Permisjon fra studier

Her kan du lese om dine permisjonsrettigheter som student.

Du har rett til permisjon fra studiene inntil to semestre uavhengig av grunn. Ønsker du permisjon, må du gi skriftlig melding om dette til studierådgiver innen 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.

MF kan i særlige tilfeller innvilge permisjon utover to semestre. Dette må du søke om, og søknaden må være begrunnet. Skyldes søknad om permisjon sykdom eller militærtjeneste, må årsaken dokumenteres. Også ellers kan MF be om at dokumentasjon vedlegges søknaden.

I permisjonsperioden skal du ikke betale semesteravgift eller semesterregistrere deg. Unntatt fra dette er studenter som er i foreldrepermisjon. (Se nedenfor.)

Ta kontakt med studieadministrasjonen når du ønsker å begynne å studere igjen.

Permisjon på grunnlag av fødsel eller adopsjon
For studenter som får barn under studiene, gjelder egne regler om rett til permisjon. Dette er regulert i universitets- og høyskoleloven § 4-5. Ta kontakt med din studierådgiver for nærmere informasjon om dette.

Søknad om foreldrepermisjon skal dokumenteres med terminbekreftelse, fødselsattest e.l.

Lånekassen stiller visse krav for å utbetale fødselsstipend og omgjøre lån til stipend. Du må selv sette deg inn i vilkårene for dette når du søker om foreldrepermisjon. Det vil ikke bli rapportert fra lærestedet til Lånekassen at du har studentstatus når du er i permisjon. Lånekassen krever derfor dokumentasjon fra lærestedet på at du har studentstatus og har permisjon. Kontakt din studierådgiver for å be om dette.

Du kan velge å betale semesteravgiften og registrere deg i studentweb mens du er i foreldrepermisjon, selv om du ikke skal ta emner. Du vil da få semesterkvittering og kan benytte velferdstilbudene fra Studentsamskipnaden. De vanlige fristene for å betale semesteravgiften og registrere seg gjelder.

Du kan melde deg til emner, være aktiv student og gå opp til eksamen selv om du er registrert med foreldrepermisjon, hvis studieprogrammet er lagt opp slik at dette er mulig.

Du får utvidet studietid tilsvarende foreldrepermisjonsperioden. Dette gjelder selv om du velger å betale semesteravgift, registrere deg, følge undervisningen og ta eksamen.