MF-student


Trakassering: mobbing og/eller uønsket seksuell oppmerksomhet

Trakassering er i norsk lov definert som «handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende […]» Dette kan bl.a. være knyttet til etnisitet, hudfarge, språk, religion, livssyn eller kjønn.

   Del på Facebook

Trakassering i form av uønsket/plagsom seksuell oppmerksomhet kan fremtre på ulike måter. Seksuell oppmerksomhet kan oppleves negativt selv om det ikke er ment negativt, og det er den som oppfatter seg utsatt som har rett til å definere hva som er uønsket seksuell oppmerksomhet.
Mobbing snakker vi om når en person gjentatte ganger og over tid utsettes for negative handlinger.

 
Handlingsplan
Styret ved Menighetsfakultetet har vedtatt en handlingsplan mot trakassering delt i to hovedkategorier:


Mobbing

Uønsket seksuell oppmerksomhet

 

Kontaktperson
Det er oppnevnt en kontaktperson som har som oppgave å gi støtte, veiledning og hjelp til studenter som blir utsatt for noen form for trakassering. Den som henvender seg til kontaktpersonen, skal bli møtt med kunnskap og forståelse innenfor en konfidensiell ramme.
Kontaktperson:
Studentprest Elin Lunde (rom 327)
Tlf. 22 59 05 90
E-post: elin.lunde@mf.no

 

Sette grenser
Det er den som utsettes for uønskede ord eller handlinger som avgjør om de er plagsomme/truende eller ikke. Å sette grenser for hva man kan akseptere er en individuell rett, men for mange vil det av ulike grunner kunne være vanskelig å si fra. I en slik situasjon kan det være nyttig å søke hjelp hos kontaktpersonen. Ikke vær redd for å ta kontakt for råd og hjelp, og om ønskelig er det også mulig å være anonym.

 

 

 

 > Skriv ut denne siden