Studietilbud


Pentekostale studier


   Del på Facebook

Høsten 2013:

TEOL2450: Kristen initiasjon: troen, dåpen og Ånden
 Det engelske uttrykket "Christian initiation" refererer til et teologisk felt som har med tilegnelsen av frelsen og begynnelsen av det kristne liv å gjøre. Begrep som omvendelse, gjenfødelse, tro, dåp og åndsdåp hører hjemme her. I nyere tid har spesielt pinsebevegelsen satt spørsmålet om dåpen i Den Hellige Ånd og dens kjennetegn på kirkens og teologiens dagsorden. Dette tverrfaglige fordypningsemnet aktualiserer spørsmål om det som hører med til "Christian initiation" og forholdet mellom bl.a. troen, dåpen og Ånden. Det tar opp hvordan disse spørsmålene behandles i Skriften, i oldkirken og fram til vår egen tid. Det presenterer ulike syn innen pinsebevegelsen og den karismatiske bevegelse og drøfter forholdet mellom dem og andre teologiske tradisjoner som den lutherske og den katolske. Også erfaringsdimensjonen ved Åndens gjerning i frelsestilegnelsen vil bli drøftet og satt i forhold til de teoretiske perspektivene.

 For å melde seg opp i emnet må studenten ha avlagt eksamen i K1020 og K1030, eller ha tilsvarende kompetanse.
Arbeidsform: Undervisning gis i form av forelesninger i emnet, eget studium av faglig litteratur og eventuell annen ressurslitteratur. Relevant studiemateriell legges ut på Fronter. 

Semesterplan høsten 13 (pdf)


TEOL1450: Pentekostal tro i historisk og aktuelt perspektiv
Pentekostal tro i historisk og aktuelt perspektiv tar for seg en viktig strømning innenfor kristendommen i det 20. århundre. Den regnes gjerne som «den fjerde store gren» av den globale kirke, ved siden av den ortodokse, katolske og reformatoriske. Som trosfellesskap finnes pinsekristendommen over hele verden, men den vokser særlig sterkt i den ikke-vestlige del av verden. Dette emnet gir oversikt over bevegelsenes historiske utvikling og vekst fram til i dag og gir et overgripende bilde av hva som særpreger pentekostal tro som teologisk tradisjon. 

 Det stilles ikke krav til forkunnskaper for å begynne på emnet, men institusjonen anbefaler at studentene knyttes til et bachelorløp i enten teologi eller kultur- og samfunnsfag - fordypning kristendom/RLE. Undervisning gis i form av forelesninger i emnet, eget studium av faglig litteratur og eventuell annen ressurslitteratur. Relevant studiemateriell legges ut på Fronter. Mer informasjon om emnet finner du i emnekatalogen.

Semesterplan høsten 13 (pdf)

 


Studieveiledning
Ta kontakt med en studieveileder på epost: teologi@mf.no

Opptakskrav
For emner på bachelornivå kreves det generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse. For emner på masternivå kreves det normalt fullført bachelorgrad (80-gruppe i kristendom/teologi), eventuelt kan man tas opp på grunnlag av realkompetanse. Ta kontakt med studieveileder dersom du har spørsmål.

Søknadsfrister
Søknader registreres via SøknadsWeb innen 1. juni. Etter dette er det løpende opptak etter kapasitet frem til studiestart. For nærmere informasjon om studier og opptak, se mf.no/opptak.

Søknadsweb 
Søk elektronisk på SøknadsWeb

Studieavgift
Vanlig semesteravgift.

 > Skriv ut denne siden