Studer teologi - en reise for livet

Profesjonsstudiet i teologi

Ønsker du å være en som leder og veileder andre? Vil du formidle tro, mening og håp? Da er teologistudiet noe for deg.

Fakta: 

Varighet
6 år (360 studiepoeng studiepoeng).

Praksis
Integrert i 3 av 12 semestre.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.

Søknadsfrist
15. april. Søk via Samorda Opptak.

Politiattest
Søkere må legge frem politiattest i forbindelse med opptak. 

Skikkethet
Profesjonsstudiet i teologi er omfattet av skikkethetsvurdering.

Veien videre
Profesjonsstudiet i teologi (cand.theol.) er den utdanningen som kreves for å bli prest i Den norske kirke.

Utveksling
Du kan ta deler av cand.theol.-graden i utlandet

Profesjonsstudiet i teologi gir deg mange muligheter. I studietiden kan du fordype deg i forskningsbasert kunnskap om teologi, og samtidig få testet dine ferdigheter i praksis. Studiet gir dyp kunnskap om kristne kildeskrifter og tradisjon.

Teologiens hoveddisipliner er bibelfag, kirkehistorie, troslære/etikk/religionsfilosofi og praktisk teologi. I tillegg får studentene innføring i fag som religionsvitenskap og pedagogikk. Fagkombinasjonen gir deg god anledning til å forstå samfunnet vi nå lever i – et samfunn som er i stadig endring.

Hva er en prest?
Presten er en viktig leder i lokalmenigheten. Som prest er du en offentlig talsperson. Samtidig er du en fortrolig samtalepartner for mennesker i sårbare situasjoner. Å jobbe som prest gir deg anledning til å være kreativ, i alt fra tekstskriving, formidling i ulike sammenhenger og gudstjenestearbeid.

Mål med utdanningen
Ved endt utdanning vil du kunne formulere hva kristen tro er i dag. Du er godt utrustet til å stå i en prestetjeneste, der du trekker veksel på kunnskap fra både tradisjon og samtid. Fullfører du profesjonsstudiet i teologi, har du kompetanse til å bli ordinert til prestetjeneste i Den norske kirke. Du kan også velge å benytte den relevante kunnskapen til et mangfold av stillinger i kirker, organisasjoner, det offentlige og i privat næringsliv. Ved endt studium er du kvalifisert til å søke om opptak som ph.d.-student.

Lurer du på hvordan det er å være i praksis? Les hva studentene Kaja og Caroline forteller om sitt praksisopphold i sjømannskirken i København våren 2017 her.

Om du ikke har cand.theol.-grad, men ønsker å ordineres til prest, kan Kirkerådets evalueringsnemnd vurdere hvorvidt du innehar tilsvarende kompetanse som cand.theol.

Generell informasjon

Hvordan søke?

For opptak til første året søker du via Samordna opptak. Søknadsfrist er 15. april. Søkere som søker med realkompetanse, om særskilt vurdering eller om tidlig opptak, må søke innen 1. mars.

Kontakt

Kontakt studieveileder, avdeling for teologi

Antall plasser

Åpne studier - alle kvalifiserte søkere får tilbud om plass. Kullet er normalt mellom 20-30 studenter.

Kvalifikasjon etter fullført program

Fullført grad gir tittelen Cand.theol. (Candidatus/candidata theologiae).

Mer om programmet

Faglig organisering

MF har satt opp et fast studieløp (se strukturen nedenfor) som vil gi en god faglig progresjon. Planlegging av undervisning tar utgangspunkt i dette studieløpet.

- Graden krever 20 stp gresk og 20 stp hebraisk, samt et grunnspråklig emne på lavere grad i hvert av språkene.

- De 4 grunndisiplinene gammel testamente, ny testamente, kirkehistorie og systematisk teologi må være representert med minst 20 stp hver.

- Det er 5 praksisemner fordelt over hele løpet for å sørge for en god læringskurve og modning over tid hos de studerende.

- For studenter som ønsker prestetjeneste i Den norske kirke etter endt studium, er det obligatorisk å følge innføringsprogrammet Veien til prestetjeneste. Dersom du vurderer prestetjeneste i fremtiden, men ikke har bestemt deg ennå, er du også velkommen til å følge dette opplegget.

- For å ta emner på høyere nivå, må emner i samme fagområde på lavere nivå være gjennomført.

Det gis overgang til cand.theol.-studiet, høyere grad, etter tre år, under forutsetning at opptakskravene (jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen, § 7) er innfridd.

