Papers og essays

Om vitenskapsteoretisk og disiplinspesfikke papers/essays i forskerutdanningen:

I forskerutdanningen ved norske fakulteter skal det godkjennes både et vitenskapsteoretisk og et disiplinspesifikt paper/essay. Her fokuseres på ett tema og / eller en problemstilling, som settes inn i den større faglige/vitenskapsteoretiske diskusjonssammenheng den/de hører hjemme, og blir gjenstand for en selvstendig drøfting. Essayene skal vise evne til en argumentasjon og vurdering som leder til en egen konklusjon, gjerne også relevans for teologifaget eller for egen disiplin.

Essay må være godkjent før man kan levere inn avhandlingen sin til bedømmelse.