MF-student


Masteroppgaven

Innlevering av masteroppgave og spesialavhandling

   Del på Facebook

 

Frister

Det er 2 faste  og 1 varierende frist for levering av masteroppgave hvert semester: 15. oktober og 15. november i høstsemesteret og 15. mars og 15. mai i vårsemesteret. Dersom du leverer senere enn dette vil du ikke kunne delta på vitnemålsutdelingen (testemoniumsseremonien) inneværende semester. Hvis du leverer oppgave senest dagen før semesterstart det påfølgende semestret, vil det telle med på inneværende semester.

Det er én innleveringsfrist hvert semester for spesialavhandling i teologi: 15. desember i høstsemesteret og 15. juni i vårsemesteret.

Prosedyre for innlevering

  • Alle master- og spesialavhandlinger skal leveres elektronisk via Fronter og i tre innbundne eksemplarer i studieresepsjonen på MF, innen kl. 12.00 på innleveringsdagen.
  • Innlevering i Fronter: Alle master- og spesialavhandlinger skal leveres i  PDF-format med MFs tittelside i to eksemplarer. Det ene eksemplaret skal være anonymt dvs. med kandidatnummer på forsiden. Det andre eksemplaret skal være offentlig og inneholde studentens navn på forsiden. Kandidatnummer finner du i StudentWeb. Det blir opprettet en egen innleveringsmappe i Fronterrommet for masteravhandling. Mappen åpner normalt ca. 2 uker før innleveringsfristen, og stenger ved innleveringsfristen kl. 12.00.
  • Innlevering i studieresepsjonen på MF: Alle master- og spesialavhandlinger skal leveres i tre innbundne eksemplarer i studieresepsjonen på MF innen innleveringsfristen. Ett av disse eksemplarene skal ha forside med kandidatens navn, og to av eksemplarene skal ha forside med kandidatnummer. Kandidaten er selv ansvarlig for å få eksemplarene skrevet ut og innbundet. Formatet på den innbundne avhandlingen skal være lik som den som leveres som pdf i Fronter.
  • Alle studenter må registrere den endelige tittelen på masteroppgaven/avhandlingen i StudentWeb innen innleveringsfristen
  • Alle studenter må fylle ut et elektronisk egenerklæringsskjema i Fronter og samtykke til elektronisk publisering av oppgaven i Brage (MFs elektroniske vitenarkiv).  
  • Alle studenter, også de som skriver sammen med andre, må gå gjennom innleveringsprosessen hver for seg.
  • Alle studenter må avslutte hele innleveringsprosedyren innen fristen.
  • En detaljert veiledning for innleveringsprosedyren finnes i  Fronter.

Sensurfrist

Sensurfristen for master- og spesialavhandling er 3 - 6 uker fra innleveringfristen. Sensurfristen utvides i forbindelse med julen og ferieavvikling i juli. Master- og spesialavhandlingen vurderes av en intern og en ekstern sensor. Kandidater som har avsluttende muntlig eksamen knyttet til masteroppgaven, vil få sensuren kunngjort senest på dagen for muntlig eksamen. Andre kandidater får sensuren i StudentWeb.

Muntlig eksamen

For kandidater som har avsluttende muntlig prøve, setter eksamenskommisjonen en foreløpig karakter på masteroppgaven. Den muntlige prøven fungerer justerende på den karakteren som på forhånd er satt på oppgaven. Endelig karakter settes altså etter en samlet vurdering og blir meddelt til kandidaten når den muntlige eksamen er avsluttet.

Avsluttende justerende muntlig prøve er en faglig samtale knyttet til masteroppgaven eller dens tema, og gjennomføres 3-6 uker etter den aktuelle innleveringsfristen. Muntlig prøve har normalt en varighet på 30 minutter, og innebærer en eventuell justering av karakteren på masteroppgaven. Oppgaven vurderes til A-F. Eksamensresultater blir offentliggjort i StudentWeb

 > Skriv ut denne siden