 

Beskrivelse av programoppbygging

Programoppbygning

12.sem.TEOL5520
Stiftspraksis med øvingsdager
(10 stp)
TEOL5530
Avsluttende praktikum
(20 stp)
11.sem.AVH5065/AVH5060 Masteroppgave

Mulighet for utveksling 10. sem
10.sem.Valgemne (10 stp), eller AVH5060 MasteroppgaveValgemne (10 stp), eller AVH5060 MasteroppgaveMetode
(10 studiepoeng)
9.sem.TEOL5580
Ledelse i kirken og verdibaserte organisasjoner
(10 stp)
TEOL5420
Etikk og religionsfilosofi
(10 stp)
TEOL5510
Sjelesorg med institusjonspraksis
(10 stp)
8.sem.TEOL5115
Salmene og troens liv
(5 stp)
TEOL5215
Første Korinterbrev og Johannes Åpenbaring
(5 stp)
TEOL5410
Åpenbaring, trinitet og inkarnasjon
(10 stp)
TEOL5710
Mellom tekst og preken: Teologi, hermeneutikk og retorikk
(10 stp)
Mulighet for utveksling 8. sem
7.sem.TEOL5310
Moderne teologi- og nyere norsk kirkehistorie
(10 stp)
TEOL5110
Det gamle testamentets profetlitteratur og gammeltestamentlig teologi
(10 stp)
TEOL5210
Det nye testamente: De synoptiske evangeliene: Historie, tradisjon og fortelling
(10 stp)
Mulighet for utveksling 7.sem
6.sem.TEOL2310
Teologihistorie
(10 stp)
TEOL2410
Luthersk teologi i dag
(10 stp)
TEOL2510
Menighetspraksis, liturgikk og muntlig formidling
(10 stp)
5.sem.TEOL2610
Misjon, global kristendom og religionsdialog
(10 stp)
TEOL1120
Hebraisk 2: Tekstarbeid
(10 stp)
TEOL2110
Gammeltestamentlig metode, Deuteronomium og deuteronomistisk litteratur
(10 stp)
4.sem.TEOL1110
Hebraisk 1: Grunnelementer
(10 stp)
TEOL1220
Gresk 2: Tekstarbeid
(10 stp)
TEOL2210
Nytestamentlig metode og kontekst, Johannesevangeliet og paulinsk teologi
(10 stp)
3.sem.TEOL1210
Gresk 1: Grunnelementer
(10 stp)
EX1020
Examen facultatum
(10 stp)
TEOL1510
Innføring i prestetjeneste og praktisk teologi
(10 stp)
2.sem.K-RLE1120 (20 stp) K/RLE grunnstudier - vår
eller

K1020 (10 stp)+K1030 (10 stp)
EX1010
Examen philosophicum
(10 stp)
1.sem.K-RLE1110 (30 stp) K/RLE grunnstudier - høst
eller

K1010 (10 stp)+RL1010 (10 stp)+RL1020 (10 stp)
Semester10 stp10 stp10 stp

Mer om programmet

Utfyllende innholdskrav

- Ex.phil. og ex.fac. må være gjennomført i løpet av de første 180 studiepoengene.

- Minimum 330 studiepoeng må være gjennomført for å kunne ta TEOL5520 og TEOL5530. Etter begrunnet søknad kan fagrådsleder i særskilte tilfeller dispensere fra dette kravet.

- Det kreves et karaktersnitt på minimum C på lavere grad for at en student skal kunne gå videre til høyere grad. Ved utregning av karaktersnitt gjelder følgende retningslinjer:

Enten:

Alle emner som gir karakter i bachelorgraden teller med. Dvs. alle emner unntatt TEOL1210, TEOL1110, TEOL1510 og TEOL2510.

Eller:

Kun emner på 2000- nivå som gir karakter teller med.

 

Disse to alternativene kan begge legges til grunn når karaktersnittet beregnes, og det alternativet som faller best ut for den enkelte student skal velges.

Innpassing
Har du studier fra andre studesteder som du mener kan innpasses i teologistudiet kan du, etter visse regler søke om innpassing av disse.

Studieprogrammet utruster studenter for prestetjeneste i Den norske kirke og andre kirkesamfunn, og for videre studier. Profesjonsstudiet er i overordnet mening et praktisk-teologisk studium. Det tar sikte på å gi en bred innføring i ulike disipliner innenfor teologi og RLE ut fra profesjonsrelaterte perspektiver og interesser. 

Ut fra studieplanens fagforståelse er studiet organisert dels i disiplinrettede emner, dels i tverrfaglige emner. Det er lagt vekt på integrasjon av teoretisk og praktisk teologi og på tverrfaglig integrasjon mellom ulike teologiske disipliner. Det er også lagt vekt på at studenten skal opparbeide dybdekunnskap i utvalgte disipliner og slik også eventuelt kunne forberede seg for videre studier.

