Programbeskrivelse

Studieprogrammets mål
Ph.d.-programmet/forskerutdanningen har som overordnede mål:

”Opplæringsdelen skal, sammen med avhandlingsarbeidet, gi utdanning på høyt faglig nivå og i henhold til internasjonal standard, med gjennomføring av et vitenskapelig arbeid, trening i faglig formidling og innføring i forskningsetikk, vitenskapsteori og vitenskapsmetode. Opplæringen skal sammen med forskningsarbeidet bidra til oppnåelse av forventet læringsutbytte i henhold til det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.” (Forskrift for graden ph.d. ved Det teologiske menighetsfakultet gjeldende fra
01.08.2012, § 8-1).

Omfang, innhold, opptakskrav
Ph.d.-programmet/forskerutdanningen har et omfang på 180 studiepoeng (normert til 3 års studier). Dette inkluderer doktoravhandlingen som et selvstendig arbeid på 150 poeng og en forskerutdanningsdel på 30 poeng. Graden omtales som forskerutdanning fordi den leder frem til forskerkompetanse. Den bygger vanligvis på fordypning innenfor fagområdet for mastergraden, evt. cand.theol, cand. philol. oa. Studieprogrammet for ph.d./forskerutdanningen følger "Forskrift for graden ph.d. ved Det teologiske menighetsfakultet”, gjeldende fra 01.08.2012.

Se hele programbeskrivelsen her (doc)