilpasset studentens studiesituasjon og emnets egenart og målsetning.

Det vil foregå en fortløpende vurdering av studentene og deres studieinnsats, men også evaluering av studietilbudene: av undervisning og veiledning, organisering, studieplaner osv. Studenter og lærere skal være med på en fortløpende evaluering av studietilbudene. Dette er en del av fakultetets system for å sikre og utvikle kvaliteten i utdanningen.

Karakterskala

I den formelle vurderingen av studentene brukes en karakterskala fra A (best) til E (dårligst). Studenter som får F, har ikke bestått. Se Nivåspesifikke karakterbeskrivelser under MF-Student/Eksamen.

Vurderingskriterier

Den avsluttende vurderingen av studentene tar sikte på å prøve deres evne til å finne fram og gjøre rede for relevant fagstoff på en selvstendig måte, og bruke stoffet til å drøfte faglige problemstillinger på en teoretisk og metodisk gjennomtenkt måte.

Masteroppgave

For å få levere masteroppgave må de samlede studiekravene være oppfylt, både studiekravene for emnene og for arbeidet med masteroppgaven.

Krav til opptak

Opptak til Master i teologi bygger på følgende:

- Grad eller yrkesutdanning med et omfang på minst 180 studiepoeng

- Utdanningen på lavere grads nivå skal ha 80 studiepoeng innenfor teologiske fag eller andre relevante fag. Karaktergjennomsnittet må være C (eventuelt 2,7) eller bedre (jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet),

- Minst 20 av disse studiepoengene må være på fordypningsnivå,

- Examen philosophicum og Examen facultatum eller tilsvarende. Fakultetet kan i spesielle tilfeller gi opptak mot at utdanningsløpet som helhet gir tilsvarende kompetanse.

 

For de ulike studieretningene gjelder følgende tilleggskrav:

- I Det gamle testamente kreves dokumenterte forkunnskaper i bibelhebraisk

- I Det nye testamente kreves dokumenterte forkunnskaper i nytestamentlig gresk (Koiné)

Studieretninger/Spesialiseringer

Det gamle testamente

Studieretning Det gamle testamente

4.sem.AVH5010
Masteroppgave i teologi:
(60 stp)
3.sem.AVH5010

2.sem.TEOL5115
Salmene og troens liv
(5 stp)
Valgemne
(5 stp)
Valgemne
(10 stp)
MET5910
Metode: tekster og historie (GT, NT, KH)
(10 stp)
1.sem.TEOL5110
Det gamle testamentets profetlitteratur og gammeltestamentlig teologi
(10 stp)
TEOL6110 Hebraisk fordypning eller valgemne
(10 stp)
K5410
Systematisk teologi
(10 stp)

Det nye testamente

Studieretning Det nye testamentet

4.sem.TEOL5010
3.sem.AVH5010
(60 ects)

2.sem.TEOL5215
Første Korinterbrev og Johannes Åpenbaring
(5 stp)
Valgemne
(5 stp)
Valgemne
(10 stp)
MET5910
Metode: tekster og historie (GT, NT, KH)
(10 stp)
1.sem.TEOL5210
Det nye testamente: De synoptiske evangeliene: Historie, tradisjon og fortelling
(10 stp)
NT601 Fordypningsemne i gresk språk og kultur eller valgemne
(10 stp)
K5410
Systematisk teologi
(10 stp)

Kirkehistorie

Studieretning Kirkehistorie

4.sem.AVH5010
Masteroppgave i teologi:
(60 stp)
3.sem.AVH5010
(60 stp)

2.sem.Valgemne
(10 stp)
Valgemne
(10 stp)
MET5910
Metode: tekster og historie (GT, NT, KH)
(10 stp)
1.sem.TEOL5310
Moderne teologi- og nyere norsk kirkehistorie
(10 stp)
Valgemne
(10 stp)
K5410 eller NT513

Systematisk teologi

Studieretning Systematisk teologi

4.sem.AVH5010
Masteroppgave i teologi:
(60 stp)
3.sem.AVH5010
(60 ects)

2.sem.TEOL5410
Åpenbaring, trinitet og inkarnasjon
(10 stp)
Valgemne
(10 stp)
MET5920
Metode: praktiske og systematiske disipliner
(10 stp)
1.sem.TEOL5420
Etikk og religionsfilosofi
(10 stp)
TEOL5310
Moderne teologi- og nyere norsk kirkehistorie
(10 stp)
NT513
Det nye testamentet - bibelteologi
(10 stp)

Teologi, misjon og samfunn

Theology, Mission and Society

3.sem./4.semAVH5010
Masteroppgave i teologi:
(60 stp)
2.sem.Methodology
MET5910, MET5920 or MET5010
TEOL5640 or ElectiveElective
1.sem.NT513
Det nye testamentet - bibelteologi
(10 stp)
K5410
Systematisk teologi
(10 stp)
TEOL5610
Misjon i forandring - hovedspørsmål i missiologien
(10 stp)

Studieopphold i utlandet

Utenlandsstudier/studentutveksling

Studieopphold i utlandet

Gjennom en av MFs utvekslingsavtaler, kan du ta deler av studiet i utlandet. Et slikt opphold gir viktige faglige inntrykk og minner for livet.

Når:
Vi anbefaler at man drar på utenlandsopphold i løpet av 1 året, 1 eller 2 semester.

Hvor:
MF har bilaterale samarbeidsavtaler og avtaler innen Nordplus og Erasmus programmene. Dette gir mulighet for studieopphold i flere deler av verden og vi anbefaler et av følgende studiesteder som en del av master i Teologi:

- Wartburg Seminary, USA
- Luther Seminary, USA
- VU Amsterdam, Nederland
- University of Tübingen og/eller Leipzig, Tyskland
- Stellenbosh University, Sør Afrika
- Luther Theological Seminary, Hong Kong

Hvordan:
MF legger til rette for utenlandsopphold i tilknytning til valgemner eller arbeidet med fordypningsoppgaven. Et studieopphold i utlandet bør uansett planlegges i god tid; begynn gjerne et år før du har tenkt å reise ut.

For mer informasjon om søknadsprosess og praktisk informasjon, se MFs sider om delstudier i utlandet.

Skriv ut dette studieprogrammet

Studieprogram-arkiv

Her kan du se på studieprogrammer for tidligere semestre.