Profesjonsstudiets lavere grad har en ganske fast struktur uten valgemner. Etter grunnstudiene (1. året) vil studentene hovedsakelig ha undervisning sammen med sitt eget kull. Gjennom veien til prestetjeneste og andre tiltak som er rettet mot kommende prester skal det tilrettelegges for felles læring og støtte gjennom et langt studium.

Hva lærer du? – Beskrivelse av mål og læringsutbytte

Profesjonsstudiet i teologi ved MF kvalifiserer til prestetjeneste i Den norske kirke. Studiet gir også kompetanse til å utøve prestetjeneste i organisasjoner og andre kirkesamfunn, og til å være utøvende teolog i relevante sammenhenger.

Kandidater fra profesjonsstudiet i teologi ved MF har tilegnet seg og utviklet selvstendig kunnskap og ferdigheter i alle de teologiske hoveddisipliner (GT, NT, kirkehistorie, systematisk teologi og praktisk teologi). Profesjonsstudiet har innretning mot yrkesutøvelse som prest, og prestetjeneste i relasjon til enkeltmennesker og fellesskap, er den grunnleggende konteksten for læring og kompetanseutvikling i studiet. Studiet sikter mot at kandidatene skal ha evne til å være selvstendige teologer, som relaterer de ulike teologiske disiplinene til hverandre og til praksis.

Profesjonsstudiet i teologi etablerer en nær sammenheng mellom studiets læringsformer og prestetjenestens arbeidsformer. I profesjonsstudiet i teologi inngår det veiledede praksisperioder i 6., 9. og 12.semester. MF legger også vekt på å legge til rette for læring og danning til profesjonsutøvelse som prest, gjennom ulike tiltak i studentmiljøet og gjennom gode tilbud om utveksling med læresteder i utlandet.

Fullført profesjonsutdanning gir mulighet til å søke om opptak i ph.d.-programmer i teologi, Erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi og Mastergrad i klinisk sjelesorg.

Kvalifikasjonsbeskrivelser

KUNNSKAP
Lavere gradHøyere grad
Kandidaten…Kandidaten…
Bred og spesialisert fagteologisk kompetanse Har oversikt over teologi som fagfelt og kjennskap til de teologiske disipliners egenart, materiale, problemstillinger og metoder. Har god kunnskap om den enkelte disiplins egenart, materiale, historie, problemstillinger og metoder, med spesialisert innsikt i et avgrenset område; og har god evne til å integrere kunnskapen på tvers av fag og å relatere den til prestetjenestens kontekster.
Bred og spesialisert kompetanse om praksisfeltet Har gjennom bred innføring og begynnende disiplinstudium kunnskap om kristen tradisjon, om ulike kirkesamfunn og religioner, og om kirkens og religionens rolle i samtiden. Har gjennom videregående disiplinstudium, og tverrfaglig, hermeneutisk og kontekstuelt teologisk arbeid avansert kunnskap om Bibelen og kristen tradisjon og om kirkens og religionens rolle i samtiden.
Faglig utviklings-kompetanseHar kjennskap til hvordan en utvikler egen teologiske kompetanse. Har god evne til å utvikle egen teologiske faglighet, ved kontinuerlig faglig oppdatering og integrasjon av erfaring og teologi.

FERDIGHETER
Lavere gradHøyere grad
Anvende faglige verktøyKan utøve avgrensede deler av prestetjenesten under veiledning, herunder gudstjenestearbeid, forkynnelse og undervisning.Kan anvende bred teologisk kompetanse i en selvstendig og samhandlende praktisk prestetjeneste, der alle pastorale praksiser inngår: Pastoral ledelse, gudstjenestearbeid og ritualforvaltning, forkynnelse, sjelesorg og undervisning.
Teori og praksisKan reflektere teologisk over observert og utført praksisKan bruke teologisk teori i en faglig reflektert prestetjeneste
Faglig utøvelse og utviklingKan anvende sin faglige kompetanse i de ulike teologiske disipliner til avgrenset teologisk rådgivning.
Har grunnleggende ferdigheter i tolkning av bibeltekster og kunnskap om betydningen av den kristne kirkes tro, tradisjon og historie.
Kan anvende sin faglige kompetanse i selvstendig teologisk rådgivning.
Kan tolke bibeltekster og reflektere kirkens tro, tradisjon og historie inn i aktuelle kontekster.
Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

SamhandlingKan i samarbeid med andre ta del i planlegging og gjennomføring av avgrensede deler av prestetjenesten.
Kan motta veiledning i rammen av studiet.
Kan lede et team i planlegging og gjennomføring av de ulike oppgaver som hører til prestetjenesten.
Kan gi og motta veiledning både på enkeltheter og helhet i prestetjenesten.
GENERELL KOMPETANSE
Lavere gradHøyere grad
Muntlig formidling Kjenner til prestetjenestens forankring i god forvaltning av kropp, pust og stemme, og har evne til muntlig formidling. Er bevisst prestetjenestens forankring i kropp, pust og stemme, har god evne til tilstedeværelse og muntlig formidling, og kan øve og videreutvikle dette.
Refleksjon over identitet Kan reflektere over forholdet mellom egen identitet, tro og profesjonsutøvelse. Kan utøve prestetjeneste med høy grad av refleksjon over forholdet mellom egen identitet, tro og profesjonsutøvelse.
Kritisk og konstruktiv aktør Kan reflektere over prestetjeneste som kritisk og konstruktiv i spennet mellom tradisjon og innovasjon. Kan utøve prestetjeneste med høy grad av bevissthet om egen rolle som kritisk og konstruktiv aktør i spennet mellom tradisjon og innovasjon.
Selvstendighet og samhandling Ha evne til selvstendig arbeid og deltakelse i teamarbeid. Kan utøve prestetjenesten ansvarlig, med høy grad av selvstendighet og med høy grad av involvering og samhandling, og med evne til å veksle mellom disse.
Formuleringsevne Har god skriftlig og muntlig formuleringsevne. Har meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne.
ProfesjonsetikkHar kunnskap om etiske problemstillinger med tilknytning til prestetjenesten. Kan utøve prestetjeneste med høy grad av moralsk bevissthet, evner å analysere relevante profesjonsetiske problemstillinger.

Videre studier

Cand.theol.-graden kvalifiserer for prestetjeneste i Den norske kirke. Studiet kan kvalifisere for opptak til doktorgradsprogram.

 

Undervisning

Organisering, arbeidsformer og vurdering skal bidra til at studentene fra første stund og gjennom hele studiet får en aktiv læringsprosess. Målet med studiets organisering og arbeidsformer er å engasjere studenten i tilretteleggingen av sin egen læringsprosess og gjennom faglig aktivisering å stimulere til læring og selvstendig vitenskapelig arbeid.

 

Emner er organisert på ulike måter, jf. emnekatalogen. Blant organiseringsformer er forelesninger, seminargrupper, skrivegrupper og individuell veiledning ved oppgaveskriving. Store deler av undervisningen og studiet er støttet av web-baserte læringsverktøy (Fronter). Fakultetet legger til rette infrastruktur for at studentene skal kunne danne kollokviegrupper og faglige interessegrupper.

 

Studentens grunnleggende arbeidsform vil fortsatt være egen lesing og skriving samt innsats i kollokviegrupper i tillegg til forelesninger.

 

Deltidsstudier/fjernstudier

Alle bachelor- og masterprogrammer ved MF er heltidsprogrammer. Det forventes at studenten er til stede i undervisningen og avlegger 30 studiepoeng per semester. Ved sykdom e.l kan det søkes om permisjon eller mindre progresjon i en periode. Profesjonsstudiene krever at studentene aktivt deltar i undervisning og praksis, og fjernstudier utelukkes for disse utdanningene.  

 

Det er til en viss grad mulig å tilpasse studiet ved å velge langsommere progresjon og alternativ rekkefølge (ved innpassing osv.). MF kan ikke love fullt undervisningstilbud til studenter som foretar slike individuelle tilpassinger, og det er en generell regel ved fakultetet at man ikke kan avlegge eksamen i emner det ikke undervises i. Unntak kan etter søknad gjøres i særskilte tilfeller der det er nødvendig for studentens studieprogresjon. Ta kontakt med studieveileder for nærmere avklaring.

Utenlandsstudier/studentutveksling

Studieopphold i utlandet

Gjennom en av MFs utvekslingsavtaler, kan du ta deler av studiet i utlandet. Et slikt opphold gir viktige faglige inntrykk og minner for livet.

Når:
Vi anbefaler at du drar på utenlandsopphold enten i løpet 7., 8., eller 10. semester.

Hvor:
MF har bilaterale samarbeidsavtaler og avtaler innen Nordplus og Erasmus programmene. Dette gir mulighet for studieopphold i flere deler av verden og vi anbefaler et av følgende studiesteder som en del av cand.theol.-graden:

- Wartburg Seminary, USA
- Luther Seminary, USA
- VU Amsterdam, Nederland
- University of Tübingen og/eller Leipzig, Tyskland
- Stellenbosh University, Sør Afrika
- Luther Theological Seminary, Hong Kong


Hvordan:

MF legger til rette for utenlandsopphold i tilknytning til fellesemnene, valgemnene eller arbeidet med masteroppgaven. Et studieopphold i utlandet bør uansett planlegges i god tid; begynn gjerne et år før du har tenkt å reise ut.

For mer informasjon om søknadsprosess og praktisk informasjon, se MFs sider om delstudier i utlandet.

Skriv ut dette studieprogrammet

Studieprogram-arkiv

Her kan du se på studieprogrammer for tidligere semestre.